Отключить рекламу

Подпишитесь!


08.02.18
25305 10 Печатать

Иск — три в одном. Образец (пример) иска о возмещении убытков с налогового органа на примере неправомерных действий (бездействия) по нерегистрации налоговой накладной 02.01.2018 г.

Образец (пример) иска по возмещению убытков с налогового органа на примере неправомерных действий (бездеятельности) по нерегистрации налоговой накладной 2 января 2018 года.

Почему иск – три в одном?

Потому что:

1) о нерегистрации налоговой накладной 2 января 2018 года;

2) о возмещении ущерба с налогового органа;

3) соответствует новым требованиям КАСУ, который вступил в силу 15.12.2017 г.

Иск составлен согласно новым требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины, который вступил в силу 15 декабря 2017 года.

С 2018 года у предприятий и предпринимателей появились более реальные шансы получить возмещение нанесенного ущерба за неправомерные действия налоговиков.

Несмотря на требования Закона от 07.12.2017 г. № 2245-VIII, не все заблокированные налоговые накладные, которые соответствуют необходимым условиям, были зарегистрированы 02.01.2018 г.

Что делать в этом случае? Как добиться регистрации налоговой накладной и возмещения ущерба?

Один из вариантов - подать иск на неправомерные действия налоговиков и на возмещение ущерба. При этом также воспользоваться новыми нормами Налогового кодекса 21.3 и 21.4, которыми предусмотрено, что такой вред (причиненный налогоплательщику) возмещается из госбюджета независимо от вины должностного лица (принявшего незаконное решение или совершившего незаконное действие / бездействие) с последующим взысканием государством с «вредителя» в порядке регресса всей суммы ущерба.

В данном случае ущерб возник вследствие невыполнения налоговиками требований закона № 2245, в результате чего не была зарегистрирована 2 января 2018 г. налоговая накладная на сумму НДС 400 тыс.грн. В результате продавец понес убытки на сумму 400 тыс. в связи с тем, что договором с покупателем предусмотрена уплата штрафа за несвоевременную подачу зарегистрированной налоговой накладной.

Далее приводится образец (пример) иска о возмещении ущерба с налогового органа на примере неправомерных действий (бездействия) по нерегистрации налоговых накладных 2 января 2018 года.

  До Одеського окружного  адміністративного суду

        65090, м. Одеса, Фонтанська дорога, 14

 

Позивач:   Товариство з обмеженою відповідальністю                   

                  «ХХХХХ»,                

65000, м.Одеса,

вул., Пушкінська, 44, офіс 25

код ЄДРПОУ ХХХХХХХХ,

п/р  2600ХХХХХХХХ в  Южне ГРУ ПАТ

КБ «Приватбанк», м.Одеса,

МФО 328704,

адреса електронної пошти: _______@ukr.net

 

Відповідач:    Державна фіскальна служба України

04053,  м. Київ, Львівська площа,8

інші засоби зв’язку невідомі

Ціна позову 400 000,00  гривень                                                                

 Адміністративний позов

про визнання протиправними дій (бездіяльності), 

зобов’язання вчинити певні дії, відшкодування шкоди

 

30.10.2017 року  Товариством   з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ»    (далі за текстом – ТОВ «ХХХХХ», позивач) за результатами фінансово — господарської діяльності   було виписано на покупця  ТОВ «+++++++» податкову накладну за № 13 на суму ПДВ у розмірі 400 000,00 гривень (далі за тестом – податкова накладна).

01.11.2017 року  податкова накладна була направлена до ДФС для реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

За результатами обробки реєстрацію податкової накладної  було зупинено, а саме: «Відповідно до пункту  201.16  статті  201 ПК України, реєстрація ПН зупинена. ПН відповідає критеріям оцінки ступеня ризику визначеному     пунктом 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених Наказом МФУ №567 від 13.06.2017 року. За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах  та запропоновано ТОВ «ХХХХХ»,  надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК» .

17.11.2017 року ТОВ «ХХХХХ» надало до ДФС пояснення та документи про підтвердження реальності здійснення операцій по податковій накладній, реєстрацію якої зупинено.

Станом на 02.12.2017 податкова накладна №13 від 30.10.2017 року не була зареєстрована, та комісією ДФС не було прийнято рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.

Відповідно до п. 57.1. Підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового Кодексу України податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 200 1.3 та 200 1.9 статті 200 1 та пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу не пізніше 2 січня 2018 року, крім:

—  податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких станом на 1 грудня 2017 року не подані пояснення і копії документів відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу;

— податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, по яких станом на 1 грудня 2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

Таким чином, позивачем ТОВ «ХХХХХ» виконані усі умови для автоматичної реєстрації податкової накладної від 30.10.2017 року  за №13, проте, станом на 02 січня 2018 року і  до цього часу   вищезазначена податкова накладна відповідачем  не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, що свідчить про протиправність його дій (бездіяльність).

Крім того, за умовами договору купівлі-продажу  від  01.01.2017 року, укладеного між  ТОВ  «ХХХХХХХ»   і  ТОВ «+++++++»,  продавець у випадку  невчасної виписки податкової накладної,   невчасної  реєстрації податкової накладної,  та іншого неналежного  виконання  своїх обов’язків щодо  податкових накладних,  сплачує  покупцю штраф у розмірі визначеної в податковій накладній суми  ПДВ (сплата штрафу передбачена додатковою угодою між сторонами від 02.01.2018 року за непредставлення вказаної зареєстрованої податкової накладної 03.01.2018 року).

Так 10.01.2018 року на письмову вимогу ТОВ «+++++++» позивач сплатив 400 000,00  гривень штрафу з причин того, що податкова  накладна  від 30.10.2017 року  за №13 не була зареєстрована в  Єдиному реєстрі податкових накладних 02.01.2018 року.

Таким чином,  відповідач своїми незаконними діями (бездіяльністю)    спричинив  ТОВ  «ХХХХХХХ»   збитки у розмірі  400 000,00  гривень.

Згідно з підпунктом 17.1.11 пункту 17.1 статті 17 ПК України платник податків має право на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку.

 

Відповідно до ст.1173 ЦК України, шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Крім того, з 1 січня 2018 року діє норма пункту 21.3 ПК України якою передбачено, що шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи. При цьому згідно пункту 21.4 ПК України 21.4. посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.

За таких вищенаведених підстав позивач вважає, що відповідач  повинен відшкодувати спричинену  ним  ТОВ  «ХХХХХХХ»   шкоду у розмірі 400 000,00 гривень.     

Згідно п.6 ч.1 ст.5 КАС України  кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом  прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини та стягнення з відповідача — суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

Згідно ч.5 ст.12 КАС України вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, або вимоги про витребування майна, вилученого на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір.

Відповідно до положень п.3 ч.5 ст. 160 КАС України наводимо розрахунок  ціни позову:

Відповідачем спричинено ТОВ «ХХХХХ» матеріальну шкоду у розмірі 400 000,00 гривень  й таким чином    ціна позову складає  400 000,00 гривень.

Відповідно до положень п.11 ч.5 т. 160 КАС України Товариство  з обмеженою  відповідальністю «ХХХХХ»   підтверджує, що ним  не подано іншого  позову  (позовів) до цього самого відповідача   з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.5,132,139,160,161,245  Кодексу адміністративного судочинства України,-

Прошу:

 1. Визнати протиправними дії (бездіяльність)    Державної  фіскальної служби України щодо  нереєстрації  податкової накладної   за №13 від  30.10.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних, поданої Товариством  з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ».
 2. Зобов’язати   Державну   фіскальну   службу   України   зареєструвати   в Єдиному  реєстрі   податкових   накладних   податкову   накладну №13 від  30.10.2017 року,  подану   Товариством   з   обмеженою відповідальністю «ХХХХХ».
 3. 3. Стягнути з Державної фіскальної    служби   України   на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ» суму спричиненої матеріальної шкоди у  розмірі 400 000,00  гривень.
 4. Стягнути Державної фіскальної    служби   України   на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ» суму сплаченого судового збору в розмірі _____,____  гривень.

Додатки:

 1. Докази сплати судового збору.
 2. Копія виписки з ЄДРПОУ  ТОВ  «ХХХХХ».
 3. Копія податкової  накладної №13 від   30.10.2017 року.
 4. Копія документу про зупинення реєстрації податкової накладної №13 від 30.10.2017 року.
 5. Копія пояснень та документів ТОВ «ХХХХХ» до  ДФС.
 6. Копія договору купівлі-продажу між ТОВ  «ХХХХХ» та ТОВ «+++++++»;
 7. Копія письмової  вимоги ТОВ «+++++++»  про сплату 100 000,00 гривень;
 8. Підтвердження перерахування 400 000,00 гривень  ТОВ «+++++++»;
 9. Копія позовної заяви з додатками для відповідача;

Директор

ТОВ «ХХХХХХХ»                                                    Петренко В.В.

«____»______________  2018 року

По материалам Аудиторская фирма "Триада"
Отключить рекламу
Комментарии
 • Виталий
08.02.18 08:43

ответчиком должно быть и казначейство, как распорядитель бюджетных средств

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Жора
08.02.18 09:22

Виталий,а Кабмын?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Наталья
08.02.18 09:19

Виталий, вы же требования непосредственно к Казначейству не предъявляете. Как оно может быть вторым ответчиком??? Может лучше его привлечь в качестве третьего лица???

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Лара
08.02.18 09:22

Здорово, но не для налоговой.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • 999
08.02.18 10:30

аудиторская фирма "Три Ада". позов три в одном

Ответить
  Оценить
 • 12
 • 0
 • Арифметика
08.02.18 11:36

Подскажите, если НН за октябрь17 была заблокирована, поставщик документы на разблокировку подал только в декабре17, то как покупателю получить НК или уже можно похоронить его?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • резидент
08.02.18 13:29

Арифметика,смотря когда заблокирована - если до 01.12.2017, то похоже придется ждать ПКМУ. Если заблокировали после 01.12.2017, то разблокируется в общем старом порядке

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • ik
13.02.18 17:59

у наших постачальників (м.Одеса) досі не розблоковані податкові накладні(((( 

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Татьяна
11.03.18 16:38

Подала такой же иск (ещё до публикации Вашего), в удовлетворении взыскания матер.вреда суд отказал, сославшись на то, что в договоре есть понятие форс-мажора, и это был именно форс-мажор и истец имел полное право не исполнять претензию покупателя. При этом обращаю внимание, что представитель ДФС в суд не явился, письменных пояснений(возражений) не предоставлял. Дело было в ДНЕПРЕ.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Света
28.02.19 11:23

А як  же код ЄДРПОУ відповідача? із-за того що не було кода,телефона і електроної адреси відповідача- держ. органа мені повернули позов. 

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться