Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


Бухгалтер 911, вересень, 2018/№39
Друкувати

Директорські та навколодиректорські запитання: зміна назви професії, підтвердження повноважень і К°

Товстопят Юрий, налоговый эксперт
Пропонуємо вашій увазі декілька запитань, пов’язаних з нелегкою «місією» директора. В яких документах відображати по-новому назву посади, приведену у відповідність із Класифікатором професій? Чи потрібно підтверджувати повноваження на правочин, якщо співпраця зводиться до схеми рахунок → його оплата (без участі директорів контрагентів)? До речі, перше запитання актуальне й для інших посад.

Зміни «на благо Класифікатора»: яких документів стосується?

Привели у відповідність назву професії директора, як тепер зазначати її в інших документах?

Ви, мабуть, знаєте про те, що з Класифікатором професій ДК 003:20101 тепер має бути «на ти» кожен бухгалтер, який складає Звіт з ЄСВ, зокрема таблицю 5 форми Д42.

1 Затверджений наказом Держспоживстандарту України «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів» від 28.07.2010 р. № 327.

2 Детальніше про це ви могли прочитати в статті «Класифікатор професій. Вимушені познайомитися…» у журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 30.

Якщо внаслідок невідповідності назви посади назві професії з Класифікатора ви вимушені були вносити зміни до штатного розпису та інших документів, логічно виникає запитання: чи в усій документації обов’язково наводити нове (змінене) «звучання» посади?

Вважаємо, головне, щоб коректна назва була в трудових справах. А саме в трудовій книжці, наказі про прийняття на роботу, трудовому договорі (або контракті), посадовій інструкції, особовій картці, штатному розписі та іншій кадровій документації. Пояснимо.

Узагалі відповідність назв посад із Класифікатором професій продиктована п. 24 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58. Назва документа чітко дає зрозуміти, для чого він призначений. Тобто з назвою із Класифікатора передусім повинна збігатися посада працівника, зазначена в трудовій книжці.

А цьому формулюванню, у свою чергу, повинен відповідати ланцюжок «трудових» документів, названий вище.

Не забуваємо й про таблицю 5 Звіту за формою Д4, де з недавніх пір необхідно наводити професійну назву роботи, яка повинна відповідати Класифікатору.

А що ж із бухгалтерськими документами? Серед обов’язкових реквізитів первинних документів п. 2.4 Положення № 883 називає посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення госпоперації і правильність її оформлення.

3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Але для чого в первинному документі така інформація? Для можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні госпоперації. А для цього не обов’язково цитувати назву посади з кадрової документації: достатньо навести назву посади, що дозволяє зрозуміти, хто зі співробітників підприємства її обіймає.

Те ж саме стосується і «зовнішніх» документів: навряд чи когось із контрагентів, представників державних органів або органів місцевого самоврядування сильно цікавить точна назва посади вашого директора або іншої особи, уповноваженої представляти підприємство або вчиняти правочини від його імені.

Немає контакту з директором ТОВ: як підтвердити повноваження на правочин?

Як підтвердити повноваження на вчинення правочину, якщо з директором ніхто не контактує, працюючи за принципом: рахунок — оплата?

З темою підтвердження повноважень директора ТОВ на право вчинення ним значних правочинів ви, мабуть, прекрасно знайомі4. Нагадаємо, що така вимога продиктована ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ5 і полягає в необхідності отримувати згоду загальних зборів учасників ТОВ на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

4 Ми піднімали цю тему, зокрема, у статтях «Новий Закон про ТОВ: згода на значний правочин» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 26) і «Укладаємо договір з ТОВ: як дізнатися, чи має право ваш контрагент його укладати?» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 36).

5 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

У наших читачів і користувачів порталу buhgalter911.com виникають запитання, пов’язані з таким підтвердженням. Перше з них стосується випадку, коли купівлю матеріалів здійснюють або за рамковим договором (і під нього виписують рахунки), або тільки на підставі рахунків.

Якщо й у вас виникли сумніви стосовно того, чи потрібно підтверджувати повноваження на вчинення правочину в такому разі, відразу ж їх розвіємо. Потрібно!

Адже в ст. 44 Закону про ТОВ ідеться про правочин, а не саме про договір.

Правочином же згідно з ч. 1 ст. 202 ЦКУ є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Причому підписання рамкового договору, в якому немає конкретних сум, вважаємо, погоджувати не потрібно, адже як дізнатися, чи є такий правочин значним? Тобто порівнювати 50 % чистих активів на цьому етапі просто ні з чим.

При цьому якщо відносини будуються за схемою, коли прийняття оферти контрагента на укладення договору (вираженої в тому ж рахунку) ви підтверджуєте своїми діями (наприклад, своєю оплатою), то з’ясовувати повноваження потрібно до виконання таких дій (до оплати).

Якщо ж до рамкового договору укладаються додаткові угоди, де вже зазначені конкретні суми, то їх уже потрібно погоджувати, причому до укладення.

Сумніву в необхідності підтвердження повноважень на вчинення правочину міг викликати й той факт, що рахунок не завжди підписує сам директор. Тобто якщо це зробив, як у запитанні нашого читача, менеджер, чи потрібно підтверджувати повноваження? Відповідь, знову-таки, так!

Якщо уважно придивитися до ст. 44 Закону про ТОВ, то в ній вам не вдасться знайти жодної прямої згадки директора.

Те ж саме стосується і ст. 45 цього Закону, в якій ідеться про підтвердження повноважень у правочинах, щодо яких є зацікавленість.

Підтверджувати потрібно саме правочини, а вчиняти їх не завжди повинен саме директор. Якщо відповідними повноваженнями наділений менеджер (наприклад, якщо на нього виписано доручення), то погоджувати потрібно вже його дії.

Підтверджують такі висновки ч. 5 ст. 44 та ч. 4 ст. 45 Закону про ТОВ, згідно з якими за збитки, заподіяні товариству, солідарно відповідають посадові особи товариства, винні в порушенні порядку вчинення значних правочинів (або правочинів із заінтересованістю).

Далі розглянемо декілька запитань «на тему».

Запитання про «підтвердження»

Чи потрібно порівнювати з 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу суми за договорами, які діяли до 17.06.2018 р.?

Нагадаємо, саме із зазначеної в запитанні дати почав діяти новий Закон про ТОВ. Повторимося6: погодження загальних зборів учасників знадобиться лише в тому випадку, якщо після зазначеної дати ви укладали/укладатимете додаткові угоди до договору.

6 Відповідь на це запитання ви могли знайти в статті «Укладаємо договір з ТОВ: як дізнатися, чи має право ваш контрагент його укладати?» у журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 36 (останнє запитання).

Причому погодження вимагають лише ті додаткові угоди, сума за якими перевищує 50 % вартості чистих активів ТОВ на кінець попереднього кварталу.

А ось «ворушити старе» немає необхідності — Закон про ТОВ таких вимог не містить.

Чисті активи — це який рядок балансу?

Чисті активи згідно з п. 4 П(С)БО 19 — це різниця між активами підприємства та його зобов’язаннями. Активи — усі розділи Активу балансу (рядок 1300 балансу), зобов’язання — усі розділи Пасиву, окрім розділу I «Власний капітал».

Відповідно, у «звичайному» балансі (форма № 1), як і в балансі за формою № 1-м і за формою № 1-мс, чисті активи — це рядок 1495 «I. Власний капітал. Усього за розділом I». При цьому беріть до уваги значення графи 4 «На кінець звітного періоду».

Наприклад, якщо правочин вчиняєте у вересні, порівнюєте його вартість зі значенням графи 4 рядка 1495 балансу, складеного на 31.06.2018 р.

Чи підійде контрагентам рішення засновника вчиняти правочини на будь-які суми незалежно від вартості чистих активів раз і назавжди?

Такий варіант розвитку ситуації можливий лише в разі, коли в ТОВ єдиний засновник, адже ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ вимагає погодження правочину загальними зборами учасників, а не одним засновником.

З формального прочитання ст. 37 і ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ випливає, що в товаристві, яке має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників (у тому числі й із питання про погодження значних правочинів), приймаються таким учасником товариства одноосібно й оформляються письмовим рішенням такого учасника.

Тому якщо до вас звернуться контрагенти з проханням підтвердити повноваження на здійснення значного правочину, можете надати їм копію подібного рішення.

Якщо ж правочин не є значним — надайте контрагентові доказ цього у вигляді (а) бухгалтерської довідки (у якій має бути зазначена вартість чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу) або (б) копію фінзвітності — якщо ваш контрагент вимагає саме її.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія ПДФО + ВЗ + ЄСВ = єдина звітність...
27906 33
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд