при подписке на рассылку
  • Щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України (лист ДРСУ від 16.03.2017 р. № 1692/0/20-17)

Щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України (лист ДРСУ від 16.03.2017 р. № 1692/0/20-17)

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.03.2017 р. № 1692/0/20-17

Щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України

 

 

Державна регуляторна служба України (Служба) має своїм обов'язком звернутися з приводу ситуації, яка склалася навколо проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій та внесення змін до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів" (далі - проект постанови), редакцію якого прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 16.03.2017 року.

Державна регуляторна служба України в межах повноважень, наданих Законом України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", розглядає в установленому порядку проекти регуляторних актів, що подаються на погодження, і відповідні аналізи регуляторного впливу та приймає, в строк визначений цим Законом, рішення про погодження цих проектів або про відмову в їх погодженні.

Мінекономрозвитку листом від 27.02.2017 N 3631-06/6161-03 надало на розгляд та погодження до Служби відповідний проект постанови та додані до нього супровідні документи, а саме: Аналіз його регуляторного впливу (АРВ) та копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту від 27.02.2017 року, з терміном прийняття зауважень та пропозицій від суб'єктів господарювання до 28.03.2017 року.

Після проведеного аналізу інформації, викладеної у наданому Аналізі регуляторного впливу до проекту постанови відповідно до вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами) було виявлено низку принципових порушень під час його підготовки, а також встановлено факти наведення недостовірних даних, які значно викривляють та нівелюють реальний вплив запропонованого даним проектом постанови регулювання на сферу інтересів суб'єктів господарювання, які безпосередньо підпадають під дію даного акта, найголовнішими серед яких є такі:

1. У розділі 1 АРВ розробником задекларовано, що обов'язковість застосування РРО при реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, в першу чергу стосуватиметься суб'єктів малого (мікро) бізнесу, оскільки переважна більшість цих фізичних осіб - підприємців працюють на ринках або мають мережу, розташовану у торгових центрах, торгових рядах або окремо і на сьогодні саме ними реалізується значна кількість зазначених товарів.

Однак, оцінка впливу дії положень запропонованого проекту постанови на сферу інтересів суб'єктів господарювання проведено на основі аналізу даних із інформаційних систем ДФС лише щодо фізичних осіб - підприємців 3 групи спрощеної системи оподаткування.

Зазначене значно зменшує реальний масштаб впливу запропонованого проектом постанови регулювання, та не дозволяє адекватно оцінити затрати суб'єктів господарювання, зокрема, платників єдиного податку 1 та 2 груп, які першочергово підпадають під дію даного проекту акта.

2. Розробником проведено аналіз затрат суб'єктів малого підприємництва у грошовій формі за принципом мінімальних затрат (наприклад, для розрахунку вартості люд./дн. застосовувався розмір мінімальної зарплати), приймаючи за основу величину у розмірі погодинної оплати праці одного фахівця - 18.00 грн. (3200 грн. / 22 дні (кількість робочих днів у місяці) / 8 год. (робочий час протягом 1 дня)).

Проте, відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017" встановлено у 2017 році мінімальну заробітну плату:

- у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень;

- у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.

Відповідно до статті 31 Закону "Про оплату праці" розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Враховуючи зазначене, розрахунок М-тесту проведено некоректно, та, як наслідок, витрати суб'єктів господарювання занижено, та є такими, які не відповідають дійсності.

3. При проведенні розрахунку вартості реєстрації РРО (у томі числі отримання резервного номера та реєстраційного посвідчення) розробником приведено часові затрати у розмірі - 16 годин.

Проте розрахований термін виконання всіх процедур для реєстрації РРО є нереальним для виконання, адже детальний порядок здійснення даної процедури визначений наказом Мінфіну від 14.06.2016 N 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", передбачає затрати часу мінімум 8 робочих днів або 64 год. (2 робочі дні - розгляд контролюючим органом поданої заяви від суб'єкта господарювання; 5 робочих днів - суб'єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам'яті РРО, персоналізація та опломбування РРО в ЦСО); 1 наступний робочий день - дата видачі посвідчення РРО).

З огляду на викладене, зазначене дало підстави вважати, що запропонований АРВ є недосконалим, не дає змоги обґрунтовано оцінити ефективність запропонованого механізму державного регулювання, неможливість вирішення існуючої проблеми за допомогою інших альтернативних способів, та зробити висновок щодо забезпечення максимально можливих позитивних результатів від дії цього акту за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Крім того, безпосередньо редакція Переліку, що була схвалена, є неоднозначною для розуміння особами, які повинні виконувати її вимоги, оскільки в багатьох місцях вона містить однакове найменування товарних позицій але за різними кодами, що є суб'єктивним фактором й в подальшому може бути основою для маніпуляцій з боку контролюючих органів.

Розуміючи суттєвий вплив даного проекту на ринкове середовище та враховуючи численні звернення суб'єктів господарювання з приводу редакції проекту постанови на адресу Служби, нею було ініційовано проведення декількох нарад із залученням Громадської Ради та представників ринку, а також розробника даного проекту, з метою напрацювання редакції відповідного Переліку, яка б забезпечувала мінімальне фінансове навантаження на діяльність дрібних суб'єктів господарювання, останню з яких було проведено 15.03.2017 року, та в ході якої було прийнято компромісне рішення щодо виключення з Переліку низки окремих позицій, які не підпадають під категорію "технічно складних побутових товарів".

Натомість пропозиції що були напрацьовані в ході цих зустрічей не знайшли повного відображення у кінцевої редакції Переліку.

Водночас Службою, внаслідок проведеної альтернативної оцінки можливих наслідків запропонованого проектом постанови регулювання, витратну частину якої повинні понести платники єдиного податку 1 та 2 груп (близько 300000) було встановлено, що в разі обов'язкового придбання та використання ними РРО, прямі витрати можуть становити орієнтовно понад 34 млрд. грн.

В той же час, витрати держави на введення в експлуатацію та подальше адміністрування РРО 1 та 2 групами платників єдиного податку (при введені 1 суб'єктом 1-го касового апарату) - біля 336 млн. грн. (Додаток 1).

Крім того, за результатом аналізу інформації щодо оприлюднення проекту постанови на офіційній сторінці Мінекономрозвитку в мережі Інтернет було встановлено, що станом на 16.03.2017 року, тобто на дату прийняття проекту постанови, на відповідній сторінці веб-порталу було залишено 520 негативних відгуків, та лише 100 позитивних.

Таким чином, Мінекономрозвитку, як розробник проекту постанови, цілком володіло інформацією щодо негативної реакції підприємницького середовища на новації запропоновані проектом постанови.

Враховуючи вищезазначене, в рамках продовження роботи над проектом постанови, пропонуємо внести зміни до запропонованого проектом постанови Переліку, скоротивши його змістове наповнення шляхом вилучення товарів, які є низьковартісними, широковживаними та конструктивно-нерозбірними, та які реалізуються "дрібними" суб'єктами господарювання, в тому числі на ринках (Додаток 2), приймаючи до уваги те, що дохід від реалізації даних товарів відповідними суб'єктами є неспівставним із витратами, які останні змушені будуть понести внаслідок виконання вимог акта щодо обов'язкового застосування РРО під час здійснення торгівлі.

Щодо інших груп товарів (наприклад телевізори, холодильники, пилососи та інші механічні, електричні чи електронні побутові прилади) пропонуємо встановити нижню межу їх вартості від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, диференційовану в залежності від складності та загального цінового діапазону в групі, нижче якої РРО не повинні застосовуватися відповідними категоріями суб'єктів господарювання.

Додатково зазначаємо, що оскільки під час прийняття даного проекту постанови розробником було порушено базові принципи державної регуляторної політики, а також недотриманні в повному обсязі вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема:

- не погоджено даний проект акта з ДРС;

- не дотримано строків прийняття зауважень та пропозицій від суб'єктів господарювання, визначених у повідомленні про оприлюднення;

- не розглянуто належним чином та не надано обґрунтованих відповідей на усі зауваження та пропозиції, які надійшли в строк який передував прийняттю акта

створюються цілком обґрунтовані підстави для його майбутнього оскарження в судовому порядку.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

 

Додаток 1

 

Таблиця витрат
суб'єкта господарювання при за умови застосування РРО

N/N

Витрати

Вартість витрат (в середньому на рік) при запровадженні РРО
(грн.)

1

придбання РРО

5000 грн.

2.

вартість витраченого часу на придбання РРО

310 грн.
(2 чол./дн. (2 * 1551 грн.))

3.

вартість реєстрації РРО

1240 грн.
(8 роб. дн. (8 * 155 грн./дн))

4.

введення РРО та зовнішніх модемів в експлуатацію, їх технічне обслуговування ЦСО, ремонт, опломбування та підключення до еквайрінгу

3600 грн.
(у разі введення РРО з початку року, то
300 грн/міс * 12 міс.)2

5.

отримання реєстраційного посвідчення РРО/ отримання реєстраційного посвідчення поштою

155 грн.
1 роб. дн. (155 грн.)3

6.

вартість передачі інформації
по дротовим каналам зв'язку / по бездротовим каналам зв'язку

2160 грн/рік
Трафік, необхідний для передачі інформації на центральний сервер - 60 Мб/ дн (20 Мб/день - інформація про роздруківка касових чеків та 40 Мб/день - інформація про подання щоденного звіту (до 50 МБ- 6 грн./день = 180 грн/міс.))

7.

придбання касової стрічки

410,40 грн./рік
(5,70 грн/рул. (6 рул./міс * 5.70 грн/рул. * 12))5

8.

навчання (перенавчання)
персоналу

5600 грн
2800 грн./ос (2 особи)

9.

витрати на переобладнання (створення, переоснащення) місця для РРО

6200 грн.

10.

витрати на формування та ведення номенклатури товарів/послуг

4874 грн./рік
(за наявності відповідного фахівця 2 - 3 дні - для формування та я/ у разі додаткового навантаження на працюючого фахівця - 2 - 3 тижні - для формування та 1 година в день для ведення - для суб'єктів, у яких номенклатура не перевищує 50 одиниць номенклатури товарів)

11.

Витрати на звітування / найм бухгалтера для подання періодичної звітності

84000 грн. (в середньому з/п бухгалтера становить від 7000 до 10000 грн., для розрахунку -7000 грн)
(7000 * 12 міс)

12.

Отримання резервного номеру для РРО

155 грн.

 

Загальна сума

113549 грн./ на запровадження 1 касового апарата

 

____________
1 Розрахунок вартості чол./дн зроблено виходячи з min. з/п
min. з/п (на 01.01.2017 - 3200 грн.), 1 н/год - 19,34 грн. (8 р/год - 155 грн);

2 Вартість послуг ЦСО по регіонах України становить 300 на місяць;

3 Вартість поштових послуг в середньому по Україні - 48,51 грн в т.ч. ПДВ: 6,67 грн.;

4 Обсяг пакетного GPRS-Інтернету, 5 МБ/міс. Передача інформації: по дротовим каналам зв'язку в середньому становить 20 МБ/день; по бездротовим каналам зв'язку - 40 МБ/день, відповідно додатково сплачується вартість 1 МБ переданої та отриманої інформації GPRS-Інтернету понад пакетні МБ.

Вартість тарифного плану залежить від провайдеру Інтернет-послуг

5 В залежності від виду діяльності та обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) суб'єкту господарювання потрібно на місяць від 2 - до 10 рулонів.
Тобто - від (2 * 5.7) = 11,4 грн. до (10 * 5,7) = 57 грн. Середньо - 6 * 5.7

Витрати бізнесу на виконання вимог законодавства щодо запровадження РРО :

- для платників єдиного податку 1 та 2 груп становить

300000 х 113549 = 34064700000 грн - понад 34 млрд. грн.

Витрати держави на адміністрування ведення в експлуатацію 1 РРО.

надання консультаційних послуг суб'єкту;

прийняття та опрацювання заявки суб'єкта на реєстрацію РРО;

видача довідки про резервування фіскального номеру за формою N 2-РРО;

прийняття та опрацювання акту введення в експлуатацію довідки про опломбування РРО;

видача реєстраційного посвідчення на застосування РРО;

проведення персоналізації РРО.

За приблизними розрахунками адміністрування ведення в експлуатацію 1 РРО складає:

у часовому вимірі - 4 години

у грошовому вимірі - 4 годин. * 280 грн/година (середня зарплата інспектора органу доходів і зборів - 5900 грн.) = 1120 грн.

Витрати держави на введення в експлуатацію РРО 2 та 3 групами платників єдиного податку (при введені 1 суб'єктом 1 -го касового апарату):

- для платників єдиного податку 1 - 2 групи

300000 х 1120 = 336000000 грн - біля 336 млн. грн.

 

Додаток 2

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо вилучення з Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій та внесення змін до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів

- Пічні решітки, мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів;

- Барбекю;

- Варильні поверхні;

- Грилі;

- Вентилятори;

- Гирі для будь-яких ваг або терезів;

- Ваги кухонні;

- Ваги підлогові;

- Котки для газонів або спортивних майданчиків;

- Шурупокрути;

- Кущорізи, висоторізи;

- Дрилі;

- Електронні книги;

- Геймпади, джойстики, керма;

- CD-плеєри;

- Портативні DVD-плеєри;

- Жорсткі диски;

- Зовнішні жорсткі диски / кишені для дисків;

- Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або переважно для машин окремих товарних позицій;

- Відео карти;

- Звукові карти;

- Контролери, плати;

- Материнські плати;

- Оперативна пам'ять;

- Кавомолки;

- Кухонні міксери;

- Електробритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з умонтованим електродвигуном;

- Машинки для стрижки (тримери);

- Епілятори;

- Фени, стайлери;

- Стайлери, випрямлячі волосся, плойки, термо-бігуді;

- Кавоварки;

- Тостери;

- Бутербродниці;

- Вафельниці;

- Кексниці;

- Йогуртниці;

- Млинниці;

- Пароварки;

- Сушарки для фруктів;

- Чайники;

- Bluetooth - адаптери;

- Bluetooth - гарнітури;

- Наушники накладні та гарнітура;

- MP3 плеєри;

- Диктофони;

- Веб-камери;

- Міні-аудіосистеми;

- Цифрові фоторамки;

- Радіоприймачі;

- Електронні інтегровані схеми;

- Процесори;

- Електролампи;

- Електронні цигарки;

- Об'єктиви;

- Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші;

- Фотокамери миттєвого друку;

- Фотоспалахи;

- Електронні тонометри;

- Електронні термометри;

- Спортивні браслети;

- Фітнес-трекери;

- Годинники всіх видів та їх частини;

- Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; головоломки різні;

- Консолі та обладнання для відеоігор, товари для розваг, настільні або кімнатні ігри, включаючи столи для гри у пінбол, більярд;

- Ігрові приставки.