Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Об утверждении Изменений к Методическим рекомендациям по организации и проведению камеральных проверок налоговой отчетности налогоплательщиков, кроме проверок налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя

Об утверждении Изменений к Методическим рекомендациям по организации и проведению камеральных проверок налоговой отчетности налогоплательщиков, кроме проверок налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 24.07.2013 р. N 302
   
   Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

   З метою приведення у відповідність до вимог законодавства України актів Міністерства доходів і зборів України наказую:
   
   1. Затвердити Зміни до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, затверджених наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.06.2013 N 165, що додаються.
   
   2. Начальникам головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Межрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників забезпечити доведення цього наказу до підпорядкованих органів.
   
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.
   
   Міністр
О. В. Клименко

   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Міністерства доходів і зборів України
   24 липня 2013 року N 302

   
   
Зміни до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
   (далі - Методичні рекомендації)

   
   1. Доповнити пункт 1.1 розділу I новим абзацом такого змісту:
   
   "Ці Методичні рекомендації є актом рекомендованого, роз'яснювального, інформаційного характеру."
   
   2. Розділ II викласти у такій редакції:
   
   "Розділ II. Алгоритм організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання
   
   2.1. Строки проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання.
   
   Рекомендовано проводити камеральні перевірки даних, заявлених у податковій звітності, протягом 30 календарних днів (якщо інше не передбачено Кодексом), що настають за граничним терміном отримання такої звітності.
   
   2.2. Способи проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця.
   
   Перевірки можуть проводитися у два способи:
   
   в електронному вигляді;
   
   підрозділами податкового та митного аудиту / доходів і зборів з фізичних осіб шляхом співставлення даних програмних продуктів, результатів автоматизованого контролю податкової звітності, інформації з інших джерел.
   
   2.3. Приймання та обробка податкової звітності з ПДВ здійснюється відповідно до вимог глави 2 "Податкова звітність" Кодексу.
   
   У разі виявлення підрозділом податкового та митного аудиту / доходів і зборів з фізичних осіб під час камеральної перевірки податкової звітності помилок, допущених працівником підрозділу приймання та обробки податкової звітності при введенні до електронної бази податкової звітності з паперового носія, така інформація передається до підрозділу приймання та обробки податкової звітності шляхом направлення службової записки з метою усунення помилки.
   
   2.4. Рекомендований обмін інформацією з платником податків у межах здійснення органами Міндоходів камеральної перевірки:
   
   обмін інформацією може проводиться в електронному вигляді з використанням ЕЦП;
   
   рекомендовано створювати електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість (Зразок форми електронного повідомлення наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій);
   
   повідомлення платнику податків рекомендовано направляти в електронному вигляді.
   
   2.5. Рекомендовані етапи проведення камеральної перевірки податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця.
   
   1) проводиться камеральна перевірка, за наслідками якої складається (формується):
   
   у разі встановлення помилок (порушень) у податковій звітності або неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності - Акт про результати камеральної перевірки. Зразки форм актів про результати камеральної перевірки наведено у додатку 2 до Методичних рекомендацій;
   
   у разі відсутності помилок (порушень) у податковій звітності інспектор у тій частині перевіреної звітності, що заповнюється службовими особами Міндоходів, робить відмітку у графі "порушень (помилок) не виявлено" (якщо інше не визначено Кодексом), вказує дату проведення камеральної перевірки і ставить підпис;
   
   2) до впровадження в промислову експлуатацію АС "Камеральна електронна перевірка" зазначений акт роздруковується, підписується інспектором, який проводив перевірку, та направляється платнику податку поштою у порядку, передбаченому статтею 42 глави 1, пунктом 58.3 статті 58 глави 4 розділу II Кодексу.
   
   Після впровадження у промислову експлуатацію АС "Камеральна електронна перевірка" щодо реєстру платників податку, які надали декларацію в електронному виді з визначеною IP-адресою та накладанням електронного цифрового підпису, рекомендовано проводити електронну камеральну перевірку та формувати акт про результати камеральної перевірки. Зазначений акт підписується посадовою особою Міндоходів з накладанням цифрового підпису та направляється платнику податку в електронному вигляді.
   
   Щодо реєстру платників податку, які надали декларацію на паперових носіях та в електронному виді (без застосування IP-адреси) з накладанням електронного цифрового підпису, та реєстру платників податку, які надали декларацію з IP-адреси масової відправки податкової звітності, рекомендовано проводити електронну камеральну перевірку та формувати акт про результати такої перевірки. Зазначений акт роздруковується, підписується інспектором, який проводив перевірку, та направляється платнику податку поштою у порядку, передбаченому статтею 42 глави 1, пунктом 58.3 статті 58 глави 4 розділу II Кодексу.
   
   У разі відсутності помилок (порушень) у податковій звітності податковий інспектор у тій частині перевіреної звітності, що заповнюється службовими особами Міндоходів, робить відмітку у графі "порушень (помилок) не виявлено" (якщо інше не визначено Кодексом), вказує дату проведення камеральної перевірки і ставить підпис;
   
   3) акт про результати камеральної перевірки у день складання реєструється в окремому журналі реєстрації актів про результати камеральних перевірок (зразок форми журналу наведено у додатку 3 до Методичних рекомендацій);
   
   4) у разі отримання платником податку зазначеного акта в електронному вигляді рекомендовано формування повідомлення про вручення акта;
   
   5) реалізація матеріалів камеральної перевірки, прийняття повідомлень-рішень за її результатами та порядок оскарження її результатів проводиться у встановленому порядку;
   
   6) до впровадження у промислову експлуатацію АС "Камеральна електронна перевірка" за результатами проведеного аналізу та співставлення даних автоматизованого контролю податкової звітності, інформації з інших джерел рекомендовано формувати Висновок про наявність значної кількості ризиків після проведеної камеральної перевірки, які будуть підставою для прийняття рішення про проведення планової/позапланової документальної виїзної/невиїзної перевірки (далі - Висновок). Зразок форми Висновку наведено у додатку 4 до Методичних рекомендацій.
   
   Після впровадження в промислову експлуатацію АС "Камеральна електронна перевірка" Висновок рекомендовано формувати в електронному вигляді.
   
   У день складання висновків формується їх реєстр. Зразок форми реєстру наведено у додатку 5 до Методичних рекомендацій.
   
   Щоденно або у день формування Висновку службовою запискою реєстри висновків передаються керівникам підрозділів податкового та митного аудиту / доходів і зборів з фізичних осіб, а також підрозділу, який здійснює контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ (по деклараціях з податку на додану вартість, де рядок 23 більше 0 тис. грн.), для надання пропозицій щодо організації та проведення планової/позапланової документальної виїзної/невиїзної перевірки.
   
   Начальником (заступником начальника) територіального органу Міндоходів протягом трьох робочих днів з дня отримання реєстрів висновків шляхом накладання резолюції приймається рішення про організацію та проведення планової/позапланової документальної виїзної/невиїзної перевірки та визначається відповідальний підрозділ.
   
   Крім того, при проведенні камеральних перевірок підрозділи податкового та митного аудиту / доходів і зборів з фізичних осіб по платниках податку на додану вартість, які декларують бюджетне відшкодування податку на додану вартість, впродовж 15 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації (граничний термін до 5 числа місяця, наступного за звітним), надають підрозділам, які здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ, інформацію та копії матеріалів щодо платників із заявленими сумами бюджетного відшкодування (рядок 23 - відмінний від нульового значення).
   
   Матеріали (акти камеральних перевірок, податкові повідомлення-рішення, висновки тощо) надаються по періодах, за рахунок яких сформовано від'ємне значення ПДВ, та одночасно беруть участь у розрахунку бюджетного відшкодування (згідно з додатками 2 (гр. 4) та 3 до податкової декларації з податку на додану вартість)."
   
   3. У розділі III:
   
   1) у назві розділу слово "(електронних)" виключити;
   
   2) у абзацах перших пунктів 3.1 - 3.5 слово "(електронних)" виключити.
   
   4. У назві додатка 1 слова "Типова форма" замінити словами "Зразок форми".
   
   5. У додатку 2:
   
   1) доповнити додаток перед словами "Міністерство доходів і зборів України" новим словосполученням такого змісту: "Зразки форм Актів про результати камеральної перевірки";
   
   2) у назвах форм актів слово "(Довідка)" виключити;
   
   3) у тексті додатка слово "(електронної)" виключити;
   
   4) у тексті додатка слова та цифри "На підставі пункту 200.10 статті 200 розділу VI Податкового кодексу України у порядку" замінити словами "У порядку".
   
   6. Назву додатка 3 викласти у такій редакції:
   
   "Журнал реєстрації актів камеральних перевірок".
   
   7. У назві та тексті додатка 4 слово "електронної" виключити.
   
   8. Назву додатка 5 викласти у такій редакції:
   
   "Реєстр висновків про наявність значної кількості ризиків після проведення камеральної перевірки".
   
   Директор Департаменту
   податкового та митного аудиту
С. Б. Крухмальов

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
115918 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно