Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


7582 Печатать

Розділ VI Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (28-38)

Примітки:

1. (A) Товари (що відрізняються від радіоактивних руд), які відповідають опису в товарній позиції 2844 або 2845, класифікуються лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях УКТ ЗЕД.

(B) Відповідно до положень пункту (A) товари, які відповідають назвам товарних позицій 2843, 2846 або 2852, класифікуються лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях цього розділу.

2. Відповідно до положень примітки 1 товари товарних позицій 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 або 3808, що подаються в певній розфасовці або поставляються для роздрібної торгівлі, повинні класифікуватися лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях УКТ ЗЕД.

3. Товари, подані у наборах, які складаються з двох або більше окремих компонентів, що включені повністю або частково до цього розділу і призначені для змішування з метою одержання продуктів розділу VI або VII, повинні класифікуватися у відповідних для цих продуктів товарних позиціях за умови, що ці компоненти:

(a) з урахуванням способу їх фасування явно призначені для спільного використання без попереднього перепакування або перефасування;

(b) подаються разом; і

(c) ідентифікуються або за їх природою, або за відносними пропорціями, в яких вони представлені як компоненти, що доповнюють один одного.

Додаткова примітка України:

1. У цьому розділі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 28
Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі хімічні елементи та окремі сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішки;

(b) водні розчини продуктів, зазначених у пункті (a);

(c) продукти, зазначені у пункті (a), розчинені в інших розчинниках за умови, що розчинення є звичайною і необхідною умовою для їх збереження або транспортування і при цьому зберігаються властивості цих продуктів, що не допускає їх використання в інших цілях, що відрізняються від традиційних;

(d) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), із доданням стабілізуючої речовини (включаючи агент, що запобігає злежуванню), необхідної для їх збереження або транспортування;

(e) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c) або (d), із доданням протипилового засобу або барвника для полегшення їх ідентифікації або з міркувань безпеки за умови, що ці домішки не роблять продукт придатним для нетрадиційного використання.

2. Крім дитіонітів і сульфоксилатів, стабілізованих органічними речовинами (товарна позиція 2831), карбонатів і пероксокарбонатів неорганічних основ (товарна позиція 2836), ціанідів, ціанідоксидів і комплексних ціанідів неорганічних основ (товарна позиція 2837), фульмінатів, ціанатів і тіоціанатів неорганічних основ (товарна позиція 2842), органічних продуктів, зазначених у товарних позиціях 2843-2846 та 2852, та карбідів (товарна позиція 2849), до цієї групи включаються тільки такі сполуки вуглецю:

(a) оксиди вуглецю, ціанід водню (ціанистий водень), гримуча, ізоціанова, тіоціанова кислоти та інші прості або комплексні ціанові кислоти (товарна позиція 2811);

(b) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);

(c) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);

(d) тіокарбонати, селенокарбонати, телурокарбонати, селено-ціанати, телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати (рейнекати) та інші комплексні ціанати неорганічних основ (товарна позиція 2842);

(e) пероксид водню, отвердлий сечовиною (товарна позиція 2847), оксисульфід вуглецю, тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди, ціанамід та їх металопохідні (товарна позиція 2853), за винятком ціанаміду кальцію, як у чистому вигляді, так і з домішками (група 31).

3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI до цієї групи не включаються:

(a) хлорид натрію або оксид магнію, чисті або з домішками, чи інші продукти розділу V;

(b) органо-неорганічні сполуки, крім зазначених у примітці 2 до цієї групи;

(c) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;

(d) неорганічні продукти, що використовуються як люмінофори (товарна позиція 3206); скловидна фрита та скло інше у вигляді порошку, гранул або пластівців товарної позиції 3207;

(e) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти у вигляді зарядів до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна позиція 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824), штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) галогенідів лужних і лужноземельних металів товарної позиції 3824, кожний масою не менш як 2,5 г;

(f) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне або реконструйоване), а також порошок і кришиво із цього каміння (товарні позиції 7102-7105) або дорогоцінні метали та їх сплави групи 71;

(g) метали, чисті або з домішками, металеві сплави або металокераміка, включаючи спечені карбіди металів (карбіди металів, спечені з металом), розділу XV; або

(h) оптичні елементи, наприклад, галогеніди лужних або лужноземельних металів (товарна позиція 9001).

4. Комплексні кислоти певного хімічного складу, що складаються з кислоти, яка утворена неметалом підгрупи II, і кислоти, яка утворена металом підгрупи IV, слід класифікувати у товарній позиції 2811.

5. До товарних позицій 2826-2842 включаються лише солі металів або амонію чи пероксосолі.

Якщо у контексті не обумовлено інше, подвійні або комплексні солі слід включати до товарної позиції 2842.

6. До товарної позиції 2844 включаються лише:

(a) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер 61), полоній (порядковий номер 84) і всі елементи з порядковими номерами більш як 84;

(b) радіоактивні ізотопи природні або штучні (включаючи ізотопи дорогоцінних або недорогоцінних металів, зазначених відповідно в розділах XIV і XV), змішані або незмішані;

(c) органічні або неорганічні сполуки цих елементів або ізотопів, визначеного або невизначеного хімічного складу, змішані або незмішані;

(d) сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти і суміші, які містять ці елементи або їх ізотопи, а також органічні або неорганічні сполуки зазначених елементів та ізотопів з питомою радіоактивністю більш як 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);

(e) відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів;

(f) радіоактивні залишки, придатні або непридатні для використання.

У цій примітці, а також у назвах товарних позицій 2844 і 2845 термін "ізотопи" означає:

- індивідуальні нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в моноізотопному стані;

- суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома ізотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких штучно змінено природний ізотопний склад.

7. До товарної позиції 2853 включається фосфід міді, (фосфориста мідь), який містить більш як 15 мас.% фосфору.

8. Хімічні елементи (наприклад, кремній і селен), які використовуються в електроніці, включаються до цієї групи за умови, що в необробленому вигляді вони мають продовгувату форму без подальшої обробки або форму циліндрів чи стрижнів. Якщо такі хімічні елементи мають форму дисків, пластин або подібні форми, вони включаються до товарної позиції 3818.

Примітка до товарної підпозиції:

У товарній підпозиції 2852 10 термін "визначеного хімічного складу" означає всі органічні або неорганічні сполуки ртуті, які задовольняють вимоги приміток 1(a)-1(e) до групи 28 та приміток 1(a)-1(h) до групи 29.

Додаткова примітка:

Якщо в контексті не обумовлено інше, солі, зазначені у товарних підпозиціях, включають кислі солі та основні солі.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна


 

I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ


 


 


 


 

2801

Фтор, хлор, бром і йод:


 


 


 


 

2801 10 00 00

- хлор


 

2

2

-

2801 20 00 00

- йод


 

0

0

-

2801 30

- фтор; бром:


 


 


 


 

2801 30 10 00

- - фтор


 

5

5

-

2801 30 90 00

- - бром


 

5

5

-

2802 00 00 00

Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна


 

5

5

-

2803 00 00 00

Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій)


 

2

2

-

2804

Водень, інертні гази та інші неметали:


 


 


 


 

2804 10 00 00

- водень


 

2

2

м-3 (1)


 

- інертні гази:


 


 


 


 

2804 21 00 00

- - аргон


 

2

2

м-3 (1)

2804 29

- - інші:


 


 


 


 

2804 29 10 00

- - - гелій


 

0

0

м-3 (1)

2804 29 90 00

- - - інші


 

5

5

м-3 (1)

2804 30 00 00

- азот


 

5

5

м-3 (1)

2804 40 00 00

- кисень


 

5

5

м-3 (1)

__________
-1 При тиску 1013 мілібар та температурі 15 оС.

2804 50

- бор; телур:


 


 


 


 

2804 50 10 00

- - бор


 

5

5

-

2804 50 90 00

- - телур


 

5

5

-


 

- кремній:


 


 


 


 

2804 61 00 00

- - із вмістом не менш як 99,99 мас.% кремнію


 

0

0

-

2804 69 00 00

- - інший


 

0

0

-

2804 70 00 00

- фосфор


 

5

5

-

2804 80 00 00

- миш’як


 

5

5

-

2804 90 00 00

- селен


 

5

5

-

2805

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:


 


 


 


 


 

- лужні або лужноземельні метали:


 


 


 


 

2805 11 00 00

- - натрій


 

5

5

-

2805 12 00 00

- - кальцій


 

5

5

-

2805 19

- - інші:


 


 


 


 

2805 19 10 00

- - - стронцій та барій


 

5

5

-

2805 19 90 00

- - - інші


 

5

5

-

2805 30

- рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах:


 


 


 


 

2805 30 10 00

- - суміші або сплави


 

5

5

-


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - з чистотою 95 мас. % або більше:


 


 


 


 

2805 30 20 00

- - - - церій, лантан, празеодим та самарій


 

5

5

-

2805 30 30 00

- - - - європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій та ітрій


 

5

5

-

2805 30 40 00

- - - - скандій


 

5

5

-

2805 30 80 00

- - - інші


 

5

5

-

2805 40

- ртуть:


 


 


 


 

2805 40 10 00

- - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) і вартістю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не більш як 224 євро


 

5,5

5,5

-

2805 40 90 00

- - інша


 

5

5

-


 

II. КИСЛОТИ НЕОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ


 


 


 


 

2806

Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:


 


 


 


 

2806 10 00 00

- водень хлористий (соляна кислота)


 

5,5

5,5

-

2806 20 00 00

- хлорсульфонова кислота


 

1

1

-

2807 00 00 00

Сірчана кислота; олеум


 

2

2

-

2808 00 00 00

Азотна кислота; сульфоазотні кислоти


 

2

2

-

2809

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу:


 


 


 


 

2809 10 00 00

- пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)


 

5

5

кг Р2О5

2809 20 00 00

- фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти


 

5,5

5,5

кг Р2О5

2810 00

Оксиди бору; борні кислоти:


 


 


 


 

2810 00 10 00

- триоксид дибору


 

0

0

-

2810 00 90 00

- інші


 

5,5

5,5

-

2811

Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:


 


 


 


 


 

- інші неорганічні кислоти:


 


 


 


 

2811 11 00 00

- - фтористий водень (плавикова кислота)


 

0

0

-

2811 12 00 00

- - ціанистий водень (ціанистоводнева кислота)


 

0

0

-

2811 19

- - інші:


 


 


 


 

2811 19 10 00

- - - бромистий водень (бромистоводнева кислота)


 

0

0

-

2811 19 80 00

- - - інші


 

0

0

-


 

- інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:


 


 


 


 

2811 21 00 00

- - діоксид вуглецю


 

5

5

-

2811 22 00 00

- - діоксид кремнію


 

5

5

-

2811 29

- - інші:


 


 


 


 

2811 29 05 00

- - - діоксид сірки


 

5

5

-

2811 29 10 00

- - - триоксид сірки (сірчаний ангідрид); триоксид димиш’яку


 

5

5

-

2811 29 30 00

- - - оксиди азоту


 

5

5

-

2811 29 90 00

- - - інші


 

5

5

-


 

III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛІВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СІРКОЮ


 


 


 


 

2812

Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:


 


 


 


 


 

- хлориди та хлорид оксиди:


 


 


 


 

2812 11 00 00

- - дихлорид карбонілу (фосген)


 

5

5

-

2812 12 00 00

- - оксихлорид фосфору


 

5

5

-

2812 13 00 00

- - трихлорид фосфору


 

5

5

-

2812 14 00 00

- - пентахлорид фосфору


 

5

5

-

2812 15 00 00

- - монохлорид сірки


 

5

5

-

2812 16 00 00

- - дихлорид сірки


 

5

5

-

2812 17 00 00

- - хлористий тіоніл (Thіonyl chlorіde)


 

5

5

-

2812 19

- - інші:


 


 


 


 

2812 19 10 00

- - - з фосфором


 

5

5

-

2812 19 90 00

- - - інші


 

5

5

-

2812 90 00 00

- інші


 

5

5

-

2813

Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:


 


 


 


 

2813 10 00 00

- дисульфід вуглецю


 

5

5

-

2813 90

- інші:


 


 


 


 

2813 90 10 00

- - сульфіди фосфору, трисульфід фосфору технічний


 

5

5

-

2813 90 90 00

- - інші


 

5

5

-


 

IV. НЕОРГАНІЧНІ ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГІДРОКСИДИ І ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ


 


 


 


 

2814

Аміак, безводний або у водному розчині:


 


 


 


 

2814 10 00 00

- аміак безводний


 

2

2

-

2814 20 00 00

- аміак у водному розчині (нашатирний спирт)


 

5,5

5,5

-

2815

Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію:


 


 


 


 


 

- гідроксид натрію (сода каустична):


 


 


 


 

2815 11 00 00

- - у твердому стані


 

0

0

-

2815 12 00

- - у водному розчині (рідкий луг каустичної соди):


 


 


 


 

2815 12 00 10

- - - одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 %


 

5,5

5,5

кг NaOH

2815 12 00 90

- - - інший


 

5,5

5,5

кг NaOH

2815 20 00 00

- гідроксид калію (їдкий калій)


 

0

0

кг КOH

2815 30 00 00

- пероксиди натрію або калію


 

0

0

-

2816

Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:


 


 


 


 

2816 10 00 00

- гідроксид і пероксид магнію


 

0

0

-

2816 40 00 00

- оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію


 

5

5

-

2817 00 00 00

Оксид цинку; пероксид цинку


 

0

0

-

2818

Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:


 


 


 


 

2818 10

- корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом:


 


 


 


 


 

- - з вмістом оксиду алюмінію 98,5 мас.% або більше:


 


 


 


 

2818 10 11 00

- - - з вмістом менше 50 % загальної маси часток розміром більше 10 мм


 

5

5

-

2818 10 19 00

- - - з вмістом 50 % або більше загальної маси часток розміром більше 10 мм


 

5

5

-


 

- - з вмістом оксиду алюмінію менш як 98,5 мас.%:


 


 


 


 

2818 10 91 00

- - - з вмістом менше 50 % загальної маси часток розміром більше 10 мм


 

5

5

-

2818 10 99 00

- - - з вмістом 50 % або більше загальної маси часток розміром більше 10 мм


 

5

5

-

2818 20 00 00

- оксид алюмінію, крім штучного корунду


 

5

5

-

2818 30 00 00

- гідроксид алюмінію


 

5

5

-

2819

Оксиди та гідроксиди хрому:


 


 


 


 

2819 10 00 00

- триоксид хрому


 

5

5

-

2819 90

- інші:


 


 


 


 

2819 90 10 00

- - діоксид хрому


 

5

5

-

2819 90 90 00

- - інші


 

5

5

-

2820

Оксиди марганцю:


 


 


 


 

2820 10 00 00

- діоксид марганцю


 

5

5

-

2820 90

- інші:


 


 


 


 

2820 90 10 00

- - оксид марганцю із вмістом марганцю 77 мас.% або більше


 

5

5

-

2820 90 90 00

- - інші


 

5

5

-

2821

Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас.% або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3:


 


 


 


 

2821 10 00 00

- оксиди та гідроксиди заліза


 

5,5

5,5

-

2821 20 00 00

- мінеральні барвники (фарби земляні)


 

5

5

-

2822 00 00 00

Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні


 

5

5

-

2823 00 00 00

Оксиди титану


 

0

0

-

2824

Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):


 


 


 


 

2824 10 00 00

- монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот)


 

5

5

-

2824 90 00

- інші:


 


 


 


 

2824 90 00 10

- - свинцевий сурик (червоний та оранжевий)


 

0

0

-

2824 90 00 90

- - інші


 

5

5

-

2825

Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів:


 


 


 


 

2825 10 00 00

- гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі


 

0

0

-

2825 20 00 00

- оксид та гідроксид літію


 

0

0

-

2825 30 00 00

- оксиди та гідроксиди ванадію


 

0

0

-

2825 40 00 00

- оксиди та гідроксиди нікелю


 

0

0

-

2825 50 00 00

- оксиди та гідроксиди міді


 

0

0

-

2825 60 00 00

- оксиди германію та діоксид цирконію


 

0

0

-

2825 70 00 00

- оксиди та гідроксиди молібдену


 

0

0

-

2825 80 00 00

- оксиди стибію


 

0

0

-

2825 90

- інші:


 


 


 


 


 

- - оксид, гідроксид і пероксид кальцію:


 


 


 


 

2825 90 11 00

- - - гідроксид кальцію, чистота якого 98 мас.% або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок, з яких:


 

0

0

-


 

- не більш як 1 мас.% мають розмір понад 75 мкм та


 


 


 


 


 

- не більш як 4 мас.% мають розмір менш як 1,3 мкм


 


 


 


 

2825 90 19 00

- - - інші


 

0

0

-

2825 90 20 00

- - оксид та гідроксид берилію


 

0

0

-

2825 90 40 00

- - оксиди та гідроксиди вольфраму


 

0

0

-

2825 90 60 00

- - оксид кадмію


 

0

0

-

2825 90 85 00

- - інші


 

0

0

-


 

V. СОЛІ ТА ПЕРОКСОСОЛІ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ І МЕТАЛІВ


 


 


 


 

2826

Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору:


 


 


 


 


 

- фториди:


 


 


 


 

2826 12 00 00

- - алюмінію


 

5

5

-

2826 19

- - інші:


 


 


 


 

2826 19 10 00

- - - амонію або натрію


 

5

5

-

2826 19 90 00

- - - інші


 

5

5

-

2826 30 00 00

- гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт)


 

5

5

-

2826 90

- інші:


 


 


 


 

2826 90 10 00

- - гексафторо-цирконат дикалію


 

5

5

-

2826 90 80 00

- - інші


 

5

5

-

2827

Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди:


 


 


 


 

2827 10 00 00

- хлорид амонію


 

5,5

5,5

-

2827 20 00 00

- хлорид кальцію


 

0,1

0,1

-


 

- інші хлориди:


 


 


 


 

2827 31 00 00

- - магнію


 

5

5

-

2827 32 00 00

- - алюмінію


 

5

5

-

2827 35 00 00

- - нікелю


 

5

5

-

2827 39

- - інші:


 


 


 


 

2827 39 10 00

- - - олова


 

5

5

-

2827 39 20 00

- - - заліза


 

5

5

-

2827 39 30 00

- - - кобальту


 

2

2

-

2827 39 85

- - - інші:


 


 


 


 

2827 39 85 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

2827 39 85 90

- - - - інші


 

5

5

-


 

- хлорид оксиди та хлорид гідроксиди:


 


 


 


 

2827 41 00 00

- - міді


 

5

5

-

2827 49

- - інші:


 


 


 


 

2827 49 10 00

- - - свинцю


 

5

5

-

2827 49 90 00

- - - інші


 

2

2

-


 

- броміди та бромід оксиди:


 


 


 


 

2827 51 00 00

- - броміди натрію або калію


 

5

5

-

2827 59 00 00

- - інші


 

5

5

-

2827 60 00 00

- йодиди та йодид оксиди


 

2

2

-

2828

Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти:


 


 


 


 

2828 10 00 00

- гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію


 

5,5

5,5

-

2828 90 00 00

- інші


 

5

5

-

2829

Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:


 


 


 


 


 

- хлорати:


 


 


 


 

2829 11 00 00

- - натрію


 

5

5

-

2829 19 00 00

- - інші


 

5

5

-

2829 90

- інші:


 


 


 


 

2829 90 10 00

- - перхлорати


 

5

5

-

2829 90 40 00

- - бромати калію або натрію


 

5

5

-

2829 90 80 00

- - інші


 

5

5

-

2830

Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу:


 


 


 


 

2830 10 00 00

- сульфіди натрію


 

5

5

-

2830 90

- інші:


 


 


 


 

2830 90 11 00

- - сульфіди кальцію, стибію або заліза


 

5

5

-

2830 90 85 00

- - інші


 

0

0

-

2831

Дитіоніти та сульфоксилати:


 


 


 


 

2831 10 00 00

- натрію


 

5

5

-

2831 90 00 00

- інші


 

5

5

-

2832

Сульфіти; тіосульфати:


 


 


 


 

2832 10 00 00

- сульфіти натрію


 

5

5

-

2832 20 00 00

- інші сульфіти


 

5

5

-

2832 30 00 00

- тіосульфати


 

5

5

-

2833

Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):


 


 


 


 


 

- сульфати натрію:


 


 


 


 

2833 11 00 00

- - сульфат динатрію


 

0

0

-

2833 19 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- інші сульфати:


 


 


 


 

2833 21 00 00

- - магнію


 

0

0

-

2833 22 00 00

- - алюмінію


 

0

0

-

2833 24 00 00

- - нікелю


 

0

0

-

2833 25 00 00

- - міді


 

0

0

-

2833 27 00 00

- - барію


 

0

0

-

2833 29

- - інші:


 


 


 


 

2833 29 20 00

- - - кадмію; хрому; цинку


 

0

0

-

2833 29 30 00

- - - кобальту; титану


 

0

0

-

2833 29 60 00

- - - свинцю


 

0

0

-

2833 29 80 00

- - - інші


 

0

0

-

2833 30 00 00

- галуни


 

0

0

-

2833 40 00 00

- пероксосульфати (персульфати)


 

0

0

-

2834

Нітрити; нітрати:


 


 


 


 

2834 10 00 00

- нітрити


 

5,5

5,5

-


 

- нітрати:


 


 


 


 

2834 21 00 00

- - калію


 

5

5

-

2834 29

- - інші:


 


 


 


 

2834 29 20 00

- - - барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю


 

5

5

-

2834 29 40 00

- - - міді


 

5

5

-

2834 29 80 00

- - - інші


 

2

2

-

2835

Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу:


 


 


 


 

2835 10 00 00

- фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти)


 

5

5

-


 

- фосфати:


 


 


 


 

2835 22 00 00

- - моно- або динатрію


 

5

5

-

2835 24 00 00

- - калію


 

5,5

5,5

-

2835 25 00 00

- - гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію)


 

5

5

-

2835 26 00 00

- - інші фосфати кальцію


 

5

5

-

2835 29

- - інші:


 


 


 


 

2835 29 10 00

- - - триамонію


 

5

5

-

2835 29 30 00

- - - тринатрію


 

0

0

-

2835 29 90 00

- - - інші


 

5

5

-


 

- поліфосфати:


 


 


 


 

2835 31 00 00

- - трифосфат натрію (триполіфосфат натрію)


 

5,5

5,5

-

2835 39 00 00

- - інші


 

5

5

-

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію:


 


 


 


 

2836 20 00 00

- карбонат динатрію


 

0

0

-

2836 30 00 00

- гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію


 

5,5

5,5

-

2836 40 00 00

- карбонати калію


 

0

0

-

2836 50 00 00

- карбонат кальцію


 

5

5

-

2836 60 00 00

- карбонат барію


 

5

5

-


 

- інші:


 


 


 


 

2836 91 00 00

- - карбонати літію


 

5

5

-

2836 92 00 00

- - карбонат стронцію


 

2

2

-

2836 99

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - карбонати:


 


 


 


 

2836 99 11 00

- - - - магнію; міді


 

5

5

-

2836 99 17 00

- - - - інші


 

5

5

-

2836 99 90 00

- - - пероксокарбонати (перкарбонати)


 

5

5

-

2837

Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди:


 


 


 


 


 

- ціаніди та оксиди ціанідів:


 


 


 


 

2837 11 00 00

- - натрію


 

5

5

-

2837 19 00 00

- - інші


 

5

5

-

2837 20 00 00

- комплексні ціаніди


 

5

5

-

[2838]


 


 


 


 


 

2839

Cилікати; силікати лужних металів технічні:


 


 


 


 


 

- натрію:


 


 


 


 

2839 11 00 00

- - метасилікати натрію


 

5

5

-

2839 19 00

- - інші:


 


 


 


 

2839 19 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

2839 19 00 90

- - - інші


 

5

5

-

2839 90 00 00

- інші


 

5

5

-

2840

Борати; пероксоборати (перборати):


 


 


 


 


 

- тетраборат динатрію (бура очищена):


 


 


 


 

2840 11 00 00

- - безводний


 

0

0

-

2840 19

- - інший:


 


 


 


 

2840 19 10 00

- - - пентагідрат тетраборату динатрію


 

5

5

-

2840 19 90 00

- - - інші


 

5

5

-

2840 20

- інші борати:


 


 


 


 

2840 20 10 00

- - борати натрію, безводні


 

5

5

-

2840 20 90 00

- - інші


 

5

5

-

2840 30 00 00

- пероксоборати (перборати)


 

5

5

-

2841

Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот:


 


 


 


 

2841 30 00 00

- дихромат натрію


 

5

5

-

2841 50 00 00

- інші хромати та дихромати; пероксохромати


 

5

5

-


 

- манганіти, манганати та перманганати:


 


 


 


 

2841 61 00 00

- - перманганат калію


 

0

0

-

2841 69 00 00

- - інші


 

0

0

-

2841 70 00 00

- молібдати


 

5

5

-

2841 80 00 00

- вольфрамати


 

5

5

-

2841 90

- інші:


 


 


 


 

2841 90 30 00

- - цинкати і ванадати


 

5

5

-

2841 90 85 00

- - інші


 

5

5

-

2842

Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу), крім азидів:


 


 


 


 

2842 10 00 00

- силікати подвійні або комплексні, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу


 

0

0

-

2842 90

- інші:


 


 


 


 

2842 90 10 00

- - солі прості, подвійні або комплексні солі селенової або телурової кислот


 

5

5

-

2842 90 80 00

- - інші


 

5

5

-


 

VI. ІНШІ ПРОДУКТИ


 


 


 


 

2843

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:


 


 


 


 

2843 10

- дорогоцінні метали у колоїдному стані:


 


 


 


 

2843 10 10 00

- - срібло


 

0

0

-

2843 10 90 00

- - інші


 

0

0

-


 

- сполуки срібла:


 


 


 


 

2843 21 00 00

- - нітрат срібла


 

0

0

-

2843 29 00 00

- - інші


 

0

0

-

2843 30 00 00

- сполуки золота


 

0

0

г

2843 90

- інші сполуки; амальгами:


 


 


 


 

2843 90 10 00

- - амальгами


 

0

0

-

2843 90 90 00

- - інші


 

0

0

г

2844

Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти:


 


 


 


 

2844 10

- уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять природний уран або сполуки природного урану:


 


 


 


 


 

- - природний уран:


 


 


 


 

2844 10 10 00

- - - необроблений; відходи та брухт


 

5

5

кг U

2844 10 30 00

- - - оброблений


 

5

5

кг U

2844 10 50 00

- - фероуран


 

5

5

кг U

2844 10 90 00

- - інші


 

5

5

кг U

2844 20

- уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, плутоній або сполуки цих продуктів:


 


 


 


 


 

- - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів:


 


 


 


 

2844 20 25 00

- - - фероуран


 

5

5

г поділ. ізотоп

2844 20 35 00

- - - інші


 

5

5

г поділ. ізотоп


 

- - плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять плутоній або сполуки цих продуктів:


 


 


 


 


 

- - - суміші урану та плутонію:


 


 


 


 

2844 20 51 00

- - - - фероуран


 

5

5

г поділ. ізотоп

2844 20 59 00

- - - - інші


 

5

5

г поділ. ізотоп

2844 20 99 00

- - - інші


 

5

5

г поділ. ізотоп

2844 30

- уран, збіднений ураном-235, та його сполуки; торій та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, торій або сполуки цих продуктів:


 


 


 


 


 

- - уран, збіднений ураном-235; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, або сполуки цього продукту:


 


 


 


 

2844 30 11 00

- - - металокераміка


 

5

5

-

2844 30 19 00

- - - інші


 

5

5

-


 

- - торій; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять торій, або сполуки цього продукту:


 


 


 


 

2844 30 51 00

- - - металокераміка


 

5

5

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

2844 30 55 00

- - - - необроблений; відходи та брухт


 

5

5

-


 

- - - - оброблений:


 


 


 


 

2844 30 61 00

- - - - - бруски, прутки, профілі, кутики, дріт, листове залізо, стрічки та листи


 

5

5

-

2844 30 69 00

- - - - - інші


 

5

5

-


 

- - сполуки урану, збідненого ураном-235, або торію, змішані або незмішані разом:


 


 


 


 

2844 30 91 00

- - - сполуки торію або урану, збідненого ураном-235, змішані або незмішані разом, крім солей торію


 

5

5

-

2844 30 99 00

- - - інші


 

5

5

-

2844 40

- радіоактивні елементи та ізотопи і сполуки, крім включених до підпозицій 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки:


 


 


 


 

2844 40 10 00

- - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші і сполуки, одержані з урану-233, або сполуки цього продукту


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 

2844 40 20 00

- - - штучні радіоактивні ізотопи


 

0

0

-

2844 40 30 00

- - - сполуки штучних радіоактивних ізотопів


 

0

0

-

2844 40 80 00

- - - інші


 

0

0

-

2844 50 00 00

- відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів


 

5

5

г поділ. ізотоп

2845

Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або невизначеним хімічним складом:


 


 


 


 

2845 10 00 00

- важка вода (оксид дейтерію)


 

5

5

-

2845 90

- інші:


 


 


 


 

2845 90 10 00

- - дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти


 

5

5

-

2845 90 90 00

- - інші


 

5

5

-

2846

Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів:


 


 


 


 

2846 10 00 00

- сполуки церію


 

5

5

-

2846 90

- інші:


 


 


 


 

2846 90 10 00

- - сполуки лантану, празеодиму, або самарію


 

5

5

-

2846 90 20 00

- - сполуки європію, гадолінію, тербію, диспрозію, гольмію, ербію, тулію, ітербію, лютецію або ітрію


 

5

5

-

2846 90 30 00

- - сполуки скандію


 

5

5

-

2846 90 90 00

- - сполуки сумішей металів


 

5

5

-

2847 00 00 00

Пероксид водню, затверділий або незатверділий сечовиною


 

5

5

кг Н2О2

[2848]


 


 


 


 


 

2849

Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом:


 


 


 


 

2849 10 00 00

- з кальцію


 

5,5

5,5

-

2849 20 00

- з кремнію:


 


 


 


 

2849 20 00 10

- - зелений


 

1

1

-

2849 20 00 90

- - інший


 

5

5

-

2849 90

- інші:


 


 


 


 

2849 90 10 00

- - бору


 

5

5

-

2849 90 30 00

- - вольфраму


 

5

5

-

2849 90 50 00

- - алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану


 

5

5

-

2849 90 90 00

- - інші


 

5

5

-

2850 00

Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849:


 


 


 


 

2850 00 20 00

- гідриди; нітриди


 

5

5

-

2850 00 60 00

- азиди; силіциди


 

5

5

-

2850 00 90 00

- бориди


 

5

5

-

[2851]


 


 


 


 


 

2852

Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, визначеного або невизначеного хімічного складу, крім амальгам:


 


 


 


 

2852 10 00 00

- визначеного хімічного складу


 

0

0

-

2852 90 00 00

- інші


 

0

0

-

2853

Фосфіди, визначеного або невизначеного хімічного складу, за винятком ферофосфору; інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:


 


 


 


 

2853 10 00 00

- хлористий ціан (хлорціан)


 

5

5

-

2853 90

- інші:


 


 


 


 

2853 90 10 00

- - дистильована або кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти


 

5

5

-

2853 90 30 00

- - рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря


 

5

5

-

2853 90 90 00

- - інші


 

5

5

-

Група 29
Органічні хімічні сполуки

Примітки:

1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

(b) суміші двох або більше ізомерів тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

(c) продукти товарних позицій 2936-2939 або прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти товарної позиції 2941, із визначеним або невизначеним хімічним складом;

(d) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені у воді;

(e) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені в інших розчинниках, за умови, що розчинення є звичайною і необхідною умовою їх зберігання або транспортування, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(f) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c), (d) або (e), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агент (добавку), що запобігає злежуванню), необхідних для їх зберігання або транспортування;

(g) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c), (d), (e) або (f), із доданням протипилового засобу або барвника чи духмяної речовини з метою забезпечення безпеки або для полегшення їх ідентифікації, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(h) такі продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, речовини, що вступають у реакцію сполучення з цими солями, аміни, що діазотуються, та їх солі.

2. Ця група не включає:

(a) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520;

(b) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

(c) метан або пропан (товарна позиція 2711);

(d) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

(e) імунологічні продукти товарної позиції 3002;

(f) сечовину (карбамід) (товарна позиція 3102 або 3105);

(g) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні речовини або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи інші барвники, розфасовані у форми або в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

(h) ферменти (товарна позиція 3507);

(іj) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини, розфасовані у форми (наприклад, таблетки, брикети, палички або аналогічні форми), для використання як паливо або рідке чи зріджене газоподібне паливо для заповнення або повторного заправлення цигаркових та аналогічних запальничок місткістю не більш як 300 см-3 (товарна позиція 3606);

(k) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення чорнильних плям товарної позиції 3824, розфасовані для роздрібної торгівлі; або

(l) оптичні елементи, наприклад з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001).

3. Товари, які можуть бути включені до двох або більше товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в товарній позиції, останній за порядком зростання номерів кодів у зазначеній групі.

4. У товарних позиціях 2904-2906, 2908-2911 і 2913-2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 термін "кисневмісна функціональна група" стосується тільки функціональних груп (характеристичних органічних груп із вмістом кисню), зазначених у товарних позиціях 2905-2920.

5. (A) Складні ефіри, утворені з органічних сполук з кислотними функціональними групами підгруп I-VII та органічними сполуками тих же підгруп, повинні класифікуватися разом з тими сполуками, які включаються до товарної позиції, останньої за порядком зростання номерів кодів у цих підгрупах.

(B) Складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, з кислотними функціональними групами підгруп I-VII повинні класифікуватися у тій самій товарній позиції, що і відповідні органічні сполуки з кислотними функціональними групами.

(C) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу VI та примітки 2 до групи 28:

(1) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціональними групами, або органічні основи, зазначені в підгрупах I-X або товарній позиції 2942, слід класифікувати у товарних позиціях, до яких включаються відповідні органічні сполуки;

(2) солі, одержані в результаті хімічних реакцій між органічними сполуками підгруп I-X або товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарній позиції, до якої включаються основи або кислоти (включаючи сполуки з фенольними або енольними функціональними групами), з яких ці солі утворені, останній за порядком зростання номерів кодів у групі; і

(3) координаційні або комплексні сполуки, інші продукти розділу XI або товарної позиції 2941 повинні включатися до товарної позиції, останній у порядку збільшення кодів у групі 29, серед тих, що підходять до фрагментів, які утворюються внаслідок розщеплення всіх зв’язків металу, крім метал-вуглецевих зв’язків.

(D) Алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що і відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція 2905).

(E) Галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що і відповідні кислоти.

6. Сполуки товарних позицій 2930 і 2931 є органічними речовинами, молекули яких містять, крім атомів водню, кисню або азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш’як або свинець), безпосередньо зв’язаних з атомами вуглецю.

До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931 (інші органо-неорганічні сполуки) не включаються сульфовані або галогеновані (у тому числі складні) похідні, які крім водню, кисню та азоту мають тільки безпосередньо зв’язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (або складних похідних).

7. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не включаються епоксиди з тричленними циклами, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів або фенолів із багатоосновними кислотами або іміди багатоосновних кислот.

Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли цикли з гетероатомами утворилися тільки в результаті реакції циклізації або в результаті реакцій, зазначених вище.

8. У товарній позиції 2937:

(a) термін "гормони" поширюється на рилізинг-гормони або фактори, що стимулюють секрецію гормонів, інгібітори гормонів та антагоністи гормонів (антигормони);

(b) термін "що використовуються головним чином як гормони" застосовується не тільки до похідних гормонів та їх структурних аналогів, які використовують переважно для гормональної дії, але і до таких похідних і структурних аналогів, що використовуються в основному як проміжні продукти в результаті синтезу речовин цієї товарної позиції.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) повинні включатися до тієї ж самої підпозиції, що і сама сполука (або група сполук), за умови, що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції та не існує залишкової підпозиції, яка називається "інші", серед підпозицій, що розглядаються.

2. Примітка 3 до групи 29 не застосовується до товарних підпозицій цієї групи.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна


 

I. ВУГЛЕВОДНІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ


 


 


 


 

2901

Вуглеводні ациклічні:


 


 


 


 

2901 10 00

- насичені:


 


 


 


 

2901 10 00 10

- - бутан, ізобутан


 

0

0

-

2901 10 00 90

- - інші


 

0

0

-


 

- ненасичені:


 


 


 


 

2901 21 00 00

- - етилен


 

0

0

-

2901 22 00 00

- - пропен (пропілен)


 

0

0

-

2901 23 00 00

- - бутен (бутилен) та його ізомери


 

0

0

-

2901 24 00 00

- - бута-1,3-дієн та ізопрен


 

0

0

-

2901 29 00 00

- - інші


 

0

0

-

2902

Вуглеводні циклічні:


 


 


 


 


 

- циклани (циклоалкани), циклени (циклоалкeни) та циклотерпени:


 


 


 


 

2902 11 00 00

- - циклогексан


 

0

0

-

2902 19 00 00

- - інші


 

0

0

-

2902 20 00 00

- бензол


 

0

0

-

2902 30 00 00

- толуол


 

0

0

-


 

- ксилоли:


 


 


 


 

2902 41 00 00

- - о-ксилол


 

0

0

-

2902 42 00 00

- - м-ксилол


 

0

0

-

2902 43 00 00

- - p-ксилол


 

0

0

-

2902 44 00 00

- - суміші ізомерів ксилолу


 

0

0

-

2902 50 00 00

- стирол


 

0

0

-

2902 60 00 00

- етилбензол


 

0

0

-

2902 70 00 00

- кумол


 

0

0

-

2902 90 00 00

- інші


 

0

0

-

2903

Галогеновані похідні вуглеводнів:


 


 


 


 


 

- насичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів:


 


 


 


 

2903 11 00 00

- - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид)


 

0

0

-

2903 12 00 00

- - дихлорметан (метиленхлорид)


 

5,5

5,5

-

2903 13 00 00

- - хлороформ (трихлорметан)


 

5,5

5,5

-

2903 14 00 00

- - тетрахлорид вуглецю


 

5,5

5,5

-

2903 15 00 00

- - етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)


 

5,5

5,5

-

2903 19 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

- ненасичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів:


 


 


 


 

2903 21 00 00

- - вінілхлорид (хлоретилен)


 

5,5

5,5

-

2903 22 00 00

- - трихлоретилен


 

0

0

-

2903 23 00 00

- - тетрахлоретилен (перхлоретилен)


 

5,5

5,5

-

2903 29 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

- фторовані, бромовані або йодовані похідні ациклічних вуглеводнів:


 


 


 


 

2903 31 00 00

- - етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан)


 

5,5

5,5

-

2903 39

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - броміди:


 


 


 


 

2903 39 11 00

- - - - бромметан (метилбромід)


 

5,5

5,5

-

2903 39 15 00

- - - - дибромметан


 

5,5

5,5

-

2903 39 19 00

- - - - інші


 

5,5

5,5

-


 

- - - насичені фториди:


 


 


 


 

2903 39 21 00

- - - - дифторметан


 

5,5

5,5

-

2903 39 23 00

- - - - трифторметан


 

5,5

5,5

-

2903 39 24 00

- - - - пентафторетан и 1,1,1-трифторетан


 

5,5

5,5

-

2903 39 25 00

- - - - 1,1-дифторетан


 

5,5

5,5

-

2903 39 26 00

- - - - 1,1,1,2-тетра-фторетан


 

5,5

5,5

-

2903 39 27 00

- - - - пентафторпропани, гексафторпропани та гептафторпропани


 

5,5

5,5

-

2903 39 28 00

- - - - перфторовані насичені фториди


 

5,5

5,5

-

2903 39 29 00

- - - - насичені фториди інші


 

5,5

5,5

-


 

- - - ненасичені фториди:


 


 


 


 

2903 39 31 00

- - - - 2,3,3,3-тетрафторпропен


 

5,5

5,5

-

2903 39 35 00

- - - - 1,3,3,3-тетрафторпропен


 

5,5

5,5

-

2903 39 39 00

- - - - інші ненасичені фториди


 

5,5

5,5

-

2903 39 80 00

- - - йодиди


 

5,5

5,5

-


 

- галогеновані похідні ациклічних вуглеводнів із вмістом двох або більше різних атомів галогенів:


 


 


 


 

2903 71 00 00

- - хлордифторметан


 

5,5

5,5

-

2903 72 00 00

- - дихлортрифторетан


 

5,5

5,5

-

2903 73 00 00

- - дихлорфторетан


 

5,5

5,5

-

2903 74 00 00

- - хлордифторетан


 

5,5

5,5

-

2903 75 00 00

- - дихлорпентафтор-пропан


 

5,5

5,5

-

2903 76

- - бромхлор-дифторметан, бромтрифторметан та дибромтетрафторетан:


 


 


 


 

2903 76 10 00

- - - бромхлордифтор-метан


 

5,5

5,5

-

2903 76 20 00

- - - бромтрифтор-метан


 

5,5

5,5

-

2903 76 90 00

- - - дибромтетрафтор-етани


 

5,5

5,5

-

2903 77

- - інші пергалогеновані похідні тільки фтором та хлором:


 


 


 


 

2903 77 60

- - - трихлорфторметан, дихлордифторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан:


 


 


 


 

2903 77 60 10

- - - - дихлордифторметан


 

0

0

-

2903 77 60 90

- - - - трихлорфторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан


 

5,5

5,5

-

2903 77 90 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2903 78 00 00

- - пергалогеновані похідні інші


 

5,5

5,5

-

2903 79

- - інші:


 


 


 


 

2903 79 30 00

- - - галогеновані похідні, які містять тільки бром та хлор або ті, що містять тільки фтор та хлор, або ті, що містять тільки фтор і бром


 

5,5

5,5

-

2903 79 80 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-


 

- галогеновані похідні цикланових, цикленових або циклотерпенових вуглеводнів:


 


 


 


 

2903 81 00 00

- - 1,2,3,4,5,6-гекса-хлорциклогексан (HCH (ISO), включаючи ліндан (ISO, INN)


 

5,5

5,5

-

2903 82 00 00

- - алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO)


 

5,5

5,5

-

2903 83 00 00

- - мірекс (ISO)


 

5,5

5,5

-

2903 89

- - інші:


 


 


 


 

2903 89 10 00

- - - 1,2-дибром-4-(1,2-диброметил)циклогексан; тетрабромциклооктани


 

5,5

5,5

-

2903 89 80 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-


 

- галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів:


 


 


 


 

2903 91 00 00

- - хлорбензол, o-дихло-рбензол та p-дихло-рбензол


 

5,5

5,5

-

2903 92 00 00

- - гексахлорбензол (ISO) і DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс (p-хлорфеніл)етан)


 

2

2

-

2903 93 00 00

- - пентахлорбензол (ISO)


 

2

2

-

2903 94 00 00

- - гексабромбіфеніли


 

2

2

-

2903 99

- - інші:


 


 


 


 

2903 99 10 00

- - - 2,3,4,5,6-пентаброме-тилбензол


 

2

2

-

2903 99 80

- - - інші:


 


 


 


 

2903 99 80 10

- - - - бензилхлорид (бензил хлористий)


 

0,1

0,1

-

2903 99 80 90

- - - - інші


 

2

2

-

2904

Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані:


 


 


 


 

2904 10 00 00

- похідні із вмістом лише сульфогруп, їх солі та складні етилові ефіри


 

0

0

-

2904 20 00 00

- похідні із вмістом лише нітро- або лише нітрозогруп


 

0

0

-


 

- перфтороктансульфонова кислота, її солі та перфтороктансульфоніл фторид:


 


 


 


 

2904 31 00 00

- - перфтороктансульфонова кислота


 

0

0

-

2904 32 00 00

- - перфтороктансульфонат амонію


 

0

0

-

2904 33 00 00

- - перфтороктансульфонат літію


 

0

0

-

2904 34 00 00

- - перфтороктансульфонат калію


 

0

0

-

2904 35 00 00

- - інші солі перфтороктансульфонової кислоти


 

0

0

-

2904 36 00 00

- - перфтороктансульфоніл фтори


 

0

0

-


 

- інші:


 


 


 


 

2904 91 00 00

- - трихлоронітрометан (хлорпікрин)


 

0

0

-

2904 99 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

II. СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ


 


 


 


 

2905

Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- моноспирти насичені:


 


 


 


 

2905 11 00 00

- - метанол (метиловий спирт)


 

5,5

5,5

-

2905 12 00

- - пропан-1-ол (спирт пропіловий) та пропан-2-ол (спирт ізопропіловий):


 


 


 


 

2905 12 00 10

- - - пропан-1-ол (спирт пропіловий)


 

0,1

0,1

-

2905 12 00 20

- - - пропан-2-ол (спирт ізопропіловий)


 

5,5

5,5

-

2905 13 00 00

- - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)


 

0

0

-

2905 14

- - інші бутаноли:


 


 


 


 

2905 14 10 00

- - - 2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий)


 

5,5

5,5

-

2905 14 90 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2905 16

- - октанол (спирт октиловий) та його ізомери:


 


 


 


 

2905 16 20 00

- - - октан-2-ол


 

5,5

5,5

-

2905 16 85

- - - інші:


 


 


 


 

2905 16 85 10

- - - - 2-етилгексан-1-ол


 

0

0

-

2905 16 85 90

- - - - інші


 

5,5

5,5

-

2905 17 00 00

- - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий)


 

5,5

5,5

-

2905 19 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

- ненасичені моноспирти:


 


 


 


 

2905 22 00 00

- - ациклічні терпенові спирти


 

5,5

5,5

-

2905 29

- - інші:


 


 


 


 

2905 29 10 00

- - - аліловий спирт


 

5,5

5,5

-

2905 29 90 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-


 

- діоли:


 


 


 


 

2905 31 00 00

- - етиленгліколь (етандіол)


 

5,5

5,5

-

2905 32 00 00

- - пропіленгліколь (пропан-1,2-діол)


 

0

0

-

2905 39

- - інші:


 


 


 


 

2905 39 20 00

- - - бутан-1,3-діол


 

5,5

5,5

-

2905 39 26 00

- - - бутан-1,4-діол або тетраметилетилен гліколь (1,4-бутандіол) з 100-відсотковим (мас. %) вмістом вуглецю біологічного походження (a bіo-based carbon)


 

5,5

5,5

-

2905 39 28 00

- - - - інші


 

5,5

5,5

-

2905 39 30 00

- - - 2,4,7,9-тетра-метилдек-5-ін-4,7-діол


 

5,5

5,5

-

2905 39 95 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-


 

- інші поліспирти:


 


 


 


 

2905 41 00 00

- - 2-етил-2-(гідроксиметил) пропан-1,3-діол (триметилолпропан)


 

5,5

5,5

-

2905 42 00 00

- - пентаеритрит (пентаеритритол)


 

5,5

5,5

-

2905 43 00 00

- - манітол (маніт)


 

0

0

-

2905 44

- - D-глюцитол (сорбітол):


 


 


 


 


 

- - - у водному розчині:


 


 


 


 

2905 44 11 00

- - - - із вмістом D-манітолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу


 

5,5

5,5

-

2905 44 19 00

- - - - інший


 

5,5

5,5

-


 

- - - інший:


 


 


 


 

2905 44 91 00

- - - - із вмістом D-манітолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу


 

0

0

-

2905 44 99 00

- - - - інший


 

5,5

5,5

-

2905 45 00 00

- - гліцерин


 

5,5

5,5

-

2905 49 00

- - інші:


 


 


 


 

2905 49 00 10

- - - ксиліт харчовий


 

5

5

-

2905 49 00 90

- - - інші


 

5,5

5,5

-


 

- галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні ациклічних спиртів:


 


 


 


 

2905 51 00 00

- - етхлорвінол (INN)


 

0

0

-

2905 59

- - інші:


 


 


 


 

2905 59 91 00

- - - 2,2-біс (бромметил) пропандіол


 

0

0

-

2905 59 98 00

- - - інші


 

0

0

-

2906

Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові:


 


 


 


 

2906 11 00 00

- - ментол


 

0

0

-

2906 12 00 00

- - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли


 

5,5

5,5

-

2906 13

- - стерини та інозити:


 


 


 


 

2906 13 10 00

- - - стерини


 

5,5

5,5

-

2906 13 90 00

- - - інозити


 

5,5

5,5

-

2906 19 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

- ароматичні:


 


 


 


 

2906 21 00 00

- - бензиловий спирт


 

5,5

5,5

-

2906 29 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ


 


 


 


 

2907

Феноли; фенолоспирти:


 


 


 


 


 

- монофеноли:


 


 


 


 

2907 11 00 00

- - фенол (гідроксибензол) та його солі


 

0

0

-

2907 12 00

- - крезоли та їх солі:


 


 


 


 

2907 12 00 10

- - - n-крезол


 

1

1

-

2907 12 00 90

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2907 13 00 00

- - октилфенол, нонілфенол та їх ізомери; солі цих речовин


 

5,5

5,5

-

2907 15

- - нафтоли та їх солі:


 


 


 


 

2907 15 10 00

- - - 1-нафтол


 

5,5

5,5

-

2907 15 90 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2907 19

- - інші:


 


 


 


 

2907 19 10 00

- - - ксиленоли та їх солі


 

5,5

5,5

-

2907 19 90 00

- - - інші


 

0

0

-


 

- поліфеноли; фенолоспирти:


 


 


 


 

2907 21 00 00

- - резорцин та його солі


 

0

0

-

2907 22 00 00

- - гідрохінон (хінол) та його солі


 

5,5

5,5

-

2907 23 00 00

- - 4,4’-ізопро-пілідендифенол (бісфенол А, дифенілолпропан) та його солі


 

5,5

5,5

-

2907 29 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-

2908

Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів:


 


 


 


 


 

- похідні, що містять лише галогеногрупи та їх солі:


 


 


 


 

2908 11 00 00

- - пентахлорфенол (ISO)


 

0

0

-

2908 19 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- інші:


 


 


 


 

2908 91 00 00

- - діносеб (ISO) та його солі


 

5,5

5,5

-

2908 92 00 00

- - 4,6-динітро-о-крезол (DNOC (ISO) та його солі


 

5,5

5,5

-

2908 99 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

IV. ПРОСТІ ЕФІРИ (ЕТЕРИ), ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ, ПЕРОКСИДИ ПРОСТИХ ЕФІРІВ, ПЕРОКСИДИ КЕТОНІВ, ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМ ЦИКЛОМ, АЦЕТАЛІ І НАПІВАЦЕТАЛІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ


 


 


 


 

2909

Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- прості ефіри ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2909 11 00 00

- - діетиловий ефір


 

5,5

5,5

-

2909 19

- - інші:


 


 


 


 

2909 19 10 00

- - - третбутиловий простий ефір(етил-трет-бутиловий ефір, ETBE)


 

5,5

5,5

-

2909 19 90

- - - інші:


 


 


 


 

2909 19 90 10

- - - - діаліловий ефір


 

1

1

-

2909 19 90 20

- - - - метил-третбутиловий ефір


 

0

0

-

2909 19 90 90

- - - - інші


 

5,5

5,5

-

2909 20 00 00

- ефіри прості цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні


 

5,5

5,5

-

2909 30

- ефіри прості ароматичні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2909 30 10 00

- - дифеніловий ефір простий


 

5,5

5,5

-


 

- - похідні галогеновані тільки з бромом:


 


 


 


 

2909 30 31 00

- - - пентабромди-феніловий ефір простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-біс- (пентабромофенок-си)бензол


 

5,5

5,5

-

2909 30 35 00

- - - 1,2-біс(2,4,6-трибро-мофенокси) етан, для виробництва акрилонітрил-бутадієнстиролу (ABS)


 

5,5

5,5

-

2909 30 38 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2909 30 90 00

- - інші


 

0

0

-


 

- ефіроспирти та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2909 41 00 00

- - 2,2’-оксидіетанол (діетиленгліколь, дигліколь)


 

5,5

5,5

-

2909 43 00 00

- - прості монобутилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю


 

5,5

5,5

-

2909 44 00

- - інші прості моноалкілні ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю:


 


 


 


 

2909 44 00 20

- - - етилцелозольв


 

1

1

-

2909 44 00 90

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2909 49

- - інші:


 


 


 


 

2909 49 11 00

- - - 2-(2-хлоре-токси)етанол


 

0

0

-

2909 49 80

- - - інші:


 


 


 


 

2909 49 80 10

- - - - циклічні


 

5,5

5,5

-

2909 49 80 90

- - - - інші


 

0

0

-

2909 50 00

- ефірофеноли, ефіроспиртофеноли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2909 50 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

2909 50 00 90

- - інші


 

5,5

5,5

-

2909 60 00 00

- пероксиди спиртів, простих ефірів, кетонів та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні


 

5,5

5,5

-

2910

Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2910 10 00 00

- оксиран (етиленоксид)


 

0

0

-

2910 20 00 00

- метилоксиран (пропіленоксид)


 

0

0

-

2910 30 00 00

- 1-хлор-2,3-епоксипропан (епіхлоргідрин)


 

5,5

5,5

-

2910 40 00 00

- діелдрін (ISO, INN)


 

5,5

5,5

-

2910 50 00 00

- ендрін (ISO)


 

5,5

5,5

-

2910 90 00 00

- інші


 

5,5

5,5

-

2911 00 00 00

Ацеталі і напівацеталі, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні


 

5,5

5,5

-


 

V. СПОЛУКИ З АЛЬДЕГІДНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ


 


 


 


 

2912

Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід:


 


 


 


 


 

- альдегіди ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:


 


 


 


 

2912 11 00 00

- - метаналь (формальдегід)


 

5,5

5,5

-

2912 12 00 00

- - етаналь (ацетальдегід)


 

2

2

-

2912 19 00

- - інші:


 


 


 


 

2912 19 00 10

- - - бутаналь (бутиральдегід, нормальний ізомер)


 

5,5

5,5

-

2912 19 00 90

- - - інші


 

0

0

-


 

- альдегіди циклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:


 


 


 


 

2912 21 00 00

- - бензальдегід


 

5,5

5,5

-

2912 29 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

- альдегіди простих ефірів, альдегідофеноли та альдегіди, до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група:


 


 


 


 

2912 41 00 00

- - ванілін (4-гідрокси- 3-мето-ксибензальдегід)


 

5,5

5,5

-

2912 42 00 00

- - етилванілін (3-етокси-4-гідро-ксибензальдегід)


 

5,5

5,5

-

2912 49 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-

2912 50 00 00

- циклічні полімери альдегідів


 

5,5

5,5

-

2912 60 00 00

- параформальдегід


 

5,5

5,5

-

2913 00 00 00

Похідні речовин товарної позиції 2912, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані


 

5,5

5,5

-


 

VI. СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХІНОННОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ


 


 


 


 

2914

Кетони та хінони, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- кетони ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:


 


 


 


 

2914 11 00 00

- - ацетон


 

0

0

-

2914 12 00 00

- - бутанон (метилетилкетон)


 

1

1

-

2914 13 00 00

- - 4-метилпентан-2-он (метилізобутилкетон)


 

5,5

5,5

-

2914 19

- - інші:


 


 


 


 

2914 19 10 00

- - - 5-метилгексан-2-он


 

5,5

5,5

-

2914 19 90 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-


 

- кетони цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові, до складу яких не входять інші кисневмісні функціональні групи:


 


 


 


 

2914 22 00 00

- - циклогексанон та метилциклогексанони


 

0

0

-

2914 23 00 00

- - іонони та метиліонони


 

5,5

5,5

-

2914 29 00

- - інші:


 


 


 


 

2914 29 00 10

- - - ізофорон (3,5,5-три-метил-2-циклогексен-1-он)


 

0,1

0,1

-

2914 29 00 20

- - - камфора


 

0

0

-

2914 29 00 90

- - - інші


 

5,5

5,5

-


 

- кетони ароматичні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:


 


 


 


 

2914 31 00 00

- - фенілацетон (фенілпропан-2-он)


 

5,5

5,5

-

2914 39 00

- - інші:


 


 


 


 

2914 39 00 10

- - - ацетофенон


 

0,1

0,1

-

2914 39 00 90

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2914 40

- кетоноспирти та кетоноальдегіди:


 


 


 


 

2914 40 10 00

- - 4-гідрокси-4-метилпентан-2-он (діацетоновий спирт)


 

5,5

5,5

-

2914 40 90 00

- - інші


 

5,5

5,5

-

2914 50 00 00

- кетонофеноли та кетони, до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група


 

2

2

-


 

- хінони:


 


 


 


 

2914 61 00 00

- - антрахінон


 

5,5

5,5

-

2914 62 00 00

- - коензим Q10 (убідекаренон (INN))


 

0

0

-

2914 69

- - інші:


 


 


 


 

2914 69 10 00

- - - 1,4-нафтохінон


 

0

0

-

2914 69 80 00

- - - інші


 

0

0

-


 

- галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2914 71 00 00

- - хлордекон (ISO)


 

5,5

5,5

-

2914 79 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

VII. КИСЛОТИ КАРБОНОВІ ТА ЇХ АНГІДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ


 


 


 


 

2915

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- мурашина кислота, її солі та складні ефіри:


 


 


 


 

2915 11 00 00

- - мурашина кислота


 

0

0

-

2915 12 00 00

- - солі мурашиної кислоти


 

5,5

5,5

-

2915 13 00 00

- - складні ефіри мурашиної кислоти


 

5,5

5,5

-


 

- оцтова кислота та її солі; оцтовий ангідрид:


 


 


 


 

2915 21 00 00

- - оцтова кислота


 

5,5

5,5

-

2915 24 00 00

- - оцтовий ангідрид


 

2

2

-

2915 29 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-


 

- складні ефіри оцтової кислоти:


 


 


 


 

2915 31 00 00

- - етилацетат


 

0

0

-

2915 32 00 00

- - вінілацетат


 

5,5

5,5

-

2915 33 00 00

- - н-бутилацетат


 

0

0

-

2915 36 00 00

- - диносебу (ISO) ацетат


 

5,5

5,5

-

2915 39 00 00

- - інші


 

5,5

5,5

-

2915 40 00 00

- кислоти моно-, ди- або трихлороцтові, їх солі та складні ефіри


 

0

0

-

2915 50 00 00

- пропіонова кислота, її солі та складні ефіри


 

5,5

5,5

-

2915 60

- масляні кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри:


 


 


 


 


 

- - масляні кислоти, їх солі та складні ефіри:


 


 


 


 

2915 60 11 00

- - - діізобутират 1-ізопропіл-2,2-диметилтриметилену


 

5,5

5,5

-

2915 60 19 00

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2915 60 90 00

- - валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри


 

0

0

-

2915 70

- пальмітинова кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні ефіри:


 


 


 


 

2915 70 40 00

- - пальмітинова кислота, її солі та складні ефіри


 

5,5

5,5

-

2915 70 50

- - стеаринова кислота, її солі та складні ефіри:


 


 


 


 

2915 70 50 10

- - - стеаринова кислота


 

1

1

-

2915 70 50 90

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2915 90

- інші:


 


 


 


 

2915 90 30 00

- - лауринова кислота, її солі та складні ефіри


 

5,5

5,5

-

2915 90 70

- - інші:


 


 


 


 

2915 90 70 10

- - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сіль)


 

2

2

-

2915 90 70 90

- - - інші


 

5,5

5,5

-

2916

Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- ациклічні монокарбонові кислоти ненасичені, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:


 


 


 


 

2916 11 00 00

- - акрилова кислота та її солі


 

0

0

-

2916 12 00 00

- - складні ефіри акрилової кислоти


 

0

0

-

2916 13 00 00

- - метакрилова кислота та її солі


 

0

0

-

2916 14 00 00

- - складні ефіри метакрилової кислоти


 

0

0

-

2916 15 00 00

- - олеїнова, лінолева або ліноленова кислоти, їх солі та складні ефіри


 

1

1

-

2916 16 00 00

- - бінапакрил (ISO)


 

6,5

6,5

-

2916 19

- - інші:


 


 


 


 

2916 19 10 00

- - - ундецилові кислоти, їх солі та складні ефіри


 

6,5

6,5

-

2916 19 40 00

- - - кислота кротонова


 

6,5

6,5

-

2916 19 95

- - - інші:


 


 


 


 

2916 19 95 10

- - - - гекса-2, 4-дієнова кислота (сорбінова кислота)


 

2

2

-

2916 19 95 90

- - - - інші


 

6,5

6,5

-

2916 20 00 00

- кислоти цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) та циклотерпенові монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні


 

6,5

6,5

-


 

- кислоти ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:


 


 


 


 

2916 31 00 00

- - бензойна кислота, її солі та складні ефіри


 

0

0

-

2916 32 00

- - пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл:


 


 


 


 

2916 32 00 10

- - - пероксид бензоїлу


 

1

1

-

2916 32 00 90

- - - хлористий бензоїл


 

6,5

6,5

-

2916 34 00 00

- - фенілоцтова кислота та її солі


 

2

2

-

2916 39

- - інші:


 


 


 


 

2916 39 10 00

- - - складні ефіри фенілоцтової кислоти


 

6,5

6,5

-

2916 39 90

- - - інші:


 


 


 


 

2916 39 90 10

- - - - ібупрофен (іbuprofen INN)


 

2

2

-

2916 39 90 90

- - - - інші


 

6,5

6,5

-

2917

Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- кислоти ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:


 


 


 


 

2917 11 00 00

- - щавлева кислота, її солі та складні ефіри


 

6,5

6,5

-

2917 12 00 00

- - адипінова кислота, її солі та складні ефіри


 

6,5

6,5

-

2917 13

- - азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солі та складні ефіри:


 


 


 


 

2917 13 10 00

- - - себацинова кислота


 

6,5

6,5

-

2917 13 90 00

- - - інші


 

6,5

6,5

-

2917 14 00 00

- - малеїновий ангідрид


 

6,5

6,5

-

2917 19

- - інші:


 


 


 


 

2917 19 10 00

- - - малонова кислота, її солі та складні ефіри


 

6,5

6,5

-

2917 19 20 00

- - - бурштинова кислота (етан-1,2-дикарбонова кислота, сукцинат, бутандиова кислота) з 100-відсотковим (мас. %) вмістом вуглецю біологічного походження (a bіo-based carbon)


 

0

0

-

2917 19 80 00

- - - інші


 

0

0

-

2917 20 00 00

- кислоти цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні


 

6,5

6,5

-


 

- кислоти ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:


 


 


 


 

2917 32 00 00

- - діоктил-ортофталати


 

6,5

6,5

-

2917 33 00 00

- - диноніл-ортофталати або дидецилортофталати


 

0

0

-

2917 34 00 00

- - інші складні ефіри ортофталевої кислоти


 

0

0

-

2917 35 00

- - фталевий ангідрид:


 


 


 


 

2917 35 00 10

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

2917 35 00 90

- - - інший


 

6,5

6,5

-

2917 36 00 00

- - терефталева кислота та її солі


 

6,5

6,5

-

2917 37 00 00

- - диметилтерефталат


 

6,5

6,5

-

2917 39

- - інші:


 


 


 


 

2917 39 20 00

- - - складний ефір чи ангідрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4-три-карбонова кислота; ізофталоїлдихлорид, що містить 0,8 мас.% чи менше терефталої-лдихлориду; нафталін-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангідрид; 3,5-біс(метоксикарбоніл) бензолсульфонат натрію


 

6,5

6,5

-

2917 39 95 00

- - - інші


 

6,5

6,5

-

2918

Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група, та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- кислоти карбонові, до складу яких входить спиртова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:


 


 


 


 

2918 11 00 00

- - молочна кислота, її солі та складні ефіри


 

6,5

6,5

-

2918 12 00 00

- - винна кислота


 

6,5

6,5

-

2918 13 00 00

- - солі та складні ефіри винної кислоти


 

6,5

6,5

-

2918 14 00 00

- - лимонна кислота


 

6,5

6,5

-

2918 15 00

- - солі та складні ефіри лимонної кислоти:


 


 


 


 

2918 15 00 10

- - - натрій цитрат


 

2

2

-

2918 15 00 90

- - - інші


 

6,5

6,5

-

2918 16 00 00

- - глюконова кислота, її солі та складні ефіри


 

0

0

-

2918 17 00 00

- - 2,2-дифеніл-2-гідро-ксиоцтова кислота (бензилова кислота)


 

6,5

6,5

-

2918 18 00 00

- - хлорбензилат (ISO)


 

6,5

6,5

-

2918 19

- - інші:


 


 


 


 

2918 19 30 00

- - - холева кислота, 3-aльфа, 12-альфа-дигідрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солі та складні ефіри


 

0

0

-

2918 19 40 00

- - - 2,2-біс(гідро-ксиметил) пропіонова кислота


 

0

0

-

2918 19 98

- - - інші:


 


 


 


 

2918 19 98 10

- - - - бромпропілат (ізопропіл-4, 4-дибромбензилат)


 

0,1

0,1

-

2918 19 98 20

- - - - 12-гідрокси-стеаринова кислота (12-hydroxystearіc acіd)


 

2

2

-

2918 19 98 90

- - - - інші


 

6,5

6,5

-


 

- кислоти карбонові, до складу яких входить фенольна функціональна група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:


 


 


 


 

2918 21 00 00

- - саліцилова кислота та її солі


 

2

2

-

2918 22 00 00

- - о-ацетилсаліцилова кислота, її солі та складні ефіри


 

6,5

6,5

-

2918 23 00 00

- - інші складні ефіри саліцилової кислоти та їх солі


 

6,5

6,5

-

2918 29 00

- - інші:


 


 


 


 

2918 29 00 10

- - - метиловий ефір 4-гідроксибензойної кислоти (methylparaben)


 

0

0

-

2918 29 00 20

- - - вісмуту галат основний (bіsmuth subgallate)


 

0

0

-

2918 29 00 30

- - - сульфосаліцилові кислоти, гідроксинафтойні кислоти, їх солі та складні ефіри


 

0

0

-

2918 29 00 90

- - - інші


 

6,5

6,5

-

2918 30 00 00

- кислоти карбонові, до складу яких входить альдегідна або кетонова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди,

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні


 

6,5

6,5

-


 

- інші:


 


 


 


 

2918 91 00 00

- - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлор-феноксіоцтова кислота), її солі та складні ефіри


 

6,5

6,5

-

2918 99

- - інші:


 


 


 


 

2918 99 40

- - - 2,6-диметокси-бензойна кислота; дикамба (ISO); феноксіацетат натрію:


 


 


 


 

2918 99 40 10

- - - - дикамба (ISO)


 

0

0

-

2918 99 40 90

- - - - інші


 

6,5

6,5

-

2918 99 90

- - - інші:


 


 


 


 

2918 99 90 10

- - - - напроксен (naproxen INN)


 

0

0

-

2918 99 90 20

- - - - дикамба амінна сіль (амінна сіль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти)


 

0,1

0,1

-

2918 99 90 30

- - - - гемфіброзил (gemfіbrozіl INN)


 

0

0

-

2918 99 90 40

- - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксі-оцтова кислота)


 

0

0

-

2918 99 90 90

- - - - інші


 

6,5

6,5

-


 

VIII. СКЛАДНІ ЕФІРИ (ЕСТЕРИ) НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛІВ, ЇХ СОЛІ ТА ГАЛОГЕНОВАНІ, СУЛЬФОВАНІ, НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ


 


 


 


 

2919

Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2919 10 00 00

- трис (2,3-дибромпропіл) фосфат


 

6,5

6,5

-

2919 90 00

- інші:


 


 


 


 

2919 90 00 10

- - три (2-хлорізопропіл) фосфат


 

2

2

-

2919 90 00 90

- - інші


 

6,5

6,5

-

2920

Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 


 

- тіофосфорні складні ефіри (фосфоротіоати) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2920 11 00 00

- - паратіон (ISO) та паратіонметил (ISO) (метилпаратіон)


 

6,5

6,5

-

2920 19 00 00

- - інші


 

6,5

6,5

-


 

- складні ефіри (естери) фосфітної кислоти та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:


 


 


 


 

2920 21 00 00

- - диметилфосфіт


 

6,5

6,5

-

2920 22 00 00

- - діетилфосфіт


 

6,5

6,5

-

2920 23 00 00

- - триметилфосфіт


 

6,5

6,5

-

2920 24 00 00

- - триетилфосфіт


 

6,5

6,5

-

2920 29 00 00

- - інші


 

6,5

6,5

-

2920 30 00 00

- ендосульфан (ISO)


 

6,5

6,5

-

2920 90

- інші:


 


 


 


 

2920 90 10 00

- - складні ефіри сірчаної кислоти та вуглекислоти та їх солі, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні


 

6,5

6,5

-

2920 90 70 00

- - інші сполуки


 

6,5

6,5

-


 

IX. СПОЛУКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ ІЗ ВМІСТОМ АЗОТУ


 


 


 


 

2921

Сполуки з амінною функціональною групою:


 


 


 


 


 

- моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук:


 


 


 


 

2921 11 00 00

- - метиламін, ди- або триметиламін та їх солі


 

0

0

кг мет.ам.

2921 12 00 00

- - 2-(N,N-диметиламін) етилхлорид гідрохлорид


 

6,5

6,5

-

2921 13 00 00

- - 2-(N,N-диетиламін) етилхлорид гідрохлорид


 

6,5

6,5

-

2921 14 00 00

- - 2-(N,N-діізопро-піламін) етилхлорид гідрохлорид


 

6,5

6,5

-

2921 19

- - інші:


 


 


 


 

2921 19 40 00

- - - 1,1,3,3-тетраметил-бутиламін


 

0

0

-

2921 19 50 00

- - - діетиламін та його солі


 

0

0

-

2921 19 99

- - - інші:


 


 


 


 

2921 19 99 10

- - - - ізопропіламін та його солі


 

0

0

-

2921 19 99 20

- - - - таурін (taurіne INN)


 

0

0

-

2921 19 99 90

- - - - інші


 

6,5

6,5

-


 

- поліаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук:


 


 


 


 

2921 21 00 00

- - етилендіамін та його солі


 

0

0

-

2921 22 00 00

- - гексаметилендіамін та його солі


 

2

2

-

2921 29 00 00

- - інші


 

0

0

-

2921 30

- моно- або поліаміни цикланові, цикленові або циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин:


 


 


 


 

2921 30 10 00

- - циклогексиламін і циклогексилдиметил-амін та їх солі


 

1

1

-

2921 30 91 00

- - циклогекс- 1,3-илендіамін (1,3-діаміно-циклогексан)


 

6,5

6,5

-

2921 30 99 00

- - інші


 

6,5

6,5

-


 

- моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин:


 


 


 


 

2921 41 00 00

- - анілін та його солі


 

2

2

-

2921 42 00

- - похідні аніліну та їх солі:


 


 


 


 

2921 42 00 10

- - - галогеновані, сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні та їх солі


 

6,5

6,5

-

2921 42 00 90

- - - інші


 

6,5

6,5

-

2921 43 00 00

- - толуїдини та їх похідні; солі цих речовин


 

6,5

6,5

-

2921 44 00 00

- - дифеніламін та його похідні; солі цих речовин


 

2

2

-

2921 45 00 00

- - 1-нафтиламін (альфа-нафтиламін), 2-нафтиламін (бета-нафтиламін) та їх похідні; солі цих речовин


 

6,5

6,5

-

2921 46 00 00

- - амфетамін (INN), бензфетамін (INN), дексамфетамін (INN), етиламфетамін (INN), фенкамфамін (INN), лефетамін (INN), левамфетамін (INN), мефенорекс (INN) і фентермін (INN); солі цих сполук


 

0

0

-

2921 49 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин:


 


 


 


 

2921 51

- - o-, м-, п-фенілендіамін, діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:


 


 


 


 


 

- - - о-, м-, п-фенілендіамін, діамінтолуоли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані та нітрозовані похідні; солі цих речовин:


 


 


 


 

2921 51 11 00

- - - - м-фенілендіамін, чистота якого 99 мас.% або більше і який містить:- 1 мас.% або менше води,- 200 мг/кг або менше о-фенілендіаміну та - 450 мг/кг або менше п-фенілендіаміну


 

0

0

-

2921 51 19 00

- - - - інші


 

6,5

6,5

-

2921 51 90

- - - інші:


 


 


 


 

2921 51 90 10

- - - - амінофеніл-парамінова кислота


 

0

0

-

2921 51 90 30

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

2921 51 90 90

- - - - інші


 

6,5

6,5

-

2921 59

- - інші:


 


 


 


 

2921 59 50 00

- - - м-феніленбіс (метиламін), 2,2’-дихлор-4,4’-метилендіанілін, 4,4’-бі-о-толуїдин, 1,8-нафтилендіамін


 

6,5

6,5

-

2921 59 90 00

- - - інші


 

6,5

6,5

-

2922

Аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група:


 


 


 


 


 

- аміноспирти, їх прості та складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:


 


 


 


 

2922 11 00 00

- - моноетаноламін та його солі


 

0

0

-

2922 12 00 00

- - діетаноламін та його солі


 

2

2

-

2922 14 00 00

- - декстропропоксифен (INN) та його солі


 

0

0

-

2922 15 00 00

- - триетаноламін


 

6,5

6,5

-

2922 16 00 00

- - діетаноламонію перфтороктансульфонат


 

0

0

-

2922 17 00 00

- - метилдіетаноламін та етилдіетаноламін


 

0

0

-

2922 18 00 00

- - 2-(N,N-діізопро-піламін) етанол


 

0

0

-

2922 19 00

- - інші:


 


 


 


 

2922 19 00 10

- - - солі триетаноламіну


 

6,5

6,5

-

2922 19 00 90

- - - інші


 

0

0

-


 

- амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:


 


 


 


 

2922 21 00 00

- - аміногідро-ксинафталінсульфо-кислоти та їх солі


 

0

0

-

2922 29 00

- - інші:


 


 


 


 

2922 29 00 10

- - - анізидини, діанізидини, фенетидини та їх солі


 

6,5

6,5

-

2922 29 00 90

- - - інші


 

0

0

-


 

- аміноальдегіди, амінокетони та амінохінони, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:


 


 


 


 

2922 31 00 00

- - амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солі цих сполук


 

6,5

6,5

-

2922 39 00 00

- - інші


 

6,5

6,5

-


 

- амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:


 


 


 


 

2922 41 00 00

- - лізин та його складні ефіри; солі цих речовин


 

6,5

6,5

-

2922 42 00 00

- - глутамінова кислота та її солі


 

6,5

6,5

-

2922 43 00 00

- - антранілова кислота та її солі


 

6,5

6,5

-

2922 44 00 00

- - тилідин (INN) та його солі


 

0

0

-

2922 49

- - інші:


 


 


 


 

2922 49 20 00

- - - бета-аланін


 

0

0

-

2922 49 85 00

- - - інші


 

0

0

-

2922 50 00

- аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та інші аміносполуки, до складу яких входять кисневмісні функціональні групи:


 


 


 


 

2922 50 00 10

- - фенілефрину гідрохлорид (phenylephrіne INN), 5-аміносаліцилова кислота


 

0

0

-

2922 50 00 20

- - трамадолу гідрохлорид (tramadol INN)


 

0

0

-

2922 50 00 90

- - інші


 

6,5

6,5

-

2923

Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного або не визначеного хімічного складу:


 


 


 


 

2923 10 00

- холін та його солі:


 


 


 


 

2923 10 00 10

- - хлорид холіну


 

0

0

-

2923 10 00 90

- - інші


 

6,5

6,5

-

2923 20 00 00

- лецитини та інші фосфоаміноліпіди


 

6,5

6,5

-

2923 30 00 00

- тетраетиламонію перфтороктансульфонат


 

6,5

6,5

-

2923 40 00 00

- дидецилдиметиламонію перфтороктансульфонат


 

6,5

6,5

-

2923 90 00 00

- інші


 

6,5

6,5

-

2924

Сполуки, що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціональну амідну групу:


 


 


 


 


 

- аміди ациклічні (включаючи ациклічні карбамати) та їх похідні; солі цих сполук:


 


 


 


 

2924 11 00 00

- - мепробамат (INN)


 

0

0

-

2924 12 00 00

- - фторацетамід (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамідон (ISO)


 

0

0

-

2924 19 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- аміди циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх похідні; солі цих сполук:


 


 


 


 

2924 21 00 00

- - уреїни та їх похідні; солі цих сполук


 

0

0

-

2924 23 00 00

- - 2-ацетамідобензойна кислота (N-ацетилантранілова кислота) та її солі


 

0

0

-

2924 24 00 00

- - етинамат (INN)


 

0

0

-

2924 25 00 00

- - алахлор (ISO)


 

0

0

-

2924 29

- - інші:


 


 


 


 

2924 29 10 00

- - - лідокаїн (INN)


 

0

0

-

2924 29 70

- - - інші:


 


 


 


 

2924 29 70 10

- - - - метолахлор


 

0,1

0,1

-

2924 29 70 90

- - - - інші


 

0

0

-

2925

Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) та функціональну імінну групу:


 


 


 


 


 

- іміди та їх похідні; солі цих речовин:


 


 


 


 

2925 11 00 00

- - сахарин та його солі


 

0

0

-

2925 12 00 00

- - глутетімід (INN)


 

6,5

6,5

-

2925 19

- - інші:


 


 


 


 

2925 19 20 00

- - - 3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-октабром-N,N’-етилендифталімід; N,N’-етиленбіс (4,5-дибромгексагідро- 3,6-метанфталімід)


 

6,5

6,5

-

2925 19 95 00

- - - інші


 

6,5

6,5

-


 

- іміни та їх похідні; солі цих сполук:


 


 


 


 

2925 21 00 00

- - хлордимеформ (ISO)


 

6,5

6,5

-

2925 29 00 00

- - інші


 

6,5

6,5

-

2926

Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу:


 


 


 


 

2926 10 00 00

- акрилонітрил


 

0

0

-

2926 20 00 00

- 1-ціаногуанідин (диціандіамід)


 

6,5

6,5

-

2926 30 00 00

- фенпропорекс (INN) та його солі; метадон (INN) - проміжний продукт (4-ціано- 2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан)


 

0

0

-

2926 40 00 00

- альфа-фенілацетоацетонітрил


 

0

0

-

2926 90

- інші:


 


 


 


 

2926 90 20 00

- - ізофталонітрил


 

0

0

-

2926 90 70 00

- - інші


 

0

0

-

2927 00 00 00

Діазо-, азо- або азоксисполуки


 

0

0

-

2928 00

Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну:


 


 


 


 

2928 00 10 00

- N,N-біс(2-метоксиетил) гідроксиламін


 

6,5

6,5

-

2928 00 90

- інші:


 


 


 


 

2928 00 90 10

- - фенілгідразин


 

0,1

0,1

-

2928 00 90 90

- - інші


 

6,5

6,5

-

2929

Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту:


 


 


 


 

2929 10 00

- ізоціанати:


 


 


 


 

2929 10 00 10

- - метилфенілен-діізоціанати (толуолдіізоціанати)


 

6,5

6,5

-

2929 10 00 90

- - інші


 

6,5

6,5

-

2929 90 00 00

- інші


 

6,5

6,5

-


 

X. ОРГАНO-НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ, ТА СУЛЬФОНАМІДИ


 


 


 


 

2930

Сполуки сіркоорганічні:


 


 


 


 

2930 20 00

- тіокарбамати та дитіокарбамати:


 


 


 


 

2930 20 00 10

- - етилпропілтіокарбамат (S-етил-NN-ди-н-пропілтіокарбамат)


 

0,1

0,1

-

2930 20 00 90

- - інші


 

6,5

6,5

-

2930 30 00 00

- тіурам моно-, ди- або тетрасульфіди


 

0

0

-

2930 40

- метіонін:


 


 


 


 

2930 40 10 00

- - метіонін (INN)


 

6,5

6,5

-

2930 40 90 00

- - інші


 

6,5

6,5

-

2930 60 00 00

- 2-(N,N-діетила-мино)етантіол


 

0

0

-

2930 70 00 00

- біс(2-гідро-ксиетил)сульфід (тіодигліколь (INN)


 

0

0

-