Отключить рекламу

Подпишитесь!


3301 Печатать

Классификатор документов

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
   20.09.2012 року N 1011
(iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнфіну
вiд 11.10.2012 р. N 1082, вiд 17.01.2013 р. N 15, вiд 17.02.2015 р. N 153, від 21.03.2016 №378)

   
   
Класифiкатор документiв

   
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Код документа Найменування
Роздiл 1 "Митнi документи"
1101 Митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку
1102 Митна декларацiя для багаторазового перемiщення товарiв, транспортних засобiв
1122 Додаткова митна декларацiя
1150 Письмове зобов'язання щодо реекспорту (реiмпорту) контейнерiв, пiддонiв, упаковок, тимчасово ввезених на митну територiю України (тимчасово вивезених за межi цiєї територiї) вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення без оформлення митної декларацiї або книжки (карнета) А.Т.А.
1201 Книжка (карнет) А.Т.А.
1202 Митна декларацiя, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 року N 748
1203 Унiфiкована митна квитанцiя МД-1
1204 Книжка CPD
1205 Митна декларацiя, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 431
1206 Реєстр номерiв транспортних засобiв та товарно-транспортних документiв за формою згiдно з додатком 2 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1207 Електронне повiдомлення для помiщення у митний режим митного складу товарiв, що ввозяться на митну територiю України
1208 Електронне повiдомлення для помiщення у митний режим реекспорту товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України
1209 Електронне повiдомлення для розмiщення на митний склад товарiв, помiщених у iншi митнi режими
1210 Електронне повiдомлення для вивезення з митного складу товарiв, розмiщених на митному складi
1300 Митна декларацiя, за якою було вiдмовлено у випуску товарiв
1301 Перiодична митна декларацiя
1302 Тимчасова митна декларацiя
1306 Митна декларацiя М-16
1307 Письмова заява за формою згiдно з додатком 1 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1309 Аркуш коригування митної декларацiї за формою згiдно з додатком 4 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1310 Генеральна (загальна) декларацiя (для водних та повiтряних транспортних засобiв)
1311 Митна декларацiя CN 22
1312 Митна декларацiя CN 23
1313 Супровiдна адреса CP 71
1314 Бланк-пачка (супровiдна адреса/митна декларацiя) CP72
1401 Декларацiя митної вартостi
1501 Рiшення про коригування митної вартостi товарiв
1503 Рiшення про визначення коду товару згiдно з УКТ ЗЕД
1504 Попереднє рiшення з питань класифiкацiї товарiв (у тому числi комплектних об'єктiв) згiдно з УКТ ЗЕД
1505 Висновок за результатами дослiдження експертного пiдроздiлу Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи
1506 Рiшення митного органу про допущення товарiв до неодноразового перемiщення через митний кордон України протягом строку дiї митного режиму тимчасового ввезення (тимчасового вивезення)
1507 Рiшення митного органу, надане вiдповiдно до частини другої статтi 21 Митного кодексу України
1508 Контрольний список складових комплектного об'єкта
1509 Попереднє рiшення про країну походження товарiв
1510 Попереднє рiшення з питань надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї
1511 Попереднє рiшення з питань надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї
1512 Заява на внесення змiн до митної декларацiї, поданої митному органу, за формою згiдно з додатком 3 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1513 Заява на вiдкликання поданої митному органу митної декларацiї за формою згiдно з додатком 3 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1602 Картка облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами
1603 Квалiфiкацiйне посвiдчення агента з митного оформлення
1604 Лiцензiя на провадження митної брокерської дiяльностi
1606 Посвiдчення про реєстрацiю ТЗ
1610 Сертифiкат уповноваженого економiчного оператора на спрощення митних процедур
1611 Сертифiкат уповноваженого економiчного оператора щодо надiйностi i безпеки
1612 Сертифiкат уповноваженого економiчного оператора на спрощення митних процедур та щодо надiйностi i безпеки
1620 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi зменшеного обсягу вiдомостей, якi необхiдно надати митному органу до прибуття на митну територiю України товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення
1621 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi зменшеного обсягу вiдомостей, якi необхiдно надати митному органу до вибуття за межi митної територiї України товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення
1622 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi тимчасового зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перебувають пiд митним контролем, у примiщеннях, на вiдкритих та критих майданчиках уповноваженого економiчного оператора
1623 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi зняття митного забезпечення без отримання дозволу митницi
1624 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi вiдправки товарiв з примiщень, вiдкритих та критих майданчикiв уповноваженого економiчного оператора без пред'явлення їх митному органу вiдправлення
1625 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi здiйснення митного контролю в першочерговому порядку
1626 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi розмiщення товарiв на складi тимчасового зберiгання закритого типу без отримання дозволу митного органу
1627 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi звiльнення вiд надання гарантiї при здiйсненнi внутрiшнього митного транзиту товарiв (крiм пiдакцизних), якщо декларантом є уповноважений економiчний оператор
1628 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi митного оформлення товарiв на об'єктах уповноваженого економiчного оператора
1629 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi подання однiєї митної декларацiї, якщо протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну територiю України однiєю особою за одним зовнiшньоекономiчним договором
1630 Дозвiл митного органу на застосування спецiального спрощення у виглядi подання однiєї митної декларацiї, якщо протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово вивозяться за межi митної територiї України однiєю особою за одним зовнiшньоекономiчним договором
1631 Повiдомлення уповноваженого економiчного оператора про доставку товарiв
1701 Акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу
1702 Протокол про порушення митних правил
1703 Картка вiдмови у прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення
1800 Попередня митна декларацiя, по якiй здiйснено випуск товарiв вiдповiдно до частини 4 статтi 259 Митного Кодексу України
1801 Попередня митна декларацiя (крiм позначеної кодом 1800)
1804 Повiдомлення про транзитне перемiщення
1805 Повiдомлення про транзитне перемiщення мiжнародного експрес-вiдправлення (крiм позначеного кодом 1804)
1806 Електронне повiдомлення МДП - ЕПД (TIR - EPD)
1901 Висновок про повернення з державного бюджету України помилково та/або надмiру сплачених митних платежiв
1902 Податкове повiдомлення-рiшення
1808 Резервна позицiя
1809 Резервна позицiя
1810 Резервна позицiя
Роздiл 2 "Транспортнi (перевiзнi) документи"
2000 Некласифiкований транспортний (перевiзний) документ
2150 Внутрiшнiй транспортний документ
2710 Non-negotiable морський транспортний документ (морська накладна)
2711 Negotiable морський транспортний документ
2712 Контейнерний коносамент
2718 Накладна ЦIМ
2719 Накладна УМВС
2720 Накладна ЦIМ/УМВС
2721 Залiзнична накладна для внутрiшнього сполучення
2725 Передатна вiдомiсть (документ, який засвiдчує факт передання товару /вантажу/ однiєю залiзницею iншiй i складений за формою згiдно з додатком 36 до Службової iнструкцiї до УМВС
2730 Мiжнародна автомобiльна накладна (CMR)
2740 Авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill)
2761 Коносамент (Bill of Lading)
2785 Вантажна вiдомiсть (Cargo Manifest)
2800 Свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу
2950 Книжка МДП (Carnet TIR)
2951 Свiдоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами
2954 Поштова накладна
2955 Багажна квитанцiя (ярлик)
2956 Рейсовий квиток
2957 Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом
2958 Книжка МДП (іCarnet) для внутрішнього перевезення
2959 Резервна позицiя
Роздiл 3 "Комерцiйнi документи"
3000 Некласифiкований комерцiйний документ
3001 Банкiвський платiжний документ, що стосується товару
3002 Платiжний документ, що пiдтверджує вартiсть товару
3003 Бухгалтерський документ, що пiдтверджує вартiсть товару
3004 Рахунок-фактура про надання транспортно-експедицiйних послуг вiд виконавця договору (контракту) про транспортно-експедицiйнi послуги
3005 Банкiвський платiжний документ, що пiдтверджує факт оплати транспортно-експедицiйних послуг
3006 Калькуляцiя транспортних витрат
3007 Документ, що пiдтверджує вартiсть перевезення товару
3008 Документ, що пiдтверджує вартiсть страхування
3009 Рахунок про здiйснення платежiв третiм особам на користь продавця
3010 Рахунок про сплату комiсiйних, посередницьких послуг, пов'язаних iз виконанням умов договору (угоди, контракту)
3011 Виписка з бухгалтерської документацiї
3012 Каталог виробника товару
3013 Специфiкацiя виробника товару
3014 Прейскурант (прайс-лист) виробника товару
3015 Висновок про якiснi характеристики товарiв, пiдготовлений спецiалiзованими експертними органiзацiями
3016 Висновок про вартiснi характеристики товару, пiдготовлений спецiалiзованою експертною органiзацiєю
3017 Документ, що мiстить iнформацiю бiржових органiзацiй про вартiсть товару або сировини
3018 Виписка з бухгалтерських документiв покупця, що стосуються вiдчуження оцiнюваних товарiв, iдентичних та/або подiбних (аналогiчних) товарiв на територiї України
3019 Виписка з банкiвських документiв покупця, що стосуються вiдчуження оцiнюваних товарiв, iдентичних та/або подiбних (аналогiчних) товарiв на територiї України
3020 Документ, що мiстить довiдкову iнформацiю щодо вартостi у країнi-експортерi товарiв, що є iдентичними та/або подiбними (аналогiчними) оцiнюваним товарам
3021 Розрахунок цiни (калькуляцiя)
3022 Некласифiкований документ, який пiдтверджує заявлену митну вартiсть (крiм позначених кодами 3001 - 3021, 3023)
3023 Висновок за результатами експертизи й оцiнки дорогоцiнних каменiв, дорогоцiнних каменiв органогенного утворення, напiвдорогоцiнних i декоративних каменiв у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд, мiнеральних речовин, а також культурних цiнностей (Державний гемологiчний центр України)
3105 Рахунок-фактура (iнвойс)
3141 Пакувальний лист
3325 Рахунок-проформа
3530 Страховий полiс
3640 Навантажувальний документ
3660 Документ, що пiдтверджує надання знижок
3661 Резервна позицiя
3662 Резервна позицiя
3663 Резервна позицiя
Роздiл 4 "Договори та iншi документи, що пiдтверджують право володiння, користування та/або розпорядження товарами"
4000 Некласифiкований зовнiшньоекономiчний договiр (контракт)
4100 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) купiвлi-продажу товарiв (крiм позначеного кодом 4104), подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов'язаних з ним посередницьких (зовнiшньоекономiчних та/або внутрiшнiх) договорiв
4101 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) на вiдшкодувальнiй основi (крiм позначених кодами 4100 або 4104)
4102 Посередницький зовнiшньоекономiчний договiр (контракт)
4103 Доповнення до зовнiшньоекономiчного договору (контракту)
4104 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) купiвлi-продажу, стороною якого є виробник товарiв, що декларуються, та подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов'язаних з ним посередницьких (зовнiшньоекономiчних та/або внутрiшнiх) договорiв
4200 Некласифiкований внутрiшнiй договiр (контракт)
4201 Внутрiшнiй договiр (контракт) комiсiї
4202 Внутрiшнiй договiр (контракт) доручення
4203 Доповнення до внутрiшнього договору (контракту)
4204 Внутрiшнiй договiр складського зберiгання
4205 Авторський договiр на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi
4206 Договiр (угода, контракт) iз третiми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарiв, митна вартiсть яких визначається
4207 Договiр про надання послуг митного брокера
4300 Лiцензiйний договiр на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi
4301 Договiр (контракт) про перевезення
4304 Договiр дарування
4305 Iнший документ, що використовується у мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту)
4306 Договiр суднового постачання
4307 Агентський договiр
4308 Договiр найму (оренди, лiзингу, фрахтування, чартеру) повiтряних, морських, рiчкових суден та iнших транспортних засобiв з екiпажем
4309 Договiр найму (оренди, лiзингу, фрахтування, чартеру) повiтряних, морських, рiчкових суден та iнших транспортних засобiв без екiпажу
4310 Пропозицiя укласти договiр (оферта)
4311 Прийняття пропозицiї укласти договiр (акцепт)
4312 Договiр консигнацiї
4313 Договiр оренди (оперативного лiзингу)
4314 Договiр фiнансового лiзингу
4315 Зовнiшньоекономiчний договiр складського зберiгання
4316 Угода про розподiл продукцiї
4317 Резервна позицiя
4318 Резервна позицiя
4319 Резервна позицiя
Роздiл 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України"
5010 Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв (Держекспортконтроль України)
5012 Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв (Держекспортконтроль України)
5040 Мiжнародний ветеринарний сертифiкат (крiм країн СНД, вивезення товарiв) (використовується для пiдтвердження проведення ветеринарно-санiтарного контролю при митному оформленнi товару) (Держветфiтослужба України)
5041 Ветеринарнi свiдоцтва форм Ф-1, Ф-2, Ф-3 (для країн СНД, вивезення товарiв) (використовуються для пiдтвердження проведення ветеринарно-санiтарного контролю при митному оформленнi товару) (Держветфiтослужба України)
5045 Повiдомлення про ввезення дослiдних зразкiв сортiв рослин для експертизи на придатнiсть на поширення сорту (Держветфiтослужба України)
5053 Ветеринарнi свiдоцтва форм Ф-1, Ф-2 (ввезення товарiв) (використовуються для пiдтвердження проведення ветеринарно-санiтарного контролю при митному оформленнi товару) (Держветфiтослужба України)
5065 Позицію виключено
5066 Дозвiл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин (Державна служба України з контролю за наркотиками)
5068 ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (при переміщенні товарів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим»)
5100 Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей (Мiнкультури України)
5111 Сертифiкат вiдповiдностi (орган iз сертифiкацiї)
5112 декларація про відповідність (для продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679);
або супровiдна документацiя, передбачена Технiчним регламентом обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi, затвердженимпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.12.2008 N 1057 (виробник електричного або електронного обладнання)
5114 Свiдоцтво про визнання вiдповiдностi (орган iз сертифiкацiї)
5116 Позицію виключено
5150 Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів
5168 Iндивiдуальна лiцензiя на ввезення (пересилання) в Україну цiнних паперiв (НБУ)
5169 Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення (пересилання) за межi України цiнних паперiв (НБУ)
5170 Спецiальний дозвiл НБУ на ввезення уповноваженим банком в Україну валюти України (НБУ)
5171 Спецiальний дозвiл НБУ на вивезення уповноваженим банком з України валюти України (НБУ)
5172 Дозвiл на ввезення в Україну уповноваженим банком бланкiв чекiв (окрiм дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем) та вивезення їх у разi нереалiзацiї (на пiдставi окремого нормативно-правового акта Нацiонального банку України) (НБУ)
5173 Спецiальний дозвiл НБУ на ввезення юридичною особою (крiм уповноважених банкiв) в Україну банкiвських металiв (НБУ)
5176 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (для вивезення за межi України та ввезення в Україну готiвкової iноземної валюти) (НБУ)
5177 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (для ввезення в Україну та вивезення за межi України банкiвських металiв) (НБУ)
5178 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (на ввезення уповноваженими банками бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем та вивезення нереалiзованих бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем) (НБУ)
5179 Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення фiзичною особою за межi України банкiвських металiв (територiальне управлiння НБУ)
5180 Сертифiкат Кiмберлiйського процесу
5181 Виключено
5182 Виключено
5183 сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікат OECP і сертифікат ISTA
5203 Спецiальна лiцензiя на iмпорт товарiв (Мiнекономрозвитку України)
5204 Дозвiл на iмпорт в Україну товарiв, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регiонального нагляду (Мiнекономрозвитку України)
5205 Разова (iндивiдуальна) лiцензiя на здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї (Мiнекономрозвитку України)
5206 Дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з реекспорту товарiв (Мiнекономрозвитку України)
5211 Лiцензiя на iмпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти (Мiнекономрозвитку України)
5213 Лiцензiя на iмпорт товарiв
5214 Лiцензiя на експорт товарiв
5215 Лiцензiя на експорт шин в Україну (уповноважений орган Республiки Бiлорусь)
5220 Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй (обласнi управлiння лiсового та мисливського господарства)
5310 Рішення НКРЗІ стосовно внесення радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
5501 Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю товару (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампу "Санiтарно-епiдемiологiчний контроль здiйснено")
5502 Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення екологiчного контролю товару (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампу "Екологiчний контроль ввiз/вивiз дозволено")
5503 Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення фiтосанiтарного контролю товару (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампiв "Ввезення в Україну дозволено", або "Транзит по Українi дозволено", або "Вивезення з України дозволено")
5504 Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення радiологiчного контролю товару (для товарiв i транспортних засобiв, що не пiдлягають екологiчному контролю) (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампу "Радiологiчний контроль ввiз/вивiз дозволено")
5505 Карантинний сертифікат (при переміщенні товарів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим»)
5511 Інформація про дотримання вимог законодавства щодо організації збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів
5512 Резервна позицiя
Роздiл 6 "Документи, що використовуються для проведення попереднього документального контролю"
6001 Мiжнародний ветеринарний сертифiкат (компетентний орган країни-експортера) або ветеринарне свiдоцтво (компетентний орган країни-учасницi СНД) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6002 Фiтосанiтарний сертифiкат, який видається країною-експортером (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6003 Мiжнародний санiтарний сертифiкат, якщо такий сертифiкат вимагається санiтарними заходами (компетентний орган країни-експортера) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6010 Свiдоцтво на право вивезення культурних цiнностей з держави вивезення, якщо це передбачено законодавством цiєї держави (компетентний орган iноземної держави) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6012 Дозвiл на ввезення в Україну об'єктiв ветеринарно-санiтарного контролю у випадках, визначених статтею 83 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Держветфiтослужба України) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6013 Висновок Мiнприроди про те, що вiдходи, якi включенi до Зеленого перелiку вiдходiв, не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120 (Мiнприроди України) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6014 Свiдоцтво про пiдготовку водiїв транспортних засобiв, що перевозять небезпечнi вантажi (пiдроздiли ДАI МВС України) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6015 Свiдоцтво про допуск транспортних засобiв до перевезення небезпечних вантажiв (пiдроздiли ДАI МВС України) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6016 Карантинний дозвiл (Держветфiтослужба України) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6017 вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру пестицидiв i агрохiмiкатiв, а саме: серiя, номер реєстрацiйного посвiдчення та дата реєстрацiї (Мiнприроди України) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6018 вiдомостi про включення товарiв до державного реєстру ветеринарних препаратiв, кормових добавок, премiксiв та готових кормiв, а саме: номер реєстрацiйного посвiдчення та дата реєстрацiї (Держветфiтослужба України) (використовується для проведення попереднього документального контролю)
6019 Резервна позицiя
6020 Резервна позицiя
6022 Резервна позицiя