Подпишитесь!


1585 Печатать

Классификатор особенностей перемещения товаров через таможенную границу Украины

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
   20.09.2012 року N 1011
(із змінами внесеними наказами Мінфіну
від 17.01.2013 р. N 15, від 17.02.2015 р. N 153)

   
   
Класифiкатор особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України
   
   Роздiл 1. Особливостi перемiщення товарiв

   
Лiтерний код особливостi перемiщення Назва Цифровий код для автоматизованої обробки*
Благодiйництво
AA** Ввезення (пересилання) товарiв, визнаних гуманiтарною допомогою 101
AB** Ввезення товарiв (пересилання), що не визнанi гуманiтарною допомогою, але надсилались як гуманiтарна допомога 102
AC** Вивезення товарiв як гуманiтарної допомоги, що надається Україною 103
AD** Iншi (крiм позначених кодами AA - AC) перемiщення товарiв (без зобов'язань про наступне повернення) для лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф 104
AE** Перемiщення товарiв мiжнародної технiчної допомоги 105
AF** Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення реалiзацiї проекту (програми) мiжнародної технiчної допомоги 106
AG Ввезення товарiв як подарункiв (крiм позначених кодами AA - AF) 107
AU Iншi (крiм позначених кодами AA - AG) перемiщення товарiв (без зобов'язань про наступне повернення) на засадах благодiйництва та благодiйної дiяльностi 108
Iнвестицiї
BA** Увезення товарiв як внеску iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємства з iноземними iнвестицiями 201
BB Увезення товарiв на пiдставi договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора, не пов'язану iз створенням юридичної особи 202
BC Вивезення товарiв, визнаних продукцiєю власного виробництва (згiдно з положеннями статтi 19 Закону України "Про режим iноземного iнвестування") пiдприємств, якi вiдповiдно до законодавства належать до пiдприємств з iноземними iнвестицiями 203
BD Вивезення товарiв, ранiше ввезених в Україну як iноземна iнвестицiя 204
BE Вивезення товарiв з метою iнвестування їх як майнових цiнностей за межами України 205
BF Увезення товарiв, ранiше вивезених з України з метою iнвестування їх як майнових цiнностей 206
Угоди про розподiл продукцiї
CA Увезення товарiв, необхiдних для виконання угоди про розподiл продукцiї 301
CB Вивезення товарiв, ранiше ввезених в Україну для виконання угоди про розподiл продукцiї 302
CC Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї та ще не розподiлених мiж сторонами угоди 303
CD Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, право власностi на якi за розподiлом набуто iнвестором 304
CE Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, якi за розподiлом залишились у власностi держави 305
CU Iншi (крiм позначених кодами CA - CE) перемiщення товарiв на виконання угоди про розподiл продукцiї 306
Iншi угоди
DL Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення збереженостi об'єктiв зовнiшньоекономiчних перевезень та безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепарацiйнi матерiали, матерiали для фумiгацiї тощо) у випадку декларування їх окремо вiд предмету зовнiшньоекономiчної угоди (без зобов'язань про наступне повернення) 401
DM Ввезення продукцiї морського промислу українськими та орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами 402
DN Перемiщення припасiв, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент 403
DR Перемiщення припасiв, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент 404
Форс-мажор
EA Перемiщення товарiв з метою повернення, обумовлене форс-мажорними обставинами (крiм позначених кодами EB - EG) 505
EB Перемiщення товарiв з метою повернення, обумовлене вiдповiдним рiшенням чи забороною уповноваженого органу держави (крiм позначеного кодом EG) 506
EF Товари, що в перiод знаходження пiд контролем митних органiв були пошкодженi або повнiстю втраченi внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили або внаслiдок протиправних дiй третiх осiб 507
EG Вивезення помилково ввезених товарiв 508
Особливостi переробки
FG Перемiщення товарiв для виконання їх ремонту (у тому числi модернiзацiя, вiдновлення та регулювання, калiбрування) (крiм позначених кодами FV, FW) 601
FJ Ввезення товарiв з метою переробки для вiльного обiгу на митнiй територiї (крiм позначеного кодом FW) 602
FN Перемiщення товарної продукцiї, тобто продуктiв переробки, виробництво яких у межах митних режимiв переробки є метою зовнiшньоекономiчної операцiї (крiм позначеного кодом FV) 603
FO Супутнi продукти переробки, тобто продукти переробки, що за своїми властивостями придатнi для подальшого використання, але утворення яких в процесi переробки не є метою зовнiшньоекономiчної операцiї 604
FP Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарiв, розмiщених у митний режим переробки, що не були використанi в процесi переробки 605
FR Залишки або вiдходи, що утворилися в результатi переробки товарiв на митнiй територiї або за її межами та мають господарську цiннiсть й пiдлягають утилiзацiї 606
FS Декларування експорту українських товарiв, повнiстю використаних пiд час переробки iноземних товарiв 607
FU Вiдходи, що утворилися в результатi переробки товарiв та за своїми властивостями не мають подальшого використання й пiдлягають видаленню 608
FV Перемiщення товарної продукцiї, отриманої в результатi переробки еквiвалентних товарiв 609
FW Перемiщення товарiв (українських або iноземних) для замiни еквiвалентних товарiв 610
Особливостi iнших митних режимiв
GA Неодноразове перемiщення товарiв та/або транспортних засобiв через митний кордон (як в Україну, так iз України) 701
GE Перемiщення контейнерiв, пiддонiв, упаковок (етикеток, марок акцизного збору тощо), або iнших товарiв у рамках торгової операцiї вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 702
GG Перемiщення запасних частин та устаткування, призначених вiдповiдно до положень Додатка C до Конвенцiї про тимчасове ввезення для використання при ремонтi тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобiв (у тому числi у зворотному напрямку) 703
GJ Перемiщення товарiв, призначених для показу чи використання на виставках, ярмарках, зустрiчах та подiбних заходах вiдповiдно до додатка В.1 доКонвенцiї про тимчасове ввезення 704
GK Перемiщення професiйного устаткування вiдповiдно до додатка В.2 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 705
GL Перемiщення товарiв у рамках виробничої операцiї вiдповiдно до додатка В.4 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 706
GM Перемiщення товарiв, якi ввозяться з навчальною, науковою чи культурною метою вiдповiдно до додатка В.5 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 707
GN Перемiщення особистих речей осiб, якi подорожують, та товарiв, що ввозяться для спортивних цiлей, вiдповiдно до додатка В.6 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 708
GO Перемiщення матерiалiв для пропаганди туризму вiдповiдно до додатка В.7 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 709
GP Перемiщення товарiв, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу, вiдповiдно до додатка В.8 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 710
GQ Перемiщення товарiв, якi ввозяться з гуманiтарною метою, вiдповiдно до додатка В.9 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 711
GR Перемiщення тварин вiдповiдно до додатка D до Конвенцiї про тимчасове ввезення 712
GS Тимчасове ввезення та реекспорт повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу, а також тимчасове ввезення та реекспорт залiзничного рухомого складу, що перемiщується через митний кордон України як товар на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору 713
GT Реiмпорт (реекспорт) товарiв по рекламацiї вiдповiдно до пункту 3 частини другої статтi 78 або пункту 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України 714
HA Реекспорт товарiв, що пiсля ввезення на митну територiю України перебували пiд митним контролем та не були помiщенi у митний режим (у тому числi у зв'язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарiв на митну територiю України) 715
HE Декларування товарiв (транспортних засобiв), перемiщених через митний кордон України на пiдставi iнших, нiж митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа, документiв 716
HG Залишки, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв, у тому числi складовi товару, якi не були знищенi або зруйнованi, та отриманi в результатi знищення або руйнування товарiв вiдходи, якi мають господарську цiннiсть й пiдлягають утилiзацiї 717
HH Вiдходи, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв i не мають господарської цiнностi та не можуть бути утилiзованi й пiдлягають видаленню 718
НI Декларування консолiдованих вантажiв, що перемiщуються через митнi склади та вiльнi митнi зони комерцiйного типу 719
Дипломатичнi представництва
IA Ввезення товарiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав або прирiвняних до них органiзацiй чи установ 801
IB Ввезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав (та прирiвняних до них органiзацiй чи установ) або членами їх сiмей, у т. ч. товари, призначенi для початкового облаштування 802
IC Вивезення товарiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном або прирiвняних до них органiзацiй чи установ 803
ID Вивезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном (та прирiвняних до них органiзацiй чи установ) або членами їх сiмей, у т. ч. товари, призначенi для початкового облаштування 804
IE Iншi (крiм позначених кодами IA - ID) перемiщення товарiв дипломатичними представництвами, консульськими установами, прирiвняними до них органiзацiями чи установами або їх персоналом 805
IF Перемiщення товарiв мiжурядовими органiзацiями, створеними за участю України 806
Збройнi Сили
JA Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на митнiй територiї України 901
JB Перемiщення товарiв Збройних Сил НАТО у зв'язку з проведенням операцiй або навчань 902
JC Перемiщення товарiв Збройних Сил України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань 903
JD Товари, що з огляду на їх призначення пiд час перебування пiд контролем митних органiв були спожитi або використанi збройними силами 904
JU Iншi (крiм позначених кодами JA - JD) перемiщення товарiв збройних сил чи збройними силами 905
Валютнi цiнностi
KA Перемiщення немонетарних: золота, срiбла, платини, металiв платинової групи 920
KB Перемiщення банкнот, цiнних паперiв i монет, якi не знаходяться в обiгу 921
KC Перемiщення монетарних: золота, срiбла, платини, металiв платинової групи 922
KD Перемiщення банкнот, цiнних паперiв i монет, якi перебувають в обiгу 923
Некласифiкованi особливостi
ZZ Iнше 940
   
   
Роздiл 2. Додатковi особливостi перемiщення товарiв

   
Код Назва
08 Операції з товарами, що переміщуються через межі ВЕЗ «Крим»
31 Декларування за однією митною декларацією товарів, переміщення яких є торговою операцією, та контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та інших подібних товарів, що зворотно вивозяться в рамках цієї торгової операції
32 Декларування за однією митною декларацією товарів, переміщення яких є торговою операцією, та контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та інших подібних товарів, що зворотно ввозяться в рамках цієї торгової операції
82 Переміщення товарів у порядку, встановленому для комплектних об’єктів (крім останньої складової комплектного об’єкта)в
83 Переміщення останньої складової комплектного об’єкта
00 Iнше
   
   *Цифровий код для автоматизованої обробки до митної декларацiї не вноситься та використовується для цiлей автоматизованої обробки iнформацiї.
   
   **Особливостi перемiщення товарiв, митний контроль та оформлення яких згiдно з Митним кодексом України здiйснюється у першочерговому порядку.


Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд