Отключить рекламу

Подпишитесь!


1331 Печатать

Классификатор освобождений от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию Украины

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
   20.09.2012 року N 1011
(iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнфіну
вiд 11.10.2012 р. N 1082, від 17.02.2015 р. N 152, від 21.12.2015 № 1156, від 21.03.2016 №378)

   
   
Класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

   
N пор Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
Роздiл I Загальний (Iмпорт)
1 Лiкарськi засоби -   -   102 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.1.27
2 Вироби медичного призначення -   -   202 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.1.27
3 Валюта України, iноземна валюта, цiннi папери та банкiвськi метали 003 Митний кодекс України, ст. 282, ч. 1, п. 3 -   -  
4 Документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до архівних установ, освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих установ та закладів визначається Кабінетом Міністрів України 010 Митний кодекс України, ст. 282, ч. 1, п. 9 -   -  
5 Товари та iншi матерiальнi цiнностi, призначенi для використання в рамках виконання угоди про розподiл продукцiї 011 Митний кодекс України, ст. 282, ч. 1, п. 11 -   011 Податковий кодекс України, роздiл XVIII, стаття 337, пiдпункт 337.2
6 До 1 сiчня 2015 року товари, визначенi пiдпунктом 1 пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України, якi не виробляються в Українi, крiм товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi 014 Митний кодекс України, Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 1 -   -  
7 Товари, визначенi пiдпунктом 1 пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України, для використання у власнiй виробничiй дiяльностi -   -   014 Податковий кодекс України, роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 7
8 Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки 017 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11 лютого 2001 року, статтi 3, 5, 7 -   017 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннii космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11 лютого 2001 року, статтi 3, 5, 7
9 Товари, включаючи iнвентар, обладнання, екiпiровку, медико-бiологiчнi засоби, що ввозяться в Україну в порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi" 018 Митний кодекс України, Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 7 -   -  
10 Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо в охолодженому, солоному, мороженому, консервованому виглядi, переробленi на борошно або iншу продукцiю), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України -   -   019 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.3
11 Продукцiя промислу українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами i органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел 019 Митний кодекс України, ст. 282, ч. 1, п. 2 -   -  
12 Технiка, устаткування, майно i матерiали, що ввозяться на митну територiю України та вивозяться за межi цiєї територiї, призначенi для власного використання розвiдувальними органами України 025 Митний кодекс України, ст. 282, ч. 1, п. 15 -   -  
13 Архiвнi документи, придбанi з метою внесення їх до Нацiонального архiвного фонду 028 Митний кодекс України, ст. 282, ч. 1, п. 12 -   -  
14 Гуманiтарна допомога, що надається Українi 030 Митний кодекс України, ст. 287, ч. 1 030 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9 030 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
15 Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення 061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28 квiтня 2000 року, стаття 8, пункт 1 "b" 061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28 квiтня 2000 року, стаття 8, пункт 1 "b" 061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28 квiтня 2000 року, стаття 8, пункт 1 "b" Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
16 Товари (крiм моторних транспортних засобiв), що ввозяться в Україну для офiцiйного (службового) користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України 062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року, стаття 36 Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24 квiтня 1963 року, стаття 50 Митний кодекс України, ст. 382, ч. 1; ст. 386, ч. 1 062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року, стаття 36 Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24 квiтня 1963 року, стаття 50 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.2 062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року, стаття 36 Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24 квiтня 1963 року, стаття 50 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.2
17 Товари (крiм моторних транспортних засобiв), що ввозяться на митну територiю України мiжнародними органiзацiями, представництвами iноземних держав при них, а також їх персоналом 063 Вiдповiдна мiжнародна угода України Митний кодекс України, ст. 391, ч. 1 063 Вiдповiдна мiжнародна угода за участю України Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.2 063 Вiдповiдна мiжнародна угода за участю України Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.2
18 Товари, що надходять на митну територiю України в рамках проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва" 067 Загальнi умови, якi поширюються на Кредитнi та Гарантiйнi угоди для Моновалютних кредитiв вiд 30 травня 1995 року, стаття VIII. Угода про позику вiд 14 жовтня 1998 року -   067 Загальнi умови, якi поширюються на Кредитнi та Гарантiйнi угоди для Моновалютних кредитiв вiд 30 травня 1995 року, стаття VIII. Угода про позику вiд 14 жовтня 1998 року
19 Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення 068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, вiд 25 жовтня 1993 року, стаття VIII 068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року, стаття VIII Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9 068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, вiд 25 жовтня 1993 року, стаття VIII Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
20 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю 069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25 жовтня 1993 року, стаття X 069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю вiд 25 жовтня 1993 року, стаття X 069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25 жовтня 1993 року, стаття X
21 Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй 070 Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21 березня 1994 року, стаття 8 -   070 Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21 березня 1994 року, стаття 8
22 Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв 071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23 квiтня 1997 року, стаття 12 071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23 квiтня 1997 року, стаття 12 071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23 квiтня 1997 року, стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07 грудня 1998 року, стаття 12 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07 грудня 1998 року, стаття 12 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07 грудня 1998 року, стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01 березня 2001 року, стаття 10, пункт 1 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01 березня 2001 року, стаття 10, пункт 1 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01 березня 2001 року, стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05 грудня 2000 року, стаття 8, пункт 3 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05 грудня 2000 року, стаття 8, пункт 3 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05 грудня 2000 року, стаття 8, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19 липня 2002 року, стаття 7, пункт 3 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво й взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19 липня 2002 року, стаття 7, пункт 3 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво й взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19 липня 2002 року, стаття 7, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Угорської Республiки про спiвробiтництво та надання взаємної допомоги в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 27 жовтня 1998 року, стаття 12, пункт 3 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Угорської Республiки про спiвробiтництво та надання взаємної допомоги в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 27 жовтня 1998 року, стаття 12, пункт 3 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Угорської Республiки про спiвробiтництво та надання взаємної допомоги в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 27 жовтня 1998 року, стаття 12, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07 липня 2000 року, стаття 10 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07 липня 2000 року, стаття 10 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07 липня 2000 року, стаття 10
23 Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi 072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03 вересня 1996 року, стаття 14 072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03 вересня 1996 року, стаття 14 072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03 вересня 1996 року, стаття 14
24 Матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi ресурси, потрiбнi для виробництва озброєння й вiйськової технiки в рамках кооперацiйних зв'язкiв, якi ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi 074 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 року, стаття 5 -   -  
25 Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiсля сертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiсля сертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17 вересня 1999 року, стаття 8 078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiсля сертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17 вересня 1999 року, стаття 8 078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiсля сертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17 вересня 1999 року, стаття 8
26 Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України 079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07 вересня 1998 року, стаття VII, пункт 6 079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07 вересня 1998 року, стаття VII, пункт 6 079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07 вересня 1998 року, стаття VII, пункт 6 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
27 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво 080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07 травня 1992 року, стаття I 080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07 травня 1992 року, стаття I Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9 080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07 травня 1992 року, стаття I Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
28 Товари, що ввозяться в Україну з метою реалiзацiї заходiв фiнансованих коштом Європейського Союзу в рамках реалiзацiї проектiв мiжнародної технiчної допомоги 081 Рамкова Угода мiж урядом України i Комiсiєю Європейських Спiвтовариств вiд 03 вересня 2008 року 081 Рамкова Угода мiж урядом України i Комiсiєю Європейських Спiвтовариств вiд 03 вересня 2008 року Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9 081 Рамкова Угода мiж урядом України i Комiсiєю Європейських Спiвтовариств вiд 03 вересня 2008 року Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
29 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво 083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29 травня 1996 року, стаття 8 083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29 травня 1996 року, стаття 8 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9 083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29 травня 1996 року, стаття 8 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
30 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля 084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02 квiтня 1997 року, стаття 7 084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02 квiтня 1997 року, стаття 7 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9 084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02 квiтня 1997 року, стаття 7 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
31 Обладнання та матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi 085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20 листопада 1997 року, роздiл 6 Митний кодекс України, ст. 282, ч. 1, п. 10 085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20 листопада 1997 року, роздiл 6 085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20 листопада 1997 року, роздiл 6 Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 211, пiдпункт 211.1
32 Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi 086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19 травня 1997 року, стаття III 086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19 травня 1997 року, стаття III 086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19 травня 1997 року, стаття III Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
33 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України 087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13 квiтня 1999 року, пункт 5 087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13 квiтня 1999 року, пункт 5 087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13 квiтня 1999 року, пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22 серпня 2000 року, пункт 6 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22 серпня 2000 року, пункт 6 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22 серпня 2000 року, пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30 липня 1999 року, пункт 5 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30 липня 1999 року, пункт 5 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30 липня 1999 року, пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01 лютого 2001 року, пункт 5 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01 лютого 2001 року, пункт 5 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01 лютого 2001 року, пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28 березня 2003 року, параграф 6, пункт 1 "b" Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28 березня 2003 року, параграф 6, пункт 1 "b" Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28 березня 2003 року, параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01 вересня 2003 року, параграф 6, пункт 1 "b" Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01 вересня 2003 року, параграф 6, пункт 1 "b" Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01 вересня 2003 року, параграф 6, пункт 1 "b"
34 Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" 088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29 березня 2005 року, пункт 7 "c" 088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29 березня 2005 року, пункт 7 "с" 088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29 березня 2005 року, пункт 7 "с"
35 Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11 травня 1998 року, стаття 4 090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11 травня 1998 року, стаття 4 090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11 травня 1998 року, стаття 4
36 Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безоплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13 жовтня 1997 року, стаття 3 091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13 жовтня 1997 року, стаття 3 091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13 жовтня 1997 року, стаття 3
37 Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку 092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14 сiчня 1998 року, стаття IV 092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14 сiчня 1998 року, стаття IV 092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14 сiчня 1998 року, стаття IV
38 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва 093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02 березня 1994 року, стаття 9 093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02 березня 1994 року, стаття 9 093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02 березня 1994 року, стаття 9
39 Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй 094 Угода мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiд 18 червня 1993 року, пункт 2 статтi V; Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 серпня 2001 року N 332-р 094 Угода мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiд 18 червня 1993 року, пункт 2 статтi V; Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 серпня 2001 року N 332-р 094 Угода мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiд 18 червня 1993 року, пункт 2 статтi V; Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 серпня 2001 року N 332-р
40 Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про Грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту 095 Угода про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду вiд 15 вересня 1998 року Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2001 року N 477-р -   095 Угода про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду вiд 15 вересня 1998 року Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2001 року N 477-р
41 Обладнання й матерiали (крiм пiдакцизних), якi ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво 096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Уря

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться