Отключить рекламу

Подпишитесь!


1195 Печатать

Група 26 Руди, шлак і зола

Примітки:

1. Ця група не включає:

 

(a) шлак і аналогічні промислові відходи, підготовлені у вигляді макадаму (товарна пози­ція 2517);

 

(b) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або некальцинований (товарна пози­ція 2519);

 

(c) шлам із баків-сховищ нафтопродуктів, що складається переважно з нафти або нафтопродуктів (товарна позиція 2710);

 

(d) основний шлак (група 31);

 

(e) шлаковату,  мінеральну силікатну вату та аналогічні мінеральні вати (товарна пози­ція 6806);

 

(f) відходи або брухт  дорогоцінних металів або металів, плакованих дорого­цінними металами; інші відходи та брухт із вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, які використовують, в основному,  для видобування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112); або

 

(g) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний будь-яким способом плавки (розділ XV).

 

2. У товарних позиціях 2601 – 2617 термін "руди" означає мінерали, що фактично використо­вуються в металургійній промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844 або металів роз­ді­лу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для неметалургійних цілей. Однак до товарних позицій 2601 – 2617 не включаються мінерали, які були піддані обробцi, не властивій для металургійної промисло­вості.

 

3. До товарної позиції 2620 включаються лише:

 

(а) зола, шлак і залишки, що використовуються в промисловості або для видобування металів, або як основа для виробництва хімічних сполук металів, за винятком золи та залишків від спалювання відходів міського господарства (товарна позиція 2621); та

 

(b) шлак, зола і залишки, що містять миш’як із вмістом або без вмісту металів, що використовуються або для видобування миш’яку чи металів, або для виробництва їх хімічних сполук.

 

Примітки до  товарних підпозицій:

 

1. У товарній підпозиції 2620 21 термін “шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші” означає шлами, які отримані з баків-сховищ етилованого бензину (бензину із вмістом свинцю) чи етилованої антидетонаційної суміші (наприклад, тетраетилсвинцю) та які складаються переважно із свинцю, сполук свинцю та оксиду заліза.

 

2. Шлак, зола і залишки, що містять миш’як, ртуть, талій або їх суміші, що використовують для видобування миш’яку чи цих металів, або для виробництва їх хімічних сполук, класифікуються в товарній підпозиції 2620 60.

Загальні положення

Товарні позиції 2601–2617 обмежуються металевими рудами та їх концентратами, які:

(A) Являють собою мінералогічні утворення, використовувані в металургійній промисловості для видобування металів, що включаються в розділи XIV або XV, ртуті чи металів товарної позиції 2844, навіть якщо вони призначені для неметалургійних цілей, та

(B) Не піддавалися будь-якій обробці, не властивій для металургійної промисловості.

Термін “руди” означає металовмісні мінеральні (жильні) утворення разом із субстанціями (породами), що вміщують їх, які добувають з рудників; цей термін стосується також металовмісних субстанцій нежильного типу (наприклад, металоносних пісків).

Руди рідко надходять на ринок до їхнього збагачення з метою наступного використання в металургійних процесах. Найважливішими процесами збагачення є процеси, що мають своєю метою концентрацію корисних компонентів.

У товарних позиціях 2601–2617 термін “концентрати” означає руди, в яких частина чи всі сторонні включення (порожня порода) були вилучені за допомогою спеціальної обробки, оскільки ці сторонні включення можуть негативно впливати на подальші металургійні процеси або збільшувати транспортні витрати.

До процесів оброблення, впливу яких можуть піддаватися продукти товарних позицій 2601–2617, відносяться фізичні, фізико-хімічні або хімічні процеси за умови, що вони є звичайними для підготовки руд до видобування з них металів. За винятком змін, що відбуваються в результаті кальцинування, випалення (з агломерацією чи без агломерації), такі процеси не повинні викликати зміни хімічного складу основної сполуки, що представляє відповідний метал.

До фізичних чи фізико-хімічних процесів відносяться подрібнення, розмелювання, магнітна сепарація, гравітаційна сепарація, флотація, просівання, сортування, агломерація порошків (наприклад, спіканням чи грудкуванням) у зерна, гранули чи брикети (з доданням або без додання невеликих кількостей зв’язувальних речовин), сушіння, кальцинування, випалення до окислювання, відновлення або намагнічування руди і т.д. (крім випалення з метою сульфатизації, хлорування і т.д.).

Хімічна обробка має своєю метою видалення небажаних речовин (наприклад, розчиненням).

Рудні концентрати, одержані шляхом оброблення, крім кальцинування чи випалення, що змінює хімічний склад чи кристалічну структуру вихідної руди, до цієї групи не включаються (переважно група 28). Не включаються також більш-менш чисті продукти, одержані шляхом повторних змін фізичного стану (фракційна кристалізація, сублімація і т.д.), навіть якщо не відбулося змін у хімічному складі вихідної руди.

Руди товарних позицій 2601–2617 використовуються в промисловості для одержання:

(1) Дорогоцінних металів, як вони визначені в групі 71 (срібла, золота, платини, іридію, осмію, паладію, родію та рутенію).

(2) Чорних і кольорових металів, що відносяться до розділу XV (а саме: заліза, міді, нікелю, алюмінію, свинцю, цинку, олова, вольфраму, молібдену, танталу, кобальту, вісмуту, кадмію, титану, цирконію, сурми, марганцю, хрому, германія, ванадію, берилію, галію, гафнію, індію, ніобію (колумбію), ренію, талію).

(3) Ртуті товарної позиції 2805.

(4) Металів товарної позиції 2844.

У деяких випадках руди використовуються для одержання сплавів, таких як феромарганець або ферохром.

Якщо в контексті не зазначене інше, руди і концентрати, що містять більше одного мінералогічного утворення, мають включатися в товарні позиції 2601–2617, відповідно до Правила 3 (b) Основних правил інтерпретації класифікації товарів, а якщо цього недостатньо, то на підставі застосування Правила 3 (c).

До товарних позицій 2601–2617 не включаються:

(a) мінерали, що містять вищевказані метали, якщо:

(i) вони включаються до іншої товарної позиції, наприклад, невипалений пірит (товарна позиція 2502), природний кріоліт та природний хіоліт (товарна позиція 2530);

(ii) метали, добуваються не в промислових масштабах, наприклад, мінеральні барвники (фарби земляні), алуніт чи галун (товарна позиція 2530), дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння (група 71);

(b) мінерали, що тепер використовуються для видобування магнію, наприклад, доломіт (товарна позиція 2518), магнезит або джіобертит (товарна позиція 2519) та карналіт (товарна позиція 3104);

(c) мінерали лужних чи лужноземельних металів товарної позиції 2805 (наприклад, літій, натрій, калій, рубідій, цезій, кальцій, стронцій і барій); такі мінерали включають сіль (товарна позиція 2501), барити та вітерит (товарна позиція 2511), стронціаніт, целестит, ісландський шпат та арагоніт (товарна позиція 2530);

(d) самородні метали (у вигляді самородків або зерен) і самородні сплави, відділені від їхньої порожньої породи, такі самородні метали і самородні сплави включаються в розділ XIV або XV;

(e) руди рідкісноземельних металів товарної позиції 2530.

Пояснення до товарної позиції 2601:

2601

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

 

- руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого піриту:

2601 11 00

- - неагломерованi:

2601 11 00 10

- - - концентрати залізні

2601 11 00 90

- - - інші

2601 12 00

- - агломерованi:

2601 12 00 10

- - - котуни з руди залізної

2601 12 00 90

- - - інші

2601 20 00 00

- випалений пiрит

 

 

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) червоний гематит, включаючи спекулярит і мартит – оксиди заліза – та коричневий гематит –гідратовані оксиди заліза, що містять залізо і карбонати кальцію;

(b) лімоніт (бурий залізняк), гідратований оксид заліза;

(c) магнетит (магнітний залізняк), магнітний оксид заліза;

(d) сидерит (залізний шпат), карбонат заліза;

(e) випалений пірит або піритні недогарки, агломеровані чи неагломеровані.

До цієї товарної позиції також включаються руди і концентрати заліза з вмістом марганцю менше 20 мас. % у перерахунку на суху речовину (після їхнього нагрівання до 105–110 °С) (див. Пояснення до товарної позиції 2602). Залежно від вмісту в них марганцю ці руди відомі або як марганцевисті залізні руди, або як залізисті марганцеві руди.

До цієї товарної позиції не включаються тонкоподрібнений магнетит та інші тонкоподрібнені залізні руди, використовувані як пігменти (група 32).

Пояснення до товарної позиції 2602:

2602 00 00 00

Руди та концентрати марганцевi, включаючи залізисті марганцеві руди та концентрати із вмiстом марганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт

 

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) брауніт, оксид марганцю;

(b) родохрозит (або діалогіт), карбонат марганцю;

(c) гаусманіт, сольовий оксид марганцю;

(d) манганіт, гідратований оксид марганцю;

(e) псиломелан, гідратований діоксид марганцю;

(f) піролюзит (або поліаніт), діоксид марганцю.

До цієї товарної позиції також включаються залізисті марганцеві руди і концентрати за умови, що вміст марганцю складає 20 мас. % або більше у перерахунку на сухий продукт (після їхнього нагрівання до 105–110 °С); ті руди, в яких вміст марганцю менше 20 мас. % у перерахунку на суху речовину, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 2601).

До цієї товарної позиції також не включається піролюзит, приготовлений для використання в сухих батареях (товарна позиція 2530).

Пояснення до товарної позиції 2603:

 

2603 00 00 00

Руди та концентрати мiднi

 

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) атакаміт, природний гідроксид хлорид міді (гідроксихлорид міді);

(b) азурит, основний карбонат міді;

(c) борніт (або строката мідна руда), сульфід міді і заліза;

(d) бурноніт, сульфід міді, свинцю і сурми;

(e) брошантит, основний сульфат міді;

(f) халькозин, сульфід міді;

(g) халькопірит (мідний колчедан), сульфід міді і заліза;

(h) хризокола, гідратований силікат міді;

(ij) ковеліт, сульфід міді;

(k) куприт, оксид одновалентної міді;

(l) діоптаз, силікат міді;

(m) бляклі мідні руди (часто містять срібло), сульфід міді і сурми (тетраедрит, або блякла руда) чи сульфіди міді і миш’яку (тенантит, енаргіт);

(n) малахіт, основний карбонат міді;

(o) тенорит, оксид міді.

Пояснення до товарної позиції 2604:

 

2604 00 00 00

Руди та концентрати нiкелевi

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) гарнієрит, подвійний силікат нікелю і магнію;

(b) нікелін (червоний нікелевий колчедан), арсенід нікелю;

(c) пентландит, сульфід нікелю і заліза;

(d) нікель-залізистий піротит, никельвмісний сульфід заліза.

Пояснення до товарної позиції 2605:

2605 00 00 00

Руди та концентрати кобальтовi

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) кобальтит, сульфід і арсенід кобальту;

(b) гетерогеніт, гідратований оксид кобальту;

(c) лінеїт, сульфід кобальту і нікелю;

(d) смальтит, арсенід кобальту.

 

Пояснення до товарної позиції 2606:

 

2606 00 00 00

Руди та концентрати алюмiнiєвi

 

До цієї товарної позиції включаються боксити (гідратований оксид алюмінію, що містить різні кількості оксидів заліза, кремнію і т.д.).

До цієї товарної позиції включаються також боксити, термооброблені (від 1200 °С до 1400 °С), придатні для використання в металургії для виробництва алюмінію (відновлення вуглецем в електропечі, „грос” та інші процеси), або для інших цілей (зокрема, для виготовлення абразивів).

Пояснення до товарної позиції 2607:

 

2607 00 00 00

Руди та концентрати свинцевi

 

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) англезит (свинцевий купорос), сульфат свинцю;

(b) церусит, карбонат свинцю;

(c) галеніт (свинцевий блиск), сульфід свинцю, який часто містить срібло;

(d) піроморфіт, фосфат і хлорид свинцю.

Пояснення до товарної позиції 2608:

2608 00 00 00

Руди та концентрати цинковi

 

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) сфалерит (цинкова обманка), сульфід цинку;

(b) геміморфіт (або каламін), гідросилікат цинку;

(c) смітсоніт (цинковий шпат), карбонат цинку;

(d) цинкит (червоний цинковий оксид), оксид цинку.

 

Пояснення до товарної позиції 2609:

 

2609 00 00 00

Руди та концентрати олов’янi

 

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) каситерит (або олов’яний камінь), оксид олова;

(b) станін (або олов’яний колчедан), сульфід олова, міді і заліза.

 

Пояснення до товарної позиції 2610:

 

2610 00 00 00

Руди та концентрати хромовi

До цієї товарної позиції включається хроміт (або хромова залізна руда), оксид хрому і заліза.

Пояснення до товарної позиції 2611:

 

2611 00 00 00

Руди та концентрати вольфрамові

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) ферберит, вольфрамат заліза;

(b) гюбнерит, вольфрамат марганцю;

(c) шеєліт, вольфрамат кальцію;

(d) вольфраміт, вольфрамат заліза і марганцю.

 

 

Пояснення до товарної позиції 2612:

 

2612

Руди та концентрати урановi або торiєвi:

2612 10

- руди та концентрати урановi:

2612 10 10 00

- - руди урановi, смолка уранова та їх концентрати із вмiстом урану більш як 5 мас.%

2612 10 90 00

- - iншi

2612 20

- руди та концентрати торiєвi:

2612 20 10 00

- - монацит; ураноторiанiт, iншi руди та концентрати торiєвi з вмiстом торiю більш як 20 мас.%

2612 20 90 00

- - iншi

 

Основними урановими рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) отуніт (уранова слюдка), гідратований фосфат урану і кальцію;

(b) бранерит, титанат урану;

(c) карнотит (уранова слюдка), гідратований ванадат урану і калію;

(d) кофініт, силікат урану;

(e) давідіт, ураново-залізний титанат;

(f) парсонсит, гідратований фосфат урану і свинцю;

(g) уранініт (уранова смолка), солеподібні оксиди урану;

(h) торберніт (або хальколіт) (мідна уранова слюдка), гідратований фосфат урану і міді;

(ij) тюямуніт, гідратований ванадат урану і кальцію;

(k) уранофан, кальцієво-урановий силікат;

(l) ураноторіаніт, оксид урану і торію.

Основними торієвими рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) монацит, фосфат торію і рідкісних земель (фосфати рідкісноземельних елементів);

(b) торит, гідратований силікат торію.

До цієї товарної позиції не включаються ті продукти, які відомі в торгівлі як „концентрати” урану, одержувані шляхом оброблення, не властивого для металургійної промисловості (товарна позиція 2844).

Пояснення до товарної позиції 2613:

2613

Руди та концентрати молiбденовi:

2613 10 00 00

- випаленi

2613 90 00 00

- iншi

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) молібденіт, сульфід молібдену;

(b) вульфеніт, молібдат свинцю.

До цієї товарної позиції також включаються випалені концентрати молібденіту („технічний молібденовий оксид”, одержаний простим випаленням концентратів молібденіту).

До цієї товарної позиції не включається молібденіт, приготовлений для використання як мастило (товарна позиція 2530).

Пояснення до товарної позиції 2614:

 

2614 00 00

Руди та концентрати титановi:

2614 00 00 10

- iльменiт та його концентрати

2614 00 00 90

- iншi

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) ільменіт (або титанистий залізняк), титанат заліза;

(b) рутил, анатаз і брукит, оксиди титану.

До цієї товарної позиції не включаються тонкоподрібнені руди титану, використовувані як пігменти (група 32).

 

Пояснення до товарної позиції 2615:

 

2615

Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi:

2615 10 00 00

- руди та концентрати цирконiєвi

2615 90 00 00

- iншi

Основними рудами цирконію, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) баделеїт, оксид цирконію;

(b) циркон і цирконієві піски, силікати цирконію (у формі дорогоцінного каміння циркон включається до товарної позиції 7103).

Основними рудами танталу і ніобію (колумбію), що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є танталіт і ніобіт (колумбіти) (тобто тантало-ніобат заліза і марганцю).

Основними рудами ванадію, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) деклуаізит, основний ванадат свинцю і цинку;

(b) патроніт, сульфід ванадію;

(c) роскоеліт (ванадієва слюдка), складний ванадо-силікат алюмінію і магнію;

(d) ванадініт, ванадат і хлорид свинцю.

Плавлені оксиди ванадію, одержані за допомогою таких видів оброблення, крім кальцинування чи випалення, які змінюють хімічний склад і кристалічну структуру основної руди, до цієї товарної позиції не включаються (переважно група 28).

До цієї товарної позиції також не включаються цирконієві піски, тонкоподрібнені для використання як затемнювачі для виготовлення емалі (товарна позиція 2530).

Пояснення до товарної позиції 2616:

2616

Руди та концентрати дорогоцiнних металiв:

2616 10 00 00

- руди та концентрати срiбнi

2616 90 00 00

- iншi

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(a) аргентит, сульфід срібла;

(b) калаверит, телурид золота і срібла;

(c) кераргірит (або рогове срібло), хлориди та йодиди срібла;

(d) полібазит, сульфід срібла і сурми;

(e) прустит, сульфід срібла і миш’яку;

(f) піраргірит, сульфід срібла і сурми;

(g) стефаніт, сульфід срібла і сурми;

(h) золотовмісні та платиновмісні піски; останні часто містять інші метали платинової групи (іридій, осмій, паладій, родій і рутеній).

 

Пояснення до товарної позиції 2617:

 

2617

Іншi руди та концентрати:

2617 10 00 00

- руди та концентрати сурм’янi

2617 90 00 00

- iншi

Основними рудами, що звичайно включаються до цієї товарної позиції, є:

(1) Сурм’яні руди:

(a) сервантит, оксид сурми;

(b) кермезит (оксид сульфід сурми (оксисульфід сурми));

(c) сенармоніт, оксид сурми;

(d) стибніт (або антимоніт), сульфід сурми;

(e) валентиніт, або біла сурма, оксид сурми.

(2) Руди берилію:

(a) берил, подвійний силікат берилію та алюмінію. (Якщо він знаходиться у вигляді дорогоцінного каміння, берилу чи смарагду, то він попадає в товарну позицію 7103);

(b) бертрандит.

(3) Руди вісмуту:

(a) бісмутиніт (або вісмутовий блиск), сульфід вісмуту;

(b) бісмутит, гідратований карбонат вісмуту;

(c) вісмутова охра (або бісміт), гідроксид вісмуту.

(4) Германієві руди:

германіт, мідь сірчано-германієва.

До цієї товарної позиції не включаються ті продукти, які відомі в торгівлі як „концентрати” германію, одержувані шляхом оброблення, невластивого для металургійної промисловості (переважно товарна позиція 2825).

(5) Ртутні руди:

кіновар, сульфід ртуті.

Індій, галій, реній, гафній, талій і кадмій не добуваються безпосередньо з однієї визначеної руди, але одержуються як побічні продукти в металургійних процесах інших металів (цинку, свинцю, міді, алюмінію, цирконію, молібдену).

 

Пояснення до товарної позиції 2618:

 

2618 00 00 00

Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв

До цієї товарної позиції включається гранульований шлак (шлаковий пісок) одержаний, наприклад, шляхом заливання рідкого дросу у воду, після його виходу з доменної печі.

Проте до неї не включається шлаковата, одержувана продуванням пари або стиснутого повітря крізь рідкий шлак або крізь пінистий шлак, одержуваний під час додавання невеликих кількостей води в рідкий шлак (товарна позиція 6806). До цієї товарної позиції також не включаються шлакові цементи (товарна позиція 2523).

 

Пояснення до товарної позиції 2919:

 

2619 00

Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв:

2619 00 20 00

- вiдходи, придатнi для видобутку з них залiза або марганцю

2619 00 90 00

- iншi

Шлаками, що включаються до цієї товарної позиції, є силікати алюмінію, кальцію чи заліза, одержані під час плавлення залізної руди (доменний шлак), під час рафінування передільного чавуна або під час виробництва сталі (конвертерний шлак). До цієї товарної позиції включаються ці шлаки незалежно від того, містять вони чи не містять достатню кількість заліза, щоб добувати з них метал. Але до цієї товарної позиції не включаються фосфатні шлаки („основний шлак” або „томас-шлак”); вони є важливими добривами і включаються до групи 31.

Шлак і дрос використовуються для виробництва цементу і як баласт у будівництві доріг. Шлак, подрібнений і грубо розмелений, як макадам, включається до товарної позиції 2517. До цієї товарної позиції також не включається гранульований шлак (шлаковий пісок) товарної позиції 2618.

Окалина являє собою шматочки оксиду заліза, одержувані в результаті кування, гарячої прокатки і т.д. чорних металів.

До цієї товарної позиції також включається колошниковий пил від доменних печей та інші відходи, які одержують від виробництва чавуну і сталі, але не включається металевий брухт, одержуваний у результаті різання, штампування або інших процесів металообробки, який включається до товарної позиції 7204.

Пояснення до товарної позиції 2620:

2620

Шлак, зола та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металiв), що мiстять миш’як, метали aбо їх сполуки:

 

- що мiстять переважно цинк:

2620 11 00 00

- - гартцинк (цинкозалiзний сплав)

2620 19 00 00

- - iншi

 

- що мiстять переважно свинець:

2620 21 00 00

- - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші

2620 29 00 00

- - інші

2620 30 00 00

- що мiстять переважно мiдь

2620 40 00 00

- що мiстять переважно алюмiнiй

2620 60 00 00

- що містять миш’як, талій, ртуть або їх суміші, такі, що використовуються для добування миш’яку або цих металів, або для виробництва їх хімічних сполук

 

- iншi:

2620 91 00 00

- - що мiстять переважно сурму, берилій, кадмій, хром або їх суміші

2620 99

- - iншi:

2620 99 10 00

- - - що мiстять переважно нікель

2620 99 20 00

- - - що мiстять переважно ніобій і тантал

2620 99 40 00

- - - що мiстять переважно олово

2620 99 60 00

- - - що мiстять переважно титан

2620 99 95 00

- - - інші

До цієї товарної позиції включаються шлак, зола та залишки (крім тих, що включені до товарної позиції 2618, 2619 або 7112), які містять метали, миш’як (який містить чи не містить метали), чи їх хімічні сполуки, і які використовуються переважно у промисловості або для добування миш’яку або металів або як основа для виробництва їх хімічних сполук. Вони одержуються в результаті оброблення руд чи проміжних металургійних продуктів (таких як штейни), або шляхом електролітичних, хімічних чи інших процесів, що не включають механічну обробку металів. Відходи, одержувані в результаті механічної обробки металу, або брухт, що складається зі зношених чи зламаних металевих виробів, не включаються (розділи XIV або XV). З іншого боку, окалина, що переважно складається з оксидів, хоча і одержується в результаті механічної обробки кольорових металів, також входить до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Штейни (крім мідних, нікелевих чи кобальтових штейнів (розділ XV) і шлак чи дрос, наприклад, ті, що багаті міддю, цинком, оловом, свинцем і т.д.

(2) Гальванізований штейн, залишки від гальванізації зануренням у розплав цинку.

(3) Шлам від електролітичних ванн, одержуваний після підготовки або очищення ванн від металу, і шлам, одержуваний в результаті електрогальваніки.

(4) Акумуляторний шлам.

(5) Залишки від електролітичного очищення металів, висушені чи сконцентровані у вигляді блоків.

(6) Залишки від виробництва сульфату міді.

(7) Забруднені оксиди кобальту, одержані в результаті оброблення срібловмісних руд.

(8) Відпрацьовані каталізатори, придатні лише для видобування металу або для виробництва хімічних реагентів.

(9) Залишки карналітового розчину, використовувані переважно для одержання хлориду магнію.

(10) Шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші, отримані з баків-сховищ етилованого бензину та етилованої антидетонаційної суміші, що складаються по суті із свинцю, сполук свинцю (включаючи тетраетилсвинець та тетраметилсвинець) та оксид заліза (що утворюється при ржавінні баків-сховищ). Взагалі такі шлами використовуються для добування свинцю або його сполук і практично не містять нафтопродуктів.

(11) Уловлювальні пил цинку, свинцю та міді, одержані при плавленні. В уловлювальному пилу мідіплавильних виробництв головним чином присутній миш’як, а в пилу свинцево- або цинкоплавильних виробництв присутній титан.

(12) Шлак, зола та залишки цинко-, свинцево- або мідеплавильного виробництва з високим вмістом ртуті звичайно знаходяться  у формі оксиду, сульфіду або амальгам різних металів.

(13) Шлак, зола та залишки, які містять сурму, берилій, кадмій, хром, або їх суміші. Дані продукти головним чином представляють собою відходи від переробки (наприклад, теплової обробки) виробів, які містять ці метали.

(14) Шлак, зола та залишки (відходи), що утворюються при виробництві, формуванні рецептури та використанні чорнил, поліграфічних фарб, барвників, пігментів, фарб, політур та лаків, що використовуються для одержання металів чи їх сполук.

До цієї товарної позиції також не включаються:

  1. зола та залишки від спалювання відходів міського господарства (товарна позиція 2621);
  2. шлами із баків-сховищ нафтопродуктів, які складаються переважно з таких нафтопродуктів (товарна позиція 2710);

(c) сполуки визначеного хімічного складу групи 28;

(d) відходи і брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами (включаючи, наприклад, відпрацьовані чи пошкоджені каталізатори у формі сітки з платинового сплаву) та інші відходи і брухт, що містять дорогоцінний метал чи сполуки дорогоцінного металу, використовувані переважно для видобування дорогоцінного металу (товарна позиція 7112);

(e) металобрухт, що утворився від механічної обробки металів розділу XV;

(f) цинковий пил (товарна позиція 7903).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

      2620 11 00

 

                  Гартцинк являє собою залишки з гальванічних ванн і часто згадується як „штейн гальванізації”. Існують два основні види:

 

1. Штейни від важкої гальванізації, які є металевими продуктами дуже різноманітного та неоднорідного складу, важче плавляться та менш щільніші, ніж цинк, і осаджуються на дні ванни з рідким цинком під час гальванізації сталевих листів, дроту, труб тощо у розплавленому цинку.

 

Ці штейни виймаються з ванни у вигляді густої пасти і формуються у листи або сляби, які можуть мати шершавий або навіть губчастий зовнішній вигляд.

 

Вони містять від 2 до 5 мас. % заліза. Вміст цинку в них коливається від 92 до 94 мас. %. Вміст алюмінію в них, як правило, низький і не перевищує 0,2 - 0,3 мас. %.

 

            2. Штейни від легкої гальванізації або "поверхневі штейни", які є металевими продуктами, які одержують постійним зняттям верхнього шару в гальванічних ваннах за допомогою процесу Сензіміра і які не містять флюс.

 

Ці штейни, які є менш щільними, ніж цинк, плавають на поверхні ванн. Видобуті з ванн у вигляді густої пасти і формовані у сляби, вони мають менш нерівномірний зовнішній вигляд, ніж зазначені вище.

 

Вміст заліза в них дуже низький, як правило, менш як 0,5 мас. %. Вміст алюмінію  набагато вищий: 1 - 2 мас. %. Вміст цинку становить приблизно 98 мас. %.

            Їх не слід плутати із цинковими сплавами (товарна позиція 7901), які згідно кількісного аналізу, зазвичай містять від 3 до 5 мас. % алюмінію і можуть містити до 3 мас. % міді, але які відповідають конкретним технічним вимогам, тоді як склад цинкових штейнів такий, що вони можуть корисно застосовуватися лише для металургійного або хімічного перетворення.

 

      2620 19 00

 

      Ця товарна категорія включає:

 

1. штейни від рафінування, які видобуті з дна ванн рафінуванням сирого цинку. Вони містять від 4 до 8 мас. % свинцю і до 6 мас. % заліза;

2. цинкову золу, яка складається з цинку (від 65 - 70 мас. %) і оксиду цинку з вуглецем та іншими домішками;

3. цинкову піну, що складається з металевого цинку, хлориду цинку і хлориду амонію, оксиду цинку і оксиду заліза, видобуті з поверхні гальванічних ванн або з чанів для переплавлення старого цинку;

4. цинковий шлам, який є залишком у певних промислових галузях, що використовують цинк як відновлювальний агент;

5. цинковий шлак, отримуваний як залишок від виробництва оксиду цинку з цинкових штейнів; в той же час вони містять приблизно 60 мас. % цинку, решта складається з заліза та інших домішок;

6. Залишки оксиду цинку, екстраговані з газів під час перероблення різноманітних металів або сплавів, наприклад, латуні. Ці залишкові оксиди не слід плутати з:

- сірим цинком (товарна категорія 3206 49 70), які є дуже забрудненими оксидами цинку у вигляді порошку однорідного кольору і тону і можуть використовуватися як пігменти;

- цинковими порошками, отримуваними розпиленням розплавленого цинку (товарна категорія 7903 90 00), або цинкового пилу, який містить від 80 до 94 мас. % металевого цинку, відновленого з шару оксиду цинку (товарна категорія 7903 10 00).

 

2620 21 00

 

Дивись Примітку 1 до підпозицій цієї групи.

Дивись також Пояснення до товарної позиції 2620, другий абзац, (10).

 

2620 60 00

 

Дивись Примітку 2 до підпозицій цієї групи.

 

2620 91 00

 

      Дивись Пояснення до товарної позиції 2620, другий абзац, (13).

Пояснення до товарної позиції 2621:

2621

Іншi шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки від спалювання відходів міського господарства:

2621 10 00 00

- зола та залишки від спалювання відходів міського господарства

2621 90 00 00

- інші

 

До цієї товарної позиції включаються шлак і зола, що не попадають у товарні позиції 2618, 2619 або 2620, одержані в результаті оброблення руд або в результаті металургійних процесів, а також речовини, одержані з будь-якого іншого матеріалу чи в результаті інших процесів. Хоча багато з продуктів використовуються як добрива, вони включаються сюди, а не до групи 31 (крім основного шлаку).

До таких продуктів відносяться:

(1) Зола і клінкер мінерального походження, які отримуються головним чином у процесі спалювання вугілля, лігніту, торфу або нафти в утилітарних бойлерах. Переважно вони використовуються в якості сировини у виробництві цементу, в якості добавки до цементу в бетоні, у тампонажному матеріалі свердловин, в якості мінерального наповнювача у виробництві пластмас та фарб, в якості легкого наповнювача у виробництві будівельних блоків та цивільних спорудах, таких як дамби, похилі в’їзди магістралей і опори мостів. До них відносяться:

(а) зольний пил – тонко дисперговані частинки, які переносяться топковими газами і які видаляються з потоку газів мішковими або електростатичними фільтрами;

(b) зольний залишок – більш груба зола, яка видаляється з газу зразу після його виходу з топки;

(с) топочний шлак – грубі залишки, які видаляються із дна топки;

(d) зола при спалюванні вугілля у псевдоскрапленому шарі – неорганічний осад від спалювання вугілля або нафти у топці з псевдоскрапленим шаром вапняку або доломіту.

 (2) Зола морських водоростей (келп) та інша рослинна зола. Келп, що включається до цієї товарної позиції, є матеріалом, одержуваним у результаті озолення певних видів морських водоростей. У сирому стані – це важка груба чорнувата речовина, але після очищення – це матовий білий порошок. Переважно він використовується для одержання йоду або в скляній промисловості.

Ця група також включає золу з лушпайки рису, що складається майже цілком із кремнезему і використовувану переважно для виготовлення звукоізоляційної цегли чи інших звукоізоляційних виробів.

(3) Кісткова зола, одержувана в результаті кальцинування кісток на відкритому повітрі. Крім як добрива для ґрунту, цей продукт використовується також для покриття виливниць під час плавлення міді. До цієї товарної позиції не включається вугілля тваринне, одержуване під час кальцинування кісток у закритій посудині (товарна позиція 3802).

(4) Сира калійна сіль, одержувана в цукровій промисловості з залишків чорної патоки шляхом її прожарювання, промивання і т.д.

(5) Зола та залишки, які отримують від спалювання відходів міського господарства (див. примітку 4 до групи 38). Така зола та залишки часто являють собою суміш клінкера та деякі кількості токсичних металів (наприклад, свинцю) та використовуються переважно при споруджуванні тимчасових дорожніх покриттів на насипах в якості наповнювача. Вміст металів в певному типі золи та залишків недостатній для видобування металів або сполук металів.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

      2621 10 00

 

                  Дивись Пояснення до товарної позиції 2621, другий абзац, (5).

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться