Отключить рекламу

Подпишитесь!


6737 Печатать

Група 29 Органічні хімічні сполуки

Примітки:

1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

 

(a) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

 

(b) суміші двох або більше ізомерів тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

 

(c) продукти товарних позицій 2936 — 2939 або прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти товарної позиції 2941, із визначеним або невизначеним хімічним складом;

 

(d) продукти, зазначені у пунктах (а), (b) або (c), розчинені у воді;

 

(e) продукти, зазначені у пунктах (а), (b) або (c), розчинені в інших розчинниках, за умови, що розчинення є зви­чайною і необхідною умовою їх зберігання або транс­портування, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

 

(f) продукти, зазначені у пунктах (а), (b), (c), (d) або (e), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агент (добавку), що запобігає злежуванню), необхідних для їх зберігання або транспортування;

 

(g) продукти, зазначені у пунктах (а), (b), (c), (d), (e) або (f), із доданням протипилового засобу або барвника чи духмяної речовини з метою забезпечення безпеки або для полегшення їх ідентифікації, із збереженням властивостей даних продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

 

(h) такі продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, речовини, що вступають у реакцію сполучення із цими солями, аміни, що діазотуються, та їх солі.

 

2. Ця група не включає:

 

(a) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520;

 

(b) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

 

(c) метан або пропан (товарна позиція 2711);

 

(d) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

 

(e) імунологічні продукти товарної позиції 3002;

 

(f) сечовину (карбамід) (товарна позиція 3102 або 3105);

 

(g) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203), синтетичні орга­нічні барвники, синтетичні органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні речовини або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи інші барвники, розфасовані у форми або в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

 

(h) ферменти (товарна позиція 3507);

 

(ij) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини, розфасовані у форми (наприклад таблетки, брикети, палички або анало­гічні форми), для використання як паливо або рідке чи зріджене газоподібне паливо для заповнення або повторного заправлення цигаркових та анало­гічних запальничок місткістю не більш як 300 см3 (товарна позиція 3606);

 

(k) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або вогнегасних грана­т товарної позиції 3813; засоби для видалення чорнильних плям товарної позиції 3824, розфасовані для роз­дріб­ної торгівлі; або

 

 (l) оптичні елементи, наприклад з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001).

 

3. Товари, які можуть бути включені до двох або більше товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в товарній позиції, останній за порядком зростання номерів кодів у даній групі.

 

4. У товарних позиціях 2904 — 2906, 2908 — 2911 і 2913 — 2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфо­га­ло­геновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані.

 

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

 

У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 термін “кисневмісна функціональна група” стосується тільки функціональних груп (характеристичних органічних груп із вмістом кисню), зазна­чених у товарних позиціях 2905 — 2920.

 

5. (A) Складні ефіри, утворені з органічних сполук з кислотними функціональними групами підгруп I — VII та органічними сполуками тих же підгруп, повинні класифікуватись разом із тими сполуками, які включаються до товарної пози­ції, останньої за порядком зростання номерів кодів у цих підгрупах.

 

(B) Складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, з кислотними функціональними групами підгруп I — VII повинні класифікуватись у тій самій товарній позиції, що і відповідні органічні сполуки з кислотними функціональними групами.

 

(C) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу VI та примітки 2 до групи 28:

 

(1) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольни­ми функціональними групами, або органічні основи, зазначені в підгрупах I — X або товарній позиції 2942, слід класифі­кувати у товар­них позиціях, до яких включаються відповідні органічні сполуки;

 

(2) солі, одержані в результаті хімічних реакцій між органічними сполуками підгруп I — X або товар­ної позиції 2942, слід класифікувати у товарній позиції, до якої включаються основи або кислоти (включа­ючи сполуки з фенольними або енольними функціональними групами), з яких ці солі утворені, останній за порядком зростання номерів кодів у групі; і

 

(3) координаційні або комплексні сполуки, інші продукти Розділу ХІ або товарної позиції 2941, повинні включатися до товарної позиції, останній у порядку збільшення кодів у групі 29, серед тих що підходять до фрагментів, які утворюються внаслідок розщеплення всіх зв’язків металу, крім метал-вуглецевих зв’язків.

 

(D) Алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що і відповідні спирти, за винят­ком етанолу (товарна позиція 2905).

 

(E) Галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що і відпо­відні кислоти.

 

6. Сполуки товарних позицій 2930 і 2931 є органічними речовинами, молекули яких містять крім атомів водню, кисню або азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш’як або сви­нець), безпосередньо зв’язаних з атомами вуглецю.

 

До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931 (інші органо-неорганічні сполуки) не включаються сульфовані або галогеновані (у тому числі складні) похідні, які крім водню, кисню та азоту мають тільки безпосередньо зв’язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (або складних похідних).

 

7. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не включаються епоксиди з тричленними циклами, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів або фенолів із багатоосновними кислотами або іміди багатоосновних кислот.

 

Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли цикли з гетероатомами утворились тільки в результаті реакції циклізації або в результаті реакцій, зазначених вище.

 

8. У товарній позиції 2937:

 

(a) термін “гормони” поширюється на рилізинг-гормони або фактори, що стимулюють секрецію гормонів, інгібітори гормонів та антагоністи гормонів (антигормони);

 

(b) термін “що використовуються головним чином як гормони” застосовується не тільки до похідних гормонів та їх структурних аналогів, які використовують переважно для гормональної дії, але і до таких похідних і структурних аналогів, що використовуються в основному як проміжні продукти при синтезі речовин цієї товарної позиції.

 

Примітки до товарних підпозицій:

 

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) повинні включатись до тієї ж самої підпозиції, що і сама сполука (або група сполук) за умови, що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції та не існує залишкової підпозиції, яка називається “інші”, серед підпозицій, що розглядаються.

 

2. Примітка 3 до групи 29 не застосовується до товарних підпозицій цієї групи.

 

Загальні положення

 

Загальне правило: до цієї групи включаються окремі сполуки визначеного хімічного складу за умови додержання положень Примітки 1 до групи.

(А) Сполуки визначеного хімічного складу

(Примітка 1 до групи)

Окрема сполука визначеного хімічного складу – це речовина, що містить молекули одного вигляду (наприклад, з ковалентним або іонним зв’язком), склад яких визначається постійним співвідношенням елементів і може бути поданий конкретною структурною формулою. У кристалічній решітці молекули представлені у вигляді повторюваних одиниць.

Окремі сполуки визначеного хімічного складу, до складу яких входять інші речовини, спеціально додані під час чи після виробництва (включаючи очищення), до цієї групи не включаються. Відповідно продукт, що містить сахарин, змішаний з лактозою, наприклад, придатний для використання його як підсолоджувальна речовина, не включається (див. Пояснення до товарної позиції 2925).

Окремі сполуки визначеного хімічного складу цієї групи можуть містити домішки (Примітка 1(а)). Винятки з цього правила вводиться формулюванням назви товарної позиції 2940, яка стосовно цукрів обмежує рамки товарної позиції хімічно чистими цукрами.

Термін „домішки” використовується винятково для речовин, присутність яких в окремій хімічній сполуці є єдиним і безпосереднім результатом процесу виробництва (включаючи очищення). Ці речовини можуть з’явитися в результаті впливу будь-яких чинників, які є присутніми в такому процесі, переважно таких:

(а) неповнота перетворення вихідних матеріалів;

(b) присутність домішок у вихідних матеріалах;

(c) реагенти, використовувані в процесі виробництва (включаючи очищення);

(d) побічні продукти.

Проте слід зазначити, що такі речовини не в усіх випадках вважаються домішками, допустимими відповідно до Примітки 1 (а). Коли такі речовини навмисно залишають у продукті з метою зробити його придатним для використання в спеціальних цілях, а не для загального застосування, ці речовини не розглядаються як допустимі домішки. Наприклад, не включається продукт, що складається з метилацетату з метанолом, навмисно залишеним у ньому для поліпшення властивостей продукту як розчинника (товарна позиція 3814). Для деяких сполук (наприклад, етан, бензол, фенол, піридин) існують специфічні критерії чистоти, зазначені в поясненнях до товарних позицій 2901, 2902, 2907 та 2933.

Окремі сполуки визначеного хімічного складу цієї групи можуть бути у вигляді водних розчинів. За умови додержання обмежень, що зазначені в загальних положеннях до групи, до цієї групи включаються неводні розчини, а також сполуки (чи їхні розчини) з добавками стабілізаторів, протипилових засобів або барвникових речовин. Наприклад, стирол, інгібований третинним бутилкатехіном, включається в товарну позицію 2902. Положення, зазначені в Загальних положеннях до групи 28, в яких розглядають додання стабілізувальних, протипилових засобів або фарбувальних барвникових речовин, застосовні з відповідними змінами до хімічних сполук цієї групи. За умови додержання обмежень, зроблених щодо фарбувальних речовин, ці сполуки також можуть містити добавки запашних речовин (наприклад, бромметан товарної позиції 2903, до якого додані невеликі кількості хлорпікрину).

Далі в цю групу включаються незалежно від того, містять вони чи не містять домішки, суміші ізомерів тієї самої органічної речовини. Це положення застосовне лише до сумішей сполук, що мають однакову хімічну функцію (чи функції) та які або співіснують у їхній природній формі, або одержані одночасно в ході того самого синтезу. Проте суміші ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів) незалежно від того, чи є вони насиченими чи ненасиченими, не включаються (група 27).

(B) Відмінності між сполуками групи 28 та групи 29

Органічні сполуки дорогоцінних металів, радіоактивних елементів, ізотопів, рідкісноземельних металів, ітрію та скандію, а також інші сполуки, які містять вуглець, перераховані в частині (В) Загальних положень до групи 28, не включаються  до групи 29 (див.Примітку 1 до розділу VI та Примітку 2 до групи 28).

Органо-неорганічні сполуки, крім сполук, перелічених у Примітці 2 до групи 28, включаються до групи 29.

(C) Продукти, що включаються в групу 29, навіть якщо вони не є окремими сполуками визначеного хімічного складу

Є деякі винятки з правила, що в групу 29 включаються лише окремі сполуки визначеного хімічного складу. У ці винятки входять такі продукти:

Товарна позиція 2909

– Пероксиди кетонів.

Товарна позиція 2912

– Полімери альдегідів циклічні; параформальдегід.

Товарна позиція 2919

– Лактофосфати.

Товарна позиція 2923

– Лецитини та фосфоаміноліпіди інші.

Товарна позиція 2934

– Нуклеїнові кислоти та їхні солі.

Товарна позиція 2936

– Провітаміни та вітаміни (включаючи концентрати та суміші), у тому числі в розчиннику.

Товарна позиція 2937

– Гормони.

Товарна позиція 2938

– Глікозиди та їхні похідні.

Товарна позиція 2939

– Алкалоїди рослинного походження та їхні похідні.

Товарна позиція 2940

– Прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів і складні ефіри цукрів, та їх солі.

Товарна позиція 2941

– Антибіотики.

До цієї групи також включаються солі діазонію (див. пункт (А) Пояснень до товарної позиції 2927), речовини, які вступають у реакцію сполучення з цими солями, і діазотувальні аміни та їх солі, розведені, наприклад, нейтральними солями до стандартної концентрації. Ці продукти призначаються для виробництва азобарвників. Вони можуть бути твердими або рідкими.

(D) Винятки з групи 29 деяких окремих органічних сполук визначеного хімічного складу (Примітка 2 до групи)

(1) Деякі окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу завжди виключаються з групи 29, навіть якщо вони є чистими. Прикладами таких сполук, крім сполук, що включаються в групу 28 (див. пункт (В) Загальних положень цієї групи), є такі:

(а) цукроза (товарна позиція 1701); лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза (товарна позиція 1702);

(b) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

(c) метан і пропан (товарна позиція 2711);

(d) імунологічні продукти (товарна позиція 3002)

(e) сечовина (товарна позиція 3102 або 3105);

(f) фарбувальні речовини тваринного або рослинного походження (наприклад, хлорофіл) (товарна позиція 3203);

(g) синтетичні органічні барвники (включаючи пігменти) і синтетичні органічні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати (наприклад, деякі стильбенові похідні) (товарна позиція 3204).

(2) Деякі інші окремі органічні продукти визначеного хімічного складу, які могли б включатися в групу 29, можуть не включатися до неї в тому випадку, якщо постачаються в деяких певних формах або якщо вони піддані деякому обробленню, що не змінює їхній хімічний склад. Приклади їх такі:

(а) продукти для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3004);

(b) продукти типу використовуваних як люмінофори (наприклад, саліцилальдазин), які обробляються для надання їм люмінесцентних властивостей (товарна позиція 3204);

(c) барвники та інші фарбувальні речовини, розфасовані в форми або упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

(d) парфумерні, туалетні і косметичні засоби (наприклад, ацетон), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі для такого використання (товарні позиції 3303–3307);

(e) продукти, придатні для використання як клеї чи клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні засоби (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг (товарна позиція 3506);

(f) тверде паливо (наприклад, метальдегід, гексаметилентетрамін), розфасоване у форми для використання як паливо, та паливо рідке або зріджене газоподібне (наприклад, рідкий бутан) у контейнерах місткістю не більш як 300 см3, використовуване для заповнення або повторного заправляння цигаркових та аналогічних запальничок (товарна позиція 3606);

(g) гідрохінон та інші незмішані продукти для використання у фотографії, розфасовані чи упаковані для роздрібної торгівлі у форми, у готовому до застосування вигляді (товарна позиція 3707);

(h) дезінфекційні засоби, інсектициди і тому подібні, розфасовані як описано в товарній позиції 3808;

(ij) продукти (наприклад, тетрахлорид вуглецю), які постачаються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат (товарна позиція 3813);

(k) суміші для видалення чорнильних плям (наприклад, хлораміни товарної позиції 2935, розчинені у воді), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824);

(l) оптичні елементи (наприклад, етилендіамінотартрат) (товарна позиція 9001).

(E) Продукти, потенційно включені до двох чи більше товарних позицій групи 29 (Примітка 3 до групи)

Такі продукти повинні класифікуватися в тій товарній позиції, чий порядковий номер більше. Наприклад, аскорбінову кислоту можна розглядати як лактон (товарна позиція 2932) або як вітамін (товарна позиція 2936); отже, вона повинна включатися в товарну позицію 2936. За тієї ж причини алілестренол, що являє собою циклічний спирт (товарна позиція 2906), але також є і стероїдом з немодифікованою гонановою структурою, який використовується, переважно, як гормональний препарат (товарна позиція 2937), повинен включатися в товарну позицію 2937.

Проте слід зазначити, що остання фраза тексту товарної позиції 2940 забороняє включати до неї продукти товарних позицій 2937, 2938 та 2939.

(F) Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні та їхні сполуки (Примітка 4 до групи)

Деякі товарні позиції групи 29 містять рекомендації щодо галогенованих, сульфованих, нітрованих або нітрозованих похідних. Такі рекомендації стосуються також змішаних похідних, наприклад, сульфогалогенованих, нітрогалогенованих, нітросульфованих, нітросульфогалогенованих і тому подібним похідних.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи з вмістом азоту.

Галогеновані, сульфовані, нітровані та нітрозовані похідні утворюються заміщенням одного чи більше атомів водню у вихідній сполуки на один чи більше атомів галогенів, сульфо- (–SO3H), нітро- (–NO2) або нітрозо- (–NO) групи або будь-які їхні сполучення. Будь-яка функціональна група (наприклад, альдегідна, кислотна, амінна), взята до уваги з метою класифікації, повинна залишатися незмінної в таких похідних.

(G) Класифікація складних ефірів, солей і деяких галогенангідридів (Примітка 5 до групи)

(1) Складні ефіри.

Складні ефіри органічних сполук з кислотними функціями підгруп I–VII з органічними сполуками цих же підгруп повинні класифікуватися з тим із них, що включається в товарну позицію з найбільшим порядковим номером у цих підгрупах.

Приклади:

(а) діетиленглікольацетат (ефір, одержаний реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з діетиленгліколем товарної позиції 2909) товарна позиція 2915;

(b) метилбензолсульфонат (ефір, одержаний реакцією бензолсульфокислоти товарної позиції 2904 з метиловим спиртом товарної позиції 2905) товарна позиція 2905;

(c) монобутиловий ефір фталевої кислоти (ефір полікарбонової кислоти, в якому водень заміщений лише в одній групі СООН) товарна позиція 2917;

(d) бутилфталілбутилгліколят (ефір, одержаний реакцією фталевої кислоти товарної позиції 2917 та гліколевої кислоти товарної позиції 2918 з бутиловим спиртом товарної позиції 2905) товарна позиція 2918.

Це правило не може бути застосоване до складних ефірів, утворених такими сполуками з кислотною функціональною групою та етиловим спиртом, тому що ця сполука не включається в групу 29. Такі ефіри повинні розглядатися там же, де і сполуки з кислотними функціональними групами, з яких вони утворюються.

Приклад:

Етилацетат (ефір, одержаний реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з етиловим спиртом) товарна позиція 2915.

 Далі слід зазначити, що складні ефіри цукрів та їхні солі включаються в товарну позицію 2940.

(2) Солі.

Відповідно до Примітки 1 до розділу VI та Примітки 2 до групи 28:

(а) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними чи енольними функціональними групам, або органічні основи підгруп I-Х чи товарної позиції 2942 повинні включатися в товарну позицію, призначену для органічних сполук.

Ці солі можуть бути одержані реакцією:

(i) органічних сполук з кислотними, фенольними чи енольними функціональними групам з неорганічними основами.

Приклад:

Метоксибензоат натрію (сіль, одержана реакцією метоксибензойної кислоти товарної позиції 2918 з гідроксидом натрію) товарна позиція 2918.

Солі такого роду можуть бути також одержані реакцією кислих складних ефірів типу згаданих вище з неорганічними основами.

Приклад:

н-Бутиловий ефір фталату міді (сіль, одержана реакцією монобутилового ефіру фталевої кислоти товарної позиції 2917 з гідроксидом міді) товарна позиція 2917; або

(ii) органічних основ з неорганічними кислотами.

Приклад:

Діетиламінгідрохлорид (сіль, одержана реакцією діетиламіну товарної позиції 2921 із соляною кислотою товарної позиції 2806) товарна позиція 2921;

(b) солі, одержані в результаті реакцій між органічними сполуками підгруп І-Х товарної позиції 2942, повинні включатися в товарну позицію, призначену для основи або кислоти (включаючи сполуки з фенольними чи енольними функціональними групами), з яких вони утворюються, та які мають найбільший порядковий номер у групі.

Приклади:

(i) анілінацетат (сіль, одержана реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з аніліном товарної позиції 2921) товарна позиція 2921;

(ii) метиламінфеноксиацетат (сіль, одержана реакцією метиламіну товарної позиції 2921 з феноксиоцтовою кислотою товарної позиції 2918) товарна позиція 2921.

(3) Координаційні, або комплексні, сполуки.

Координаційні сполуки металів – це сполуки, як заряджені, так і незаряджені, в яких метал зв’язаний з декількома атомами (зазвичай з 2-9 атомами), за допомогою одного або більше лігандів. Геометрична конфігурація, утворена металом та атомом, які зв’язані з ним, а також число зв’язків металів, або координаційне число, зазвичай є характерними для даного металу.

Координаційні сполуки, крім речовин, які відносяться до підгрупи XI або до товарної позиції 2941, повинні розглядатися як фрагменти, які утворені «розщепленням» всіх зв’язків металу, крім метал-вуглецевих зв’язків, і класифікуватися у відповідності з фрагментом (для цілей класифікації розглядаючим як реальну сполуку), який включається у групу 29, у товарну позицію, яка є останньою у порядку зростання кодів.

В цілях Примітки 5 (С) (3) до цієї групи термін “фрагменти” застосовується до лігандів і частин(и), які містять метал-вуглецевий зв’язок і утворені в результаті розщеплення.

Нижче наводяться приклади:

Калію триоксалатоферат (ІІІ) відноситься до товарної позиції, в яку включається щавлева кислота (товарна позиція 2917), яка відповідає фрагменту, отриманому після розщеплення зв’язків металу.

Ферохолінат (INN) відноситься до товарної позиції, яка охоплює холін (товарна позиція 2933), який включається до товарної позиції, яка є останньою у порядку зростання кодів, ніж до товарної позиції для лимонної кислоти, що відповідає другому фрагменту, який може бути взятий до уваги для цілей класифікації.

 

Будотитан (INN): після розщепления зв’язків металу отримуються два фрагменти, один –відповідає етанолу (група 22), другий – бензоиїлацетону (і його енольній функціональній групі), який включається у товарну позицію 29.14. Будотитан (INN), відповідно, повинен бути включений у товарну позицію 29.14.

(4) Галогенангідриди карбонових кислот.

Такі галогенангідриди повинні включатися в ту ж товарну позицію, що і відповідні кислоти. Наприклад, ізобутирилхлорид (подібно до ізомасляної кислоти, якій він відповідає) включається в товарну позицію 2915.

 

(Н) Класифікація речовин у товарних позиціях 2932, 2933 та 2934 (Примітка 7 до групи)

 

В товарні позиції 2932, 2933 та 2934 не включаються епоксиди з тричленним циклом, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів чи фенолів з багатоосновними кислотами чи аміди  багатоосновних кислот, якщо цикли з гетероатомами утворились лише в результаті реакції циклізації чи в результаті реакцій, вказаних вище.

Якщо в доповнення до реакцій, зазначених в Примітці 7 до групм 29, в структурі присутні інші цикли з гетероатомами, при класифікації повинні враховуватись всі реакції циклізації, які мають тут місце. Таким чином, наприклад, анаксирон (INN) та прадефовір (INN) повинні класифікуватися в товарній позиції 2934 як гетероциклічні сполуки з двома чи більше гетероатомами, а не в товарній позиції 2933 як гетероциклічні сполуки, що містять лише гетероатоми азоту.

                                   

               Анаксирон (INN)                                                              Прадефовір (INN)

 

(IJ) Класифікація похідних хімічних сполук

Класифікація похідних хімічних сполук на рівні товарної позиції повинна визначатися відповідно до правил інтерпретації УКТЗЕД. Примітка 3 до цієї групи застосовується в тому випадку, коли похідні потенційно можуть включатися в дві чи більше товарних позицій.

У межах однієї товарної позиції цієї групи похідні хімічних сполук повинні класифікуватися відповідно до Примітки 1 до підпозицій.

(K) Конденсовані кільцеві системи

Конденсована кільцева система – це система, в якій присутні, принаймні, два кільця, що мають один (і тільки один) загальний зв’язок і два (і тільки два) загальних атоми.

Конденсовані кільцеві системи є в молекулах поліциклічних сполук (наприклад, поліциклічних вуглеводнів, гетероциклічних сполук), в яких два циклічних кільця з’єднуються загальною стороною, утвореної двома суміжними атомами. Приклади приведені нижче:

 

нафталін

хінолін

конденсований хінолін

 

У складних кільцевих системах об’єднання може відбуватися не тільки однією стороною будь-якого окремого кільця. Поліциклічні сполуки, в яких два кільця мають два (і тільки два) загальних атоми, називаються „орто-конденсованими”. А поліциклічні сполуки, в яких одне кільце містить два (і тільки два) загальних атоми у зв’язку з кожним з атомів двох чи більше суміжних кілець, називаються „орто- та пери-конденсованими”. Нижче наведені приклади цих двох конденсованих кільцевих систем:

3 загальні зв’язки

6 загальних атомів

7 загальних зв’язків

8 загальних атомів

5 загальних зв’язків

6 загальних атомів

"орто-конденсована" система

"орто– та периконденсовані" системи

 

Існує приклад з’єднаного містком (неконденсованого) хіноліну:

неконденсований (містковий)
хінолін

 

 

 

Додаткові загальні положення

Абревіатура (ІNN) після назви, поданій в цій Класифікації і Примітках до неї, означає, що назва включена до переліку "Міжнародних непатентованих назв" для фармацевтичних речовин (International non-proprietary name), опублікованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я (Word Health Organization).

            Абревіатура (ІNNM) означає, що назва прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров’я як "Міжнародна модифікована непатентована назва" (International non-proprietary name).

Абревіатура (ІSO) означає, що назва є однією із "звичайних назв хімікатів-пестицидів і регуляторів росту рослин" в рекомендації R 1750 Міжнародної організації зі стандартизації.

Конденсована система - це така система, в якій наявні щонайменше два кільця, які мають один, і лише один, загальний зв’язок, і два, і лише два, атоми загалом.

 

Окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, представлені у якості харчових добавок у капсулах (за винятком мікрокапсул), наприклад, з желатину, виключаються з цієї групи, оскільки такий спосіб подання товару (оброблення) не відповідає вимогам Примітки 1 до цієї групи.”;

 

Примітка 1 (a)

Дивись  Загальні положення  до цієї групи, (A), перші чотири абзаци.

                Ця група включає:

1. антрацен з мас. чистотою 90 % або більше (товарна категорія 2902 90 00);

2. бензол з мас. чистотою 95 % або більше (товарна категорія 2902 20 00);

3. нафталін з точкою кристалізації 79,4 oC або більше (товарна категорія 2902 90 00);

4. толуол з мас. чистотою 95 % або більше (товарна категорія 2902 30 00);

5. ксилоли, який містять 95 мас. % або більше ксилолу (сумарні ізомери) (товарні категорії 2902 41 00 - 2902 44 00);

6. етан та інші насичені ациклічні вуглеводні (крім метану і пропану), постачані як окремі ізомери чистотою 95 % або більше у перерахунку по відношенню до об’єму для газоподібних продуктів (Газоподібний стан спостерігається за температури +15 оC і під тиском 1013 мілібар) і до маси для негазоподібних продуктів(1) (товарна категорія 2901 10 00);

7. етилен чистотою 95 об. % або більше (товарна категорія 2901 21 00);

8. пропен (пропілен) чистотою 90 об. % або більше (товарна категорія 2901 22 00);

9. жирні спирти з мас. чистотою 90 % або більше у перерахунку на безводний продукт, які містять шість або більше атомів вуглецю (товарна підпозиція 2905 16, товарна категорія 2905 17 00 або 2905 29 90);

10. крезоли (окремі або змішані ізомери), які містять 95 мас. % або більше крезолу, при цьому всі ізомери крезолу враховуються разом (товарна категорія 2907 12 00);

11. фенол з мас. чистотою 90 % або більше (товарна категорія 2907 11 00);

12.  ксиленоли (окремі або змішані ізомери), які містять 95 мас. % або більше ксиленолу, при цьому всі ізомери ксиленолу враховуються разом (товарна категорія 2907 19 10);

13. жирні кислоти (крім олеїнової кислоти) з мас. чистотою 90 % або більше у перерахунку на безводний продукт, які містять шість або більше атомів вуглецю (товарні позиції 2915 і 2916);

14. олеїнова кислота з мас. чистотою 85 % або більше у перерахунку на безводний продукт (товарна категорія 2916 15 00);

15. піридин з мас. чистотою 95 % або більше (товарна категорія 2933 31 00);

16. метилпіридин (піколін), 5-етил-2-метилпіридин (5-етил-2-піколін) і 2-винил-піридин з мас. чистотою 90 % або більше (товарна підпозиція 2933 39);

17. хінолін з мас. чистотою 95 % або більше у перерахунку на безводний продукт (за підтвердження газовою хроматографією) (товарна категорія 2933 49 90);

18. 1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін з мас. чистотою понад 85 % у перерахунку на безводний продукт (товарна категорія 2933 49 90);

19. акридин з мас. чистотою 95 % або більше у перерахунку на безводний продукт (за підтвердження газовою хроматографією) (товарна категорія 2933 99 80);

20. похідні жирних кислот і жирних спиртів пп. 9, 13 і 14 вище (наприклад, солі, складні ефіри (крім ефірів гліцерину), аміни, аміди, нітрили) за умови, якщо вони задовольняють критерії, встановлені для відповідних жирних кислот і спиртів.

Примітка 1 (b)

Дивись Загальні  положення до цієї групи, (A), останній  абзац.

Примітка 1 (d)

Дозволеними водними розчинами є лише такі, що становлять істинні розчини, навіть якщо через недостатню кількість води речовина розчинена лише частково.

Примітка 1 (f)

Щодо додання стабілізаторів, протипилового агенту, барвників або одорантів, дивись Загальні положення до цієї групи, (A), передостанній  абзац.

Примітка (g)

Щодо додання стабілізаторів, протипилового агенту, барвників або одорантів, дивись Загальні положення до цієї групи, (A), передостанній абзац.

Примітка 5

         Положення цієї Примітки застосовуються лише для класифікації на рівні товарних позицій відповідних продуктів (див. Загальні положення до цієї групи, (G)).

Для класифікації на рівні товарних підпозицій в межах однієї товарної позиції повинна бути застосована Примітка до підпозиції 1 до цієї групи.

 

Підгрупа I
Вуглеводні та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані або
нітрозовані похідні

Пояснення до товарної позиції 2901:

 

2901

Вуглеводнi ациклiчнi:

2901 10 00 00

- насиченi

 

- ненасиченi:

2901 21 00 00

- - етилен

2901 22 00 00

- - пропен (пропілен)

2901 23 00 00

- - бутен (бутилен) та його iзомери

2901 24 00 00

- - бута-1,3-дiєн та iзопрен

2901 29 00 00

- - iншi

Ациклічні вуглеводні являють собою сполуки, що містять лише вуглець і водень та не мають кілець у своїй структурі. Вони можуть розглядатися за двома категоріями:

(А) Насичені ациклічні вуглеводні.

(B) Ненасичені ациклічні вуглеводні.

(А) Насичені ациклічні вуглеводні

Ці сполуки утворюють гомологічний ряд, який може бути представлений загальною формулою (CnН2n+2). Вони широко зустрічаються в природі і є основними компонентами нафтових масел.

Основним вуглеводнем є метан (CH4) з одним атомом вуглецю. Метан, а також пропан (C3H8), що має три атоми вуглецю, включаються, проте, у товарну позицію 2711, навіть якщо вони є чистими.

Насичені ациклічні вуглеводні цієї товарної позиції включають:

(1) Етан (C2H6), з двома атомами вуглецю.

Для класифікації в цій товарній позиції етан повинен мати чистоту 95 об. % або більше. Етан більш низької чистоти не включається (товарна позиція 2711).

(2) Бутани (C4H10), з чотирма атомами вуглецю.

(3) Пентани, з п’ятьма атомами вуглецю.

(4) Гексани, з шістьма атомами вуглецю.

(5) Гептани, з сьома атомами вуглецю.

(6) Октани, з вісьма атомами вуглецю.

(7) Нонани, з дев’ятьма атомами вуглецю.

(8) Декани, з десятьма атомами вуглецю.

(9) Пентадекани, з п’ятнадцятьма атомами вуглецю.

(10) Триаконтани, з тридцятьма атомами вуглецю.

(11) Гексаконтани, з шістдесятьма атомами вуглецю.

Усі ці насичені вуглеводні не розчинні у воді. За нормальних температури і тиску такі вуглеводні, які містять до чотирьох атомів вуглецю, є газоподібними; вуглеводні, які містять від п’яти до п’ятнадцяти атомів вуглецю, є рідкими; вуглеводні з великим числом атомів вуглецю є, як правило, твердими.

Один чи більше атомів водню в молекулах цих вуглеводнів можуть бути заміщені алкільними радикалами (наприклад, метилом, етилом, пропилом); отже, ізобутан (2-метилпропан, триметилметан) має ту ж молекулярну формулу, що і нормальний бутан.

У промисловості і торгівлі найважливішими вуглеводнями цієї товарної позиції є гази етан і бутан, які одержують з нафтового масла та природного газу.

Для класифікації в цій товарній позиції ці насичені ациклічні вуглеводні повинні бути у вигляді окремих сполук визначеного хімічного складу незалежно від того, чи одержані вони рафінуванням нафтових масел і природного газу чи синтезом (щодо критерію чистоти етану див. пункт 1 вище). До цієї товарної позиції, проте, не включаються неочищений (сирий) бутан, неочищені (сирі) нафтові гази та аналогічні неочищені (сирі) газоподібні вуглеводні товарної позиції 2711.

(B) Ненасичені ациклічні вуглеводні

Ці ненасичені вуглеводні містять на два, чотири, шість і т.д. атомів водню менше, ніж насичені ациклічні вуглеводні, які мають те ж саме число атомів вуглецю. Це свідчить про наявність подвійних або потрійних зв’язків.

(1) Моноетиленові вуглеводні.

Ці вуглеводні складають гомологічний ряд, поданий загальною формулою (CnН2n). Вони знаходяться в продуктах, одержуваних термічним розкладанням численних органічних речовин (кам’яновугільного газу, продуктів крекінгу нафтових масел та ін.); вони можуть бути також одержані в результаті синтезу.

(а) Перші члени цього ряду — газоподібні, ними є:

(i) етилен (етен) (C2H4). Безбарвний газ зі слабким запахом ефіру і сильними анестезуючими властивостями. Використовується для одержання широкого ряду органічних сполук (наприклад, етиленоксиду, етилбензолу, синтетичного етанолу, поліетилену).

Для включення до цієї товарної позиції етилен повинен мати чистоту 95 об. % або більше. Етилен більш низької чистоти не включається (товарна позиція 2711);

(ii) пропен (пропілен) (C3H6). Безбарвний, легко займистий газ, що є задушливою отруйною речовиною.

Для включення в цю товарну позицію пропен (пропілен) повинен мати чистоту 90 об. % або більше. Пропілен більш низької чистоти не включається (товарна позиція 2711);

(iii) бутени (бутилени) (C4H8).

Для класифікації в цій товарній позиції ці ненасичені ациклічні вуглеводні повинні бути у вигляді окремих сполук визначеного хімічного складу. До цієї товарної позиції, проте, не включаються неочищені (сирі) газоподібні вуглеводні товарної позиції 2711.

У торгівлю всі ці продукти надходять у зрідженому стані під тиском.

(b) Моноетиленові вуглеводні, що містять від п’яти до п’ятнадцяти атомів вуглецю, є рідкими. Найважливіші з них:

(i)  пентени (амілени);

(ii) гексени;

(iii) гептени;

(iv) октени.

(c) Вуглеводні, що містять більше п’ятнадцяти атомів вуглецю, є твердими речовинами.

(2) Поліетиленові вуглеводні.

Ці вуглеводні складають ряд з двома або більше подвійними зв’язками.

Вони включають:

(а) пропадієн (ален) (C3H4);

(b) бут-1,2-дієн (1,2-бутадієн, метилален) (C4H6);

(c) бут-1,3-дієн (1,3-бутадієн) (C4H6), безбарвний, легко займистий газ;

(d) 2-метилбута-1,3-дієн (ізопрен) (C5H8), безбарвна, легко займиста рідина.

(3) Ацетиленовий ряд.

Ацетиленові вуглеводні містять один потрійний зв’язок (моноацетилени, загальна формула CnН2n-2) або більше одного потрійного зв’язку (поліацетилени).

Найважливішим продуктом є ацетилен (C2H2), безбарвний газ з властивим запахом. З ацетилену можна синтезувати широкий ряд продуктів (наприклад, оцтову кислоту, ацетон, ізопрен, хлороцтову кислоту, етанол).

Ацетилен постачається розчиненим в ацетоні під тиском у спеціальних сталевих балонах, наповнених діатомітом, і включається в цю товарну позицію (див. Примітку 1 (e) до цієї групи).

Іншими членами ряду є:

(а) пропін (алілен, метилацетилен);

(b) бутин (етилацетилен).

(4) Етилен-ацетиленові вуглеводні.

Ці вуглеводні містять у своїх молекулах як етиленовий, так і ацетиленовий зв’язок. Найважливішими з них є вінілацетилен (ацетилен, в якому один атом водню заміщений вінільною групою) та метилвінілацетилен (в якому обидва атоми водню заміщені: один – вінільною групою, а інший – метильною групою).

Пояснення до товарної позиції 2902:

 

2902

Вуглеводнi циклiчнi:

 

- циклани (циклоалкани), циклени (циклоалкeни) та циклотерпени:

2902 11 00 00

- - циклогексан

2902 19 00 00

- - iншi

2902 20 00 00

- бензол

2902 30 00 00

- толуол

 

- ксилоли:

2902 41 00 00

- - о-ксилол

2902 42 00 00

- - m-ксилол

2902 43 00 00

- - p-ксилол

2902 44 00 00

- - сумiшi iзомерiв ксилолу

2902 50 00 00

- стирол

2902 60 00 00

- етилбензол

2902 70 00 00

- кумол

2902 90 00 00

- iншi

Циклічні вуглеводні являють собою сполуки, що містять лише вуглець і водень та мають у своїй структурі, принаймні, одне кільце. Вони можуть бути розподілені за трьома категоріями:

(А) Циклани та циклени.

(B) Циклотерпени.

(C) Ароматичні вуглеводні.

 

(А) Циклани (циклоалкани) та циклени (циклоалкени)

Ці сполуки являють собою циклічні вуглеводні, що відповідають загальній формулі CnН2n для насичених моноциклічних цикланів та загальній формулі CnН2n-x (в який „х” може приймати значення 2, 4, 6 і т.д.) для поліциклічних цикланів чи ненасичених цикланів (цикленів).

(1) Моноциклічні циклани включають поліметилові та нафтенові вуглеводні, що зустрічаються в деяких нафтових масел; прикладами їх є:

(а) циклопропан (C3H6) (газ);

(b) циклобутан (C4H8) (газ);

(c) циклопентан (C5H10) (рідина);

(d) циклогексан (C6H12) (рідина).

(2) Поліциклічні циклани включають:

(а) декагідронафталін (C10H18), безбарвна рідина, використовувана як розчинник для фарб і лаків, для полірувальних засобів та ін;

(b) місткові сполуки, такі як 1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагідро-екзо-1,4-ендо-5,8-диметанонафталін (C12H16), з якого одержують пестицид HEOD;

(c) сполуки з „клітковою” структурою, такі як пента­цикло(5.2.1.02,6.03,9.05,8)декан (C10Н12), з якого одержують додекахлор­пентацикло(5.2.1.02,6.03,9.05,8)декан.

(3) Циклени включають:

(а) циклобутен (C4H6), газ;

(b) циклопентен (C5H8), рідина;

(c) циклогексен (C6H10), рідина;

(d) циклооктатетраєн (C8H8), рідина;

(e) азулен (C10H8), тверда речовина.

До цієї товарної позиції, проте, не включаються синтетичні каротини, які включаються в товарну позицію 3204.

(B) Циклотерпени

Ці вуглеводні за загальною хімічною структурою не відрізняються від сполук цикленової групи і мають загальну формулу (C5H8)n, де „n” може бути рівним 2 або більше. Вони зустрічаються в природі в рослинному світі у вигляді запашних летких рідин, наприклад:

(1) Пінен, складений компонент сухоперегоного скипидару, соснової олії, коричної олії та ін.; являє собою безбарвну рідину.

(2) Камфен, міститься в ефірній мускатній олії, петигреновій олії та ін.

(3) Лимонен, зустрічається в ефірних оліях цитрусових плодів; дипентен, являє собою змішані оптичні ізомери лимонену. Неочищений дипентен не включається (товарна позиція 3805).

До цієї товарної позиції не включаються ефірні олії (товарна позиція 3301), скипидар живичний, деревний (паровий) або сульфатний та олії терпенові інші, одержувані перегонкою або іншим обробленням деревини хвойних порід (товарна позиція 3805).

(C) Ароматичні вуглеводні

Ці сполуки містять одне або більше конденсованих чи неконденсованих бензольних кілець, причому бензол являє собою вуглеводень, що складається з 6 атомів вуглецю і 6 атомів водню, розташованих у вигляді 6 CH-груп, які утворюють шестикутне кільце.

(I) Вуглеводні лише з одним бензольним кільцем. Вони включають бензол та його гомологи.

(a) Бензол (C6H6). Зустрічається в кам’яновугільному газі, у деяких нафтових маслах і в рідких продуктах сухої перегонки численних органічних сполук, багатих вуглецем (вугілля, лігніт та ін.); одержують також синтетичним шляхом. У чистому вигляді є безбарвною рухливою, заломлюваною рідиною, леткою і займистою, з ароматичним запахом. Він легко розчиняє смоли, жири, ефірні олії, каучук та ін. З бензолу можна синтезувати численні продукти.

Для включення в цю товарну позицію бензол повинен мати чистоту 95 мас. % або більше. Бензол більш низької чистоти не включається (товарна позиція 2707).

(b) Толуол (метилбензол) (C6H5CH3). Похідне бензолу, в якому один атом водню заміщений метильною групою. Одержують перегонкою легкої кам’яновугільної смоли або циклізацією ациклічних вуглеводнів. Безбарвна рухлива, заломлювана, займиста рідина з ароматичним запахом, схожим на запах бензолу.

Для включення в цю товарну позицію толуол повинен мати чистоту 95 мас. % або більше. Толуол більш низької чистоти не включається (товарна позиція 2707).

(c) Ксилол (диметилбензол) (C6H4(CH3)2). Похідне бензолу, в якому два атоми водню заміщені двома метильними групами. Є три ізомери: о-ксилол, м-ксилол та
п-ксилол. Ксилол являє собою прозору займисту рідину, зустрічається в легкій кам’яновугільній смолі.

Для включення в цю товарну позицію ксилол повинен містити 95 мас. % або більше ізомерів ксилолу. Ксилол меншої чистоти не включається (товарна позиція 2707).

(d) Інші ароматичні вуглеводні цієї групи утворюються бензольним кільцем та одним або більше бічними ланцюгами, відкритими чи замкнутими; вони включають:

(1) Стирол (C6H5·CH=CH2). Безбарвна масляниста рідина, використовувана, переважно, для одержання полімерних матеріалів (полістиролу) і синтетичного каучуку.

(2) Етилбензол (C6H5·C2H5). Безбарвна займиста, рухлива рідина, що міститься в кам’яновугільній смолі, виробляється звичайно з бензолу та етилену.

(3) Кумол (C6H5·CH(CH3)2). Безбарвна рідина, зустрічається в деяких нафтових оливах. Використовується переважно для виробництва фенолу, ацетону, a-метилстиролу або як розчинник.

(4) п-Кумол (CH3·C6Н4·CH(CH3)2). Багато міститься в деяких ефірних оліях. Безбарвна рідина з приємним запахом.

Неочищений п-кумол не включається (товарна позиція 3805).

(5) Тетрагідронафталін (тетралін) (C10H12). Одержують каталітичним гідруванням нафталіну. Безбарвна рідина з запахом, що нагадує запах терпену, використовується як розчинник та ін.

(II) Вуглеводні з двома або більш неконденсованими бензольними кільцями; вони включають:

(а) Біфеніл (C6H5·C6H5). Блискучі білі кристали з приємним запахом; використовується, зокрема, для одержання хлорованих похідних (пластифікаторів), як холодильний агент (один або в суміші з біфеніловим ефіром) та як сповільнювач в ядерних реакторах.

(b) Дифенілметан (C6H5·CH2·C6H5). Вуглеводень із двома бензольними кільцями, зв’язаними метиленовою групою (CH2). Кристалізується в безбарвні голки з сильним запахом, що нагадує запах герані; використовується в органічному синтезі.

(c) Трифенілметан (CH(C6H5)3). Метан, в якого три атоми водню заміщені трьома бензольними кільцями.

(d) Терфеніли. Змішані ізомери терфенілу використовуються як холодні агенти та як сповільнювачі в ядерних реакторах.

(III) Вуглеводні з двома або більше конденсованими бензольними кільцями:

(а) Нафталін (C10H8). Утворюється конденсацією двох бензольних кілець. Зустрічається в кам’яновугільній смолі, у нафтових оливах, у кам’яновугільному газі, у буровугільній смолі та ін. Він кристалізується в тонкі (дрібні) білі лусочки з властивим запахом.

Для включення в цю товарну позицію нафталін повинен мати температуру кристалізації 79,4 °C або більше. Нафталін меншої чистоти не включається (товарна позиція 2707).

(b) Фенантрен (C14H10). Утворюється конденсацією трьох бензольних кілець. Продукт перегонки кам’яновугільної смоли; дрібні безбарвні флуоресцентні кристали.

Фенантрен включається в цю товарну позицію лише в тому випадку, якщо він є окремою сполукою визначеного хімічного складу в чистому або технічно чистому стані. Неочищений (сирий) фенантрен не включається (товарна позиція 2707).

(c) Антрацен14H10). Також утворюється конденсацією трьох бензольних кілець і зустрічається в кам’яновугільній смолі. Безбарвні кристали або жовтуватий порошок і флуоресцує пурпурно-блакитним кольором.

Для включення в цю товарну позицію антрацен повинен мати чистоту 90 мас. % або більше. Антрацен меншої чистоти не включається (товарна позиція 2707).

Ця група включає також такі вуглеводні:

              (1) Аценафтен.

(2) Метилантрацени.

(3) Флуорен.

(4) Флуорантен.

(5) Пірен.

До цієї товарної позиції не включаються ті додецилбензоли та ті нонілнафталіни, що є змішаними алкіларенами (товарна позиція 3817).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

2902 19 00

 

Ця товарна категорія охоплює: азулен (біцикло[5,3,0]декапентаїн) та його алкілпохідні, наприклад, хамазулен (7-етил-1,4-диметилазулен), гваяазулен (7-ізпропіл-1,4-диметилазулен), ветиверазулен (2-ізопропіл-4,8-диметилазулен).

 

Пояснення до товарної позиції 2903:

 

2903

Галогенованi похiднi вуглеводнiв:

 

- насиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:

2903 11 00 00

- - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид)

2903 12 00 00

- - дихлорметан (метиленхлорид)

2903 13 00 00

- - хлороформ (трихлорметан)

2903 14 00 00

- - тетрахлорид вуглецю

2903 15 00 00

- - етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)

2903 19

- - iншi:

2903 19 10 00

- - - 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ)

2903 19 80 00

- - - iншi

 

- ненасиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:

2903 21 00 00

- - вiнiлхлорид (хлоретилен)

2903 22 00 00

- - трихлоретилен

2903 23 00 00

- - тетрахлоретилен (перхлоретилен)

2903 29 00 00

- - iншi

 

- фторовані, бромовані або йодовані похiднi ациклiчних вуглеводнiв:

2903 31 00 00

- - етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан)

2903 39

- - інші:

 

- - - бромiди:

2903 39 11 00

- - - - бромметан (метилбромiд)

2903 39 15 00

- - - - дибромметан

2903 39 19 00

- - - - iншi

2903 39 90 00

- - - фториди та йодиди

 

- галогенованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв із вмістом двох або більше рiзних атомiв галогенiв:

2903 71 00 00

- - хлордифторметан

2903 72 00 00

- - дихлортрифторетан

2903 73 00 00

- - дихлорфторетан

2903 74 00 00

- - хлордифторетан

2903 75 00 00

- - дихлорпентафтор-пропан

2903 76

- - бромхлордифторметан, бромтрифторметан та дибромтетрафторетан:

2903 76 10 00

- - - бромхлордифторметан

2903 76 20 00

- - - бромтрифторметан

2903 76 90 00

- - - дибромтетрафторетани

2903 77

- - iншi пергалогенованi похiднi тільки фтором та хлором:

2903 77 10 00

- - - хлортрифторметан

2903 77 20 00

- - -дихлордифторметан

2903 77 30 00

- - - трихлортрифторетани

2903 77 40 00

- - - дихлортетрафторетани

2903 77 50 00

- - - хлорпентафторетан

2903 77 90 00

- - - інші

2903 78 00 00

- - пергалогеновані похідні інші

2903 79

- - інші:

 

- - - галогеновані похідні, що містять лише фтор та хлор:

2903 79 11 00

- - - - метану, етану чи пропану

2903 79 19 00

- - - - інші

 

- - - галогеновані похідні, що містять лише фтор та бром:

2903 79 21 00

- - - - метану, етану чи пропану

2903 79 29 00

- - - - інші

2903 79 90 00

- - - інші

 

- галогеновані похідні цикланових, цикленових або циклотерпенових вуглеводнів:

2903 81 00 00

- - 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH (ISO)), включаючи ліндан (ISO, INN)

2903 82 00 00

- - алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO)

2903 89

- - іншi:

2903 89 10 00

- - - 1,2-дибром-4-(1,2-диброметил) циклогексан; тетрабромциклооктани

2903 89 90 00

- - - інші

 

- галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів:

2903 91 00 00

- - хлорбензол, o-дихлорбензол та п-дихлорбензол

2903 92 00 00

- - гексахлорбензол (ISO) і DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл)етан)

2903 99 

- - іншi:

2903 99 10 00 

- - - 2,3,4,5,6-пентаброметилбензол

2903 99 90 

- - - інші:

2903 99 90 10 

- - - - бензилхлорид (бензил хлористий)

2903 99 90 90 

- - - - іншi

Ці вуглеводні є сполуками, у структурній формулі яких один або більше атомів галогену (фтору, хлору, брому, йоду) заміщають рівне число атомів водню.

(А) Насичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів

(1) Хлорметан (метилхлорид). Безбарвний газ, звичайно постачається скрапленим у сталевих балонах. Використовується як холодильна речовина, як анестезувальний засіб та в органічному синтезі.

(2) Дихлорометан (метиленхлорид). Токсична безбарвна летка рідина; використовується в органічному синтезі.

(3) Хлороформ (трихлорометан). Безбарвна летка рідина з властивим запахом; використовується як анестезувальний засіб, як розчинник і в органічному синтезі.

(4) Тетрахлорид вуглецю (чотирихлористий вуглець). Безбарвна рідина, використовується у вогнегасниках та як розчинник сірки, олій, жирів, лаків, нафти, смол та ін.

(5) Хлоретан (етилхлорид). Газоподібний продукт, зберігається скрапленим у спеціальних контейнерах, використовується як анестезувальний засіб.

(6) Етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан). Токсична безбарвна рідина, використовується як розчинник.

(7) 1,2-дихлорпропан (пропілендихлорид). Безбарвна стабільна рідина. Із запахом, що нагадує запах хлороформу. Використовується в органічному синтезі та як розчинник жирів, олій, восків, камедей і смол.

(8) Дихлорбутани.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) хлорпарафіни, якщо вони являють собою суміші хлорованих похідних; тверді хлорпарафіни, які мають властивості штучних восків, включаються в товарну позицію 3404, рідкі хлорпарафіни включаються в товарну позицію 3824;

(b) продукти, які постачаються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат, товарної позиції 3813.

(B) Ненасичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів

(1) Вінілхлорид (хлоретилен). Газ із запахом хлороформу, постачається в рідкому вигляді в сталевих контейнерах, використовується для одержання полівінілхлориду товарної позиції 3904.

(2) Трихлоретилен. Безбарвна рідина з запахом хлороформу, розчинник лаків, олій та жирів, використовується в органічному синтезі.

(3) Тетрахлоретилен (перхлоретилен). Безбарвна рідина, використовувана як розчинник для сухого чищення.

(4) Вініліденхлорид.

(C) Фторовані, бромовані або йодовані похідні ациклічних вуглеводнів

(1) Бромметан (метилбромід). Газоподібний продукт, зберігається в скрапленому стані в спеціальних контейнерах, використовується у вогнегасниках та як холодильна речовина.

(2) Брометан (етилбромід). Безбарвна рідина з запахом, що нагадує запах хлороформу, використовується в органічному синтезі.

(3) Бромоформ. Безбарвна рідина з властивим запахом, використовується як заспокійливий засіб.

(4) Алілбромід.

(5) Йодметан (метилйодид) та йодетан (етилйодид). Рідини, використовувані в органічному синтезі.

(6) Дийодметан (метиленйодид).

(7) Йодоформ. Жовтий порошок або жовті кристали з властивим запахом; використовується в медицині як антисептичний засіб.

(8) Алілйодид (3-йодпропен).

До цієї товарної позиції не включаються продукти, що постачаються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат, товарної позиції 3813.

(D) Галогеновані похідні ациклічних вуглеводнів, що містять два або більше різні галогени

Торгівля хлордифторметаном, дихлортрифторетанами, дихлорфторетанами, хлордифторетанами, дихлорпентафторпропанами, бромхлордифторметаном, бромтрифторметаном, дибромтетрафторетанами,  трихлорфторметанами, дихлордифторметаном, трихлортрифторетанами, дихлортетрафторетанами, хлорпентафторетаном та контролюється Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

До цієї товарної позиції не включаються продукти, що постачаються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат, товарної позиції 3813.

(E) Галогеновані похідні цикланових (циклоалканових), цикленових (циклоалкенових) або циклотерпенових вуглеводнів

(1) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включаючи ліндан (ISO, INN). Білий або жовтуватий порошок чи лусочки; дуже сильний інсектицид.

(2) Галогеновані похідні циклопропану або циклобутану.

(3) Октахлортетрагідро-4,7-ендометиленіндан, також дуже сильний інсектицид.

(4) Галогеновані похідні вуглеводнів з «клітковою» структурою, такі як додекахлорпентацикло (5.2.1.02,6.03,9.05,8)декан.

(5) Галогеновані похідні циклотерпенів, такі як хлоркамфен, борнілхлорид.

(F) Галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів

(1) Хлорбензол. Займиста рідина зі слабким ароматичним запахом, використовується в органічному синтезі, а також як розчинник лаків, смол і бітумів.

(2) о-Дихлорбензол. Безбарвна рідина.

(3) м-Дихлорбензол. Безбарвна рідина.

(4) п-Дихлорбензол. Білі кристали, використовувані, переважно, як інсектицид, освіжувач повітря або як проміжний продукт у виробництві барвників.

(5) Гексахлорбензол (ISO). Білі голки, не розчинні у воді.

(6) 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл)етан або дихлордифенілтрихлоретан (ДДТ). Безбарвні кристали або порошок від білого до майже білого кольору. Інсектицид.

(7) Бензилхлорид. Безбарвна рідина з приємним запахом, сильно сльозоточива, використовується в органічному синтезі.

(8) Монохлорнафталіни, a (рухлива рідина) або b (леткі кристали). Мають запах нафталіну, використовуються в органічному синтезі, як пластифікатори та ін.

(9) 1,4-Дихлорнафталін, блискучі безбарвні кристали, та октахлорнафталін, блискучі жовтуваті кристали, використовуються як інсектициди.

Рідкі поліхлорнафталіни включаються в цю товарну позицію, якщо вони не є сумішами; але поліхлорнафталіни у твердому стані, що є сумішами, які мають властивості штучних восків, не включаються (товарна позиція 3404).

(10) Бромстирол.

До цієї товарної позиції не включаються поліхлорбіфеніли, що являють собою суміші хлорованих похідних; поліхлорбіфеніли у твердому стані, які мають властивості штучних восків, включаються в товарну позицію 3404, а рідкі поліхлорбіфеніли включаються в товарну позицію 3824.

Додаткові пояснення до товарних категорій

2903 39 90

Ця товарна категорія включає: 1,1-дифторетан, тетрафторид вуглецю (тетрафторметан), тетрафторетилен, трифторетилен, трифторметан.

2903 81 00

            Ця товарна категорія включає ліндан (ІSO, INN).

      Ліндан - це гамма-ізомер гексахлорциклогексану (HCH (ІSO)) чистотою 99 % або більше. Лише цей гамма-ізомер HCH має інсектицидні властивості. Лідан використовується в сільському господарстві і для оброблення деревини.

 

Додаткові пояснення України:

 

2903 99 90 10

 

 До цієї товарної підкатегорії включають бензил хлористий  (бензилхлорид) С6Н5 -СН2С

 

Мол.м 126,59, безбарвна рідина з різким запахом, температура кіпіння 179,3 оС, густина 1,100 г/см3 при 25 оС, n20D 1,5391.

 

Бензилхлорид належить до класу пожежо- та вибухонебезпечних речовин.

 

Бензилхлорид використовують для виробництва бензилового спирту, складих ефірів бензойної кислоти, бензилціаніду бензилцелюлози та ін.

 

 

            Пояснення до товарної позиції 2904:

 

2904

Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi:

2904 10 00 00

- похiднi із вмістом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри

2904 20 00 00

- похiднi із вмістом лише нiтро- або лише нiтрозогруп

2904 90

- iншi:

2904 90 40 00

- - трихлоронітрометан (хлорпікрин)

2904 90 95 00

- - iншi

(А) Сульфовані похідні

Ці похідні являють собою вуглеводні, в яких один або більше атомів водню заміщені таким же числом сульфогруп (-SO3H); їх звичайно називають сульфокислотами. До цієї товарної позиції включаються також солі та складні етилові або гліцеринові ефіри сульфокислот (див. Примітку 5(b) до цієї групи).

(1) Сульфовані похідні ациклічних вуглеводнів:

(а) етиленсульфокислота;

(b) етансульфокислота.

(2) Сульфовані похідні циклічних вуглеводнів:

(а) бензолсульфокислота;

(b) толуолсульфокислоти (іноді помилково називані бензилсульфокислотами);

(c) ксилолсульфокислоти;

(d) бензолдисульфокислоти;

(e) нафталінсульфокислоти.

(B) Нітровані похідні

Ці похідні являють собою вуглеводні, в яких один або більше атомів водню заміщені таким же числом нітрогруп (-NO2).

(1) Нітровані похідні ациклічних вуглеводнів:

(а) нітрометан;

(b) нітроетан;

(c) нітропропан;

(d) тринітрометан і т.д.

(2) Нітровані похідні циклічних вуглеводнів:

(а) нітробензол (мірбанове масло). Блискучі жовті кристали або масляниста жовтувата рідина з запахом гіркого мигдалю; використовується в парфумерії, у виробництві мила, в органічному синтезі, як денатурувальний агент та ін.;

(b) м-динітробензол. Безбарвні голки чи лусочки; використовується для виготовлення вибухових речовин;

(c) нітротолуол (о-, мта п-);

(d) 2,4-динітротолуол. Кристали, використовувані для виробництва вибухових речовин;

(e) 2,4,6-тринітротолуол. Сильна вибухова речовина.

Приготовлені вибухові суміші цих похідних не включаються (товарна позиція 3602);

(f) 5-трет-бутил-2,4,6-тринітро-мета-ксилол (ксилольний мускус); використовується в парфумерії;

(g) нітроксилол, 3-трет-бутил-2,6-динітро-п-цимол (цимольний мускус), нітронафталін та ін.

(C) Нітрозовані похідні

Ці похідні являють собою вуглеводні, в яких один або більше атомів водню заміщені таким же числом нітрозогруп (-NO).

(1) Нітрозобензол.

(2) Нітрозотолуол (о-, м- та п-).

(D) Сульфогалогеновані похідні

Ці сполуки являють собою похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або більше сульфогруп (-SO3H), або солі, або їхні складні етилові чи гліцеринові ефіри та містять один чи більше атомів галогенів або ще галогенсульфонільну групу.

(1) Хлор-, бром– та йодбензолсульфокислоти (о-, м– та п-).

(2) Хлор-, бром– та йодбензолдисульфокислоти.

(3) Хлорнафталінсульфокислоти.

(4) п-Толуолсульфонілхлорид.

(E) Нітрогалогеновані похідні

Ці сполуки є похідними вуглеводнів, молекули яких містять одну або більше нітрогруп (-NO2) та один або більше галогенів.

(1) Трихлорнітрометан або хлорпікрин.

(2) Йодтринітрометан (йодпікрин).

(3) Хлорнітрометан.

(4) Бромнітрометан.

(5) Йоднітрометан.

(6) Хлорнітробензол.

(7) Хлорнітротолуол.

(F) Нітросульфовані похідні

Ці сполуки являють собою похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або більше нітрогруп (-NO2) та одну або більше сульфогруп (-SO3H), або солі, або їхні складні етилові ефіри.

(1) Нітробензол-, ди– та тринітробензолсульфокислоти.

(2) Нітротолуол-, ди– та тринітротолуолсульфокислоти.

(3) Нітронафталінсульфокислоти.

(4) Динітростильбендисульфокислоти.

(F) Нітросульфогалогеновані або інші змішані похідні

Ці сполуки є похідними вигляду, не описаного вище, наприклад, похідними, що містять одну або більше нітрогруп (-NO2), сульфогруп (-SO3Н), або солі, або їхні етилові ефіри та містять один або більше галогенів. Конкретними прикладами є сульфовані похідні хлорнітробензолів, хлорнітротолуолів та ін.

Підгрупа II
Спирти та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані або
 нітрозовані похідні

Пояснення до товарної позиції 2905:

 

2905

Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

- моноспирти насиченi:

2905 11 00 00

- - метанол (метиловий спирт)

2905 12 00

- - пропан-1-ол (спирт пропiловий) та пропан-2-ол (спирт iзопропiловий):

2905 12 00 10

- - - пропан-1-ол (спирт пропiловий)

2905 12 00 20

- - - пропан-2-ол (спирт iзопропiловий)

2905 13 00 00

- - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)

2905 14

- - iншi бутаноли:

2905 14 10 00

- - - 2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий)

2905 14 90 00

- - - iншi

2905 16

- - октанол (спирт октиловий) та його iзомери:

2905 16 20 00

- - - октан-2-ол

2905 16 85

- - - інші:

2905 16 85 10

- - - - 2-етилгексан-1-ол

2905 16 85 90

- - - - iншi

2905 17 00 00

- - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий)

2905 19 00 00

- - iншi

 

- ненасиченi моноспирти:

2905 22 00 00

- - ациклiчнi терпеновi спирти

2905 29

- - iншi:

2905 29 10 00

- - - алiловий спирт

2905 29 90 00

- - - iншi

 

- дiоли:

2905 31 00 00

- - етиленглiколь (етандiол)

2905 32 00 00

- - пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол)

2905 39

- - iншi:

2905 39 20 00

- - - бутан-1,3-дiол

2905 39 25 00

- - - бутан-1,4-дiол

2905 39 30 00

- - - 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-дiол

2905 39 95 00

- - - iншi

 

- iншi полiспирти:

2905 41 00 00

- - 2-етил-2-(гiдроксиметил) пропан-1,3-дiол (триметилолпропан)

2905 42 00 00

- - пентаеритрит (пентаеритритол)

2905 43 00 00

- - манiтол (маніт)

2905 44

- - D-глюцитол (сорбiтол):

 

- - - у водному розчинi:

2905 44 11 00

- - - - із вмістом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу

2905 44 19 00

- - - - iнший

 

- - - iнший:

2905 44 91 00

- - - - із вмістом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу

2905 44 99 00

- - - - iнший

2905 45 00 00

- - глiцерин

2905 49 00

- - інші:

2905 49 00 10

- - - ксиліт харчовий

2905 49 00 90

- - - iншi

 

- галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi ациклiчних спиртiв:

2905 51 00 00

- - етхлорвінол (INN)

2905 59

- - інші:

2905 59 91 00

- - - 2,2-бiс (бромметил) пропандiол

2905 59 98 00

- - - інші

Ациклічні спирти є похідними ациклічних вуглеводнів, одержуваними заміщенням одного або більше атомів водню гідроксильною групою. Вони являють собою кисневмісні сполуки, які взаємодіють з кислотами, утворюючи сполуки, відомі як складні ефіри.

Спирти можуть бути первинними (що містять властиву для них групу –CH2·OH), вторинними (що містять властиву для них групу >CH·OH) або третинними (що містять властиву для них групу àC·OH).

До цієї товарної позиції включаються ациклічні спирти, описані нижче, та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані, нітрозовані, сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані, нітросульфогалогеновані або інші похідні (наприклад, монохлоргідрини гліцерину та етиленгліколю). Альдегідбісульфітні сполуки та кетонбісульфітні сполуки розглядаються як сульфовані похідні спиртів, наприклад, ацетальдегідбісульфіт натрію, формальдегідбісульфіт натрію, валеральдегідбісульфіт натрію та ацетонбісульфіт натрію. До цієї товарної позиції також включаються металалкоголяти спиртів цієї товарної позиції та етанолу.

До цієї товарної позиції не включається етанол (етиловий спирт) незалежно від того, чистий він чи ні (див. Пояснення до товарних позицій 2207 та 2208).

(А) Насичені моноспирти

(1) Метанол (метиловий спирт). Одержують сухою перегонкою деревини або шляхом синтезу. Чистий метанол являє собою рухливу, безбарвну, займисту рідину з властивим запахом; використовується в органічному синтезі, як розчинник, для виробництва барвників, вибухових речовин, фармацевтичних продуктів та ін. Нафта деревна (неочищений метиловий спирт), одержувана сухою перегонкою деревини, не включається (товарна позиція 3807).

(2) Пропан-1-ол (пропіловий спирт) та пропан-2-ол (ізопропіловий спирт). Ці продукти являють собою безбарвні рідини. Останню одержують шляхом синтезу з пропілену та використовується для одержання ацетону та метакрилатів, як розчинник і т.д.

(3) Бутан-1-ол (н-бутиловий спирт) та інші бутаноли (4 ізомери). Безбарвні рідини, використовуються в органічному синтезі та як розчинники.

(4) Пентанол (аміловий спирт) та його ізомери. Існують вісім можливих ізомерів. Ферментаційний аміловий спирт одержують переважно із сивушної олії (відомої також як зернова олія, мелясна олія, картопляна олія та ін.; товарної позиції 3824), яку в свою чергу одержують ректифікацією етилового спирту. Амілові спирти можуть також синтезуватися з вуглеводних газів, одержуваних під час крекінгу нафти.

(5) Гексаноли та гептаноли (гексиловий та гептиловий спирти).

(6) Октанол (октиловий спирт) та його ізомери.

(7) Додекан-1-ол (лауриловий спирт), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (стеариловий спирт).

До цієї товарної позиції не включаються жирні спирти з чистотою менше як 90 % (у перерахунку на масу сухого продукту) (товарна позиція 3823).

(B) Ненасичені моноспирти

(1) Аліловий спирт.

(2) Етилпропілаліловий спирт (2-етил-2-гексен-1-ол).

(3) Олеїловий спирт.

(4) Ациклічні терпенові спирти, наприклад, фітол. Терпенові спирти досить легко перетворюються в гідроароматичні сполуки і зустрічаються в деяких ефірних оліях. Прикладами є гераніол, цитронелол, ліналоол, родинол і нерол, використовувані в парфумерії.

(C) Діоли та інші поліспирти

(I) Діоли

(1) Етиленгліколь (етандіол). Безбарвна сиропоподібна рідина з різким запахом. Використовується для виробництва нітрогліколю (вибухова речовина), як розчинник лаків, як холодний агент або в органічному синтезі.

(2) Пропіленгліколь (пропан-1,2-діол). Безбарвна в’язка та гігроскопічна рідина.

(II) Інші поліспирти

(1) Гліцерин (пропан-1,2,3-триол). Гліцерин може бути одержаний або очищенням сирого гліцерину (наприклад, дистиляцією, іонообмінним очищенням), або синтетично з пропілену.

Гліцерин має солодкий смак. Він звичайно безбарвний і не має запаху, але може іноді мати злегка жовтуватий відтінок.

Для включення в цю товарну позицію гліцерин повинен мати чистоту 95% та більше (у перерахунку на масу сухого продукту). Гліцерин більш низької чистоти (сирий гліцерин) не включається (товарна позиція 1520).

(2) 2-етил-2-(гідроксиметил)пропан-1,3-діол (триметилолпропан). Використовується для виробництва масляних лаків та алкідних смол, синтетичних олив, які висихають, уретанових пін і покриттів.

(3) Пентаеритрит. Білий кристалічний порошок, використовується для виробництва вибухових речовин і полімерних матеріалів.

(4) Маніт. Білий кристалічний порошок або гранули. Зустрічається в рослинному світі (сік Fraxinus ornus), одержують шляхом синтезу. Використовується як м’який проносний засіб та для виробництва вибухових речовин (гексанітрат маніту).

(5) D-глюцит (сорбіт). Білий кристалічний гігроскопічний порошок. Використовується в парфумерії, для виробництва аскорбінової кислоти (використовуваної в медицині) і поверхнево-активних агентів, як замінник гліцерину та як і зволожувач (тобто агент, що регулює вологість).

(6) Пентантриол, гексантриол та ін.

До цієї товарної позиції не включається сорбіт товарної позиції 3824.

(D) Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні ациклічних спиртів

(1) Хлоральгідрат (CCl3CH(OH)2) (2,2,2-трихлор-етан-1,1-діол). Безбарвні токсичні кристали; використовується як снотворний засіб і в органічному синтезі.

(2) Трихлор-трет-бутиловий спирт, використовується в медицині.

(3) Етхлорвінол. Психотропна речовина – див. перелік наприкінці групи 29.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

2905 14 90

 

            Ця товарна категорія охоплює лише спирти: секбутиловий (бутан-2-ол) та ізобутиловий спирт (2-метилпропан-1-ол)

 

2905 19 00

 

Ця товарна категорія включає пентанол (аміловий спирт) обо наступне: n-аміловий (пентан-1-ол), секаміловий (пентан-2-ол), тертаміловий (2-метилбутан-2-ол, аміленовий гідрат), ізоаміловий (3-метилбутан-1-ол), секізоаміловий (3-метилбутан-2-ол), 2-метилбутан-1-ол, неопентиловий (неоаміловий, 2,2-диметилпропан-1-ол), пентан-3-ол.

 

2905 44 11 - 2905 44 99

 

Ці товарні категорії охоплюють лише D-глюцит (сорбіт), який відповідає положенням Примітки 1 до цієї групи. Форми D-глюциту (сорбіту), які їм не відповідають, класифікуються в категоріях 3824 60 11 - 3824 60 99.

 

Пояснення до товарної позиції 2906:

 

2906

Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

- циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi:

2906 11 00 00

- - ментол

2906 12 00 00

- - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли

2906 13

- - стерини та iнозити:

2906 13 10 00

- - - стерини

2906 13 90 00

- - - iнозити

2906 19 00 00

- - іншi

 

- ароматичнi:

2906 21 00 00

- - бензиловий спирт

2906 29 00 00

- - iншi

 

(А) Цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові спирти та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

(1) Ментол, вторинний спирт, що є основним компонентом олії перцевої м’яти. Кристали; використовується як антисептичний засіб, як місцевий анестезувальний засіб, а також для полегшення назального (носового) застою.

(2) Циклогексанол, метил- і диметилциклогексаноли являють собою сполуки з властивим запахом, схожим на запах камфори. Вони використовуються як розчинники лаків. Диметилциклогексанол використовується для виготовлення мила.

(3) Стерини (стероли) – аліциклічні спирти, насичені або ненасичені, є похідними вуглеводню пергідро-1,2-циклопентанфенантрену з гідроксильною групою, приєднаної до вуглецю в положенні 3, з метиловою групою на атомах вуглецю в положеннях 10 і 13 та бічним ланцюгом з 8-10 вуглецевих атомів, приєднаним до вуглецю в положенні 17. Вони зустрічаються як у тваринному (зоостерини), так і в рослинному (фітостерини) світі. Найважливішим є холестерин, одержуваний, переважно, зі спинного мозку великої рогатої худоби з жировипоту; його також одержують з жовчі та як побічний продукт під час екстракції лецитину з яєчного жовтка. Холестерин має форму блискучих, безбарвних таблеток, не розчинний у воді.

До цієї товарної позиції не включається ергостерол, виявлений у грибках (грибах) і в ріжку, провітамін, з якого одержують вітамін D2 ультрафіолетовим опроміненням. Ергостерол і вітамін D2 включаються в товарну позицію 2936.

(4) Інозити (гексагідроксициклогексани), компоненти тканин тіла. Є дев’ять ізомерних форм інозиту. Білі кристали. Широко поширені в рослинному і тваринному світі.

(5) Терпінеоли, дуже важливі спирти, використовувані як основа для духмяних речовин або парфумів із запахом бузку та ін. Зустрічаються в природі або у вільному стані, або у вигляді складних ефірів у багатьох ефірних оліях (наприклад, кардамону, солодких апельсинів, апельсинових квитів, садового майорану, мускатного горіха, живиці, лавровишні, камфори).

Технічний терпінеол звичайно являє собою суміш ізомерів, проте, він включається в цю товарну позицію (Див. примітку 1 (b) до групи 29). Він являє собою безбарвну маслянисту рідину та іноді використовується як бактерицид. Твердий ізомер використовується в медицині і може також використовуватися як бактерицид.

(6) Терпін, одержують шляхом синтезу. Білі кристали. Терпінгідрат одержують зі скипидару. Безбарвні кристали, ароматні. Використовується в медицині, а також для одержання терпінеолу.

(7) Борнеол (камфора Борнео), спирт, який відповідає кетону камфори. Зовнішній вигляд і запах нагадують природну камфору; кристалічна біла чи іноді коричнева маса; леткий за нормальної температури.

(8) Ізоборнеол, пластинчасті кристали; проміжна сполука в процесі перетворення a-пінену в камфору.

(9) Санталол, основний компонент олії сандалового дерева.

(B) Ароматичні спирти та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

Ароматичні спирти містять гідроксильну (-OH) групу, зв’язану не з ароматичними кільцями, а з бічними ланцюгами.

(1) Бензиловий спирт (фенілметанол, фенілкарбінол). Зустрічається у вільному стані або у вигляді складних ефірів в оліях жасмину і туберози, у стираксі і толуанському бальзамі. Безбарвна рідина з приємним ароматичним запахом; використовується в органічному синтезі та для виготовлення лаків, барвників, штучних духмяних речовин, та ін.

(2) 2-фенілетанол (фенілетиловий спирт). Рідина, що складає основний компонент трояндової олії.

(3) 3-фенілпропанол (фенілпропиловий спирт). Зустрічається в стираксі, у бензоїні камеді Суматри, у касієвій олії та в китайській коричній олії; він являє собою густу безбарвну рідину зі слабким запахом гіацинта.

(4) Коричний спирт. Зустрічається в рідкому стираксі та в перуанському бальзамі. Кристалічні голки з запахом гіацинтів.

(5) Дифенілметанол (дифенілкарбінол, бензгідрол). Кристалізується в голки.

(6) Трифенілметанол (трифенілкарбінол). Кристали. Цей спирт є вихідною речовиною важливої групи барвників, яка включає аурин, розанілін та ін.

У цій товарній позиції альдегідбісульфітні та кетонбісульфітні сполуки розглядаються як сульфовані похідні спиртів. До цієї товарної позиції включаються також металалкоголяти циклічних спиртів.

Додаткові пояснення до товарної категорії:

2906 11 00

 

            Ця товарна категорія охоплює лише: (-)-параментол-3, ((-)-транс-1,2-цис-1,5-ізопропіл-2-метил-5-циклогексанол), (±)-параментол-3, і (+)-параментол-3.

 

            Ця товарна категорія не включає неоментол, ізоментол або неоізоментол (товарна категорія 2906 19 00).

 

Підгрупа III
Феноли, фенолоспирти та їхні галогеновані, сульфовані,
нітровані або нітрозовані похідні

Пояснення до товарної позиції 2907:

 

2907

Феноли; фенолоспирти:

 

- монофеноли:

2907 11 00 00

- - фенол (гiдроксибензол) та його солi

2907 12 00

- - крезоли та їх солi:

2907 12 00 10

- - - n-крезол

2907 12 00 90

- - - інші

2907 13 00 00

- - октилфенол, нонiлфенол та їх iзомери; солi цих речовин

2907 15

- - нафтоли та їх солi:

2907 15 10 00

- - - 1-нафтол

2907 15 90 00

- - - iншi

2907 19

- - iншi:

2907 19 10 00

- - - ксиленоли та їх солi

2907 19 90 00

- - - iншi

 

- поліфеноли; фенолоспирти:

2907 21 00 00

- - резорцин та його солi

2907 22 00 00

- - гiдрохiнон (хінол) та його солi

2907 23 00 00

- - 4,4’-iзопропiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi

2907 29 00 00

- - iншi

Феноли одержують заміщенням одного або більше атомів водню бензольного кільця гідроксильним радикалом (-OH).

Заміщення одного атома водню дає монофеноли; заміщення двох або більше атомів водню приводить до поліфенолів.

Таке заміщення у свою чергу може бути здійснене в одному чи більше бензольних кільцях; у першому випадку одержуються моноядрові феноли, у другому – поліядрові феноли.

Гідроксильна група може також заміщати водень у гомологах бензолу; у випадку толуолу одержують гомолог фенолу, відомий як крезол, у випадку ксилолу одержують ксиленол.

До цієї товарної позиції включаються також солі та металалкоголяти фенолів або фенолоспиртів.

(А) Моноядрові монофеноли

(1) Фенол (гідроксибензол) (C6H5·OH). Одержують за допомогою фракційної перегонки кам’яновугільної смоли або синтетичним методом. Білі кристали з властивим запахом, які стають червонуватими під дією світла, може існувати в розчині. Фенол є антисептичним продуктом, використовуваним у фармацевтиці. Він також використовується для виробництва вибухових речовин, синтетичних смол, полімерних матеріалів, пластифікаторів і барвників.

Для включення в цю товарну позицію фенол повинен мати чистоту 90 мас. % або більше. Фенол більш низької чистоти не включається (товарна позиція 2707).

(2) Крезоли (CH3·C6H4·OH). Ці феноли є похідними толуолу і містяться в різних пропорціях у кам’яновугільній олії.

o-Крезол являє собою білий кристалічний порошок з властивим запахом фенолу, розпливається, згодом стає коричневим; м-крезол являє собою безбарвну чи жовтувату маслянисту, сильно заломлювану рідину з запахом креозоту; п-крезол являє собою безбарвну кристалічну масу, що стає червонуватою, а потім коричневою, якщо піддається впливу світла; п-крезол має запах фенолу.

Для включення в цю товарну позицію окремі чи змішані крезоли повинні містити 95 мас. % або більше крезолу, слід враховувати сумарно всі ізомери крезолу. Крезоли більш низької чистоти не включаються (товарна позиція 2707).

(3) Октилфенол, нонілфенол та їхні ізомери.

(4) Ксиленоли ((CH3)2·C6H3·OH). Ці сполуки є фенольними похідними ксилолу. Відомі шість ізомерів; їх одержують з кам’яновугільних масел.

Для включення в цю товарну позицію окремі чи змішані ксиленоли повинні містити 95 мас. % або більше ксиленолу, слід враховувати сумарно всі ізомери ксиленолу. Ксиленоли більш низької чистоти не включаються (товарна позиція 2707).

(5) Тимол (5-метил-2-ізопропілфенол). Зустрічається в чебрецевої олії. Безбарвні кристали з запахом чебрецю; використовується в медицині, у парфумерії та ін.

(6) Карвакрол (2-метил-5-ізопропілфенол). Ізомер тимолу, одержують з олії материнки; в’язка рідина з різким запахом.

(B) Поліядрові монофеноли

(1) Нафтоли10H7·OH). Нафтоли є фенолами, одержаними з нафталіну. Є два ізомери:

(а) α-нафтол. Безбарвні блискучі кристалічні голки, сірі шматки або білий порошок з неприємним запахом, що слабко нагадує запах фенолу. Є токсичний і використовується в органічному синтезі (барвники та ін.);

(b) β-нафтол. Блискучі безбарвні пластівці або кристалічний порошок, білий чи злегка рожевий з дуже слабким запахом фенолу. b-Нафтол має такі ж галузі застосування, що і a-нафтол, а також використовується в медицині та як антиокисник для виробництва каучуку та ін.

(2) o-Фенілфенол.

(C) Поліфеноли

(1) Резорцин (м-дигідроксибензол). Двохатомний фенол; кристалізується в таблетки або голки; безбарвний, але стає коричневим на повітрі. Має слабкий запах фенолу. Використовується для виробництва синтетичних барвників і вибухових речовин, у медицині та фотографії.

(2) Гідрохінон (хінол, п-дигідроксибензол). Невеликі блискучі пластівці. Використовується для виготовлення органічних барвників, у медицині та фотографії або як антиокисник, переважно для виробництва каучуку.

(3) 4,4-ізопропілідендифенол (бісфенол А, дифенілолпропан). Білі пластівці.

(4) Пірокатехін (o-дигідроксибензол). Безбарвні блискучі кристалічні голки або таблетки зі слабким запахом фенолу; використовується для одержання фармацевтичних і фотографічних продуктів та ін.

(5) Гексилрезорцин.

(6) Гептилрезорцин.

(7) 2,5-диметилгідрохінон (2,5-диметилхінол).

(8) Пірогалол. Невеликі лусочки або блискучий білий кристалічний порошок, легкий і без запаху; він швидко набуває коричневого кольору на повітрі та під дією світла; токсичний. Використовується для одержання барвників, як протрава, у фотографії та ін.

(9) Флороглюцин. Великі безбарвні кристали, які флуоресцують у водному розчині; використовується як реактив у хімічному аналізі, у медицині, фотографії та ін.

(10) Гідроксигідрохінон (1,2,4-тригідроксибензол). Мікроскопічні безбарвні кристали або порошок, який темніє під дією світла.

(11) Дигідроксинафталіни (C10H6·(OH)2). Група з десяти сполук, одержуваних шляхом заміщення двох атомів водню в кільці молекули нафталіну двома гідроксильними групами. Деякі сполуки використовуються у виробництві барвників.

(D) Фенолоспирти

Ці сполуки одержують з ароматичних вуглеводнів заміщенням одного атома водню бензольного кільця фенольною гідроксильною групою, а іншого атома водню, який не знаходиться в бензольному кільці, – спиртовою гідроксильною групою; отже фенолоспирти мають властивості як фенолів, так і спиртів.

Найважливішим є саліциловий спирт (салігенін) (OH·C6H4·CH2·OH), білі кристали, використовується в медицині як анальгетичний та жарознижувальний засіб (антипіретик).

 

Пояснення до товарної позиції 2908:

 

2908

Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолів або фенолоспиртiв:

 

- похiднi, що містять лише галогеногрупи та їх солi:

2908 11 00 00

- - пентахлорфенол (ISO)

2908 19 00 00

- - інші

 

- інші:

2908 91 00 00

- - діносеб (ISO) та його солі

2908 92 00 00

- - 4,6-динітро-крезол (DNOC (ISO)) та його солі

2908 99 00 00

- - iншi

Ці сполуки одержують з фенолів і фенолоспиртів заміщенням одного або більше атомів водню галогеном, сульфогрупой (-SO3H), нітрогрупой (-NO2), нітрозогрупой (-NO) чи будь-якою їхньою комбінацією.

(А) Галогеновані похідні

(1) o-Хлорфенол. Рідина з сильним запахом.

(2) м-Хлорфенол. Безбарвні кристали.

(3) п-Хлорфенол. Кристалічна маса з неприємним запахом.

Три зазначені вище продукти використовують в органічному синтезі (наприклад, для виробництва барвників).

(4) п-Хлор-м-крезол (4-хлор-3-метилфенол). Дезінфекційний продукт без запаху, слабко розчинний у воді, але легко емульгується милом.

(5) Хлоргідрохінон (хлорхінол).

(B) Сульфовані похідні

(1) Фенолсульфокислоти (HO·C6H4·SO3H), одержують сульфуванням фенолу.

(2) Нафтолсульфокислоти, одержують безпосереднім сульфуванням нафтолів або іншим синтетичним шляхом. Складають велику групу сполук, використовуваних для виробництва барвників, і включають:

(а) 1-нафтол-4-сульфокислоту (кислота Невіля-Вінтера), блискучі прозорі пластівці або жовтувато-білий порошок;

(b) 2-нафтол-6-сульфокислоту (кислота Шеффера), рожево-білий порошок;

(c) 2-нафтол-7-сульфокислоту (F-кислота), білий порошок;

(d) 1-нафтол-5-сульфокислоту, розпливчасті кристали;

(e) 2-нафтол-8-сульфокислоту (кроцеїнова кислота), жовтувато-білий порошок.

(C) Нітровані похідні

(1) o-, м- та п-Нітрофеноли (HO·C6H4·NO2). Жовтуваті кристали; використовуються для одержання органічних барвників і фармацевтичних продуктів.

(2) Динітрофеноли (HO·C6H3·(NO2)2). Являють собою кристалічні порошки; використовуються для одержання вибухових речовин, сірчаних барвників та ін.

(3) Тринітрофенол (пікринова кислота) (HO·C6H2·(NO2)3). Блискучі жовті кристали, без запаху, токсичні. Використовується для оброблення опіків, а також як вибухова речовина; його солі відомі як пікрати.

(4) Динітро-o-крезоли.

(5) Тринітроксиленоли.

(D) Нітрозовані похідні

(1) o-, м- та п-Нітрозофеноли. До цієї товарної позиції не включаються, оскільки можуть вступати в реакцію в таутомерній формі оксимів хінону.

(2) Нітрозонафтоли.

Підгрупа IV
Прості ефіри (етери), пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів, епоксиди з тричленним циклом, ацеталі і напівацеталі та їх галогеновані,
 сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

            Пояснення до товарної позиції 2909:

 

2909

Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або не визначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

- прості ефiри ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2909 11 00 00

- - дiетиловий ефiр

2909 19

- - iншi:

2909 19 10 00

- - - третбутиловий простий ефір (етил-трет-бутиловий ефір, ETBE)

2909 19 90

- - - інші:

2909 19 90 10

- - - - діаліловий ефір

2909 19 90 20

- - - -метилтретбутиловий ефір

2909 19 90 90

- - - - iншi

2909 20 00 00

- ефiри простi цикла-новi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

2909 30

- ефiри простi ароматичнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2909 30 10 00

- - дифенiловий ефiр простий

 

- - похiднi галогеновані тільки з бромом:

2909 30 31 00

- - - пентабромди-фенiловий ефiр простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бiс- (пентабромофенок-си)бензол

2909 30 35 00

- - - 1,2-бiс(2,4,6-трибромофенокси) етан, для виробництва акрилонiтрил-бутадiєнстиролу (ABS)

2909 30 38 00

- - - iншi

2909 30 90 00

- - iншi

 

- ефiроспирти та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2909 41 00 00

- - 2,2’-оксидiетанол (дiетиленглiколь, дигліколь)

2909 43 00 00

- - простi монобутиловi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю

2909 44 00

- - iншi простi моноалкiлнi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю:

2909 44 00 20

- - - етилцелозольв

2909 44 00 90

- - - інші

2909 49

- - iншi:

2909 49 11 00

- - - 2-(2-хлоретокси)етанол

2909 49 80

- - - інші:

2909 49 80 10

- - - - циклічні

2909 49 80 90

- - - - іншi

2909 50 00

- ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2909 50 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

2909 50 00 90

- - інші

2909 60 00 00

- пероксиди спиртiв, простих ефiрiв, кетонiв та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

 

(А) Прості ефіри

Прості ефіри можуть розглядатися як спирти або феноли, в яких атом водню гідроксильної групи заміщений вуглеводним радикалом (алкілом чи арилом). Вони мають загальну формулу: (R-O-R1), де R і R1 можуть бути однаковими або різними.

Ці ефіри є дуже стабільними, нейтральними речовинами.

Якщо зазначені радикали належать до ациклічному ряду, простий ефір також є ациклічний; циклічні радикали дають циклічні прості ефіри.

Перший простий ефір в ациклічному ряду є газоподібним, а інші являють собою леткі рідини з властивим запахом ефіру; більш високі члени ряду є рідинами або іноді твердими речовинами.

(I) Симетричні ациклічні прості ефіри.

(1) Діетиловий ефір (C2H5·OC2H5). Безбарвна рідина з властивим запахом смаленого, надто летка і легко займиста. Використовується як анестезувальний засіб і в органічному синтезі.

(2) Ди(хлоретиловий) ефір, або дихлордіетиловий ефір.

(3) Диізопропіловий ефір.

(4) Дибутиловий ефір.

(5) Дипентиловий ефір (діаміловий ефір).

(II) Несиметричні ациклічні прості ефіри.

(1) Етилметиловий ефір.

(2) Етилізопропіловий ефір.

(3) Бутилетилові ефіри.

(4) Пентилетилові ефіри.

(III) Цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові прості ефіри.

(IV) Ароматичні прості ефіри.

(1) Анізол (C6H5·OCН3) (метилфеніловий ефір). Безбарвна рідина з приємним запахом; використовується в органічному синтезі (наприклад, для виробництва синтетичних парфумів), а також як розчинник і протиглисний (антигельмінтний) засіб.

(2) Фенетол (етилфеніловий ефір) (C6H5·OC2H5).

(3) Дифеніловий ефір (C6H5·OC6H5). Безбарвні кристалічні голки з запахом, що нагадує запах герані; використовується в парфумерії.

(4) 1,2-Дифеноксиетан (дифеніловий ефір етиленгліколю).

(5) Анетол, міститься в анісовій олії. Невеликі кристали за температури нижче 20 °C; за більш високої температури являє собою рухливу рідину із сильним запахом анісової олії.

(6) Дибензиловий ефір.

(7) Нітрофенетоли, нітровані похідні фенетола. o-Нітрофенетол являє собою жовту оливу. п-Нітрофенетол є кристалічною речовиною.

(8) Нітроанізоли, нітровані похідні анізолу. o-Нітроанізол являє собою рідину.
м- та п-Нітроанізоли являють собою кристали у формі пластинок. Тринітроанізол є дуже сильною вибуховою речовиною.

(9) 2-трет-бутил-5-метил-4,6-динітроанізол (амбровий синтетичний мускус (крезольний мускус)), жовтуваті кристали, що поєднують запахи амбретової олії та природного мускусу.

(10) b-Нафтилметиловий та b-нафтилетиловий ефіри (штучна неролієва олія (або олія помаранчевих квитів)). Безбарвні кристалічні порошки з запахом, що нагадує запах апельсинової олії.

(11) Метилові ефіри м-крезолу і бутил-м-крезоли.

(12) Фенілтоліловий ефір.

(13) Дитоліловий ефір.

(14) Бензилетиловий ефір.

(B) Ефіроспирти

Ефіроспирти одержують з поліспиртів або фенолоспиртів заміщенням водню фенольної гідроксильної групи (у випадку фенолоспиртів) або однієї зі спиртових гідроксильних груп (у випадку поліспиртів) алкільним чи арильним радикалом.

(1) 2,2’-Оксидіетиловий ефір (2,2’-оксидіетанол) (діетиленгліколь, дигліколь). Безбарвна рідина; використовується в органічному синтезі, як розчинник для камедей і смол, для виготовлення вибухових речовин і полімерних матеріалів.

(2) Монометиловий, моноетиловий, монобутиловий та інші моноалкілові прості ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю.

(3) Монофенілові прості ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю.

(4) Анісовий спирт.

(5) Гвайетолін (INN) (моно(2-етоксифеніловий) простий ефір гліцерину); гвайфенезин (INN) (моно(2-метоксифеніловий) простий ефір гліцерину).

(C) Ефірофеноли та ефіроспиртофеноли

Ці сполуки одержують з двохатомних фенолів або фенолоспиртів заміщенням водню спиртової гідроксильної групи (у випадку фенолоспиртів) або однієї з фенольних гідроксильних груп (у випадку двохатомних фенолів) алкільним чи арильним радикалом.

(1) Гваякол, міститься в смолі букового дерева. Основний компонент деревного креозоту (букового креозоту). Безбарвні кристали з властивим ароматичним запахом; після розплавлювання гваякол залишається рідким. Використовується в медицині та в органічному синтезі.

(2) Сульфогваякол (INN) (гваяколсульфонат калію), тонкодисперсний порошок, широко використовується в медицині.

(3) Евгенол, одержують з квітів гвоздики. Безбарвна рідина з запахом гвоздики.

(4) Ізоевгенол, одержують синтетичним шляхом з евгенолу. Компонент ефірної мускатної олії.

(5) Моноетиловий ефір пірокатехіну (гваетол), міститься в деревній олії шведської сосни. Їдкий, безбарвні кристали з запашним запахом.

(D) Пероксиди спиртів, простих ефірів і кетонів

Сполуки ROOH та ROOR ряду, в яких „R” є органічним радикалом.

Прикладами є етилгідропероксид і діетилпероксид.

До цієї товарної позиції також включаються пероксиди кетонів (визначеного чи невизначеного хімічного складу), наприклад, пероксид циклогексанону (1-гідропероксициклогексил 1-гідроксидициклогексил пероксид).

До цієї товарної позиції включаються також галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні простих ефірів, ефіроспиртів, ефірофенолів, ефіроспиртофенолів, пероксидів спиртів, пероксидів простих ефірів чи пероксидів кетонів і змішані похідні (наприклад, нітросульфовані, сульфогалогеновані, нітрогалогеновані та нітросульфогалогеновані похідні).

 

Пояснення до товарної позиції 2910:

 

2910

Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2910 10 00 00

- оксиран (етиленоксид)

2910 20 00 00

- метилоксиран (пропiленоксид)

2910 30 00 00

- 1-хлор-2,3-епоксипропан (епiхлоргiдрин)

2910 40 00 00

- діелдрін (ISO, INN)

2910 90 00 00

- iншi

Якщо одна молекула води видаляється з органічних сполук (діолів, гліколей), які мають дві гідроксильних групи в молекулі, то утворюються стабільні внутрішні прості ефіри.

Так, етиленгліколь мінус одна молекула води виходить оксиран (оксид етилену або епоксиетан):

 

CH2 — CH2

\   /

O

Епоксид, одержаний з пропіленгліколю (тобто етиленгліколю, в якому один атом водню заміщений метиловим радикалом (-CH3)), відомий як метилоксиран (1,2-епоксипропан або оксид пропилену):

CH3·CH — CH2

 \    /

 O

Епоксид, одержаний з етиленгліколю, в якому один атом водню заміщений фенільним радикалом (-C6H5), відомий як оксид стиролу (a-b-епоксиетилбензол):

C6H5·CH — CH2

  \    /

  O

До цієї товарної позиції включаються лише сполуки з тричленними епокси-кільцями, наприклад:

(1) Оксиран (оксид етилену). За кімнатної температури – безбарвний газ; за температури нижче 12 °C – рідина. Одержують каталітичним окисненням етилену, одержуваного з газів крекінгу. Інсектицид і фунгіцид; широко використовується для консервування плодів та інших харчових продуктів. Також застосовується в органічному синтезі, для виробництва пластифікаторів і поверхнево-активних речовин.

(2) Метилоксиран (оксид пропілену). Безбарвна рідина з запахом, подібним до запаху ефіру; використовується як розчинник для нітрату целюлози, ацетату целюлози, камедей і смол та як інсектицид; також застосовується в органічному синтезі (пластифікатори і поверхнево-активні речовини та ін.).

(3) Оксид стиролу.

До цієї товарної позиції також включаються:

(А) Епоксиспирти, епоксифеноли та прості епоксиефіри. Додатково до епоксидної групи вони містять, відповідно, спиртову, фенольну та ефірну функціональні групи.

(B) Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні епоксидів і будь-які комбінації цих похідних (наприклад, нітросульфовані, сульфогалогеновані, нітрогалогеновані та нітросульфогалогеновані похідні).

Ці галогеновані похідні включають 1-хлор-2,3-епоксипропан (епіхлоргідрин), дуже летку, нестабільну рідину.

До цієї товарної позиції не включаються епоксиди з чотиричленними кільцями (товарна позиція 2932).

 

Пояснення до товарної позиції 2911:

 

2911 00 00 00

Ацеталi і напiвацеталi, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

(А) Ацеталі та напівацеталі

Ацеталі можуть розглядатися як прості діефіри (звичайно гіпотетичних) гідратів альдегідів і кетонів.

Напівацеталі являють собою прості моноефіри, в яких атом вуглецю, суміжний з атомом кисню ефіру, також несе гідроксильну групу.

„Ацеталі та напівацеталі з іншою кисневою функціональною групою” є ацеталями та напівацеталями, що містять одну чи більше кисневмісних функціональних груп (наприклад, спиртову функціональну групу), на які дається посилання в попередніх товарних позиціях цієї групи.

(1) Метилаль (CH2(OCH3)2). Простий диметиловий ефір гіпотетичного гідрату формальдегіду. Безбарвна рідина з ефірним запахом; використовується як розчинник, як анестезувальний засіб і в органічному синтезі.

(2) Диметилацеталь (CH3·CH·(OCH3)2). Простий диметиловий ефір гіпотетичного гідрату ацетальдегіду; використовується як анестезувальний засіб.

(3) Діетилацеталь (CH3·CH·(OC2H5)2). Також є похідним гіпотетичного гідрату ацетальдегіду. Безбарвна рідина з приємним ефірним запахом; використовується як розчинник та як анестезувальний засіб.

До цієї товарної позиції не включаються полівінілацеталі (товарна позиція 3905).

(B) Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні ацеталей та напівацеталей

Ці похідні є сполуками, одержуваними шляхом повного або часткового заміщення одного чи більше атомів водню в ацеталі галогенами (наприклад, алкоголят хлоралю, хлорпропілацеталь), сульфогрупами (-SO3Н), нітрогрупами (-NO2) або нітрозогрупами (-NO).

До цієї товарної позиції включаються також будь-які комбінації цих похідних (наприклад, нітрогалогеновані, нітросульфовані, сульфогалогеновані та нітросульфогалогеновані похідні).

 

Підгрупа V
Сполуки з альдегідною функціональною групою

Пояснення до товарної позиції 2912:

 

2912

Альдегiди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд:

 

- альдегiди ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмісна функцiональна група:

2912 11 00 00

- - метаналь (формальдегiд)

2912 12 00 00

- - етаналь (ацетальдегiд)

2912 19 00

- - iншi:

2912 19 00 10

- - - бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер)

2912 19 00 90

- - - iншi

 

- альдегiди циклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмісна функцiональна група:

2912 21 00 00

- - бензальдегiд

2912 29 00 00

- - iншi

 

-альдегідні спирти, альдегiди простих ефiрiв, альдегiдофеноли та альдегiди, до складу яких входить iнша кисневмісна функцiональна група:

2912 41 00 00

- - ванiлiн (4-гiдрокси-3-метоксибензальдегiд)

2912 42 00 00

- - етилванiлiн (3-етокси-4-гiдроксибензальдегiд)

2912 49 00 00

- - iншi

2912 50 00 00

- циклiчнi полiмери альдегiдiв

2912 60 00 00

- параформальдегiд

Ці сполуки утворюються окисненням первинних спиртів; вони містять характеристичну групу:

 Н

/

   — С

\\

  О

Сполуки являють собою звичайно безбарвні рідини з сильним різким запахом; багато ароматичних альдегідів легко окиснюється на повітрі, перетворюючись в кислоти.

Термін „альдегіди, що мають інші кисневмісні функціональні групи” означає альдегіди, що мають ще одну або більше кисневмісних функціональних груп, які згадувалися в попередніх підгрупах (спиртову, фенольну, просту ефірну та інші функціональні групи).

(А) Альдегіди

(I) Насичені ациклічні альдегіди.

(1) Метаналь (формальдегід) (H·CHO). Одержують каталітичним окисненням метанолу. Безбарвний газ з різким запахом, прекрасно розчинний у воді. Його водні розчини з концентрацією близько 40 %, відомі як формалін або формол, являють собою безбарвні рідини з різким і задушливим запахом. Ці розчини можуть містити метанол як стабілізатор.

Метаналь має багато галузей застосування: в органічному синтезі (барвники, вибухові речовини, фармацевтичні препарати, синтетичні дубильні речовини, полімерні матеріали та ін.), як антисептичний засіб, дезодорант і відновник.

(2) Етаналь (ацетальдегід) (CH3·CHO). Одержують окисненням етанолу або з ацетилену. Рухлива безбарвна рідина з гострим, фруктовим запахом; їдка; дуже летка, займиста; змішується з водою, спиртом і простим ефіром. Використовується в органічному синтезі для одержання полімерних матеріалів, лаків або в медицині як антисептичний засіб.

(3) Бутаналь (бутиральдегід, нормальний ізомер) (CH3·CH2·CH2·CHO). Безбарвна рідина, що змішується з водою, спиртом і простим ефіром; використовується для одержання полімерних матеріалів, парфумів і прискорювачів вулканізації каучуку.

(4) Гептаналь (гептиловий альдегід, енантовий альдегід) (CH3·(CH2)5·CHO). Одержують перегонкою рицинової олії. Безбарвна рідина з різким запахом.

(5) Октаналь (каприловий альдегід) (C8H16O); нонаналь (пеларгональдегід) (C9H18O); деканаль (каприновий альдегід) (C10H20O); ундеканаль (ундециловий альдегід) (С11H22O); додеканаль (лауриновий альдегід) (C12Н24O) та ін. Ці сполуки використовуються як сировина в парфумерній промисловості.

(II) Ненасичені ациклічні альдегіди.

(1) Пропеналь (акриловий альдегід, акральдегід, акролеїн) (CH2=CH·CHO). Утворюється під час спалювання жирів; рідина з властивим гірким і подразнювальним запахом; використовується в органічному синтезі.

(2) 2-Бутеналь (кротоновий альдегід) (CH3·CH=CH·CHO). Міститься в продуктах першої перегонки неочищеного спирту; безбарвна рідина з різким запахом.

(3) Цитраль. Рідина з приємним запахом, міститься в ефірній олії мандарина, цитрона, лимонів та особливо в лемонграсовій олії.

(4) Цитронелальдегід. Міститься в олії цитрона.

(III) Цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) та циклотерпенові альдегіди.

(1) Феландраль або тетрагідрокумінальдегід. Міститься у фенхелевій та евкаліптовій оліях.

(2) Циклоцитралі А та В. Одержані з цитралю.

(3) Периловий альдегід. Міститься в ефірних оліях Perilla mankinensis.

(4) Сафраналь.

(IV) Ароматичні альдегіди.

(1) Бензальдегід (C6H5·CHO). Безбарвна рідина з властивим запахом гіркого мигдалю; з високим коефіцієнтом заломлення; використовується в органічному синтезі, медицині та ін.

(2) Коричний альдегід (C6H5·CH=CH·CHO). Масляниста жовтувата рідина з сильним запахом кориці; використовується в парфумерії.

(3) α-Амілкоричний альдегід.

(4) 3-п-Куменіл-2-метилпропіональдегід.

(5) Фенілацетальдегід (C6H5·CH2·CHO). Рідина з яскраво вираженим запахом гіацинтів; використовується в парфумерії.

(B) Альдегідні спирти, альдегіди простих ефірів, альдегіди фенолів та альдегіди, до складу яких входять інші кисневмісні функціональні групи

Альдегідні спирти це сполуки, що містять як альдегідну функціональну групу, так і спиртову функціональну групу.

Альдегіди простих ефірів являють собою прості ефіри, що містять також альдегідну групу (-CHO).

Альдегіди фенолів є сполуками, що містять як фенольну гідроксильну групу (C6H5OH), так і альдегідну групу (-CHO).

Найважливішими альдегідними спиртами,  альдегідами фенолів та альдегідами простих ефірів є:

(1) Альдоль (CH3·CH(OH)·CH2·CHO). Одержують під час альдольної конденсації ацетальдегіду; безбарвна рідина, яка під час зберігання полімеризується в кристалічну масу (паральдоль). Використовується в органічному синтезі, для виробництва полімерних матеріалів, для флотації руд.

(2) Гідроксицитронелальдегід (C10H20O2). Безбарвна злегка сиропоподібна рідина з дуже вираженим запахом конвалії; використовується як фіксатор у парфумерії.

(3) Глікольальдегід (CH2(OH)·CHO). Кристалізується з утворенням безбарвних кристалів.

(4) Ванілін (4-гідрокси-3-метоксибензальдегід). Метиловий ефір 3,4-дигідро­ксибензальдегіду (протокатехальдегід); міститься у ванілі. Блискучі кристалічні голки або кристалічний білий порошок

(5) Етилванілін (3-етокси-4-гідроксибензальдегід). Тонкі білі кристали.

(6) Саліцилальдегід (o-гідроксибензальдегід) (HO·C6H4·CHO). Безбарвна масляниста рідина з властивим запахом гіркого мигдалю; використовується для виробництва синтетичних парфумерних речовин.

(7) 3,4-Дигідроксибензальдегід (протокатехальдегід) ((HO)2·C6H3·CHO). Блискучі безбарвні кристали.

(8) Анісовий альдегід (CH3O·C6H4·CHO) (п-метоксибензальдегід). Міститься в анісовій та фенхелевій оліях; безбарвна рідина. Використовується в парфумерії за назвою „глодова есенція” (обепін).

(C) Циклічні полімери альдегідів

(1) Триоксан (триоксиметилен). Твердий полімер формальдегіду; біла кристалічна речовина, розчинна у воді, спирті чи простому ефірі.

(2) Паральдегід. Полімер етаналю; безбарвна рідина з приємним ефірним запахом, легко займиста. Використовується в органічному синтезі, як снотворний та дезінфекційний засоби в медицині та ін.

(3) Метальдегід. Також полімер етаналю; кристалічний білий порошок, не розчинний у воді. До цієї товарної позиції включається лише метальдегід у формі кристалів або порошків.

До цієї товарної позиції не включається метальдегід, що постачається у формах, призначених для використання як паливо (наприклад, у таблетках, паличках або аналогічних формах) (товарна позиція 3606) (див. Примітку 2 (а) до групи 36).

(D) Параформальдегід

Цей полімер (HO·(CH2O)n·Н) одержують випарюючи водні розчини формальдегіду. Тверда біла луската або порошкоподібна речовина з яскраво вираженим запахом формальдегіду. Використовується для одержання полімерних матеріалів, водостійких клеїв і фармацевтичних препаратів, а також як дезінфекційний засіб та консервувальний агент.

До цієї товарної позиції не включаються альдегідобісульфітні сполуки, які розглядаються як сульфовані похідні спиртів (товарні позиції 2905–2911).

 

Пояснення до товарної позиції 2913:

 

2913 00 00 00

Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi

Ці похідні одержують з альдегідів під час заміщення одного або більше атомів водню (крім водню альдегідної групи (-CHO)) одним або більше атомами галогену, сульфогрупами (-SO3H), нітрогрупами (-NO2) або нітрозогрупами (-NO) чи будь-якою їхньою комбінацією.

Найважливішим є хлораль (трихлорацетальдегід) (CCl3·CHO), безводна рухлива безбарвна рідина з різким запахом; снотворний засіб.

До цієї товарної позиції не включається хлоральгідрат (CCl3·CH(OH)2) (2,2,2-трихлоретан-1,1-діол), який включається в товарну позицію 2905.

До цієї товарної позиції також не включаються альдегідобісульфітні сполуки, які розглядаються як сульфовані похідні спиртів (товарні позиції 2905-2911).

 

Підгрупа VI
Сполуки з кетонною або хінонною функціональними групами

 

Пояснення до товарної позиції 2914:

 

2914

Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмісна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

 

- кетони ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмісна функцiональна група:

 

2914 11 00 00

- - ацетон

 

2914 12 00 00

- - бутанон (метилетилкетон)

 

2914 13 00 00

- - 4-метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон)

 

2914 19

- - iншi:

 

2914 19 10 00

- - - 5-метилгексан-2-он

 

2914 19 90 00

- - - iншi

 

 

- кетони циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi, до складу яких не входять iншi кисневмісні функцiональнi групи:

 

2914 22 00 00

- - циклогексанон та метилциклогексанони

 

2914 23 00 00

- - iонони та метилiонони

 

2914 29 00

- - iншi:

 

2914 29 00 10

- - - ізофорон  (3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он)

 

2914 29 00 20

- - - камфора

 

2914 29 00 90

- - - інші

 

 

- кетони ароматичнi, до складу яких не входить iнша кисневмісна функцiональна група:

 

2914 31 00 00

- - фенiлацетон (фенiлпропан-2-он)

 

2914 39 00

- - iншi:

 

2914 39 00 10

- - - ацетофенон

 

2914 39 00 90

- - - інші

 

2914 40

- кетоноспирти та кетоноальдегiди:

 

2914 40 10 00

- - 4-гiдрокси-4-метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт)

 

2914 40 90 00

- - iншi

 

2914 50 00 00

- кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмісна функцiональна група

 

 

- хiнони:

 

2914 61 00 00

- - антрахiнон

 

2914 69

- - iншi:

 

2914 69 10 00

- - - 1,4-нафтохiнон

 

2914 69 90 00

- - - iншi

 

2914 70 00 00

- галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

       

Термін „кетони та хінони з іншими кисневмісними функціональними групами” означає кетони та хінони, що містять також одну або більше кисневмісних функціональних груп, які згадувалися в попередніх підгрупах (спиртова, проста ефірна, фенольна, альдегідна та інші функціональні групи).

(А) Кетони

Це сполуки, що містять так звану „карбонільну” групу (>C=O), можуть бути подані загальною формулою (R-CO-R1), в якій R і R1 позначають алкільний або арильний радикали (метил, етил, пропіл, феніл та ін.).

Кетони можуть мати дві таутомерні форми, справжню кетонну форму (-CO-) та енольну форму (=C(OH)-), обидві вони включаються в цю товарну позицію.

(I) Ациклічні кетони.

(1) Ацетон (пропанон) (CH3·CO·CH3). Одержують з продуктів сухої перегонки деревини (метиловий спирт і неочищений деревний оцет), але, переважно, одержують за допомогою синтезу. Безбарвна рідина з приємним ефірним запахом. Використовується в численних процесах органічного синтезу, для виробництва полімерних матеріалів, як розчинник ацетилену, ацетилцелюлози, смол та ін.

(2) Бутанон (метилетилкетон) (CH3·CO·C2H5). Безбарвна рідина, одержувана з побічних продуктів перегонки спирту з бурякової меляси. Також одержують окисненням вторинного бутилового спирту.

(3) 4-Метилпентан-2-он (метилізобутилкетон) ((CH3)2·CH·CH2·CO·CH3). Рідина з приємним запахом. Використовується як розчинник для нітрату целюлози, камедей і смол.

(4) Оксид мезитилу. Безбарвна рідина, утворена конденсацією двох молекул ацетону.

(5) Форони. Сполуки, утворені конденсацією трьох молекул ацетону.

(6) Псевдоіонони. Складні кетони, рідини жовтуватого кольору, які пахнуть фіалкою, використовуються для виготовлення іонону (штучна фіалкова олія).

(7) Псевдометиліонони. Рідини з тими ж властивостями, що і псевдоіонони, з запахом, що нагадує запах фіалки. Використовуються в парфумерії.

(8) Діацетил (CH3·CO·CO·CH3). Зеленувато-жовта рідина з різким хіноновим запахом. Використовується для ароматизації олії і маргарину.

(9) Ацетилацетон (CH3·CO·CH2·CO·CH3). Безбарвна рідина з приємним запахом; використовується в органічному синтезі.

(10) Ацетонілацетон (CH3·CO·CH2·CH2·CO·CH3). Безбарвна рідина з приємним запахом; використовується в органічному синтезі.

(II) Цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові кетони.

(1) Камфора (C10H16O). До цієї товарної позиції включається як природна, так і синтетична камфора. Першу одержують з Laurus camphora, дерева, яке росте в Китаї і Японії. Синтетичну камфору одержують з пінену (який виділяють з сухоперегнаного скипидару). Обидві являють собою безбарвні кристалічні маси, які просвічуються, м’які на дотик і з властивим запахом. Природна і синтетична камфора використовуються в медицині як антисептичний засіб, для виробництва целюлоїду та як засіб проти молі.

Так звана „камфора борнео” або „борнеол” є не кетоном, а спиртом та утворюється під час відновлення камфори. Вона не включається в цю товарну позицію (товарна позиція 2906).

(2) Циклогексанон (C6H10O). Одержують синтезом; рідина з запахом, що нагадує запах ацетону. Добрий розчинник для ацетилцелюлози та природних або штучних смол.

(3) Метилциклогексанони. Рідини, не розчинні у воді.

(4) Іонони (C13H20O), утворюються за допомогою конденсації цитралю з ацетоном. Вони включають:

(а) α-іонон. Безбарвна рідина з сильним запахом, що нагадує запах фіалки;

(b) β-іонон. Безбарвна рідина з запахом, що нагадує запах фіалки, менш тонким, чим запах a-іонону.

Обидва використовуються в парфумерії.

(5) Метиліонони. Рідини від безбарвних до бурштиново-жовтих.

(6) Фенхон (C10H16O). Зустрічається у фенхелевій олії та олії з туї. Прозора, безбарвна рідина з запахом, що нагадує запах камфори; використовується як замінник камфори.

(7) Ірон. Зустрічається в ефірній олії, одержуваній з коренів деяких різновидів іриса. Масляниста рідина, безбарвна з запахом, що нагадує запах іриса; у сильно розведеному вигляді вона має тонкий запах, що нагадує запах фіалки. Використовується в парфумерії.

(8) Жасмон (C11H16O). Виходить з квіток жасмину. Світло-жовта олія з сильним жасминовим запахом, використовується в парфумерії.

(9) Карвон (C10H14O). Зустрічається в кминній, анісовій та м’ятній оліях. Безбарвна рідина з сильним ароматним запахом.

(10) Циклопентанон (адипокетон) (C4H8CO). Зустрічається в продуктах перегонки деревини. Рідина з запахом, схожим на запах м’яти.

(11) Ментон (C10H18O). Зустрічається в олії перцевої м’яти та інших олій. Одержують синтетичним окисненням ментолу. Нестабільна безбарвна заломлювана рідина з запахом м’яти.

(III) Ароматичні кетони.

(1) Метилнафтилкетон.

(2) Бензиліденацетон (C6H5·CH=CH·CO·CH3). Безбарвні кристали з запахом солодкого горошку.

(3) Ацетофенон (CH3·CO·C6H5). Масляниста безбарвна або жовта рідина з приємним ароматичним запахом; використовується в парфумерії та в органічному синтезі.

(4) Пропіофенон.

(5) Метилацетофенон (CH3·C6H4·CO·CH3). Безбарвна або жовтувата рідина з приємним запахом.

(6) Бутилдиметилацетофенон.

(7) Бензофенон (C6H5·CO·C6H5). Безбарвні або злегка жовті кристали з приємним запахом, що нагадує запах ефіру. Використовується для виробництва синтетичних парфумерних речовин і в органічному синтезі.

(8) Бензантрон. Жовтуваті голки.

(9) Фенілацетон (фенілпропан-2-он). Безбарвна або жовтувата рідина. Використовується, переважно, в органічному синтезі та як напівпродукт під час одержання амфетамінів (див. список напівпродуктів наприкінці групи 29).

(B) Кетоноспирти

Сполуки, молекули яких містять як спиртову, так і кетонну функціональну групу.

(1) 4-Гідрокси-4-метилпентан-2-он (діацетоновий спирт). Безбарвна рідина.

(2) Ацетол (ацетилкарбинол) (CH3·CO·CH2OH). Безбарвна рідина з різким запахом; використовується як розчинник целюлози, лаків і смол.

(C) Кетоноальдегіди

Сполуки, молекули яких містять як кетонну, так і альдегідну функціональну групу.

(D) Кетонофеноли

Сполуки, молекули яких містять як кетонну, так і фенольну функціональну групу.

(E) Хінони

Ці сполуки являють собою дикетони, одержувані з ароматичних сполук перетворенням двох ³CH-груп у >C=O-групи з будь-яким необхідним перегрупуванням подвійних зв’язків.

(1) Антрахінон (C6H4·(CO)2·C6H4). Жовті голки, що у подрібненому вигляді дають білий порошок. Використовується для виробництва барвників.

(2) п-Бензохінон (хінон) (C6H4O2). Жовті кристали з різким запахом.

(3) 1,4-нафтохінон (C10H6O2). Жовті голки.

(4) 2-Метилантрахінон. Білі голки.

(5) Аценафтенхінон. Жовті голки.

(6) Фенантрахінон. Жовті голки.

(F) Хіноноспирти, хінонофеноли, хіноноальдегіди та хінони, що містять іншу кисневмісну функціональну групу

Хіноноспирти, хінонофеноли та хіноноальдегіди є сполуками, які незалежно від їхньої хінонової функціональної групи містять також у своїх молекулах спиртову, фенольну та альдегідну функціональні групи, відповідно.

(1) α-Гідроксиантрахінон.

(2) Хінизарин.

(3) Хризацин.

(G) Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні кетонів, хінонів, кетоноспиртів та інших, хіноноспиртів та ін.

(1)Бромкамфора (C10H15OBr). Голки з сильним камфороподібним запахом. Використовується як заспокійливий засіб.

(2) 4-трет-бутил-2,6 -диметил-3’,5 -динітроацетофенон (кетоновий мускус).

(3) Камфорсульфокислота.

До цієї товарної позиції включаються також комбінації галогенованих, сульфованих, нітрованих або нітрозованих похідних (наприклад, сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані та нітросульфогалогеновані похідні).

Органічні барвні речовини не включаються в цю товарну позицію (група 32). До цієї товарної позиції не включаються також кетонобісульфітні сполуки, які розглядаються як сульфовані похідні спиртів (товарні позиції 2905–2911).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

2914 50 00

            Для цілей цієї товарної категорії "інші кисневмісні функціональні групи" означає будь-які кисневмісні функціональні групи, зазначені в попередніх позиціях цієї групи, крім спиртової, альдегідної і фенольної функціональних груп.

 

2914 61 00 - 2914 69 90

 

            Ці товарні категорії охоплюють продукти, згадувані в Поясненнях до товарної позиції 2914, частини (E) і (F).

Для цілей цих товарних категорій "хінони" слід розуміти у широкому значенні, тобто, "хінони, що містять або не містять інші кисневмісні функціональні групи"; тому вони охоплюють хінони без інших кисневмісних функціональних груп (крім хінонової функції), хіноноспирти, хінонофеноли, хіноноальдегіди і хінони з іншими кисневмісними функціональними групами (крім зазначених вище).

 

Підгрупа VII
Кислоти карбонові та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди,
пероксикислоти та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або
нітрозовані похідні

Загальні положення

До цієї підгрупи включаються карбонові кислоти, що містять характеристичну функціональну групу (-COOH), називану карбоксильною групою. Теоретично до цієї товарної позиції включаються також ортокислоти (R·C·(OH)3), оскільки вони можуть розглядатися як гідратовані карбонові кислоти (R·COOH+H2О=R·C·(OH)3). Проте практично вони не існують у вільному стані, а перетворюються в стабільні складні ефіри (складні ортоефіри, розглянуті як ефіри гідратованих карбонових кислот).

Карбонові кислоти можуть містити одну або більше карбоксильних груп (-COOH) (монокарбонові кислоти або полікарбонові кислоти, відповідно).

Якщо гідроксильна група (-OH) видаляється, залишок являє собою ацильний радикал, який може бути представлений формулою (R·CO-), де R являє собою алкільний чи арильний радикал (метил, етил, феніл та ін.). Ацильні радикали входять у формули ангідридів, галогенангідридів, пероксидів, пероксикислот, складних ефірів і солей.

Сульфокислоти, які містять групу (-SO3H), суттево відрізняються від карбонових кислот. Вони розглядаються як сульфовані похідні в різних підгрупах. До цієї групи включаються лише ті похідні, що являють собою сульфовані похідні хімічних сполук цієї підгрупи.

(А) Ангідриди кислот

Ангідриди кислот утворюються видаленням молекули води або з двох молекул одноосновної кислоти, або з однієї молекули двухосновної кислоти. Вони характеризуються групою (-CO·O·OC-).

(B) Галогенангідриди кислот

Галогенангідриди (наприклад, хлорангідриди та бромангідриди) кислот мають загальну формулу (R·CO·X, де Х являє собою галоген), тобто вони містять ацильні радикали, з’єднані з хлором, бромом або іншими галогенами.

(C) Пероксиди кислот

Пероксиди кислот являють собою сполуки, в яких два ацильних радикали зв’язані двома атомами кисню; їхня загальна формула має такий вигляд (R·CO-O-O-OC·R).

(D) Пероксикислоти

Пероксикислоти мають загальну формулу (R·CO·O·OH).

(E) Складні ефіри кислот

Складні ефіри карбонових кислот одержують заміщенням атома водню карбоксильної групи (-COOH) алкільним або арильним радикалом. Вони можуть бути описані загальною формулою (R·CO·O·R1), де R і R1 являють собою алкільні або арильні радикали (метил, етил, феніл та ін.).

(F) Солі кислот

Солі карбонових кислот одержують заміщенням атома водню карбоксильної групи (-COOH) неорганічним катіоном, наприклад, натрієм, калієм, амонієм. Вони можуть бути представлені формулою (R·CO·OM), де R являє собою алкільний, арильний або алкарильний радикал, а М являє собою металевий або інший неорганічний катіон.

(G) Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні кислот

У галогенованих, сульфованих, нітрованих або нітрозованих похідних сполук, описаних у пунктах (А)-(F) вище, кисневмісні функціональні групи залишаються незачепленими, але один або більше атомів водню в радикалах R і R1 заміщені, відповідно, галогенами, сульфо(-SO3H)-, нітро(-NO2)- або нітрозо(-NO)- групами чи будь-якою їхньою комбінацією.

 

Пояснення до товарної позиції 2915:

 

2915

Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

- мурашина кислота, її солi та складнi ефiри:

2915 11 00 00

- - мурашина кислота

2915 12 00 00

- - солi мурашиної кислоти

2915 13 00 00

- - складнi ефiри мурашиної кислоти

 

- оцтова кислота та її солi; оцтовий ангiдрид:

2915 21 00 00

- - оцтова кислота

2915 24 00 00

- - оцтовий ангiдрид

2915 29 00 00

- - iншi

 

- складнi ефiри оцтової кислоти:

2915 31 00 00

- - етилацетат

2915 32 00 00

- - вiнiлацетат

2915 33 00 00

- - н-бутилацетат

2915 36 00 00

- - диносебу (ISO) ацетат

2915 39 00 00

- - iншi

2915 40 00 00

- кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри

2915 50 00 00

- пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри

2915 60

- маслянi кислоти, валеріановi кислоти, їх солi та складнi ефiри:

 

- - маслянi кислоти, їх солi та складнi ефiри:

2915 60 11 00

- - - дiiзобутират 1-iзопропіл-2,2-диметилтриметилену

2915 60 19 00

- - - iншi

2915 60 90 00

- - валеріановi кислоти, їх солi та складнi ефiри

2915 70

- пальмітинова кислота, стеаринова кислота, їх солi та складнi ефiри:

2915 70 40 00

- - пальмітинова кислота, її солі та складні ефіри

2915 70 50

- - стеаринова кислота, її солi та складнi ефіри:

2915 70 50 10

- - - стеаринова кислота

2915 70 50 90

- - - інші

2915 90

- iншi:

2915 90 30 00

- - лауринова кислота, її солi та складнi ефiри

2915 90 70

- - iншi:

2915 90 70 10

- - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сіль)

2915 90 70 90

- - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються насичені ациклічні монокарбонові кислоти та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти, складні ефіри та солі, а також галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні (включаючи змішані похідні) кожного з цих продуктів.

(I) Мурашина кислота (H·COOH), її солі та складні ефіри.

(а) Мурашина кислота зустрічається в природі і одержується синтетично. Рухлива безбарвна рідина, яка злегка димиться на повітрі, має подразнювальний запах і їдка. Використовується для фарбування, для дублення, для коагуляції латексу, у медицині як антисептичний засіб або в органічному синтезі.

(b) Основними солями мурашиної кислоти є:

(1) форміат натрію (H·COO·Na). Кристалічний білий розпливчастий порошок; використовується в медицині, для дублення та в органічному синтезі;

(2) форміат кальцію ((Н·COO)2Ca). Кристали;

(3) форміат алюмінію ((H·COO)3Al). Білий порошок, використовуваний у текстильній промисловості як протрава та для надання водонепроникних властивостей. Є також основний форміат, постачається звичайно у водному розчині;

(4) форміат нікелю ((H·COO)2Ni). Використовується як каталізатор гідрогенізації олії.

(c) Основними складними ефірами мурашиної кислоти є:

(1) метилформіат (H·COO·CH3). Безбарвна рідина з приємним запахом;

(2) етилформіат (H·COO·C2H5). Безбарвна рухлива летуча і займиста рідина з запахом рому;

(3) бензил-, борніл-, цитронеліл-, гераніл-, ізоборніл-, ліналіл-, ментил-, фенілетил-, родиніл- та терпенілформіати. Використовуються, переважно, у парфумерії.

(II) Оцтова кислота (CH3·COOH), її солі та складні ефіри.

(а) Оцтова кислота одержується під час сухої перегонки деревини або синтетично. Сильно кисла рідина з властивим різким запахом їдкого оцту. На холоді вона твердне, утворюючи безбарвні кристали (льодяна оцтова кислота). Є розчинником для фосфору і сірки та для багатьох органічних речовин.

Технічна оцтова кислота має злегка жовтуватий колір і дуже часто легкий запах гару. Використовується в текстильній промисловості, для дублення, як коагулянт для латексу або для виробництва ацетатів, синтетичних пластифікаторів, фармацевтичних препаратів та ін.

(b) Основними солями оцтової кислоти є:

(1) ацетат натрію (CH3·COO·Na). Кристали без кольору і без запаху або безводний білий, чи слабожовтий порошок. Використовується як протрава і для виробництва багатьох хімічних препаратів;

(2) ацетат кобальту ((СН3·СОО)2·Со). Фіолетово-червоні розпливчасті кристали, із запахом оцтової кислоти;

(3) ацетат кальцію ((CH3·COO)2·Ca). У чистому стані безбарвні кристали;

(4) основний ацетат міді (CH3·СОО·Cu·OH). Голки або дрібні кристалічні лусочки блакитного кольору; розкладається під час контакту з повітрям і стає зеленуватим;

(5) нейтральний ацетат міді ((СН3·СОО)2·Сu). Зеленувато-блакитний порошок або дрібні кристали; розкладається під час контакту з повітрям і перетворюється в білуватий порошок;

(6) ацетат свинцю, нейтральний ((CН3·СОО)2Рb) або основний (наприклад, Pb(СН3COO)2·3РbО·H2O). Нейтральний ацетат має вигляд безбарвних, світло-жовтих чи блакитних токсичних кристалів. Основний ацетат являє собою щільний білий порошок, використовується в медицині та як реактив для хімічних аналізів;

(7) ацетати літію та калію використовуються в медицині; ацетати хрому, алюмінію та заліза використовуються як протрава.

(c) Основними складними ефірами оцтової кислоти є:

(1) метилацетат (СН3·СОО·СН3). Одержують з продуктів сухої перегонки деревини. Рідина з фруктовим запахом; використовується для одержання штучних фруктових есенцій та як розчинник для жирів, смол і нітрату целюлози та ін.;

(2) етилацетат (СН3·СОО·С2Н5). Безбарвна дуже рухлива і легко займиста рідина з фруктовим запахом; як домішки може містити етанол. Використовується як розчинник нітрату целюлози, лаків та ін., також використовується в медицині як протисудорожний та анальгетичний засіб;

(3) вінілацетат (СН3·СОО·СН=СН2). Безбарвна рідина з властивим запахом; мономер використовується для одержання полівінілацетату (полімери товарної позиції 3905);

(4) н-пропіл– та ізопропілацетати. Використовуються для виготовлення штучних фруктових есенцій;

(5) н-бутилацетат. Безбарвна рідина; використовується для виготовлення штучних фруктових есенцій та як розчинник;

(6) ізобутилацетат. Безбарвна рідина; використовується для одержання штучних фруктових есенцій та як розчинник;

(7) н-пентилацетат (н-амілацетат) та 3-метилбутилацетат (ізоамілацетат). Використовуються для одержання штучних фруктових есенцій;

(8) 2-етоксиетилацетат;

(9) бензил-, терпеніл-, ліналіл-, гераніл-, цитронеліл-, анізил-, п-толіл-, цинаміл-, фенілетил-, борніл- та ізоборнілацетати. Усі використовуються в парфумерії;

(10) ацетати гліцерину (моно-, ди-, триацетин).

До цієї товарної позиції також включається оцтовий ангідрид ((СН3·СО)2·O). Безбарвна рідина з сильним подразнювальним запахом, їдка; використовується для хімічного синтезу.

(III) Моно-, ди– та трихлороцтові кислоти і їхні солі і складні ефіри.

(а) Монохлороцтова кислота (СН2·Сl·СООН). Безбарвні кристали.

(b) Дихлороцтова кислота (СН·Сl2·СООН). Безбарвна рідина.

(c) Трихлороцтова кислота (ССl3·СООН). Безбарвні кристали з різким запахом; використовується в органічному синтезі та у медицині.

(IV) Пропіонова кислота (СН3·СН2·СООН), її солі та складні ефіри. Пропіонова кислота являє собою рідину з запахом, що нагадує запах оцтової кислоти.

(V) Масляні кислоти, їхні солі та складні ефіри.

(а) н-Масляна кислота являє собою щільну маслянисту рідину з неприємним протухлим запахом, безбарвна. Використовується для знезолення шкур.

(b) Ізомасляна кислота (2-метилпропанова кислота).

(VI) Валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри.

(а) Валеріанова кислота є безбарвною, прозорою, маслянистою рідиною з дуже неприємним тухлим запахом.

(b) Ізовалеріанова кислота (3-метилбутанова кислота).

(c) Триметилоцтова кислота (2,2-диметилпропанова кислота, або півалинова кислота).

(d) 2-метилбутанова кислота.

(VII) Пальмітинова кислота (СН3(СН2)14·СООН), її солі та складні ефіри.

(а) Пальмітинова кислота зустрічається в жирах у вигляді гліцериду; вона являє собою білий порошок, блискучі кристали або безбарвні лусочки.

(b) Її основними солями є:

(1) пальмітат кальцію, використовуваний у парфумерії;

(2) пальмітат алюмінію, використовується для надання водонепроникності тканинам і для загущения мастил.

Розчинні у воді солі пальмітинової кислоти (наприклад, пальмітати натрію, калію та аміаку) є милами, але вони включаються до цієї товарної позиції.

(VIII) Стеаринова кислота (СН3·(СН2)16·CООН), її солі та складні ефіри.

(а) Стеаринова кислота зустрічається в жирах у вигляді гліцериду; це біла аморфна речовина, схожа на віск.

(b) Її основними солями є:

(1) стеарат кальцію, використовується для надання водонепроникності тканинам;

(2) стеарат магнію, використовується для виробництва лаків;

(3) стеарат цинку, використовується в медицині, для виробництва каучуку, полімерних матеріалів та для виготовлення клейонки;

(4) стеарат алюмінію, використовується для тих же цілей, що і пальмітат алюмінію;

(5) стеарат міді, використовується для бронзування гіпсу та як агент, що запобігає обростанню;

(6) стеарат свинцю, використовується як осушувач (сикатив).

Водорозчинні солі стеаринової кислоти (наприклад, стеарати натрію, калію та аміаку) є милами, але вони включаються до цієї товарної позиції.

(c) Складні ефіри також включають етил– та бутилстеарати (використовуються як пластифікатори) і глікольстеарат (використовується як замінник природного воску).

(IX) Іншими продуктами, які включаються до цієї товарної позиції, є:

(а) Етилхлорформіат (етиловий ефір хлороцтової кислоти), іноді називаний етилхлоркарбонатом, безбарвна сльозоточива рідина з задушливим запахом, займиста. Використовується в органічному синтезі.

(b) Ацетилхлорид (СН3·СО·Сl). Безбарвна рідина, на повітрі вигляділяє дим, який подразнює очі, має сильний запах.

(c) Ацетилбромід (СН3·СО·Br). Ті ж властивості, як у ацетилхлориду; використовується в органічному синтезі.

(d) Моно-, ди– та трибромоцтові кислоти, їхні солі та складні ефіри.

(e) н-Гексанова (капронова) і 2-етилмасляна кислоти, їх солі та складні ефіри.

(f) н-Октанова (каприлова) і 2-етилгексанова кислоти, їх солі та складні ефіри.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) харчові розчини оцтової кислоти у воді, які містять 10 мас. % або менше оцтової кислоти (товарна позиція 2209);

(b) солі та складні ефіри неочищеної стеаринової кислоти (переважно, товарна позиція 3401, 3404 або 3824);

(c) суміші моно-, ди– та тристеаратов гліцерину, емульгатори жирів (товарна позиція 3404, якщо вони мають властивості штучних восків, або товарна позиція 3824 в інших випадках);

(d) жирні кислоти чистотою менше 90 мас. % (у перерахунку на сухий продукт) (товарна позиція 3823).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Щодо критеріїв чистоти жирних кислот та їх похідних дивись Загальні положення Пояснень до цієї групи, Примітка 1 (a), пункти 13 і 20.

 

Пояснення до товарної позиції 2916:

 

2916

Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi, кислоти циклiчнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

- ациклiчнi монокарбонові кислоти ненасиченi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2916 11 00 00

- - акрилова кислота та її солi

2916 12 00 00

- - складнi ефiри акрилової кислоти

2916 13 00 00

- - метакрилова кислота та її солi

2916 14 00 00

- - складнi ефiри метакрилової кислоти

2916 15 00 00

- - олеїнова, лiнолева або лiноленова кислоти, їх солi та складнi ефiри

2916 16 00 00

- - бінапакрил (ISO)

2916 19

- - iншi:

2916 19 10 00

- - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри

2916 19 40 00

- - - кислота кротонова

2916 19 95

- - - інші:

2916 19 95 10

- - - - гекса-2,4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота)

2916 19 95 90

- - - - iншi

2916 20 00 00

- кислоти циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) та циклотерпеновi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi

 

- кислоти ароматичнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2916 31 00 00

- - бензойна кислота, її солi та складнi ефiри

2916 32 00

- - пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл:

2916 32 00 10

- - - пероксид бензоїлу

2916 32 00 90

- - - хлористий бензоїл

2916 34 00 00

- - фенiлоцтова кислота та її солi

2916 39

- - iншi:

2916 39 10 00

- - - складнi ефiри фенiлоцтової кислоти

2916 39 90

- - - інші:

2916 39 90 10

- - - - ібупрофен (ibuprofen INN)

2916 39 90 90

- - - - інші

До цієї товарної позиції включаються ненасичені ациклічні монокарбонові кислоти та циклічні монокарбонові кислоти, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти, складні ефіри та солі, а також галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні (включаючи змішані похідні) кожного з цих продуктів.

(А) Ненасичені ациклічні монокарбонові кислоти, їх солі, складні ефіри та інші похідні

(1) Акрилова кислота (СН2=СН·СООН). Безбарвна рідина з їдким запахом. Легко полімеризується; є мономером для поліакрилових кислот та інших акрилових полімерів.

(2) Метакрилова кислота. Полімери складних ефірів цієї кислоти являють собою полімерні матеріали (група 39).

(3) Олеїнова кислота18Н34О2). Зустрічається в жирах та оліях у вигляді гліцеридів. Безбарвна рідина без запаху; кристалізується в голки за температури близько 4 °C.

Водорозчинні солі олеїнової кислоти (наприклад, олеати натрію, калію та амонію) є милами, але вони включаються до цієї товарної позиції.

(4) Лінолева кислота18Н32O2). Міститься в лляній олії у вигляді гліцериду; зневоднювальна кислота.

(5) Ліноленова кислота18Н30О2).

(6) Гептинова та октинова кислоти.

(B) Цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові монокарбонові кислоти, їхні солі, складні ефіри та інші похідні

(1) Циклогексанкарбонова кислота.

(2) Циклопентенілоцтова кислота.

(C) Ароматичні насичені монокарбонові кислоти, їх солі, складні ефіри та інші похідні

(1) Бензойна кислота6Н5·СООН). Зустрічається в деяких смолах і бальзамах. Одержують синтетично; кристалізується, утворюючи білі голки або блискучі білі лусочки, не має запаху, якщо кислота є чистою; антисептичний і консервувальний засіб.

Її основними солями є бензоати амонію, натрію, калію та кальцію.

Її основними складними ефірами є бензил-, нафтил-, метил-, етил-, гераніл-, цитронеліл, ліналіл– та родинілбензоати.

До цієї товарної позиції включаються, inter alia (серед іншого), також такі похідні бензойної кислоти:

(а) пероксид бензоїлу. Біла гранульована, кристалічна, тверда речовина. Використовується в медицині, для виробництва каучуку та полімерних матеріалів, для відбілювання олій, жирів, борошна та ін.;

(b) бензоїлхлорид (C6H5·CO·Сl). Білі кристали. Безбарвна рідина з властивим запахом, сльозоточива; димлива на повітрі;

(c) нітробензойні кислоти (o-, м-, п-) (NO2·C6H4·COOH);

(d) нітробензоїлхлориди (o-, м-, п-) (NO2C6H4·CO·Cl);

(e) хлорбензойні кислоти (Cl·C6H4·COOH);

(f) дихлорбензойні кислоти (Cl2·C6H3·COOH).

(2) Фенілоцтова кислота (C6H5CH2COOH). Блискучі білі кристалічні пластинки з квітковим запахом. Використовується в парфумерії, входить до складу ароматичних речовин, використовується для виробництвa пеніциліну G і фунгіцидів, в органічному синтезі та як попередник під час виробництва амфетамінів (див. перелік попередників наприкінці групи 29).

Її основними складними ефірами є етилфенілацетат, метилфенілацетат та
о-метоксифенілфенілацетат (гваякол фенілацетат).

(3) Фенілпропіонова, нафтойна кислоти.

(D) Ароматичні ненасичені монокарбонові кислоти, їх солі, складні ефіри та інші похідні

Корична кислота (C6H5CH=CH·COOH). Міститься в коричній олії та бальзамах „толу” і „перу”. Безбарвні кристали.

Її основними солями є цинамати натрію та калію.

Її основними складними ефірами є метил-, етил-, бензил і пропілцинамати. Використовуються в парфумерії.

До цієї товарної позиції не включається олеїнова кислота чистотою менше 85 мас. % (у перерахунку на сухий продукт) та інші жирні кислоти чистотою менше 90 мас. % (у перерахунку на сухий продукт) (товарна позиція 3823).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Щодо критеріїв чистоти жирних кислот та їх похідних дивись Загальні положення до цієї групи, Примітка 1 (a), пункти 13, 14 і 20.

 

Пояснення до товарної позиції 2917:

 

2917

Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

- кислоти ациклiчнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2917 11 00 00

- - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри

2917 12 00 00

- - адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри

2917 13

- - азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солi та складнi ефiри:

2917 13 10 00

- - - себацинова кислота

2917 13 90 00

- - - iншi

2917 14 00 00

- - малеїновий ангiдрид

2917 19

- - iншi:

2917 19 10 00

- - - малонова кислота, її солi та складнi ефiри

2917 19 90 00

- - - iншi

2917 20 00 00

- кислоти циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi

 

- кислоти ароматичнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

2917 32 00 00

- - дiоктил-ортофталати

2917 33 00 00

- - динонiл-ортофталати або дидецилортофталати

2917 34 00 00

- - iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти

2917 35 00

- - фталевий ангiдрид:

2917 35 00 10

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів

2917 35 00 90

- - - інший

2917 36 00 00

- - терефталева кислота та її солi

2917 37 00 00

- - диметилтерефталат

2917 39

- - iншi:

2917 39 20 00

- - -  складний ефір чи ангідрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4-трикарбонова кислота; ізофталоїлдихлорид, що містить 0,8 мас.% чи менше терефталоїлдихлориду; нафталін-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангідрид; 3,5-біс(метоксикарбоніл)

бензолсульфонат натрію

2917 39 95 00

 - - - інші

До цієї товарної позиції включаються полікарбонові кислоти та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти, складні ефіри та солі, а також галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні (включаючи змішані похідні) кожного з цих продуктів.

(А) Ациклічні полікарбонові кислоти, їх складні ефіри, солі та похідні

(1) Щавлева кислота (HOOC·COOH). Тонкі кристали, безбарвні, прозорі та без запаху; токсичні. Використовується як відбілювальний агент для тканин і шкур, як протрава в текстильній промисловості, в органічному синтезі.

Її основними солями є оксалати амонію, калію, натрію, кальцію, заліза та амонію заліза.

Її основними складними ефірами є диметил– та діетилоксалати.

(2) Адипінова кислота (НООС·(СН2)4·СООН). Кристалізується, утворюючи безбарвні голки; використовується, inter alia (серед іншого), для виробництва деяких полімерних матеріалів, наприклад, поліамідів.

(3) Азелаїнова кислота. Кристалічний порошок від жовтуватого до білого кольору; використовується, inter alia (серед іншого), для одержання полімерних матеріалів (алкідні смоли, поліаміди, поліуретани) та в інших органічних синтезах.

(4) Себацинова кислота. Білі листочки; використовується, inter alia (серед іншого), як стабілізатор у полімерних матеріалах (в алкідних смолах, малеїнових та інших складних поліефірах, поліуретанах), у виробництві полімерних матеріалів.

(5) Малеїновий ангідрид. Безбарвна кристалічна маса; використовується для виготовлення полімерних матеріалів (складних поліефірів) та в інших органічних синтезах.

(6) Малеїнова кислота (НООС·СН=СН·СООН). Великі безбарвні кристали або у вигляді литих брусків; використовується, inter alia (серед іншого), для виготовлення деяких полімерних матеріалів (наприклад, складних поліефірів).

(7) Малонова кислота (НООС·СН2·СООН). Кристалізується, утворюючи великі безбарвні лусочки.

Найважливішим складним ефіром є діетилмалонат, який використовується в органічних синтезах (наприклад, медикаментів, таких як барбітурати).

(8) Бурштинова кислота (НООС·(СН2)2·СООН). Безбарвні кристали, без запаху, прозорі. Використовується в органічному синтезі.

(B) Цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові полікарбонові кислоти, їх складні ефіри, солі та інші похідні

(C) Ароматичні полікарбонові кислоти, їх складні ефіри, солі та інші похідні

(1) Фталевий ангідрид6Н4·(CO)2О). Кристалізується, утворюючи білі голки, які просвічуються, кристалічні маси або білі лусочки; дуже легкі та об’ємні з властивим запахом. Використовується в органічному синтезі (полімерних матеріалів (алкідних смол) і пластифікаторів та ін.).

(2) Бензолдикарбонові кислоти (o-, м-, п-) (C6H4(COOH)2). Oрто-бензол­дикарбонова кислота звичайно називається фталевою кислотою (ортофталева кислота). Мета-бензолдикарбонову кислоту звичайно називають ізофталевою кислотою, а пара-бензолдикарбонову кислоту звичайно називають терефталевою кислотою. Кристали. Вони використовуються для виготовлення синтетичних фарбувальних речовин, полімерних матеріалів (алкідних смол) і пластифікаторів.

Складні ефіри включають диметил-, діетил-, дибутил- (ди-н-бутил-, диізобутил- і т.д.), діоктил- (ди-н-октил-, диізооктил-, біс(2-етилгексил)- і т.д.), диноніл- (ди-н-ноніл-, диізононіл- і т.д.), дидецил– (ди-н-децил- і т.д) або дициклогексилортофталати та інші складні ефіри ортофталевої кислоти, наприклад, фталати складних ефірів етиленгліколю, а також диметиловий та інші ефіри терефталевої кислоти.

(3) Дихлорфталева і тетрахлорфталева кислоти та їх ангідриди.

 

Пояснення до товарної позиції 2918:

 

2918

Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмісна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

 

- кислоти карбоновi, до складу яких входить спиртова група, але не входить iнша кисневмісна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

 

2918 11 00 00

- - молочна кислота, її солi та складнi ефiри

 

2918 12 00 00

- - винна кислота

 

2918 13 00 00

- - солi та складнi ефiри винної кислоти

 

2918 14 00 00

- - лимонна кислота

 

2918 15 00

- - солi та складнi ефiри лимонної кислоти:

 

2918 15 00 10

- - - натрій цитрат

 

2918 15 00 90

- - - інші

 

2918 16 00 00

- - глюконова кислота, її солi та складнi ефiри

 

2918 18 00 00

- - хлорбензилат (ISO)

 

2918 19

- - iншi:

 

2918 19 30 00

- - - холева кислота, 3-aльфа, 12-альфа-дигiдрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солi та складнi ефiри

 

2918 19 40 00

- - - 2,2-бiс(гiдроксиметил) пропiонова кислота

 

2918 19 50 00

- - - 2,2-дифенил-2- гiдроксиацетилова кислота (бензилова кислота)

 

2918 19 98

- - - iншi:

 

2918 19 98 10

- - - - бромпропілат (ізопропіл-4,4-дибромбензилат)

 

2918 19 98 20

- - - - 12-гідроксистеаринова кислота (12-hydroxystearic acid)

 

2918 19 98 90

- - - - iншi

 

 

- кислоти карбоновi, до складу яких входить фенольна функцiональна група, але не входить iнша кисневмісна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

 

2918 21 00 00

- - салiцилова кислота та її солi

 

2918 22 00 00

- - о-ацетилсалiцилова кислота, її солi та складнi ефiри

 

2918 23 00 00

- - iншi складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солi

 

2918 29 00

- - інші:

 

2918 29 00 10

- - - метиловий ефір 4-гідроксибензойної кислоти (methylparaben)

 

2918 29 00 20

- - - вісмуту галат основний (bismuth subgallate)

 

2918 29 00 30

- - - сульфосаліцилові кислоти, гідроксинафтойні кислоти, їх солі та складні ефіри

 

2918 29 00 90

- - - інші

 

2918 30 00 00

- кислоти карбоновi, до складу яких входить альдегiдна або кетонова група, але не входить iнша кисневмісна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi

 

 

- iншi:

 

2918 91 00 00

- - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5 – трихлорфеноксіоцтова кислота), її солі та складні ефіри

 

2918 99

- - iншi:

 

2918 99 40

- - - 2,6-диметокси-бензойна кислота; дикамба (ISO); феноксіацетат натрію:

 

2918 99 40 10

- - - - дикамба (ISO)

 

2918 99 40 90

- - - - інші

 

2918 99 90

- - - iншi:

 

2918 99 90 10

- - - - напроксен (naproxen INN)

 

2918 99 90 20

- - - - дикамба амінна сіль (амінна сіль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти)

 

2918 99 90 30

- - - - гемфіброзил (gemfibrozil INN)

 

2918 99 90 40

- - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота)

 

2918 99 90 90

- - - - інші

До цієї товарної позиції включаються карбонові кислоти, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти, складні ефіри та солі, а також галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні (включаючи змішані похідні) кожного з цих продуктів.

Термін „додаткова кисневмісна функціональна група” означає карбонові кислоти, що містять також одну або більше кисневмісних функціональних груп, згаданих у попередніх підгрупах (спиртову, просту ефірну, фенольну, альдегідну, кетонну та ін. функціональні групи).

(А) Карбонові кислоти, до складу яких входить спиртова функціональна група, їх складні ефіри, солі та інші похідні

Вони містять як спиртову функціональну групу (-CH2OH, >CHOH або àCOH), так і кислотну функціональну групу (-СООН). Кожна з цих двох функціональних груп може взаємодіяти у відповідності зі своєю власною природою, отже, як спирти ці сполуки можуть утворювати прості ефіри, складні ефіри та інші похідні, а як кислоти вони можуть утворювати солі, складні ефіри та ін. До основних  гідроксикислот відносяться:

(1) Молочна кислота (CH3·CH(OH)·COOH). Одержують ферментацією глюкози або обробленням цукрової тростини молочним ферментом. Дуже гігроскопічні кристалічні маси або густа, сиропоподібна рідина, безбарвна чи злегка жовта. Використовується в медицині, для фарбування, а також для знезолювання шкур. До цієї товарної позиції включається молочна кислота промислова, технічна або фармацевтична. Колір промислової кислоти міняється від жовтого до коричневого, вона має неприємний, дуже кислий запах. Технічна або фармацевтична кислоти звичайно містять 75 % або більше молочної кислоти.

Основними солями є лактати кальцію (використовуються в медицині), стронцію, магнію, цинку, стибію, заліза, ртуті та вісмуту.

Її складні ефіри включають етил- та бутиллактати, використовувані як розчинники для лаків.

(2) Винна кислота (HOOC·CH(ВІН)·CH(OH)·COOH). Прозорі безбарвні кристали. Використовується для фарбування, у фотографії, виробництві пекарського порошку, у виноробстві та медицині.

Її солі включають:

(а) тартрат натрію;

(b) тартрат калію;

(c) рафінований воденьтартрат калію (кислий виннокислий калій) (винний камінь).

Неочищений винний камінь (аргол) не включається (товарна позиція 2307);

(d) тартрат кальцію, дрібні кристали.

Неочищений тартрат кальцію не включається (товарна позиція 3824);

(e) тартрат стибію калію (блювотний камінь), тартрат натрію калію (sel de Seignette) (сегнетова сіль) і тартрат заліза калію.

Їх складні ефіри включають:

(i)  етилтартрати;

(ii) бутилтартрати;

(iii) пентилтартрати.

(3) Лимонна кислота. Знаходиться у вільному стані у плодових соках цитрусових; одержують також ферментацією глюкози або сахарози за допомогою деяких цитроміцет. Кристалізується у великі безбарвні, прозорі призми або в кристалічний білий, що не має запаху, порошок. Використовується для виготовлення напоїв, у текстильній промисловості, у виноробстві, у медицині, для виготовлення цитратів та ін.

Її солі включають:

(а) цитрат літію;

(b) цитрат кальцію.

Неочищений цитрат кальцію не включається (товарна позиція 3824);

(c) цитрат алюмінію, використовується як протрава для фарбування;

(d) цитрат заліза, використовується у фотографії.

Її основними складними ефірами є:

(i) триетилцитрат;

(ii) трибутилцитрат.

(4) Глюконова кислота та її солі. Глюконова кислота звичайно існує у вигляді водного розчину. Її кальцієва сіль використовується, наприклад, у медицині, для освітлення та як присадка до бетону.

(5) Глюкогептонова кислота та її солі, наприклад, глюкогептонат кальцію.

(6) Фенілгліколева кислота (мигдальна кислота).

(7) Яблучна кислота (HOOC·CH(OH)·CH2·COOH). Безбарвна кристалічна розпливчаста маса; використовується в органічному синтезі, у медицині та ін.

(B) Карбонові кислоти, до складу яких входить фенольна функціональна група, їх складні ефіри, солі та інші похідні

Фенолокислоти, циклічні (ароматичні) кислоти, що містять як кислотну групу (-СООН), так і одну або більше (-ОН)-груп в ядрі. Найпростіша фенолокислота має формулу (ОН·С6Н4·СООН).

(I) Саліцилова кислота (орто-гідроксибензойна кислота) (ОН·С6Н4·СООН). Кристалізується, утворюючи білі об’ємні пластівці або білий легкий, що не має запаху, порошок. Широко використовується в медицині, а також для виготовлення азобарвників та ін.

Її найважливішими солями є:

(а) саліцилат натрію. Кристалічний порошок або білі, що не мають запаху, лусочки. Використовується в медицині;

(b) саліцилат вісмуту, білий, що не має запаху порошок, використовується в медицині.

Її найважливішими складними ефірами є:

(а) метилсаліцилат. Складений компонент вінтергренової олії. Масляниста безбарвна рідина з сильним стійким ароматним запахом; використовується в медицині;

(b) фенілсаліцилат (салол). Кристалізується у вигляді безбарвних лусочок зі слабким приємним ароматним запахом. Використовується в медицині та як антисептик;

(c) етил-, нафтил-, бутил-, аміл-, бензил-, борніл-, цитронеліл-, гераніл-, ментил-, родинілсаліцилати.

(II) o-Ацетилсаліцилова кислота (СН3·СООС6Н4·СООН). Кристалічний білий порошок; без запаху; використовується в медицині.

(III) Сульфосаліцилова кислота (саліцилсульфокислота).

(IV) п-Гідроксибензойна кислота, кристалічна.

Її основні складні ефіри включають:

(1) Метил-п-гідроксибензоат.

(2) Етил-п-гідроксибензоат.

(3) Пропіл-п-гідроксибензоат.

Ці складні ефіри використовуються як консервувальні засоби.

(V) Крезотові кислоти.

(VI) Ацетил-o-крезотові кислоти.

(VII) Галова кислота ((OH)3·C6H2·COOH). Одержують з дубильних горішків (кнопперсів). Тонкі шовковисті, блискучі, прозорі світло-жовті кристали, без запаху. Використовується для виготовлення барвників і чорнил, у фотографії, для дублення як протрава та ін.

Її основними солями та складними ефірами є:

(1) Основний галат вісмуту (основний галовокислий вісмут). Аморфний порошок, лимонно-жовтий, без запаху, зв’язувальний та поглинальний засіб; використовується в медицині.

(2) Метилгалат, кристали. Використовується як дезинфікуючий та зв’язувальний засобу, а також в офтальмології.

(3) Пропілгалат.

(VIII) Гідроксинафтойні кислоти.

(IХ) Гідроксиантраценкарбонові кислоти.

(C) Карбонові кислоти, до складу яких входить альдегідна або кетонна функціональна група, їх складні ефіри, солі та інші похідні

(1) Альдегідокислоти містять як альдегідну групу (-СНО), так і кислотну групу (-СООН).

(2) Кетонокислоти містять як кетонну групу (>С=О), так і кислотну групу (- СООН).

Найважливішим складним ефіром цих кислот є етилацетоацетат та його натрієве похідне.

(D) Інші карбонові кислоти, до складу яких входять додаткові кисневмісні функціональні групи, їх складні ефіри, солі та інші похідні

Анісова кислота (СН3·О·С6Н4·СООН). Одержують окисненням анісового альдегіду, анетолу та анісової олії. Безбарвні кристали з легким запахом анетолу; використовується як антисептик, у медицині та для виробництва барвників.

 

Підгрупа VIII
Складні ефіри (естери) неорганічних кислот неметалів, їх солі та галогеновані,
сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

Загальні положення

(А) Складні ефіри неорганічних кислот неметалів

Ці сполуки звичайно утворюються реакцією спирту або фенолу з неорганічними кислотами неметалів. Вони мають загальну формулу (R·О·Х), де R являє собою спиртовий чи фенольний радикал, а Х є залишком молекули неорганічної кислоти, відомий як кислотний радикал.

Кислотним радикалом азотної кислоти є (-NО2), сірчаної кислоти (=SО2), фосфорної кислоти (ºPO) та вугільної кислоти (>СО).

До цієї групи не включаються складні ефіри останніх товарних позицій цієї групи.

(B) Солі складних ефірів неорганічних кислот

Ці сполуки можуть бути одержані лише зі складних ефірів неорганічних багатоосновних кислот (сірчаної, фосфорної, кремнієвої та ін.). Багатоосновні кислоти мають більше одного кислотного елемента, який заміщується, і, коли не всі такі елементи є етерифікованими, утворюється кислий складний ефір.

Відповідне оброблення цих кислих складних ефірів дає сіль складного ефіру неорганічної кислоти неметалу.

Азотиста та азотна кислоти, будучи одноосновними, можуть давати лише нейтральні складні ефіри.

 

Пояснення до товарної позиції 2919:

 

2919

Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2919 10 00 00

- трис (2,3-дибромпропіл) фосфат

2919 90 00

- інші:

2919 90 00 10

- - три (2-хлорiзопропiл) фосфат

2919 90 00 90

- - інші

Фосфорна кислота, будучи триосновною, дає три типи фосфорних складних ефірів залежно від того, одна, дві чи всі її кислотні групи етерифіковані.

Складними ефірами та їх солями є:

(1) Гліцерофосфорна кислота. Одержують у результаті насичення однієї з первинних спиртових груп гліцерину залишком фосфорної кислоти.

Найважливішими солями цих складних ефірів є солі, використовувані в медицині як тонізуючі засоби, наприклад:

(а) гліцерофосфат кальцію;

(b) гліцерофосфат заліза;

(c) гліцерофосфат натрію.

(2) Інозитгексафосфорна кислота та інозитгексафосфати.

(3) Трибутилфосфат. Безбарвна без запаху рідина; використовується як пластифікатор.

(4) Трифенілфосфат. Безбарвні кристали без запаху; використовується для виробництва полімерних матеріалів (наприклад, целулоїду), для надання водонепроникності паперу та ін.

(5) Тритолілфосфат. Безбарвна або жовтувата рідина; використовується як пластифікатор для целюлозних продуктів і синтетичних смол, для флотації руд та ін.

(6) Триксилілфосфат.

(7) Тригваяцилфосфат.

(8) Лактофосфати, наприклад, лактофосфат кальцію, визначеного чи невизначеного хімічного складу.

 

Пояснення до товарної позиції 2920:

 

2920

Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалів (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

 

- тiофосфорнi складнi ефiри (фосфоротіоати) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

2920 11 00 00

- - паратіон (ISO) та паратіонметил (ISO) (метилпаратіон)

2920 19 00 00

- - інші

2920 90

- iншi:

2920 90 10 00

- - складні ефiри сiрчаної кислоти та вуглекислоти та їх солi, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

2920 90 20 00

- - диметилфосфонат (диметилфосфіт)

2920 90 30 00

- - триметилфосфiт (триметоксифосфiн)

2920 90 40 00

- - триетилфосфіт

2920 90 50 00

- - діетилфосфонат (діетилгідрогенфосфіт) (діетилфосфіт)

2920 90 85 00

- - iншi сполуки

До цієї товарної позиції включаються складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів, а саме,  кислот, в яких аніон містить тільки неметали.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) „складні ефіри” галогеноводнів (переважно, товарна позиція 2903); та

(b) складні ефіри, включені в останні товарні позиції цієї групи, наприклад, „складні ефіри” ізоціановой кислоти (ізоціанати) (товарна позиція 2929) і „складні ефіри” сульфіду водню (переважно, товарна позиція 2930).

Складні ефіри цієї товарної позиції включають:

(А) Складні ефіри тіофосфорної кислоти (фосфоротіоати або (тіофосфати)) та їх солі, включаючи О,О-дибутил– та О,О-дитолілдитіофосфати натрію.

(B) Складні ефіри сірчаної кислоти та їх солі. Складні ефіри сірчаної кислоти можуть бути або нейтральними, або кислими.

(1) Метилводеньсульфат (метилсірчана кислота) (СН3·О·SО2·ОН). Масляниста рідина.

(2) Диметилсульфат ((СН3О)2·SО2). Безбарвна або злегка жовта рідина зі слабким запахом м’яти, токсичний, корозійний, сльозоточивий продукт, подразнювально діє на дихальні шляхи. Використовується в органічному синтезі.

(3) Етилводеньсульфат (етилсірчана кислота) (С2Н5·О·SО2·ОН). Сиропоподібна рідина.

(4) Діетилсульфат ((С2Н5·О)2·SO2). Рідина з запахом м’яти.

(C) Складні ефіри азотистої та азотної кислот.

Складні ефіри азотистої кислоти являють собою рідини з ароматичним запахом, наприклад, метил-, етил-, пропіл-, бутил– та пентилнітрити.

Складні ефіри азотної кислоти є рухливими рідинами з приємним запахом; за різкого нагрівання вони розкладаються. Вони включають метил-, етил-, пропіл-, бутил– та пентилнітрати.

Нітрогліцерин, тетранітропентаеритрит (пентрит) і нітрогліколь включаються сюди, якщо вони є незмішаними; у формі готових вибухових речовин вони не включаються (товарна позиція 3602).

(D) Складні ефіри вугільної або первугільної кислот та їхні солі.

Складні ефіри вугільної кислоти можуть бути кислими або нейтральними.

(1) Дигваяцилкарбонат. Кристалічний легкий білий порошок зі слабким запахом гваякола. Використовується в медицині та як проміжний продукт у синтезі парфумів.

(2) Тетраетилортокарбонат (С(ОС2Н5)4).

(3) Діетилкарбонат (С(ОС2Н5)2).

(4) Біс(4-трет-бутилциклогексил)пероксидикарбонат.

Етилхлоркарбонат (або етилхлорформіат) не включається (товарна позиція 2915).

(E) Складні ефіри кремнієвої кислоти та їх солі (тетраетилсилікат та ін.).

До цієї товарної позиції не включаються алкоголяти або складні ефіри гідроксидів металів з кислотними функціональними групами, наприклад, тетра-н-бутоксид титану (також відомий як тетрабутил титанат) (товарна позиція 2905).

 

Підгрупа IX
Сполуки з функціональною групою із вмістом азоту

                                                                                    

Загальні положення

 

До цієї підгрупи включаються сполуки з азотовмісною функціональною групою, наприклад, аміни, аміди, іміди, але не включаються сполуки, що містять нітро- або нітрозогрупи як єдиної азотовмісної функціональної групи.

 

Пояснення до товарної позиції 2921:

 

2921

Сполуки з амiнною функцiональною групою:

 

- моноамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:

2921 11 00 00

- - метиламiн, ди- або триметиламiн та їх солi

2921 19

- - iншi:

2921 19 40 00

- - - 1,1,3,3-тетраметилбутиламiн

2921 19 50 00

- - - діетиламiн та його солi

2921 19 60 00

- - - 2-(N,N-диетиламін)етилхлорид гідрохлорид, 2-(N,N-диізопропіламін)етил-хлорид гідрохлорид та 2-(N,N-диметиламін)етил-хлорид гідрохлорид

2921 19 99

- - - інші:

2921 19 99 10

- - - - iзопропiламiн та його солi

2921 19 99 20

- - - - таурін (taurine INN)

2921 19 99 90

- - - - інші

 

- полiамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:

2921 21 00 00

- - етилендiамiн та його солi

2921 22 00 00

- - гексаметилендiамiн та його солi

2921 29 00 00

- - iншi

2921 30

- моно- або полiамiни циклановi, цикленовi або циклотерпеновi та їх похiднi; солi цих речовин:

2921 30 10 00

- - циклогексиламiн і циклогексилдиметил-амiн та їх солi

2921 30 91 00

- - циклогекс-1,3-илендіамiн
(1,3-діамiноциклогексан)

2921 30 99 00

- - iншi

 

- моноамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:

2921 41 00 00

- - анiлiн та його солi

2921 42 00

- - похiднi анiлiну та їх солi:

2921 42 00 10

- - - галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їх солi

2921 42 00 90

- - - iншi

2921 43 00 00

- - толуїдини та їх похiднi; солi цих речовин

2921 44 00 00

- - дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин

2921 45 00 00

- - 1-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн),
2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їх похiднi; солi цих речовин

2921 46 00 00

- - амфетамін (INN), бензфетамін (INN), дексамфетамін (INN), етиламфетамін (INN), фенкамфамін (INN), лефетамін (INN), левамфетамін (INN), мефенорекс (INN) і фентермін (INN); солі цих сполук

2921 49 00 00

- - iншi

 

- полiамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:

2921 51

- - o-, м-, п-фенiлендiамiн, діамiнотолуоли та їх похiднi; солi цих речовин:

 

- - - о-, м-, п-фенілендiамiн, дiамiнтолуоли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозованi похiднi; солi цих речовин:

2921 51 11 00

- - - - м-фенiлендiамiн, чистота якого 99 мас.% або бiльше i який мiстить:

- 1 мас.% або менше води,

- 200 мг/кг або менше о-фенiлендiамiну та

- 450 мг/кг або менше п-фенiлендiамiну

2921 51 19 00

- - - - iншi

2921 51 90

- - - iншi:

2921 51 90 10

- - - - амінофенілпарамінова кислота

2921 51 90 30

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

2921 51 90 90

- - - - iншi

2921 59

- - iншi:

2921 59 50 00

- - - м-фенiленбiс (метиламiн), 2,2’-дихлор-4,4’-метилендiанілін, 4,4’-бi-о-толуїдин, 1,8-нафтилендiамiн

2921 59 90 00

- - - iншi

Аміни являють собою органічні азотні сполуки з амінною функціональною групою (тобто групою, одержуваної з аміаку заміщенням одного, двох або трьох атомів водню одним, двома або трьома алкільними чи арильними радикалами R (метил, етил, феніл та ін.), відповідно).

Якщо в аміаку заміщений лише один атом водню, то одержується первинний амін (R·NН2); заміщення двох атомів водню дає вторинний амін (R-NН-R); заміщення трьох атомів водню дає третинний амін

R

\

             N — R

/

R

Нітрозоаміни, які можуть реагувати в таутомерній формі оксимів хіноніміну, включаються до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції включаються також солі (наприклад, нітрати, ацетати, цитрати) і заміщені похідні амінів (наприклад, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні); проте до цієї товарної позиції не включаються заміщені похідні з кисневмісними функціональними групами товарних позицій 2905-2920 та їх солі (товарна позиція 2922). До цієї товарної позиції також не включаються заміщені похідні, в яких один або більше атомів водню амінної функціональної групи заміщені одним або більше атомами галогенів, сульфо (-SO3H), нітро (-NO2) або нітрозо (-NO) групами чи будь-якими їхніми комбінаціями.

Діазотовані аміни та їх солі цієї товарної позиції, розведені до стандартних концентрацій, для одержання азобарвиників також включаються сюди.

(А) Ациклічні моноаміни та їх похідні; солі цих сполук

(1) Метиламін (СН3·NН2). Безбарвний займистий газ з сильним аміачним запахом; використовується для одержання органічних барвників і в дубильному виробництві та ін.

(2) Диметиламін ((СН3)2·NН), подібний до метиламіну; використовується в органічному синтезі, як прискорювач вулканізації.

(3) Триметиламін ((СН3)3·N), подібний до метиламіну; використовується в органічному синтезі.

(4) Етиламін.

(5) Діетиламін.

(6) Алілізопропіламін.

(B) Ациклічні поліаміни та їхні похідні; солі цих сполук

(1) Етилендіамін (NН2·СН2·СН2·NН2). Їдка безбарвна рідина зі слабким аміачним запахом; його солі.

(2) Гексаметилендіамін (NН2·(СН2)6·NН2) та його солі. Кристали, голки або довгасті пластинки з властивим запахом. Токсично впливає на шкіру і викликає її ушкодження; використовується для виробництва хімічних волокон (поліаміди).

(C) Цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові моно– або поліаміни та їх похідні; солі цих сполук

Ці сполуки включають циклогексиламін, диметиламіноциклогексан та ін.

(D) Ароматичні моноаміни та їх похідні; солі цих сполук

(1) Анілін6Н5·NН2) (феніламін) та його солі. Анілін є безбарвною, маслянистою рідиною зі слабким ароматичним запахом. Він широко використовується для одержання барвників, фармацевтичних препаратів та ін.

Похідні аніліну, широко використовувані як напівпродукти барвників, включають:

(а) галогеновані похідні: хлораніліни;

(b) сульфовані похідні: м- і п-амінобензолсульфокислоти (наприклад, сульфанілова кислота);

(c) нітровані похідні: нітроаніліни та ін.;

(d) нітрозовані похідні, в яких один або більше атомів водню (крім атомів водню амінної функціональної групи) заміщені на одну або більш нітрозогрупу (наприклад, нітрозоанілін, метилнітрозоанілін);

(e) сульфогалогеновані, нітрогалогеновані і нітросульфовані похідні;

(f) алкільні похідні (N-метиланілін та N,N-диметиланілін; N-етиланілін та N,N-діетиланілін).

(2) Толуїдини.

(3) Дифеніламін ((С6Н5)2·NН), вторинний амін. Кристалізується, утворюючи дрібні безбарвні листочки; використовується в органічному синтезі (барвники та ін.).

(4) 1-Нафтиламін (a-нафтиламін) (С10Н7·NН2). Кристалізується, утворюючи білі голки, але може також існувати у вигляді маси або кристалічних лусочок, білих чи коричнюватих; має приємний і різкий запах. Стає блідо-фіолетовим під впливом світла. Використовується в органічному синтезі та для флотації мідних руд та ін.

(5) 2-Нафтиламін (b-нафтиламін) (С10Н7·NН2). Білий порошок або перламутрові лусочки без запаху; використовується в органічному синтезі (барвники та ін.). Цей продукт є канцерогенним, і з ним слід поводитися обережно.

(6) Ксилідини.

(7) Амфетамін (INN).

(E) Ароматичні поліаміни та їх похідні; солі цих сполук

(1) o-, м-, п-Фенілендіамін6Н4(NН2)2):

(а) o-фенілендіамін. Безбарвні моноклінні кристали, темніє на повітрі;

(b) м-фенілендіамін. Безбарвні голки, на повітрі стають червоними;

(c) п-фенілендіамін. Кристали від білих до світло-пурпурних.

(2) Діамінотолуоли (СН3·С6Н3·(NН2)2).

(3) N-Алкілфенілендіаміни, наприклад, N,N-диметил-п-фенілендіамін.

(4) N-Алкілтолілендіаміни, наприклад, N,N-діетил-3,4-толілендіамін.

(5) Бензидин (NН2·С6Н4·С6Н4·NН2). Блискучі, білі кристалічні лусочки з приємним запахом. Використовується для одержання барвників і в аналітичній хімії.

(6) Поліаміни. Є похідними ди– та трифенілметану та їх гомологів; їх похідні (тетраметил– та тетраетил-діамінодифенілметан та ін.).

(7) Аміно– та діамінодифеніламіни.

(8) Діаміностильбен.

Деякі речовини цієї товарної позиції, які за міжнародними правилами вважаються психотропними речовинами, наведені в переліку наприкінці групи 29.

Пояснення до товарних підпозицій:

Товарні підпозиції 2921 42–2921 49

Вуглеводні похідні ароматичного моноаміну є похідними, які одержані заміщенням одного або двох водневих атомів амінного азоту лише на алкільную або циклоалкільную групу. Замісники з одним або більше ароматичним ядром, зв’язані чи не зв’язані з амінним азотом алкільним ланцюгом, отже, не включаються.

Таким чином, наприклад, ксилідин повинен включатися в підпозицію 2921 49 як „інші ароматичні моноаміни” і не повинен розглядатися як похідне аніліну (товарна підпозиція 2921 42) або толуїліну (товарна підпозиція 2921 43).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2921 42 00

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 2921 42 - 2921 49.

 

2921 43 00

 

     Дивись Пояснення до товарних підпозицій 2921 42 - 2921 49.

 

2921 44 00

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 2921 42 - 2921 49.

 

2921 45 00

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 2921 42 - 2921 49.

 

2921 49 00

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 2921 42 - 2921 49.

 

Пояснення до товарної позиції 2922:

 

2922

Амiносполуки, до складу яких входить кисневмісна функцiональна група:

 

- амiноспирти, їх прості та складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмісних функцiональних груп; солi цих речовин:

2922 11 00 00

- - моноетаноламiн та його солi

2922 12 00 00

- - дiетаноламiн та його солi

2922 13

- - триетаноламiн та його солi:

2922 13 10 00

- - - триетаноламін

2922 13 90 00

- - - солі триетаноламіну

2922 14 00 00

- - декстропропоксифен (INN) та його солі

2922 19

- - iншi:

2922 19 10 00

- - - N-етилдіетаноламін

2922 19 20 00

- - - 2,2’-метилімінодіетанол (N-метилдіетаноламін)

2922 19 30 00

- - - 2-(N,N-диізопропіламін)етанол

2922 19 85 00

- - - інші

 

- амiнонафтоли та іншi амiнофеноли, їх простi i складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмісних функцiональних груп; солi цих речовин:

2922 21 00 00

- - амiногідро-ксинафталінсульфо-кислоти та їх солi

2922 29 00

- - інші:

2922 29 00 10

- - - анiзидини, дiанiзидини, фенетидини та їх солi

2922 29 00 90

- - - iншi

 

- амiноальдегiди, амiнокетони та амiнохiнони, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмісних функцiональних груп; солi цих речовин:

2922 31 00 00

- - амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солі цих сполук

2922 39 00 00

- - iншi

 

- амiнокислоти та їх складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмісних функцiональних груп; солi цих речовин:

2922 41 00 00

- - лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин

2922 42 00 00

- - глутамiнова кислота та її солi

2922 43 00 00

- - антранiлова кислота та її солi

2922 44 00 00

- - тилідин (INN) та його солі

2922 49

- - iншi:

2922 49 20 00

- - - бета-аланiн

2922 49 85 00

- - - iншi

2922 50 00

- амiноспиртофеноли, амiнокислотофеноли та iншi амiносполуки, до складу яких входять кисневмісні функцiональнi групи:

2922 50 00 10

- - фенілефрину гідрохлорид (phenylephrine INN),
5-аміносаліцилова кислота

2922 50 00 20

- - трамадолу гідрохлорид (tramadol INN)

2922 50 00 90

- - iншi

Термін „аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функцiональна група” означає аміносполуки, які, крім амінної функціональної групи, мають одну або більше кисневмісну функціональну групу, визначену в Примітці 4 до групи 29 (спиртову, просту ефірну, фенольну, ацетальну, альдегідну, кетонну та ін. функціональні групи), а також їх складні ефіри органічних та неорганічних кислот. Отже, до цієї товарної позиції включаються аміносполуки, які є заміщеними похідними амінів, що мають кисневмісні функціональні групи товарних позицій 2905-2920, та складні ефіри і солі цих сполук.

Діазотовані аміни та їх солі цієї товарної позиції, розведені до стандартної концентрації для виробництва азобарвників, також включаються до цієї товарної позиції.

Органічні барвники не включаються до цієї товарної позиції (група 32).

(А) Аміноспирти, їх прості та складні ефіри, солі цих сполук

Ці сполуки містять одну або більше спиртову гідроксильну групу та одну або більше аміногрупу, зв’язану з атомами вуглецю. Ці сполуки мають як кисневмісні функціональні групи лише спирти, їх прості чи складні ефіри або комбінації цих функціональних груп. Будь-яка кисневмісна функціональна група, що не визначає властивості речовини саме як аміноспирту, для цілей класифікації не береться до уваги.

(1) Моноетаноламін (NН2(СН2СН2ОН)). Досить в’язка безбарвна рідина; використовується для виробництва фармацевтичних продуктів, мила та ін.

(2) Діетаноламін (NН(СН2СН2ОН)2). Безбарвні кристали або слабо забарвлена рідина; використовується для поглинання кислих газів, під час дублення для розм’якшення шкіри та в органічному синтезі.

(3) Триетаноламін (N(СН2СН2ОН)3). В’язка рідина. Основа для виробництва мила та емульсій, для апретування та оброблення тканин.

(4) Хлорид (2-бензоїлокси-2-метилбутил) диметиламонію. Кристалічний білий порошок; застосовується для місцевого знеболювання.

(5) Меклофеноксат.

(6) Арнолол.

(7) Сарпогрилат.

(8) Арилетаноламіни.

(9) Тетраметил– та тетраетилдіамінобензгідрол.

(10) Аміноетилнітрат.

(11) Метилдіетаноламін.

(B) Амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і складні ефіри; солі цих сполук

Ці речовини є фенольними сполуками, в яких один або більше атомів водню заміщені на аміногрупи (-NH2). Ці сполуки містять як кисневмісні функціональні групи лише фенольні функціональні групи, їх ефірні (прості та складні) функціональні групи або комбінації цих функціональних груп. Будь-яка кисневмісна функціональна група, яка не визначає властивості речовини саме як амінонафтолу або інших амінофенолів, для цілей класифікації не береться до уваги.

(1) Амінооксинафталінсульфокислоти, наприклад:

(а) 7-аміно-1-нафтол-3-сульфокислота (гамма-кислота);

(b) 8-аміно-1-нафтол-3,6-дисульфокислота (H-кислота).

(2) o-, м- та п-Амінофеноли.

(3) Аміно-o-, м- та п-крезоли.

(4) Діамінофеноли.

Прості ефіри амінофенолів включають:

(а) анізидини;

(b) діанізидини (біанізидини);

(c) фенетидини;

(d) крезидини;

(e) 5-нітро-2-пропоксианілін (2-аміно-4-нітрофенол н-пропілефір).

Гідрокси- похідні дифеніламіну та їх солі також включаються сюди.

(C) Аміноальдегіди, амінокетони та амінохінони; солі цих сполук

Ці сполуки містять аміногрупу, що зв’язана з альдегідною (-CHO), кетонною (>C=O) або хінонною групою, відповідно (див. Пояснення до товарної позиції 2914).

(1) Амінобензальдегіди.

(2) Тетраметил– та тетраетилдіамінобензофенони.

(3) Аміно– та діаміноантрахінони.

(4) Антриміди.

(D) Амінокислоти та їх складні ефіри; солі цих сполук

Ці сполуки містять одну або більше карбоксильну функціональну групу та одну або більше амінну функціональну групу. Ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та надкислоти карбонових кислот розглядаються як кислотні функціональні групи.

Ці сполуки мають як кисневмісні функціональні групи лише кислотні функціональні групи, їхні складноефірні або ангідридні, галогенангідридні, пероксидні або надкислотні функціональні групи чи комбінації цих функціональних груп. Будь-яка кисневмісна функціональна група, яка не визначає властивості речовини саме як амінокислоти, для цілей класифікації не береться до уваги.

До амінокислот, що включається до цієї товарної позиції з їх складними ефірами, солями та заміщеними похідними, відносяться:

(1) Лізин (діаміно-н-капронова кислота). Безбарвні кристали. Утворюється під час розщеплення шовкової камеді та інших білків.

(2) Глутамінова кислота. Утворюється під час розщеплення білків. Одержують з клейковини. Кристали використовуються в медицині або харчовій промисловості.

(3) Гліцин (амінооцтова кислота, глікокол) (NН2СН2СООН). Великі безбарвні кристали правильної форми. Використовується в органічному синтезі та ін.

(4) Саркозин (СН3NНСН2СООН). Метилове похідне гліцину; кристали призматичної форми.

(5) Аланін (2-амінопропіонова кислота). Тверді голчасті кристали.

(6) β-Аланін (3-амінопропіонова кислота). Кристалічний.

(7) Фенілаланін.

(8) Валін (a-аміноізовалеріанова кислота). Кристали.

(9) Лейцин (a-аміноізокапронова кислота). Одержують в процесі гідролізу білків; білі опалесцентні кристали. Ізолейцин.

(10) Аспарагінова кислота. Кристалічна.

(11) o-Амінобензойна кислота (антранілова кислота). Одержують синтетично; використовується для виробництва синтетичного індиго. Серед її похідних – метилантранілат.

(12) м-Амінобензойна кислота.

(13) п-Амінобензойна кислота. Використовується для виробництва барвників, синтетичних парфумів та анестезувальних засобів, завдяки її вітамінній активності також застосовується в медицині. Її похідні включають етил– та бутил-п-амінобензоати. Прокаїн гідрохлорид (діетиламіноетил п-амінобензоат гідрохлорид), невеликі кристали без кольору і запаху, є місцевим анестезувальним засобом, використовуваним окулістами і стоматологами.

(14) Фенілгліцин.

(15) Лісадимат.

(E)Аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та інші аміносполуки з кисневмісними функціональними групами

Ця частина включає, inter alia (серед іншого):

(1) Тирозин (п-гідроксифенілаланін).

(2) Серин (α-аміно-β-гідроксипропіонова кислота). Продукт розщеплення шовкової камеді та інших білків.

(3) Аміносаліцилові кислоти, які включають 5-аміносаліцилову кислоту та 4-аміносаліцилову кислоту. Кристалічні порошки. 5-Аміносаліцилова кислота застосовується в неорганічному синтезі (наприклад, для виробництва азо- та сірчистих барвників); натрієва сіль 4-аміносаліциловой кислоти використовується в медицині для лікування туберкульозу легень.

(4) Медифоксамін (N,N-диметил-2,2-дифеноксиетиламін), аміносполука з ацетальною функціональною групою.

(5) Пропоксикаїн.

Деякі речовини цієї товарної позиції, які за міжнародними правилами розглядаються як наркотичні препарати або психотропні засоби, зазначені в переліку, наведеному наприкінці групи 29.

Пояснення до товарних підпозицій:

Товарні підпозиції 2922 11–2922 50

Для класифікації в цих товарних підпозиціях проста ефірна та складноефірна функціональна група органічної або неорганічної кислоти розглядається або як спиртова, фенольна, або як кислотна функціональна група в залежності від розташування кисневмісної функціональної групи стосовно аміногрупи. У цих випадках слід брати до уваги лише ті кисневмісні функціональні групи, які присутні в частині молекули, розташованої між амінною функціональною групою та атомом кисню, що належить простому або складному ефірному угрупованню. Якщо сполука містить дві або більше прості ефірні або складноефірні функціональні групи, то для цілей класифікації молекула розбивається на сегменти за атомом кисню кожної ефірної або складноефірної функціональної групи і враховуються лише ті кисневмісні функціональні групи, які знаходяться в тому ж сегменті, що і амінна функціональна група; сегмент, який містить амінну функціональну групу, розглядається як „вихідний”. Наприклад, у сполуці 3-(2-аміноетокси) пропіонова кислота вихідним сегментом є аміноетанол, і для цілей класифікації карбоксильною групою нехтують; ця сполука як простий ефір аміноспирту включається в підпозицію 2922 19.

Якщо сполука має дві або більше амінні функціональні групи, зв’язані з простою або складною ефірною функціональною групою, то вона включається в підпозиції з більшим номером; конкретна підпозиція визначається з врахуванням того, чи розглядається проста або складна функціональна група як спиртова, фенольна чи кислотна функціональна група стосовно кожної амінної функціональної групи.

 

Пояснення до товарної позиції 2923:

 

2923

Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або не визначеного хімічного складу:

2923 10 00

- холiн та його солi:

2923 10 00 10

- - хлорид холіну

2923 10 00 90

- - інші

2923 20 00 00

- лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди

2923 90 00 00

- iншi

Четвертинні органічні амонієві солі містять один чотиривалентний азотний катіон R1R2R3R4N+, в якому R1, R2, R3 і R4 можуть бути однаковими або різними алкільними чи арильними радикалами (метил, етил, толіл та ін.).

Цей катіон може бути зв’язаний з іоном гідроксиду (ОН-), даючи гідроксид четвертинного амонію загальної формули R4N+ОН-, що відповідає неорганічному вихідному гідроксиду амонію NН4ОН.

Валентність, що залишилася, проте, може бути заповнена іншими аніонами (хлорид, бромід, йодид та ін.), даючи четвертинні амонієві солі.

Найважливішими солями і заміщеними похідними четвертинних амонієвих основ є:

(1) Холін, його солі та похідні. Гідроксид гідроксиетилтриметиламонію, який зустрічається в жовчі, у мозку, в яєчному жовтку та в усіх свіжих насіннях. Сполуки, похідними якого є інші дуже важливі біологічні речовини (наприклад, ацетилхолін, метилхолін).

(2) Лецитини та інші фосфоаміноліпіди. Ці сполуки являють собою складні ефіри (фосфатиди), одержані в результаті взаємодії олеїнової, пальмітинової та інших жирних кислот з гліцерофосфорною кислотою та органічною азотною основою, такою як холін. Вони звичайно являють собою жовтувато-коричневі воскоподібні маси, розчинні в етанолі. Лецитини містяться в яєчному жовтку (оволецитин) та у тварин і в рослинних тканинах.

Технічний лецитин, який також включається до цієї товарної позиції, є переважно соєвим лецитином і складається з суміші не розчинних в ацетоні фосфатидів (звичайно 60-70 мас. %), соєвої олії, жирних кислот і вуглеводів. Колір технічного соєвого лецитину може мінятися від коричнюватого до світло-забарвленого; продукт відносно в’язкий; під час екстракції соєвої олії ацетоном має вигляд жовтуватих гранул.

Оволецитин використовується в медицині. Технічний соєвий лецитин використовується як емульгувальний, диспергувальний та ін. агент в харчовій промисловості та для виробництва тваринних кормів, у фарбах для живопису, нафтовій промисловості та ін.

(3) Йодид тетраметиламонію ((СН3)4NI).

(4) Гідроксид тетраметиламонію ((СН3)4NОН).

(5) Форміат тетраметиламонію (Н·СОО(СН3)4), використовується в медицині.

(6) Бетаїн, четвертинна внутрішньомолекулярна сіль, і бетаїн гідрохлорид, використовувані, наприклад, у медицині, косметиці та кормах для тварин.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2923 20 00

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2923, четвертий  абзац, (2).

Інші фосфоаміноліпіди цієї товарної категорії - це складні ефіри (фосфатиди), подібні до лецитинів. Вони включають цефалін, азотними органічними основами якого є коламін та серин, і сфингоміелін, азотними основами якого є холін та сфінгозин.

Пояснення до товарної позиції 2924:

 

2924

Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксиамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу:

 

- амiди ациклiчнi (включаючи ациклічні карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук:

2924 11 00 00

- - мепробамат (INN)

2924 12 00 00

- - фторацетамід (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамідон (ISO)

2924 19 00 00

- - інші

 

- амiди циклiчнi (включаючи циклічні карбамати) та їх похiднi; солі цих сполук:

2924 21 00 00

- - уреїни та їх похiднi; солi цих сполук

2924 23 00 00

- - 2-ацетамiдобензойна кислота (N-ацетилантранілова кислота) та її солі

2924 24 00 00

- - етинамат (INN)

2924 29

- - iншi:

2924 29 10 00

- - - лiдокаїн (INN)

2924 29 98

- - - iншi:

2924 29 98 10

- - - - метолахлор

2924 29 98 90

- - - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються амідні похідні карбонових кислот і вугільної кислоти (але не амідні похідні інших неорганічних кислот – товарна позиція 2929).

Аміди являють собою сполуки, що містять такі характеристичні групи:

(-CO·NH2)

первинний амід

((-CO)2·NH)

вторинний амід

((-CO)3·N)

третинний амід

 

Водень груп (-NН2) чи (>NН) може бути заміщений алкільними чи арильними радикалами, у цьому випадку продукти є N-заміщеними амідами.

Деякі аміди цієї товарної позиції також містять діазотовану аміногрупу. Ці аміди та їхні солі, розведені до стандартних концентрацій для одержання азобарвників, також включаються до цієї товарної позиції.

Уреїни є похідними сечовини і одержуються заміщенням одного або більше атомів водню NН2-груп аліциклічними або арильними радикалами.

Уреїди одержують із сечовини заміщенням одного або більше атомів водню NН2-групи кислотними радикалами.

До цієї товарної позиції не включається, проте, сечовина (NН2·СО·NН2), діамід вугільної кислоти, який використовується, переважно, як добриво і навіть у чистому вигляді включається до товарної позиції 3102 або 3105.

(А) Ациклічні аміди

(1) Ацетамід.

(2) Аспарагін, моноамід аспарагінової кислоти. Екстрагується з деяких овочів. Кристалічний.

(3) Уреїди з відкритим ланцюгом (бромдіетилацетилсечовина, бромізовалерилсечовина).

(4) Етилкарбамат (уретан).

(5) Глутамін.

До цієї товарної позиції не включається 1-ціаногуанідин (диціандіамід) (товарна позиція 2926).

(B) Циклічні аміди

(1) Уреїни та уреїди.

Основними уреїнами є:

(i) п-етоксифенілсечовина (дульцин);

(ii) діетилдифенілсечовина (централіт).

(2) Ацетанілід, метил- та етилацетанілід, ацето-п-фенетидид (фенацетин), п-ацетамідофенол та п-ацетамідосалол, використовуються в медицині.

(3) Фенілацетамід.

(4) N-Ацетоацетильні похідні циклічних амінів, наприклад, ацетоацетанілід; аміди гідроксинафтойної кислоти, наприклад, 3-гідрокси-2-нафтанілід; діатрізойна кислота та її солі, використовуються як речовини-глушники в радіографії. Деякі з цих сполук відомі в торгівлі як „ариліди”.

(5) 2-Ацетамідобензойна кислота. Безбарвні або жовтуваті кристали голчастої, пластинчастої чи ромбовидної форми. Використовується як попередники під час виробництва метаквалону (INN) (див. Перелік попередників наприкінці групи 29).

До цієї товарної позиції, проте, не включаються гетероциклічні уреїди, наприклад, малонілсечовина (барбітурова кислота) та гідантоїн (товарна позиція 2933).

Деякі речовини цієї товарної позиції, які вважаються за міжнародними нормами наркотичними лікарськими засобами або психотропними речовинами, зазначені в Переліку, наведеному наприкінці групи 29.

 

Пояснення до товарної позиції 2925:

 

2925

Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксиімiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу:

 

- iмiди та їх похiднi; солi цих речовин:

2925 11 00 00

- - сахарин та його солi

2925 12 00 00

- - глутетімід (INN)

2925 19

- - iншi:

2925 19 20 00

- - - 3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-октабром-N,N’-етилендифталiмiд; N,N’-етиленбiс(4,5-дибромгексагiдро-3,6-метанфталiмiд)

2925 19 95 00

- - - iншi

 

- iмiни та їх похiднi; солi цих сполук:

2925 21 00 00

- - хлордимеформ (ISO)

2925 29 00 00

- - інші

 

(А) Іміди

Іміди мають загальну формулу (R=NH), де R являє собою двохосновний ацильний радикал.

(1) Сахарин або 1,1-діоксид 1,2-бензізотіазолін-3-она та його солі. Сахарин являє собою білий кристалічний порошок без запаху, що має дуже солодкий смак; його натрієва та амонієва солі мають більш низьку підсолоджувальну здатність, але є більш розчинними. Таблетки, які складаються винятково з одного з цих продуктів, включаються до цієї товарної позиції.

Препарати, використовувані для харчування, які складаються з суміші сахарину або його солей та харчових продуктів, таких як лактоза, проте, не включаються до цієї товарної позиції і включаються до товарної позиції 2106 (див. Примітку 1 (b) до групи 38). Ці препарати, які складаються з сахарину або його солей, і речовини, крім харчових продуктів, такі як воденькарбонат натрію (гідрокарбонат натрію) (бікарбонат натрію) та винна кислота включаються до товарної позиції 3824.

(2) Сукцинімід, використовується в хімічному синтезі.

(3) Фталімід, використовується в хімічному синтезі.

(4) Глутетімід. Психотропна речовина – дивись Перелік наприкінці групи 29.

Органічні імідні похідні неорганічних кислот включаються до товарної позиції 2929.

(B) Іміни

Іміни, як і іміди, характеризуються групою =NН, але вона зв’язана з некислотним органічним радикалом: (R2C=NH).

(1) Гуанідини. Дія ціанаміду на аміак дає іміносечовину, відому як гуанідин; ця сполука може розглядатися як похідна сечовини, одержувана заміщенням кисню (>C=O)-групи іміногрупою (=NH):

NH2·CO·NH2................. NH2·C=NH·NH2

сечовина              гуанідин

 

Гуанідин також утворюється під час окиснення білків; він може бути одержаний синтетично. Він є кристалічною безбарвною та розпливчастою речовиною.

Його похідними є:

(а) дифенілгуанідин. Прискорювач вулканізації каучуку;

(b) ди-o-толілгуанідин. Прискорювач вулканізації каучуку;

(c) o-толілдигуанід. Прискорювач вулканізації каучуку.

(2) Альдиміни. Ці сполуки мають загальну формулу (R·CH=N·R1), де R і R1 являють собою алкільні чи арильні радикали (метил, етил, феніл та ін.) або іноді водень.

Вони складають продукти, відомі як шифові основи, найважливішими з який є:

(а) етиліденанілін;

(b) бутиліденанілін;

(c) альдол-αта -β-нафтиламіни;

(d) етиліден-п-толуїдин.

Усі ці продукти використовуються в гумовій промисловості.

(3) Прості іміноефіри.

(4) Амідини.

(5) 2,6-Дихлорфеноліндофенол.

До цієї товарної позиції не включаються, проте, циклічні полімери альдімінів (товарна позиція 2933).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2925 11 00

     

Дивись Пояснення до товарної позиції 2925, (A), перший абзац, (1).

 

Пояснення до товарної позиції 2926:

 

2926

Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу:

2926 10 00 00

- акрилонiтрил

2926 20 00 00

- 1-цiаногуанiдин (дицiандiамiд)

2926 30 00 00

- фенпропорекс (INN) та його солі; метадон (INN) - проміжний продукт (4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан)

2926 90

- iншi:

2926 90 20 00

- - iзофталонiтрил

2926 90 95 00

- - iншi

Загальна формула нітрилів має вигляд R·C≡N, де R являє собою алкільний чи арильний радикал або іноді азот. Моно-, ди– чи тринітрили містять, відповідно, один, два чи три ціанових радикали (-CN) в молекулі.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Акрилонітрил. Безбарвна рухлива рідина.

Акрилонітрильні полімери та сополімери не включаються; вони складають полімерні матеріали (група 39) або синтетичний каучук (група 40).

(2) 1-Ціаногуанідин (диціандіамід). Чисті білі кристали.

(3) Ціаногідрин ацетальдегіду.

(4) Ацетонітрил.

(5) Адипонітрил.

(6) Амінофенілацетонітрил.

(7) Бензонітрил.

(8) Ціаногідрин ацетону.

(9) Ціаноацетамід.

(10) Ціанопінаколін.

(11) Гідроксифенілацетонітрил.

(12) Імінодіацетонітрил.

(13) Нітробензонітрил.

(14) Нафтонітрил.

(15) Нітрофенілацетонітрил.

(16) Фенілціанамід.

(17) Триціанотриметиламін.

(18) Метадон-попередник (INN) – дивись Перелік наприкінці групи 29.

 

Пояснення до товарної позиції 2927:

 

2927 00 00 00

Дiазо-, азо- або азоксисполуки

Ці сполуки, найважливіші з яких належать до ароматичного ряду, характеризуються двома атомами азоту, зв’язаними подвійним зв’язком.

(А) Діазосполуки

До цієї групи продуктів включають:

(1) Солі діазонію. Ці сполуки є продуктами загальної формули RN2+Х-, де R є органічним радикалом, а Х – аніоном, наприклад:

(а) хлорид бензолдіазонію;

(b) тетрафтороборат бензолдіазонію.

До цієї товарної позиції включаються солі діазонію, стабілізовані чи нестабілізовані.

До цієї товарної позиції також включаються солі діазонію, розведені до стандартних концентрацій (наприклад, доданням нейтральної солі, такої як сульфат натрію) для одержання азобарвників.

(2) Сполуки з загальною формулою вигляду RN2, де R є органічним радикалом, наприклад:

(а) діазометан;

(b) етилдіазоацетат.

 

                                                                                                R2

(3) Сполуки з загальною формулою вигляду R1-N=N-N       , де R1 і R2 є

                                                                                                R3

органічними радикалами, а R3 – або органічним радикалом, або воднем, наприклад:

(а) діазоамінобензол;

(b) N-метилдіазоамінобензол;

(c) 3,3-дифеніл-1-п-толілтриазен.

ü
ý
þ

 

(Тут R1 = R2)

 

            (B) Азосполуки

Сполуки, що містять групу R1N=NR2, де R1 і R2 є органічними радикалами, один з атомів вуглецю яких зв’язаний безпосередньо з одним з атомів азоту, наприклад:

(1) Азобензол.

(2) Азотолуоли.

(3) Азонафталіни.

(4)2,2'-Диметил-2,2'-азодипропіонітрил.

(5) Аміноазобензолсульфокислоти.

(6) п-Аміноазобензол.

ü
ý
þ   (Тут R1 = R2)

Радикали R1 і R2 самі по собі можуть містити додаткові -N=N– групи (бісазо-, трисазо- та ін. сполуки).

(C) Азоксисполуки

Ці сполуки мають загальну формулу R1-N2O-R2, де атом кисню зв’язаний з одним із двох атомів азоту та у яких R1 і R2 являють собою звичайно арильні радикали.

Азоксисполуки являють собою блідо-жовті кристалічні речовини. До них відносяться:

(1) Азоксибензол.

(2) Азокситолуол.

(З) п-Азоксианізол.

(4) п-Азоксифенетол.

(5) Азоксибензойна кислота.

(6) Азоксикорична кислота.

(7) Азокситолуїдин.

Діазо- та азосполуки є вихідними сполуками для утворення азобарвників. Вони дають заміщені похідні, які також включаються сюди.

Органічні фарбувальні речовини не включаються до цієї товарної позиції і розглядаються в групі 32.

 

Пояснення до товарної позиції 2928:

 

2928 00

Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну:

2928 00 10 00

- N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн

2928 00 90

- iншi:

2928 00 90 10

- - фенілгідразин

2928 00 90 90

- - інші

 

До цієї товарної позиції не включаються гідразин або гідроксиламін або їх неорганічні солі (товарна позиція 2825), але включаються лише їх органічні похідні.

Гідразин (H2N·NH2) може під час заміщення одного або більше атомів водню давати похідні, такі як (R·NH·NH2) та (R·HN·NH·R1), де R і R1 являють собою органічні радикали.

Гідроксиламін (NH2·OH) може також давати численні похідні під час заміщення  одного або більше атомів водню.

Нітрозофеноли, які являють собою таутомерні форми оксимів хінону, та нітрозоаміни, які є таутомерні форми оксимів хіноніміну, не включаються до цієї товарної позиції (див. Пояснення до товарних позицій 2908 та 2921).

Органічними похідними гідразину та гідроксиламіну є:

(1) Фенілгідразин.

(2) Толілгідразин.

(3) Метилфенілгідразин.

(4) Бромфенілгідразин.

(5) Бензилфенілгідразин.

(6) Нафтилгідразин.

(7) Фенілгідроксиламін.

(8) Нітрозофенілгідроксиламін.

(9) Диметилгліоксим.

(10) Фенілглюкозазон.

(11) Фенілгліоксим.

(12) Фенілгідразон ацетальдегіду.

(13) Ацетальдоксим.

(14) Ацетофеноксим.

(15) Ацетоксим.

(16) Семикарбазон бензальдегіду.

(17) Бензальдоксим.

(18) Бензиліденацетоксим.

(19) Гідроксамові кислоти.

(20) Дифенілкарбазид.

(21) Семикарбазид (карбамілгідразин).

(22) Фенілсемикарбазид (1-карбаміл-2-фенілгідразин).

(23) Четвертинні гідразинові солі та основи.

(24) Гідразиди карбонових кислот.

(25) Гідразидини.

 

Пояснення до товарної позиції 2929:

 

2929

Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи із вмістом азоту:

2929 10 00

- iзоцiанати:

2929 10 00 10

- - метилфенiлендiiзоцiа-нати (толуолдiiзоцiанати)

2929 10 00 90

- - інші

2929 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Ізоціанати.

Ця група сполук включає моно- та поліфункціональні ізоціанати. Ізоціанати з ді- або більше функціональними групами, такі як дифенілметандіізоціанат (MDI), гексаметилендіізоціанат (HDI), толуїлендіізоціанат (TDI) та толуїлендіізоціанат димер, який широко використовується у виробництві поліуретанів.

До цієї товарної позиції не включаються полі(метилфеніленізоціонат) (необроблений (сирий) (MDI) або полімерний (MDI)) (товарна позиція 3909).

(2) Ізоціаніди (карбіламіни).

(3) Азиди карбонових кислот.

(4) Органічні заміщені амідні похідні неорганічних кислот (крім вугільної кислоти) та органічні заміщені імідні похідні неорганічних кислот.

(5) Цикламат кальцію (циклогексилсульфамат кальцію).

(6) Октаметилпірофосфорамід (ОМФА).

(7) Диметилнітрозамін.

(8) Метилтринітрофенілнітрамін (тетрил) і т.д. Використовується як вибухова речовина.

(9) Нітрогуанідин. Вибухова речовина.

 

 

Підгрупа X
Органо-неорганічні сполуки, гетероциклічні сполуки,
нуклеїнові кислоти і їх солі, сульфонаміди

Загальні положення

Органо-неорганічні сполуки, що включаються в товарні позиції 2930 і 2931, являють собою органічні сполуки, молекули яких містять, додатково до атомів водню, кисню або азоту, атоми металів або неметалів (таких як сірка, миш’як, ртуть, свинець та ін.), безпосередньо зв’язані з вуглецем.

До товарної позиції 2930 (сіркоорганічні сполуки) та товарної позиції 2931 (інші органо-неорганічні сполуки) не включаються сульфовані або галогеновані похідні (включаючи змішані похідні), які, крім водню, кисню та азоту, мають лише безпосередньо зв’язані з вуглецем атоми сірки або галогенів, які визначають їх властивості як сульфованих або галогенованих похідних (чи змішаних похідних).

До товарних позицій 2932–2934 включаються гетероциклічні сполуки.

Термін „гетероциклічні” стосується органічних сполук, складених з одного або більше кілець, і які містять у кільці (кільцях), додатково до атомів вуглецю, атоми інших елементів, таких як кисень, азот чи сірка. Таким способом утворюються такі гетероциклічні групи:

(А) П’ятичленні кільця

(1) Які містять один гетероатом:

(а) кисню: група фурану (товарна позиція 2932);

(b) сірки: група тіофену (товарна позиція 2934);

(c) азоту: група піролу (товарна позиція 2933).

(2) Які містять два гетероатоми:

(а) одного кисню, одного азоту: група оксазолу та ізоксазолу (товарна позиція 2934);

(b) однієї сірки, одного азоту: група тіазолу (товарна позиція 2934);

(c) два азоти: групи імідазолу та піразолу (товарна позиція 2933).

(3) Які містять три чи більше гетероатомів:

(а) одного кисню, два азоти: група фуразану (товарна позиція 2934);

(b) три азоти: група триазолу (товарна позиція 2933);

(c) чотири азоти: група тетразолу (товарна позиція 2933).

(B) Шестичленні кільця

(1) Які містять один гетероатом:

(а) кисню: група пірану (товарна позиція 2932);

(b) сірки: група тіїну (тіапірану) (товарна позиція 2934);

(c) азоту: група піридину (товарна позиція 2933).

(2) Які містять два гетероатоми:

(а) одного кисню, одного азоту: група оксазину (товарна позиція 2934);

(b) однієї сірки, одного азоту: група тіазину (товарна позиція 2934);

(c) два азоти: групи піридазину, піримідину, піразину та піперазину (товарна позиція 2933).

(C) Інші більш складні гетероциклічні сполуки

Ці сполуки одержують у результаті конденсації п’яти– або шестичленних гетероциклічних сполук з іншими карбоциклічними кільцями.

Приклади включають такі групи:

(а) кумарон (товарна позиція 2932);

(b) бензопіран (товарна позиція 2932);

(c) ксантен (товарна позиція 2932);

(d) індол (товарна позиція 2933);

(e) хінолін та ізохінолін (товарна позиція 2933);

(f) акридин (товарна позиція 2933);

(g) бензотіофен (тіонафтен) (товарна позиція 2934);

(h) індазол (товарна позиція 2933);

(ij) бензимідазол (товарна позиція 2933);

(k) феназин (товарна позиція 2933);

(l) феноксазин (товарна позиція 2934);

(m) бензоксазол (товарна позиція 2934);

(n) карбазол (товарна позиція 2933);

(o) хіназолін (товарна позиція 2933);

(p) бензотіазол (товарна позиція 2934).

У товарних позиціях 2932-2934 сполуки, які містять більш ніж одне гетероциклічне кільце, якщо тільки одне з цих кілець спеціально поіменовано у товарній підпозиції товарних позицій 2932-2934, повинні включатись до цієї товарної підпозиції. Проте, якщо на рівні товарної підпозиції поіменовані два або більше гетероциклічних кілець, то сполука повинна включатись до спеціальної товарної підпозиції, останньої у порядку зростання кодів.

 

Пояснення до товарної позиції 2930:

 

2930

Сполуки сiркоорганiчнi:

2930 20 00

- тiокарбамати та дитiокарбамати:

2930 20 00 10

- - етилпропілтіокарбамат (S-етил-NN-ди-н-пропілтіокарбамат)

2930 20 00 90

- - інші

2930 30 00 00

- тiурам моно-, ди- або тетрасульфiди

2930 40

- метiонiн:

2930 40 10 00

- - метіонін (INN)

2930 40 90 00

- - інші

2930 50 00 00

- каптафол (ISO) та метамідофос (ISO)

2930 90

- iншi:

2930 90 13 00

- - цистеїн і цистин

2930 90 16 00

- - похiднi цистеїну або цистину

2930 90 20 00

- - тiодиглiколь (INN) (2,2’-тiодiетанол)

2930 90 30 00

- - DL-2-гiдрокси-4-(метилтiо)масляна кислота

2930 90 40 00

- - 2,2’-тiодiетилбiс [3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гiдроксифенiл) пропiонат]

2930 90 50 00

- - сумiш iзомерiв, що мiстить 4-метил-2,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн та 2-метил-4,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн

2930 90 60 00

- - 2-(N,N-диетиламін)етантіол

2930 90 99

- - iншi:

2930 90 99 10

- - - дитiокарбонати (ксантати, ксантогенати)

2930 90 99 90

- - - інші

До цієї товарної позиції включаються сіркорганічні сполуки, у молекулах яких є атом (атоми) сірки, безпосередньо зв’язаний з атомом (атомами) вуглецю (див. Примітку 6 до цієї групи). До неї включаються сполуки, молекули яких містять, додатково до атома (атомів) сірки, атом(и) інших неметалів або металів, безпосередньо зв’язані з атомом (атомами) вуглецю.

(А) Дитіокарбонати (ксантогенати)

Ці сполуки являють собою складні діефіри або солі складних моноефірів дитіокарбонової кислоти і відповідають загальній формулі CS(OR)(SR'), де R – органічний радикал і R'-метал (натрій, калій та ін.) або органічний радикал.

(1) Етилдитіокарбонат натрію (етилксантогенат). Аморфний; використовується для виготовлення синтетичного індиго та для флотації руд.

(2) Етилдитіокарбонат калію (етилксантогенат). Маслянисті, жовтуваті кристали; використовується як флотаційний агент для свинцевих і цинкових руд та як антипаразитичний та антиспоровий засіб.

(3) Метил-, бутил-, пентил– та бензилдитіокарбонати (ксантогенати).

(B) Тіокарбамати, дитіокарбамати та тіурамсульфіди

(1) Тіокарбамати включають солі та складні ефіри тіокарбамінової кислоти (NH2·CO·SH або NH2·CS·OH) (яка не існує у вільному стані) незалежно від того, заміщені чи ні атоми водню NH2-групи на алкільні чи арильні групи.

(2) Дитіокарбамати включають солі та складні ефіри дитіокарбамінової кислоти незалежно від того, заміщені чи ні атоми водню NH2-групи на алкільні чи арильні групи. Солі металів заміщених дитіокарбамінових кислот (наприклад, дибутилдитіокарбамат цинку) використовуються як прискорювачі вулканізації в гумовій промисловості.

(3) Тіурам моно-, ди– або тетрасульфіди. Алкіл-заміщені похідні (наприклад, тетраетилтіурамдисульфід) використовуються як прискорювачі вулканізації.

(C) Сульфіди (або прості тіоефіри)

Ці сполуки можуть розглядатися як прості ефіри, в яких атом кисню заміщений атомом сірки.

(R·O·R1)

простий ефір

......................

(R·S·R1)

сульфід

 

(1) Метіонін. Білі пластинки або порошок. Амінокислота. Невід’ємний компонент харчування людини, не синтезується організмом людини.

(2) Диметилсульфід, дифенілсульфід. Безбарвні рідини з дуже неприємним запахом.

(3) Тіодигліколь або біс(2-гідроксиетил)сульфід; рідина, використовувана як розчинник для барвників у текстильному виробництві під час нанесення малюнка на текстильні матеріали (для друкування).

(4) Тіоанілін або 4,4'-діамінодифенілсульфід.

(D) Тіоаміди

(1) Тіосечовина (NH2·CS·NH2) являє собою діамід тіовугільної кислоти і, отже, є сірчаним аналогом сечовини. Блискучі, білі кристали. Використовуються у фотографії, як допоміжний агент у фарбуванні та для одержання проміжних сполук під час виробництва барвників та у фармацевтичній промисловості.

(2) Тіокарбанілід (дифенілтіосечовина). Безбарвні кристалічні таблетки або аморфний білий порошок. Використовується для одержання проміжних сполук під час виробництва барвників (сірчані барвники, індиго) і синтетичних фармацевтичних продуктів; також застосовується як прискорювач вулканізації гуми та для флотації руд.

(3) Ди-o-толілтіосечовина. Білий порошок, не розчинний у воді; використовується як прискорювач вулканізації гуми.

(E) Тіоли (меркаптани)

Ці сполуки сірки відповідають спиртам або фенолам, в яких атоми кисню заміщені атомами сірки.

(R·OH)

спирт або фенол

......................

(R·SН)

меркаптан

 

(1) Тіоспирти, як і спирти, можуть бути первинними, вторинними або третинними, які містять, відповідно, групи (-CH2·SH), (>CH·SH) або (àС·SH).

Вони звичайно є безбарвними або жовтуватими рідинами з неприємним запахом:

(а) метантіол (метилмеркаптан);

(b) етантіол (етилмеркаптан);

(c) бутантіол (бутилмеркаптан);

(d) пентантіол (пентилмеркаптан).

(2) Тіофеноли:

(а) тіофенол (C6H5·SH);

(b) o-меркаптобензойна кислота, називана іноді тіосаліциловою кислотою.

(F) Тіоальдегіди

Загальна формула (R·CS·H).

(G) Тіокетони

Загальна формула (R·CS·R1).

(H) Тіокислоти

Загальна формула (R·CO·SH або R·CS·OH, а також R·CS·SН).

Наприклад, дитіосаліцилова кислота (C6H4·(OH)·CS·SH), проте, ця назва часто застосовується до сполуки ди(о-карбоксифеніл)дисульфід.

(IJ) Сульфінові кислоти, сульфоксиди та сульфони

Ці сполуки мають загальні формули (R·SO2·H), (R·SO·R1) і (R·SO2·R1), відповідно.

Наприклад, сульфональ, безбарвні кристали, застосовується в медицині.

(K) Ізотіоціанати

Загальна формула (RN=CS).

Їх можна розглядати як „складні ефіри” ізотіоціанової кислоти. Вони включають етилізотіоціанат, фенілізотіоціанат, алілізотіоціанат (або штучну гірчичну олію).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Сіркоорганічні сполуки, як визначено в Примітці 6 до цієї групи, повинні класифікуватися в цій товарній позиції, незалежно від того, містять вони чи не містять інші неметали або метали, безпосередньо зв’язані з атомами вуглецю.

 

Пояснення до товарної позиції 2931:

 

2931

Іншi органо-неорганічні сполуки:

2931 10 00 00

- тетраметилсвинець і тетраетилсвинець

2931 20 00 00

- трибутилолова сполуки

2931 90

- інші:

2931 90 10 00

- - диметил-метилфосфонат

2931 90 20 00

- - метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангiдрид)

2931 90 30 00

- - метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангiдрид)

2931 90 40 00

- - (5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксафосфінан-5-ил)метил метилметилфосфонат; біс[(5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксафосфінан-5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6- трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфінан 2,4,6-триоксид; диметилпропілфосфо-нат; диетилетилфосфонат; натрій 3-(тригідроксисилил) пропілметилфосфонат; суміші, які головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (аміноімінометил) сечовини

(в співвідношені 50:50)

2931 90 90

- - iншi:

2931 90 90 10

- - - дибутилолова дилаурат (dibutyltin dilaurate)

2931 90 90 30

- - - триетилалюміній

2931 90 90 40

- - - гліфосат (N-(фосфонометил) гліцин)

2931 90 90 90

- - - iншi

 

В дану товану позицію включаються:

(1) Тетраметилсвинець (Pb(CH3)4) та Тетраетилсвинець (Pb(C2H5)4). Леткі рідини, у чистому вигляді безбарвні, технічні продукти мають жовтий колір; токсичні; дуже ефективні як антидетонатори.

(2) Сполуки трибутилтину

(3) Кремній-органічні сполуки. Вони являють собою окремі сполуки визначеного хімічного складу, в яких кремній безпосередньо зв’язаний хоча б з одним атомом водню органічного радикала. До них відносяться органічні силани та силоксани; в деяких випадках ці сполуки полімеризуються з утворенням кремнійорганічних сполук. Силани включають в себе хлорсилани (наприклад, диметилдихлорсилан), алкоскисилани (наприклад, метилтриметоксисилан), алкіл- чи арилсилани (наприклад, дифенілсиландіол, тетраметилсилан) та інші силани, що містять різні функціональні групи (аміно-, нітрил-, оксираніл-, оксимо-, ацетокси- та ін.). Силоксани включають в себе гексаметилдисилоксан, октаметилтрисилоксан, октаметилциклотетрасилоксан, декаметилциклопентасилоксан і додекаметилциклогексасилоксан. В дану товарну позицію також включаються гексаметилдисилазан та органодисилани.

В дану товарну позицію не включаються неорганічні сполуки кремнію, які в основному відносяться до групи 28 (наприклад, тетрахлорид кремнію(SiCl4) – до товарної позиції 2812 чи трихлоросилан (SiHCl4) – до товарної позиції 2853). Складні ефіри кремнієвої кислоти та її солі включаються в товарну позицію 2920. Спеціально приготовані суміші окремих кремній-органічних сполук визначеного хімічного складу включаються до товарної позиції 3824.До цієї товарної позиції не включаються сполуки невизначеного хімічного складу, які містять у молекулі більше одного зв’язку кремній-кисень-кремній і які містять органічні групи, з’єднані з атомами кремнію безпосередньо зв’язками кремній-вуглець. Ці сполуки є силіконами в товарній позиції 3910.

(4) Карбоніл заліза, карбоніл нікелю і т.д.

(5) Миш’як-органічні сполуки:

(а) метиларсонова кислота (CH3·AsО(OH)2) та її солі. Кристалізується у вигляді пластівців та утворює кристалічні солі, такі як метиларсонат натрію (безбарвний, застосовується в медицині);

(b) какодилова (диметиларсинова) кислота та її солі. Ці сполуки містять радикал (-As(CH3)2), відомий за назвою какодил. Застосовується в медицині.

Какодилова кислота зустрічається у вигляді кристалів без кольору та запаху. Її основна сіль – какодилат натрію, білий кристалічний порошок;

(c) п-амінофеніларсонова кислота (NH2·C6H4·AsО(OH)2) та її солі. Кристалізується у вигляді блискучих білих голок. Основна сіль цієї кислоти – натрій-п-амінофеніларсонат являє собою білий кристалічний порошок без запаху, застосовується в медицині, зокрема, проти сонної хвороби;

(d) аміногідроксифеніларсонові кислоти, їх форміл- та ацетил- похідні та їх солі;

(e) арсенобензол (C6H5·As=As·C6H5) та його похідні – це сполуки, схожі на азосполуки, але які містять арсеногрупу (-As=As-) замість азогрупи (-N=N-).

(6) o-Йодозобензойна кислота.

(7) Алкіли металів, фулерени металів та металоцени

(8) Фосфорорганічні сполуки.

Ці органічні сполуки містять щонайменше один атом фосфору, безпосередньо з’єднаний з атомом вуглецю.

Ця група включає:

(а) диметил метилфосфонат;

(b) натрій 3-(тригідроксилил)пропіл метилфосфонат;

(с) О-ізопропіл метилфосфонофторат (сарин);

(d) О-пінаколил метилфосфонофторат (соман).

До цієї товарної позиції не включаються сіркоорганічні сполуки, молекули яких мають атом (атоми) сірки, безпосередньо зв’язаний з атомом  (атомами) вуглецю (див. Примітку 6 до цієї групи). До неї не включаються сполуки, молекули яких містять, крім атома (атомів) сірки, безпосередньо зв’язаного з атомом (атомами) вуглецю, атом (атоми) інших неметалів або металів, безпосередньо зв’язаний з атомом (атомами) вуглецю (наприклад, фонофос (ISO)) (товарна позиція 2930).

До цієї товарної позиції також не включаються ртуть-органічні сполуки, які можуть містити один чи більше атомів ртуті, зокрема, групу (-Hg.X), в якій Х являє собою залишок неорганічної чи органічної кислоти (товарна позиція 2852).

 

Пояснення до товарної позиції 2932:

 

2932

Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню:

 

- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване фуранове кiльце (гiдроване або негiдроване):

2932 11 00 00

- - тетрагiдрофуран

2932 12 00 00

- - 2-фуральдегiд (фурфурол)

2932 13 00 00

- - спирти фурфуриловий та тетрагiдрофуриловий

2932 19 00 00

- - iншi

2932 20

- лактони:

2932 20 10 00

- - фенолфталеїн; 1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метоксикарбонiл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-бензо[ди]iзохромен-1-iл]-6-октадецилокси-2-нафтенова кислота;

3’-хлор-6’- цикло-гексиламiноспiро [iзобензофуран-1(3Н), 9’-ксантен]-3-он; 6’-(N-етил-п-толуїдин)-2’-метилспіро[iзобензоф-уран-1(3Н), 9’-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]пiран-1-iл]нафталін-2-карбоксилат

2932 20 90 00

- - iншi

 

- iншi:

2932 91 00 00

- - iзосафрол

2932 92 00 00

- - 1-(1,3-бензодiоксол-5-ил)пропан-2-он

2932 93 00 00

- - пiперональ

2932 94 00 00

- - сафрол

2932 95 00 00

- - тетрагідроканабіноли (всі ізомери)

2932 99 00 00

- - iншi

До гетероциклічних сполук, які включаються до цієї товарної позиції, відносяться:

(А) Сполуки, що мають у структурі неконденсоване фурановое кільце (гідроване або негідроване).

Сюди включаються, inter alia (серед іншого):

(1) Тетрагідрофуран. Безбарвна рідина.

(2) 2-Фуральдегід (фурфураль). Одержують дистиляцією висівок зернових культур з сірчаною кислотою. Безбарвна рідина з властивим ароматичним запахом; на повітрі набуває жовтого, а потім коричневого кольору. Застосовується для очищення мінеральних олив, для виготовленні синтетичних смол, а також як розчинник для нітроцелюлози та лаків, як інсектицид і т.д.

(3) Фурфуриловий спирт. Безбарвна рідина, що темніє на повітрі. Дає бурхливу реакцію з концентрованими мінеральними кислотами. Використовується як розчинник нітроцелюлози, для виготовлення лаків та захисних водонепроникних покриттів.

(4) Тетрагідрофурфуриловий спирт. Безбарвна рідина.

(5) Фуран.

(Б) Лактони.

Ці сполуки можна розглядати як внутрішні складні ефіри карбонових кислот з спиртовою або фенольною функціональною групою, одержувані шляхом відщеплення води. Молекули можуть містити одну або більше складноефірну функціональну групу в кільці. Вони відомі як моно-, ди-, трилактони і т.д. відповідно до числа присутніх складноефірних груп. Проте циклічні складні ефіри поліспиртів з багатоосновними кислотами не включаються (див. Примітку 7 до цієї групи).

Лактони є досить стабільними сполуками, але характеризуються легкістю, з якою лактонне кільце може розкриватися під час оброблення лугом.

До цієї частини включаються, inter alia (серед іншого):

(а) кумарин (1,2-бензопірон). Ця сполука являє собою лактон ортокумарової кислоти. Кристалізується у вигляді білих пластівців. Застосовується в парфумерії, у медицині, а також для ароматизації вершкового масла, касторової олії, лікарських засобів і т.д. Ця сполука сповільнює також проростання насіння;

(b) метилкумарини. Мають той же зовнішній вигляд, що і кумарин, і також застосовуються в парфумерії;

(c) етилкумарини;

(d) дикумарол (дикумарин). Кристали. Застосовується в хірургії як антикоагулянт;

(e) 7-гідроксикумарин (умбеліферон). Білі кристали. Поглинає ультрафіолетові промені, тому знаходить застосування у виробництві лосьйонів і кремів для загару;

(f) дигідроксикумарини (ескулетин і дафнетин). Розчинні в гарячій воді кристали.

Глюкозиди дигідроксикумаринів (ескуліну та дафніну) включаються до товарної позиції 2938;

(g) ноналактон. Безбарвна або жовтувата рідина; застосовується в парфумерії;

(h) ундекалактон. Зовнішній вигляд та галузь застосування ті ж, що і у ноналактону;

(ij) бутиролактон (лактон гідроксимасляної кислоти). Безбарвна рідина з приємним запахом; змішується з водою. Проміжний продукт і розчинник для синтетичних смол. Застосовується у виробництві препаратів для видалення олійної фарби, а також у нафтовій промисловості;

(k) пропіонолактон. Рідина, розчинна у воді. Дезінфекційний і стерилізаційний засіб, і бактерицид;

(l) глюкуронолактон (лактон глюкуронової кислоти). Білий порошок, легко розчинний у воді. Застосовується в медицині та як стимулятор росту;

(m) D-глюконолактон (d-лактон глюконової кислоти). Розчинні кристали. Застосовується в харчових продуктах як підкислювальна речовини;

(n) пантолактон. Розчинні кристали. Застосовується для очищення пантотенової кислоти;

(o) сантонін. Являє собою внутрішній складний ефір сантонової кислоти, видобутий з полину цитварного, висушених невідкришився головчастих суцвіть Artemisia cina. Кристали без кольору і запаху; досить сильний протиглисний (антигельмінтний) засіб;

(p) фенолфталеїн. Одержують конденсацією фталевого ангідриду з фенолом. Білий або жовтувато-білий кристалічний порошок без запаху, розчинний в етанолі. Вступає в реакцію з лугами із забарвленням у вишнево-червоний колір, який зникає у разі підкислення розчину. Використовується як хімічний реактив та як проносний засіб.

До цієї групи включається йодфенолфталеїн. Жовтий порошок, також застосовуваний як проносний засіб.

До цієї товарної позиції, проте, не включаються:

(i) натрієві похідні тетрагалогенідів фталеїну (товарна позиція 2918);

(ii) флуоресцеїн (резорцин-фталеїн) (товарна позиція 3204);

(q) тимолфталеїн. Білі кристали; застосовується також як реактив для аналізів і в медицині;

(r) ізоаскорбінова кислота. Гранульовані кристали.

Проте слід зазначити, що до цієї товарної позиції не включається аскорбінова кислота (товарна позиція 2936);

(s) дегідрацетова кислота. Безбарвні кристали, не розчинні у воді;

(t) амбретолід. Безбарвна рідина з мускатним запахом, застосовується в парфумерії;

(u) дикетен. Безбарвна негігроскопічна рідина;

(v) 3,6-диметил-1,4-діоксан-2,5-діон.

(C) Інші гетероциклічні сполуки, які містять лише гетероатом(и) кисню.

Сюди входять, inter alia (серед іншого):

 (1) Бензофуран (кумарон). Зустрічається в легких оливах під час дистиляції кам’яновугільної смоли. Безбарвна рідина, застосовувана у виробництві синтетичних полімерних матеріалів (кумаронові смоли) і т.д.

(2) 1,3-Діоксолан.

(3) 1,4-Діоксан (діоксид діетилену). Застосовується як розчинник.

(4) 1,3-Діоксан.

(5) Сафрол. Одержують з сасафрасової олії. Безбарвна рідина, яка набуває жовтого забарвлення; застосовується в парфумерії та як продукт для метилендіоксиамфетаміну та метилендіоксиметамфетаміну (див. Перелік напівпродуктів наприкінці групи 29).

(6) Ізосафрол. Одержують з сафролу; використовується в парфумерії та як продукт для метилендіоксиамфетаміну та метилендіоксиметамфетаміну (див. Перелік напівпродуктів наприкінці групи 29).

(7) Тетрагідроканнабіноли..

(8) Піперональ (піперонілальдегід або геліотропін) (CH2O2·C6H3·CHO). Білі кристали або пластівці з запахом геліотропу; застосовується в парфумерії, для ароматизації лікерів та як продукт для метилендіоксиамфетаміну та метилендіоксиметамфетаміну (див. Перелік напівпродуктів наприкінці групи 29).

 (9) Піперонілова кислота.

 (10) 1-(1,3-бензодіоксол-5-ил)пропан-2-он (3,4-метилендіоксифенілацетон). Білі або жовтуваті кристали. Використовується як попередник для виробництва метилендіоксиамфетаміну та метилендіоксиметамфетаміну (див. Перелік попередників наприкінці групи 29).

Гідромеркуріодибромфлуоресцеин включається в товарну позицію 2852.

Деякі речовини цієї товарної позиції, що відносяться, відповідно до міжнародних правових актів, до наркотичних або психотропних засобів, наведені в списку наприкінці групи 29.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) пероксиди кетонів (товарна позиція 2909);

(b) епоксиди з тричленним кільцем (товарна позиція 2910);

(c) циклічні полімери альдегідів (товарна позиція 2912) або тіоальдегідів (товарна позиція 2930);

(d) ангідриди багатоосновних карбонових кислот і складні циклічні ефіри поліспиртів або фенолів з багатоосновними кислотами (товарна позиція 2917).

Пояснення до товарної підпозиції:

Товарна підпозиція 2932 20

Лактони, що містять додатковий гетероатом, крім атома кисню лактонної групи (наприклад, дилактод), у цьому ж кільці, не повинні включатися в товарні підпозиції, в яких розглядаються лактони. У таких випадках розглядаючи сполуки слід брати до уваги додатковий гетероатом. Так, наприклад, ангідрометиленлимонна кислота має класифікуватися в товарній підпозиції 2932 99, а не в товарній підпозиції 2932 20.

Якщо складноефірна функціональна група є частиною двох або більше кілець і якщо одне з цих кілець не містить додаткового гетероатома (крім атома кисню лактонної групи), така молекула повинна розглядатися як лактон.

Лактони, що включаються в підпозицію 2932 20, повинні мати різні лактонні групи, відділені як мінімум одним атомом вуглецю біля кожного кінця. Проте до цієї підпозицію не включаються такі продукти, в яких атоми вуглецю, що відділяють і суміжні з лактонними групами, утворюють оксогрупу (>C=O), іміногрупу (>C=NH) або тіоксогрупу (>C=S).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2932 20 10 - 2932 20 90

 

            Дивись Пояснення до товарної підпозиції 2932 20.

     Дивись також Пояснення до товарної позиції 2932, перший  абзац, (B).

 

 

            Пояснення до товарної позиції 2933:

 

2933

Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту:

 

- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiразольне кiльце (гiдроване або негiдроване):

2933 11

- - феназон (антипiрин) та його похiднi:

2933 11 10 00

- - - пропiфеназон (INN)

2933 11 90 00

- - - iншi

2933 19

- - iншi:

2933 19 10 00

- - - фенiлбутазон (INN)

2933 19 90 00

- - - iншi

 

- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване iмiдазольне кiльце (гiдроване або негiдроване):

2933 21 00 00

- - гiдантоїн та його похiднi

2933 29

- - iншi:

2933 29 10 00

- - - нафазолiну гідрохлорид (INNM) та нафазолiну нiтрат (INNM); фентоламiн (INN); толазолiну гідрохлорид (INNM)

2933 29 90 00

- - - iншi

 

- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiридинове кiльце (гiдроване або негiдроване):

2933 31 00 00

- - пiридин та його солi

2933 32 00 00

- - пiперидин та його солi

2933 33 00 00

- - алфентаніл (INN), анілеридин (INN), безитрамід (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипіпанон (INN), фентаніл (INN), кетобемідон (INN), метилфенідат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN)-проміжний продукт А, фенциклідин (INN) (PCP), феноперидин (INN), піпрадрол (INN), піритрамід (INN), пропірам (INN) та тримеперидин (INN); солі цих сполук

2933 39

- - iншi:

2933 39 10 00

- - - iпронiазид (INN); кетобемiдону гідрохлорид (INNM); бромiд піридостигмiну (INN)

2933 39 20 00

- - - 2,3,5,6-тетрахлоропiридин

2933 39 25 00

- - - 3,6-дихлоропiридин-2-карбоксилова кислота

2933 39 35 00

- - - 2-гiдроксиетиламонiй-3,6-дихлорпіридин-2-карбоксилат

2933 39 40 00

- - - 2-бутоксіетил (3,5,6-трихлор-2-пiридилоксi) ацетат

2933 39 45 00

- - - 3,5-дихлор-2,4,6-трифторопiридин

2933 39 50 00

- - - флуроксипір (fluroxypyr (ISO), складний метиловий ефiр

2933 39 55 00

- - - 4-метилпiридин

2933 39 99 00

- - - iншi

 

- сполуки, що мiстять у структурi хiнолiновий або iзохiнолiновий цикл (гiдрований або негідрований), без подальшої конденсацiї:

2933 41 00 00

- - леворфанол (INN) та його солі

2933 49

- - iншi:

2933 49 10 00

- - - галогеновані похідні хіноліну; похідні хінолінкарбонової кислоти

2933 49 30 00

- - - декстрометорфан (INN) та його солі

2933 49 90 00

- - - інші

 

- сполуки, що мiстять у структурi пiримiдинове кiльце (гiдроване або негiдроване) або піперазинове кільце:

2933 52 00 00

- - малонiлсечовина (барбiтурова кислота) та її солі

2933 53

- - алобарбітал (INN), амобарбітал (INN), барбітал (INN), буталбітал (INN), бутобарбітал (INN), циклобарбітал (INN), метилфенобарбітал (INN), пентобарбітал (INN), фенобарбітал (INN), секбутабарбітал (INN), секобарбітал (INN) і вінілбітал (INN); солі цих сполук:

2933 53 10 00

- - - фенобарбiтал (INN), барбітал (INN) та їх солi

2933 53 90 00

- - - iншi

2933 54 00 00

- - інші похідні малонілсечовини (барбітурової кислоти); солі цих сполук

2933 55 00 00

- - лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) і зипепрол (INN); солі цих сполук

2933 59

- - iншi:

2933 59 10 00

- - - дiазинон (ISO)

2933 59 20 00

- - - 1,4-дiазабiцикло-[2.2.2]октан(триетилен-дiамiн)

2933 59 95 00

- - - iншi

 

- сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване триазинове кiльце (гiдроване або негiдроване):

2933 61 00 00

- - меламiн

2933 69

- - iншi:

2933 69 10 00

- - - атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентри-нiтроамiн)

2933 69 40 00

- - - метенамiн (INN) (гексаметилентетрамiн); 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)-1,3,5-триазин-2-iл-амiно]фенол

2933 69 80 00

- - - iншi

 

- лактами:

2933 71 00 00

- - 6-гексанлактам (епсилон-капролактам)

2933 72 00 00

- - клобазам (INN) та метиприлон (INN)

2933 79 00 00

- - iншi лактами

 

- iншi:

2933 91

- - алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордіазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), діазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудіазепам (INN), флунітразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мідазолам (INN), німетазепам (INN), нітразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), піназепам (INN), празепам (INN), піровалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) і триазолам (INN); солі цих сполук:

2933 91 10 00

- - - хлордіазепоксид (INN)

2933 91 90 00

- - - інші

2933 99

- - інші:

2933 99 20 00

- - - iндол, 3-метилiндол (скатол),
6-алiл-6,7-дигiдро-5Н-дибенз [с,е] азепін (азапетин), хлордiазепоксид, фенiндамiн (INN) та їх солi; iмiпрамiн гідрохлорид (INNM)

2933 99 50 00

- - - 2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотiазол-2-iл) фенол

2933 99 80 00

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються такі гетероциклічні сполуки:

(А) Сполуки, що містять у структурі неконденсоване піразольное кільце (гідроване або негідроване).

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

(1) Феназон (антипірин, диметилфенілпіразолон). Кристалічний порошок або пластівці. Безбарвний, без запаху. Застосовується в медицині як жарознижувальний та антиневралгічний засіб.

(2) Амінофеназон (4-диметиламіно-2,3-диметил-1-феніл-5-піразолон) (амідопірин, диметиламіноанальгезин) та його солі. Безбарвні листкоподібні кристали. Має більш сильну жарознижувальну та антиневралгічну дію, ніж анальгезин.

(3) 1-Феніл-3-піразолідон.

(B) Сполуки, що містять у структурі неконденсоване имідазольне кільце (гідроване або негідроване).

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

(1) Гідантоїн та його заміщені похідні (наприклад, нітрогідантоїн, метилгідантоїн і фенілгідантоїн). Одержують конденсацією гліколевої кислоти з сечовиною.

(2) Лізидин. Гігроскопічні білі кристали; застосовується в медицині як розчинник сечової кислоти.

(C) Сполуки, що містять у структурі неконденсоване піридинове кільце (гідроване або негідроване).

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

(1) Піридин. Міститься в кам’яновугільній смолі, у кістковій олії і т.п. Безбарвна або злегка жовтувата рідина з сильним неприємним запахом. Застосовується в органічному синтезі, у гумовій промисловості, для фарбування і друкування текстильних матеріалів, як денатурувальний засіб для спирту, у медицині і т.д.

Для включення до цієї товарної позиції піридин повинен мати чистоту 95 мас. % або більше. Піридин з меншою чистотою не включається (товарна позиція 2707).

(2) Похідні піридину включають, inter alia (серед іншого):

(а) метилпіридин (піколін), 5-етил-2-метилпіридин (5-етил-2-піколін) та 2-вінілпіридин.

Для включення до цієї товарної позиції ці похідні повинні мати чистоту 90 мас. % або більше (у випадку метилпіридину слід враховувати сумарно всі ізомери метилпіридину). Похідні більш низької чистоти не включаються (товарна позиція 2707);

(b) піридинкарбонові кислоти.

До цих сполук відноситься піридин-g-карбонова кислота (ізонікотинова кислота). Безбарвні кристали, які утворюються окисненням g-піколіну або синтезом. Її гідразид застосовується для лікування туберкульозу.

Піридин-b-карбонова кислота, відома за назвою нікотинової кислоти, проте, не включається (товарна позиція 2936);

(c) діетиламід піридин-b-карбонової кислоти. Масляниста рідина, майже безбарвна; застосовується в медицині для стимуляції кровообігу та дихання;

(d) гексанікотинат мезоінозиту.

(3) Похідні піперидину включають:

(а) 1-метил-4-фенілпіперидинкарбонову кислоту;

(b) складний етиловий ефір 1-метил-3-фенілпіперидин-3-карбонової кислоти;

(c) складний етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти (петидин);

(d) кетобемідон (INN) (1-(4-(м-гідроксифеніл)-1-метил-4-піперидил)пропан-1-он).

(D) Сполуки, що містять у структурі хінолінову або ізохінолінову кільцеву систему (гідровану або негідровану), без наступної конденсації.

Хінолін, ізохінолін та їх похідні, біциклічні системи, що містять бензольне кільце, конденсоване з піридиновим кільцем. Хінолін та ізохінолін містяться в кам’яновугільній смолі, але їх можна одержати і синтетично. Безбарвні рідини з високим показником заломлення, з властивим неприємним і різким запахом. Застосовуються в органічному синтезі (наприклад, у синтезі барвників, лікарських засобів).

До похідних відносяться, inter alia (серед іншого):

(1) Метилхінолін.

(2) Ізобутилхінолін.

(3) Ізопропілхінолін.

(4) Тетрагідрометилхінолін.

(5) 3-, 4-, 5-, 6-, 7- і 8-Гідроксихіноліни та їх солі. Одержують шляхом введення гідроксильної групи в одне з двох кілець молекули хіноліну.

Сюди відносяться також комплексні сполуки 8-гідроксихіноліну з металами.

(6) Фенілхінолінкарбонова кислота (фенілцинхонінова кислота). Безбарвні голки або жовтувато-білий порошок. Ліки проти подагри та ревматизму.

(7) Октаверин (INN) (6,7-диметокси-1-(3,4,5-триетоксифеніл)ізохінолін).

(8) N-Метилморфінан.

(9) 3-Гідрокси-N-метилморфінан.

(E) Сполуки, що містять у структурі піримідинове кільце (гідроване або негідроване) або піперазинове кільце.

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

(1) Малонілсечовина (барбітурова кислота) та її похідні. Похідні барбітурової кислоти. Це дуже важлива група сполук піримідину. Вони утворюють водорозчинні солі натрію. Як алкіл-заміщені похідні барбітурової кислоти, так і їхні солі застосовуються в медицині як снотворні та седативні засоби. Сполуки, які представляють цю групу, включають барбітал(INN) (діетилмалонілсечовина), фенобарбітал(INN) (етилфенілмалонілсечовина), амобарбітал(INN) (етилізоамілмалонілсечовина), секобарбітал(INN) (аліл-1-метилбутилмалонілсечовина) та циклобарбітал (INN) (5-циклогекс-1-еніл-5-етилбарбітурова кислота).

(2) Тіопентон натрію (пентіобарбітал натрію), циклічний тіоуреїд. Жовтувато-білий водорозчинний гігроскопічний порошок з неприємним запахом. Застосовується в медицині як анестезувальний засіб.

(3) Піперазин (діетилендіамін). Кристалічна біла маса. Гігроскопічний, має властивий запах. Застосовується в медицині для лікування подагри.

(4) 2,5-Диметилпіперазин. Безбарвна масляниста рідина або паста, застосовується як розчинник сечової кислоти.

(F) Сполуки, що містять у структурі неконденсоване триазинове кільце (гідроване або негідроване).

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

(1) Меламін (триамінотриазин). Блискучі білі кристали, застосовувані для виробництва полімерних матеріалів.

(2) Триметилентринітрамін (гексоген). Вибухова речовина, кристалічний білий порошок, чутливий до удару.

(3) Ціанурова кислота (енольна та кето-форми).

(4) Метенамін (INN) (гексаметилентетрамін), його солі та похідні. Білі кристали правильної форми, добре розчинні у воді. Використовуються в медицині як розчинник сечової кислоти (сечовий антисептик), у виробництві синтетичних смол, як прискорювач вулканізації гуми, як антиферментний агент і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються пастилки і таблетки метенаміну(INN) для медичного використання (товарна позиція 3004) та метенамін, поданий у формах (наприклад, таблетки, бруски чи аналогічні форми), для використання як паливо (товарна позиція 3606).

(G) Лактами.

Ці сполуки можна розглядати як внутрішні аміди, схожі до лактонів; їх одержують з амінокислот шляхом елімінування води. Молекули можуть містити одну або більше амідних функціональних груп у кільці. Вони відомі як моно-, ди-, трилактами і т.д. відповідно до кількості присутніх амідних функціональних груп.

До цієї товарної позиції включаються також лактими, які є енольними таутомерами лактамів (які є кетонними ізомерами).

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

(1) 6-Гексанлактам (епсилон-капролактам). Білі кристали; розчинний у воді; виділяє їдкий дим. Застосовується для виробництва полімерних матеріалів і штучних волокон.

(2) Ізатин (лактам ізатинової кислоти). Блискучі жовтувато-коричневі кристали. Застосовується для виготовлення фарб і в медицині.

(3) 2-Гідроксихінолін (карбостирил), лактам o-амінокоричної кислоти.

(4) 3,3-ди (п-ацетоксифеніл) оксиндол (діацетилдигідроксидифенілизатин). Білий кристалічний порошок, не розчинний у воді. Застосовується як проносне.

(5) 1-Вініл-2-піролідон. Жовтуватий кристалічний порошок з приємним запахом. Застосовується для виробництва полівінілпіролідону (включається до групи 39) та в медицині.

(6) Примідон (INN) (5-етил-5-фенілпергідропіримідин-4,6-діон). Білі кристали; розчинний у воді.

(7) 1,5,9-триазациклододекан-2,6,10-трион.

До цієї товарної позиції не включається бетаїн (триметилгліцин, триметилглікокол), внутрішньомолекулярна четвертинна амонієва сіль (товарна позиція 2923).

(H) Інші гетероциклічні сполуки, що містять лише гетероатом(и) азоту.

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

(1) Карбазол та його похідні. Являє собою конденсований з двома бензольними кільцями пірольний цикл. Зустрічається у важких фракціях кам’яновугільної смоли, але може бути одержаний також синтетично. Блискучі кристалічні пластівці, застосовувані для виробництва фарб і полімерних матеріалів.

(2) Акридин та його похідні. Акридин містить конденсований з двома бензольними кільцями піридиновий цикл. У невеликих кількостях присутній в кам’яновугільній смолі, але може бути одержаний також синтетичним шляхом. Застосовується для виробництва фарб і деяких лікарських засобів.

До цієї товарної позиції включаються такі похідні акридину (крім тих, які розглядаються як фарби):

(а) профлавін (воденьсульфат 3,6-діаміноакридину), червоно-коричневий кристалічний порошок;

(b) лактат 2,5-діаміно-7-етоксиакридину, жовтий порошок.

Обидві ці похідні мають антисептичні та бактерицидні властивості.

(3) Індол. Є присутнім у кам’яновугільній смолі, але звичайно одержують синтетичним шляхом. Невеликі кристалічні пелюстки, безбарвні або злегка жовтуваті, під дією світла і повітря набувають червоного кольору. За поганого очищення має яскраво виражений запах фекалій, але після очищення має сильний квітковий запах. Застосовується для виготовленні синтетичних парфумів і в медицині.

(4) β-метиліндол (скатол). Кристалізується у вигляді безбарвних пластівців; у неочищеному вигляді має запах фекалій.

(5) Меркаптобензиміназол.

(6) Фталгідразид (гідразид фталевої кислоти).

(7) Етиленімін (азиридин) та його N-заміщені похідні.

(8) Порфірини (похідні порфіну).

Проте порфірин (алкалоїд) включається до товарної позиції 2939.

Деякі речовини цієї товарної позиції, які за міжнародними документами віднесені до наркотичних або психотропних засобів, наведені в Переліку наприкінці групи 29.

До цієї товарної позиції не включаються іміди багатоосновних кислот.

Пояснення до товарних підпозицій:

Товарні підпозиції 2933 11, 2933 21 та 2933 54

Феназон (товарна підпозиція 2933 11), гудантоїн (товарна підпозиція 2933 21) і барбітурова кислота (товарна підпозиція 2933 52) є сполуками, для яких характерна певна гетероциклічна структура. Похідні цих сполук, які включаються у відповідні товарні підпозиції, також повинні зберігати основну структуру вихідної речовини. Отже, у порівнянні з вихідними сполуками, ці похідні звичайно мають:

(а) немодифіковані функціональні групи (наприклад, оксогрупи);

(b) таку ж кількість і розташування подвійних зв’язків;

(c) такі ж замісники (наприклад, фенільную групу та дві метилових групи для феназону); і

(d) крім того, лише заміщені атоми водню (наприклад, водневий атом у піримідиновому кільці барбітурової кислоти заміщений на будь-яку алкільну групу).

Проте солі, одержані з енольної форми вихідної сполуки, повинні розглядатися як похідні кетоформи.

Товарна підпозиція 2933 79

Лактами, що містять додатковий гетероатом, крім атома азоту лактамної групи (наприклад, дилактами), у тому ж кільці, не повинні включатися в товарну підпозицію, в яку включаються лактами. У таких випадках, для цілей класифікації, слід брати до уваги додатковий гетероатом. Так, наприклад, оксазепам (INN) має включатися в товарну підпозицію 2933 90, а не в товарну підпозицію 2933 79.

Якщо амінна функціональна група є частиною двох або більше кілець і якщо одне з цих кілець не містить додаткового гетероатома (крім атома азоту лактамної групи), така молекула повинна розглядатися як лактам.

Лактами, які включаються в товарну підпозицію 2933 79, повинні мати різні лактамні групи, визначені як мінімум одним атомом вуглецю з кожного кінця. Проте до цієї товарної підпозиції не включаються такі сполуки, в яких атоми вуглецю, що відділяють і суміжні з лактамними групами, утворюють оксогрупу(>C=O), іміногрупу(>C=NH) або тіоксогрупу(>C=S). Так наприклад, барбітурова кислота не включається в товарну підпозицію 2933 79 (товарна підпозиція 2933 52).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

2933 11 10 і 2933 11 90

 

             Дивись Пояснення до товарних підпозицій 2933 11, 2933 21 і 2933 54.

 

2933 21 00

 

            Дивись Пояснення  до товарних підпозицій 2933 11, 2933 21 і 2933 54.

 

2933 49 10

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2933, перший абзац (D)

            У цій товарній категорії термін "галогеновані похідні хіноліну" включає тільки такі похідні хіноліну, в яких один або більше атомів водню в ароматичному кільці замінені відповідним числом атомів галогену.

            Термін "похідні хінолінкарбонової кислоти" включає похідні хінолінкарбонової кислоти, у яких один або більше атомів водню в ароматичному кільці та (або) кислотна функціональна група замінені.

 

2933 52 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 2933 11, 2933 21 і 2933 54.

 

2933 54 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 2933 11, 2933 21 і 2933 54.

 

2933 79 00

 

            Дивись Пояснення  до товарної підпозиції 2933 79.

     Дивись також Пояснення до товарної позиції 2933, перший  абзац, (G), (2) - (7).

 

 

Пояснення до товарної позиції 2934:

 

2934

Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або не визначеного хімічного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки:

2934 10 00 00

- сполуки, що мiстять у структурi неконденсований тіазоловий цикл (гiдрований або негідрований)

2934 20

- сполуки, що мiстять у структурi бензотіазоловий цикл (гiдрований або негідрований), без подальшої конденсацiї:

2934 20 20 00

- - ди(бензотiазол-2-iл)дисульфiд; бензотiазол-2-тiол (меркаптобензотiазол) i його солi

2934 20 80 00

- - iншi

2934 30

- сполуки, що мiстять у структурi фенотіазиновий цикл (гiдрований або негідрований), без подальшої конденсацiї:

2934 30 10 00

- - тiетилперазин (INN); тiоридазин (INN) i його солi

2934 30 90 00

- - iншi

 

- iншi:

2934 91 00 00

- - амінорекс (INN), бротізолам (INN), клотіазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамід (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолін (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентаніл (INN); солі цих сполук

2934 99

- - інші:

2934 99 60 00

- - - хлорпротиксен (INN); теналiдин (INN) i його тартрати та малеати; фуразолiдон (INN); 7-амiноцефалоспоранова кислота; солi та складнi ефiри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формiлокси-2-фенiлацетамiдо]-8-окси-5-тiа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти; 1-[2-(1,3-дiоксан-2-iл)етил]-2-метилпiридин бромiд

2934 99 90 00

- - - інші

До цієї товарної позиції включаються нуклеїнові кислоти та їхні солі. Це складні сполуки, які у сполученні з протеїнами утворюють нуклеопротеїни, що знаходяться в ядрах тваринних і рослинних клітин. Вони являють сполучення фосфорних кислот з цукром і піримідиновими чи пуриновими сполуками. Звичайно білі порошки, розчинні у воді.

 

Кислоти або частіше їх солі (нуклеати натрію, ртуті та міді) застосовують як тонізуючі і стимулюючі засоби для нервової системи та розчинники для сечової кислоти.

 

До гетероциклічних сполук, які включається до цієї товарної позиції, відносяться:

 

(А) Сполуки, що містять у структурі неконденсоване тіазольне кільце (гідроване або негідроване).

Термін „тіазол" містить у собі як 1,3-тіазол, так і 1,2-тіазол(ізотіазол).

 

(B) Сполуки, що містять у структурі бензотіазольну кільцеву систему (гідроване або негідроване), без подальшої конденсації.

 

Термін „бензотіазол” містить у собі як 1,3-бензотіазол, так і 1,2-бензотіазол(бензизотіазол).

 

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

 

(1) Меркаптобензотіазол. Білувато-жовтуватий дрібний порошок. Застосовується як прискорювач у гумовій промисловості.

 

   (2) Дибензотіазолілдисульфід. Застосовується як прискорювач у гумовій промисловості.

 

(3) Іпсапірон (INN) (2-(4-(4-піримідин-2-ілпіперазин-1-іл)бутил)-1,2-бензотіазол-3(2H)-он 1,1-діоксид). Використовується як засіб, що знімає тривогу, занепокоєння.

 

(C) Сполуки, що містять у структурі фенотіазинову кільцеву систему (гідровану або негідровану), без подальшої конденсації.

 

До них відноситься, inter alia (серед іншого):

 

Фенотіазин (тіодифеніламін). Блискучі жовтуваті пластівці або сіро-зелений порошок; застосовується для виробництва барвників та ін.

 

(D) Інші гетероциклічні сполуки.

 

До них відносяться, inter alia (серед іншого):

 

(1) Сультони. Їх можна розглядати як внутрішні складні ефіри гідроксисульфокислот. Вони включають сульфофталеїни, наприклад:

 

(а) феноловий червоний (фенолсульфофталеїн). Застосовується в медицині, а також як індикатор в аналізі;

 

              (b) тимоловий синій (тимолсульфофталеїн). Застосовується як реактив;

 

            (c) 1,3-пропансультон.

 

 (2) Сультами. Ці сполуки можна розглядати як внутрішні аміди аміносульфокислот. Вони включають нафтосультам-2,4-дисульфокислоту, одержувану з перикислоти і застосовувану для виробництва СС-кислоти (8-аміно-1-нафтол-5,7-дисульфокислота або 1-аміно-8-нафтол-2,4-дисульфокислота).

 

 (3) Тіофен. Є присутнім у кам’яновугільній та буровугільній смолі. Може бути одержаний також синтетично. Рухлива безбарвна рідина з запахом, що нагадує бензол.

 

 (4) Фуразолідон (INN) (3-(5-нітрофурфуриліденаміно)оксазолідин-2-он).

 

 (5) Дегідротіо-п-толуїдин.

 

 (6) Аденозин-три– або пірофосфорна кислота.

 

 (7) 3-метил-6,7-метилендіокси-1-(3,4-метилендіоксибензил)ізохінолін гідрохлорид.

 

 (8) 3-метил-6,7-метилендіокси-1-(3,4-метилендіоксифеніл)ізохінолін.

 

До цієї товарної позиції не включаються нуклеїди ртуті, що відповідають опису товарної позиції 2852 та циклічні полімери тіоальдегидів (товарна позиція 2930).

 

Деякі речовини цієї товарної позиції, які за міжнародними документами віднесені до наркотичних лікарських засобів або психотропних речовин, наведені в Переліку наприкінці групи 29.

 

Пояснення до товарної позиції 2935:

 

2935 00

Сульфонамiди:

2935 00 30 00

- 3-{1-[7-(гексадецилсульфо-нiламiно)-1-Н-iндол-3-iл]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd] пiран-1-iл}-N,N-диметил-1Н-iндол-7 сульфонамiд; метосулам (ISO)

2935 00 90 00

- iншi

Сульфонаміди (сульфаміди) мають загальну формулу (R1·SO2·N·R2·R3), де R1 являє собою органічний радикал різної складності, який має атом вуглецю, безпосередньо зв’язаний з групою SO2, R2 та R3 – це або вуглець, або інший атом, або неорганічний чи органічний радикал різної складності (включаючи подвійні зв’язки або кільця). Багато з сульфонамідів застосовуються в медицині як сильні бактерицидні засоби. Вони включають, inter alia (серед іншого):

 (1) o-Толуолсульфонамід.

 (2) o-Сульфамоїлбензойну кислоту.

 (3) п-Сульфамоїлбензиламін.

 (4) п-Амінобензолсульфонамід (NH2·C6H4·SO2·NH2) (сульфаніламід).

 (5) п-Амінобензолсульфацетамід.

 (6) Сільденафіл цитрат.

 (7) Сульфапіридин (INN) або п-амінобензолсульфамідопіридин.

 (8) Сульфадіазин (INN) або п-амінобензолсульфамідопіримідин.

 (9) Сульфамеразин (INN) або п-амінобензолсульфамідометилпіримідин.

 (10) Сульфатіосечовину (INN) або п-амінобензолсульфамідотіосечовину.

 (11) Сульфатіазол (INN) або п-амінобензолсульфамідотіазол.

 (12) Хлоровані сульфонаміди незалежно від того, чи приєднаний атом хлору безпосередньо до азоту чи ні (наприклад, сульфохлораміди або N-хлорсульфонаміди, відомі за назвою „хлораміни”; „хлортіазид” або 6-хлор-7-сульфамоїлбензо-1,2,4-тіадіазин 1,1-діоксид; 6-хлор-3,4-дигідро-7-сульфамоїлбензо-1,2,4-тіадіазин 1,1-діоксид).

До цієї товарної позиції не включаються сполуки, в яких всі S-N зв’язки сульфонамідної групи (груп) є частиною кільця. Вони є іншими гетероциклічними сполуками (сультами) товарної позиції 2934.

 

Підгрупа XI
           Провітаміни, вітаміни та гормони

 

Загальні положення

 

До цієї підгрупи включаються активні речовини порівняно складного хімічного складу, які мають суттєве значення для нормального функціонування і гармонічного розвитку тваринних і рослинних організмів.

Вони виявляють переважно фізіологічну дію і використовуються в медицині або промисловості через певні притаманні для них властивості.

У цій підгрупі термін „похідні” стосується хімічних сполук, що можуть бути одержані з вихідної сполуки відповідної товарної позиції та які зберігають основні властивості первинної сполуки, включаючи основну хімічну структуру.

 

 

Пояснення до товарної позиції 2936:

 

2936

Провiтамiни та вiтамiни, природнi або одержанi в результаті синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику:

 

- вiтамiни та їх похiднi, незмiшанi:

2936 21 00 00

- - вiтамiн А та його похiднi

2936 22 00 00

- - вiтамiн В1 та його похiднi

2936 23 00 00

- - вiтамiн В2 та його похiднi

2936 24 00 00

- - кислота D- або DL-пантотенова (вiтамiн В3 або вiтамiн В5) та її похiднi

2936 25 00 00

- - вiтамiн В6 та його похiднi

2936 26 00 00

- - вiтамiн В12 та його похiднi

2936 27 00 00

- - вiтамiн С та його похiднi

2936 28 00 00

- - вiтамiн Е та його похiднi

2936 29 00 00

- - iншi вiтамiни та їх похiднi

2936 90 00 00

- iншi, включаючи природнi концентрати

Вітаміни являють собою активні речовини, що мають, як правило, складний хімічний склад і які одержують із зовнішнього середовища; вони мають велике значення для правильного функціонування організмів людини і тварин. Вони не синтезуються в організмі людини і тому надходять у готовому або майже готовому вигляді (провітаміни) із зовнішнього середовища. Вони ефективні у відносно малих кількостях і можуть розглядатися як екзогенні біокаталізатори, а їхня повна відсутність чи недостатність веде до порушення обміну речовин або „хворобам дефіциту”.

До цієї товарної позиції включаються:

(а) провітаміни та вітаміни, природні та синтезовані, та їх похідні, використовувані, переважно, як вітаміни;

(b) концентрати природних вітамінів (наприклад, вітаміну A або вітаміну D), які являють собою збагачені форми цих вітамінів. Ці концентрати можуть бути використані як такі (наприклад, як добавки до тваринних кормів) або після оброблення для одержання вітаміну;

(c) суміші вітамінів, провітамінів або концентратів, такі як, наприклад, природні концентрати вітамінів A і D у різних пропорціях, в які вводилися додатково у визначених кількостях вітаміни A чи D;

(d) вищезгадані речовини, розведені будь-яким розчинником (наприклад, етилолеат, пропан-1,2-діол, етандіол, олії).

Продукти цієї товарної позиції можуть бути стабілізовані з метою зберігання або транспортування:

– доданням антиокисників,

– доданням протизлежувальних агентів (наприклад, вуглеводів),

– покриттям оболонкою з відповідних речовин (наприклад, желатин, парафін або жири) з доданням пластифікаторів чи без них, або

– абсорбацією на відповідних речовинах (наприклад, кремнієва кислота),

за умови, що кількість доданих речовин або покривних матеріалів не повинна перевищувати необхідної для зберігання або транспортування і що додані речовини або обробка не повинні змінювати властивості основного продукту або переводити його в стан, який підходить для специфічного використання, а не для основного застосування.

Перелік сполук, які повинні розглядатися як провітаміни або вітаміни з урахуванням визначення, сформульованого в товарній позиції 2936.

Перелік продуктів у кожному з нижченаведених пунктів не є вичерпний. Перераховані сполуки слід розглядати лише як приклади.

(А) Провітаміни

Провітаміни D.

(1) Неопромінений ергостерин або провітамін D2. Ергостерин є присутній у ріжку жита, у пивних дріжджах, у грибах і грибкових організмах. Він не має активність вітамінів. Білі пластівці, які жовтіють на повітрі; не розчинний у воді, але розчинний у спирті та бензолі.

(2) Неопромінений 7-дегідрохолестерин або провітамін D3. Зустрічається в шкірі тварин. Екстрагується з овечого жиру або з побічних продуктів, одержуваних під час виробництва лецитину. Пластинки, не розчинні у воді, але розчинні в органічних розчинниках.

(3) Неопромінений 22,23-дигідроергостерин або провітамін D4.

(4) Неопромінений 7-дегідро-b -ситостерин або провітамін D5.

(5) Неопромінений ацетат ергостерину.

(6) Неопромінений ацетат 7-дегідрохолестерину.

(7) Неопромінений ацетат 22,23-дигідроергостерину.

(B) Вітаміни A та їх похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітаміни групи A (вітаміни росту або протиксерофтальмічні речовини) мають велике значення для нормального розвитку всього організму, особливо шкіри, кісток і сітківки ока. Вони сприяють збереженню здорової стійкої до інфекції епітеліальної тканини і необхідні для нормальної репродуктивної функції і лактації. Вони є жиророзчинні і, як правило, не розчиняються у воді.

(1) Вітамін A1 спирт (аксерофтол, ретинол (INN)).

Вітамін A1 альдегід (ретинен-1, ретиналь).

Вітамін A1 кислота (третиноїн (INN), ретиноєва кислота).

Вітамін A1 зустрічається у вигляді спирту або складних ефірів жирних кислот у продуктах тваринного походження (морській рибі, молочних продуктах, яйцях). Екстрагується, переважно, зі свіжого риб'ячого жиру, але може бути одержаний і синтетично. За кімнатної температури тверда масляниста речовина жовтого кольору, під час охолодження утворює жовті кристали. Оскільки ця речовина нестійка на повітрі, її часто стабілізують шляхом додання антиокисників.

(2) Вітамін A2 спирт (3-дегідроаксерофтол, 3-дегідроретинол).

Вітамін A2 альдегід (ретинен-2,3-дегідроретиналь).

Вітамін A2 рідше зустрічається в природі, ніж вітамін A1. Його екстрагують з прісноводної риби. Спиртова форма вітаміну A2 не кристалізується; альдегідна форма, проте, зустрічається у вигляді оранжевих кристалів.

(3) Ацетат, пальмітат і складні ефіри інших жирних кислот вітаміну А. Ці продукти одержують з синтетичного вітаміну A; усі вони легко окиснюються. Ацетат являє собою жовтий порошок, а пальмітат – жовту рідину, яка в чистому вигляді кристалізується.

(C) Вітамін B1 та його похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітамін B1 є антиневротичним вітаміном і відіграє суттєву роль у профілактиці захворювання бери-бери. Відіграє також важливу роль у вуглеводному обміні. Цей вітамін застосовується для лікування поліневриту, шлунково-кишкових порушень, а також для поліпшення апетиту. Цей вітамін розчинний у воді і не дуже стійкий до нагрівання.

(1) Вітамін B1 (тіамін (INN), аневрин). Тіамін зустрічається в більшості тваринних і рослинних тканин (наприклад, в оболонці зерен зернових культур, пивних дріжджах, свинині, печінці, молочних продуктах, яйцях і т.д.); звичайно одержують синтетично. Це білий кристалічний порошок, стійкий на повітрі.

(2) Тіамін гідрохлорид. Білий кристалічний порошок. Гігроскопічний, не дуже стійкий.

(3) Тіамін мононітрат. Білий кристалічний порошок, досить стійкий.

(4) Тіамін-1,5-сіль (аневрин-1,5-сіль, аневриннафталін-1,5-дисульфонат).

(5) Тіамін саліцилат гідрохлорид (аневрин саліцилат гідрохлорид).

(6) Тіамін саліцилат гідробромід (аневрин саліцилат гідробромід).

(7) Йодтіамін.

(8) Йодтіамін гідрохлорид.

(9) Йодтіамін гідройодид.

(10) Ортофосфорний складний ефір вітаміну B1 або тіамін ортофосфат і моно– та дигідрохлорид і монофосфат цього складного ефіру.

(11) Нікотинат вітаміну B1.

(D) Вітамін B2 та його похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітамін B2 – це вітамін харчування і стимулятор росту; він відіграє важливу біологічну роль у засвоєнні вуглеводів. Він розчинний у воді та стійкий до нагрівання.

(1) Вітамін B2 (рибофлавін (INN), лактофлавін). Рибофлавін зустрічається разом з вітаміном B1 у багатьох харчових та інших продуктах. Екстрагується з кубового залишку, з продуктів бродіння, а також з печінки великої рогатої худоби, але, як правило, його одержують синтетично. Оранжево-жовті кристали, порівняно чутливі до світла.

(2) 5'-Ортофосфорний складний ефір рибофлавіну або рибофлавін-5'-ортофосфат та його натрієва або діетаноламінна сіль. Ці продукти легше розчиняються у воді, ніж рибофлавін.

(3) (Гідроксиметил) рибофлавін або метилолрибофлавін.

(E) D- або DL-пантотенова кислота (відома також як вітамін B3 або вітамін B5) та її похідні, використовувані, переважно, як вітаміни

Ці сполуки запобігають появи сивого волосся, сприяють розвитку здорового шкірного покриву і відіграють значну роль у жировому та вуглеводному обміні речовин. Вони мають велике значення для роботи залоз і печінки, а також для шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів. Сполуки розчинні у воді.

(1) D- чи DL-пантотенова кислота (N-(a,g-дигідрокси-b, b-диметилбутирил)-b-аланін). Цей вітамін відомий так само, як вітамін B3 або вітамін В5. Він зустрічається у всіх живих клітинах і тканинах (наприклад, у печінці та у нирках ссавців, в оплодневій оболонці рису, у пивних дріжджах, молоці, неочищеній патоці і т.п.). Одержують переважно синтетичним шляхом. Жовта густа олія; повільно розчиняється у воді та у більшості органічних розчинників.

(2) D- і DL-пантотенат натрію.

(3) D- і DL-пантотенат кальцію. Білий порошок, розчинний у воді. Найрозповсюджена форма вітаміну B3.

(4) Пантотеніловий спирт або пантотенол (D– та DL-) (a,g-дигідрокси-N-3-гідроксипропіл-b, b-диметилбутирамід). Густа рідина, розчинна у воді.

(5) Етиловий ефір D-пантотенола (D-a,g-дигідрокси-N-3-етоксипропіл-b,b-диметилбутирамід). В’язка рідина; змішується з водою та легко розчиняється в органічних розчинниках.

(F) Вітамін B6 та його похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітамін B6 є протидерматитним вітаміном (захист шкірного покриву). Він відіграє також важливу роль у діяльності нервової системи, у харчуванні та амінокислотному, білковому і жировому обміні речовин. Застосовується для зменшення нудоти під час вагітності та у післяопераційний період. Розчинний у воді і досить чутливий до світла.

(1) Піридоксин (INN) або адермін (піридоксол) (3-гідрокси-4,5-ди(гідроксиметил)-2-метилпіридин).

Піридоксаль (4-форміл-3-гідрокси-5-гідроксиметил-2-метилпіридин).

Піридоксамін (4-амінометил-3-гідрокси-5-гідроксиметил-2-метилпіридин).

Ці три форми вітаміну B6 зустрічаються в пивних дріжджах, цукровій тростині, зовнішній оболонці зерен зернових культур, рисових висівках, олії з пшеничного зерна, лляній олії, а також у печінці, м'язових тканинах і жирі ссавців і риб. Вітамін майже завжди одержують синтетично.

(2) Піридоксин гідрохлорид.

Піридоксин ортофосфат.

Піридоксин трипальмітат (трипальмітиновий складний ефір піридоксину).

Піридоксаль гідрохлорид.

Піридоксамін дигідрохлорид.

Піридоксамін фосфат.

Це звичайні форми вітаміну B6. Безбарвні кристали або пластівці.

(3) Ортофосфорний складний ефір піридоксину та його натрієва сіль.

Ортофосфорний складний ефір піридоксалю та його натрієва сіль.

Ортофосфорний складний ефір піридоксаміну та його натрієва сіль.

(G) Вітамін B9 та його похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітамін B9 відіграє важливу роль в утворенні кліток крові і є ефективним засобом для лікування злоякісного недокрів'я. Він зустрічається в шпинаті та зелених рослинах, у пивних дріжджах і в печінці тварин, але одержують його, як правило, синтетичним шляхом.

(1) Вітамін B9 (фолієва кислота (INN) або птероїлглутамінова кислота), натрієва сіль та кальцієва сіль цього вітаміну.

(2) Фолінова кислота (INNM) (5-форміл-5,6,7,8-тетрагідроптероїлглутамінова кислота).

(H) Вітамін B12 (ціанокобаламін (INN)) та інші кобаламіни (гідроксокобаламін (INN), метилкобаламін, нітритокобаламін, сульфітокобаламін та ін.) та їх похідні

Вітамін B12 є ще більш ефективним засобом, ніж вітамін B9, у лікуванні злоякісної анемії. Він має велику молекулярну масу і містить кобальт. Зустрічається в різних формах у печінці і м'ясі ссавців і риб, у яйцях і молоці. Одержують з відпрацьованих культуральних рідин під час виробництва антибіотиків, меляси цукрового буряку, сироватки і т.д. Темно-червоні кристали, розчинні у воді.

(IJ) Вітамін C та його похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітамін C – це протицинготний вітамін, він підвищує опір організму інфекції. Розчинний у воді.

(1) Вітамін C (L-чи DL-аскорбінова кислота (INN)). Аскорбінова кислота міститься в багатьох харчових продуктах рослинного (плоди і зелені овочі, картопля і т.д.) або тваринного (печінка, селезінка, надниркова залоза, головний мозок, молоко і т.д.) походження; його можна виділяти з лимонного соку, зеленого і червоного перцю, зеленого анісового листя, а також із залишкового розчину після оброблення волокон агави. Сьогодні вітамін одержують майже виключно синтетично. Це білий кристалічний порошок, досить стабільний у сухому повітрі, і діє як сильний відновник.

(2) Аскорбат натрію.

(3) Аскорбат кальцію та аскорбат магнію.

(4) L-Аскорбоцинхонінат стронцію (L-аскорбо-2-фенілхінолін-4-карбоксилат стронцію).

(5) Аскорбат саркозину.

(6) Аскорбат L-аргініну.

(7) Аскорбіл пальмітат. Ця жиророзчинна форма вітаміну C використовується також як емульгатор та антиокисник для жирів і олій.

(8) Гіпофосфітоаскорбат кальцію.

(9) Аскорбоглутамат натрію.

(10) Аскорбоглутамат кальцію.

(K) Вітаміни D та їхні похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітаміни D є препаратами, що запобігають розвитку рахіту. Вони сприяють засвоєнню фосфору і кальцію в організмі та формуванню зубів і кісток; це жиророзчинні сполуки. Їх одержують шляхом активації або опромінення різних провітамінів D, які є стеринами чи їхніми похідними, звичайно продуковані та трансформовані самим організмом.

(1) Вітамін D2 та його похідні з аналогічною активністю:

(а) вітамін D2 або активований чи опромінений ергостерин (кальциферол, ергокальциферол). Білий кристалічний порошок, який жовтіє на повітрі під дією світла і тепла; не розчинний у воді, розчинний у жирах. Зустрічається в какао-бобах і в печінці риби; звичайно одержують шляхом активації або опромінення провітаміну D2;

(b) ацетат і складні ефіри інших жирних кислот вітаміну D2.

(2) Вітамін D3 та його похідні з аналогічною активністю:

(а) вітамін D3 або активований чи опромінений 7-дегідрохолестерин (холекальциферол). Білий кристалічний порошок. На повітрі повільно розкладається; не розчинний у воді, розчиняється в жирах. Він може бути екстрагований з риб'ячого жиру та печінки риби, але звичайно одержують шляхом активації або опромінення провітаміну D3. Він має більш сильну активність, ніж вітамін D2;

(b) активований або опромінений ацетат 7-дегідрохолестерину і складні ефіри інших жирних кислот вітаміну D3;

(c) вітамін D3-холестерин, молекулярна сполука.

(3) Вітамін D4 або активований чи опромінений 22,23-дигідроергостерин. Білі пластівці; більш низька біологічна активність порівняно з вітаміном D2.

(4) Вітамін D5 або активований чи опромінений 7-дегідро-b-ситостерин.

(L) Вітамін E та його похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітамін E застосовується для профілактики безплідності та відіграє важливу роль у діяльності нервової і м'язової систем. Розчинний у жирах.

(1) Вітамін E або (D– і DL-) a-токоферол; b- і g-токоферол. Токоферол зустрічається в різних продуктах рослинного і тваринного походження (наприклад, у насінні бавовнику і какао-бобах, оліях, листях бобових рослин, листках салату, люцерні, молочних продуктах). Екстрагується, переважно, з олії проростків пшеничного зерна. Суміш оптичних ізомерів одержують синтетично. Безбарвна олія, не розчинна у воді, розчиняється в спиртах, бензолі та жирах; за відсутності кисню і світла сполука стійка до нагрівання. Антиокисні властивості дозволяють використовувати його також як інгібітор для жирів і харчових продуктів.

(2) a-Токоферилацетат і a-токоферилгідросукцинат; a-токоферилполіетилен­глікольсукцинат.

(3) a-Токоферилфосфат динатрію.

(4) Токоферилдіаміноацетат.

(M) Вітамін H та його похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітамін H необхідний для росту деяких мікроорганізмів; він має велике значення для розвитку здорового шкірного покриву, м'язової і нервової систем. Розчинний у воді та стійкий до нагрівання.

(1) Вітамін H або біотин. Біотин зустрічається в яєчному жовтку, у нирках і печінці, у молоці, пивних дріжджах, мелясі і т.д. Його одержують синтетичним шляхом.

(2) Метиловий складний ефір біотину.

(N) Вітаміни K та їхні похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітаміни K – антигеморагічні чинники; вони сприяють згортанню крові за рахунок збереження рівня протромбіну та посилення капілярного опору.

(1) Вітамін K1:

(а) фітоменадіон (INN), філохінон, фітонадіон або 3-фітилменадіон (2-метил-3-фітил-1,4-нафтохінон). Екстрагуються з сухої люцерни, зустрічаються також у листях лісового і каштанового горіха, пагонах ячменю і вівса, капусті, цвітній капусті, шпинаті, томатах, олії і т.д. Одержують синтетичним шляхом. Світло-жовта олія, розчинна в жирах; стійка до нагрівання, але нестійка до дії сонячного світла;

(b) оксид вітаміну K1 (епоксид) (2-метил-3-фітил-1,4-нафтохінон-2,3-оксид або 2-метил-3-фітил-2,3-епокси-2,3-дигідро-1,4-нафтохінон);

(c) дигідрофілохінон (3-дигідрофітил-2-метил-1,4-нафтохінон).

(2) Вітамін К2 або фарнохінон (3-дифарнезил-2-метил-1,4-нафтохінон). Екстрагують з гниючих сардин. Має більш слабку активність, ніж вітамін К1. Жовті кристали, дуже нестійкий до світла.

(O) Вітамін PP та його похідні, використовувані переважно як вітаміни

Вітамін PP є антипелагрічний вітамін; має суттєве значення для росту, окиснення, клітинного подиху, білкового та вуглеводного обміну.

(1) Нікотинова кислота (INN) (піридин-b-карбонова кислота, ніацин). Одержують з продуктів тваринного походження (наприклад, сире м'ясо, печінка, нирки ссавців і деякі види риб) та з продуктів рослинного походження (пивні дріжджі, зародки зернових культур та оплодні оболонки і т.д.). Одержують синтетично. Безбарвні кристали, розчинні в спирті та жирах; відносно стійка до нагрівання та окиснення.

(2) Нікотинат натрію.

(3) Нікотинат кальцію.

(4) Нікотинамід (INN) (амід нікотинової кислоти, ніацинамід). Джерела одержання, властивості та застосування такі ж, як у нікотинової кислоти. Одержують синтетично. Розчинний у воді та стійкий до нагрівання.

(5) Нікотинамід гідрохлорид.

(6) Нікотиноморфолід.

  Винятки

До цієї товарної позиції не включаються:

(1) Нижчеперелічені сполуки, які не мають активність вітамінів, хоча іноді називаються вітамінами, а також сполуки, які мають активність вітамінів, але як вітаміни мають другорядне значення:

(а) мезо-інозит, міо-інозит, або інозит мезоінозит (товарна позиція 2906), застосовуються у разі порушення діяльності шлунково-кишкового тракту та функції печінки (особливо у формі гексафосфату кальцію чи магнію);

(b) вітамін H1: п-амінобензойна кислота (товарна позиція 2922), яка стимулює ріст і нейтралізує антибактеріостатичну дію деяких сульфонамідів;

(c) холін або біліневрин (товарна позиція 2923), який стабілізує жировий обмін;

(d) вітамін B4: аденін або 6-амінопурин (товарна позиція 2933), застосовується під час кровотечі після лікарської терапії та для лікування пухлин;

(e) вітамін C2 або P: цитрин, гесперидин, рутозид (рутин), ескулін (товарна позиція 2938), застосовуються як кровоспинні чинники та для підвищення капілярного опору;

(f) вітамін F: лінолева кислота (a-і b-), ліноленова кислота, арахідонова кислота (товарна позиція 3823), застосовується для лікування дерматиту та порушень функції печінки.

(2) Синтетичні замінники вітамінів:

(а) вітамін K3: менадіон, менафтон, метилнафтон або 2-метил-1,4-нафтохінон; натрієва сіль бісульфітного похідного 2-метил-1,4-нафтохінону (товарна позиція 2914); менадіол або 1,4-дигідрокси-2-метилнафталін (товарна позиція 2907);

(b) вітамін K6: 1,4-діаміно-2-метилнафталін (товарна позиція 2921);

(c) вітамін K5: 4-аміно-2-метил-1-нафтол гідрохлорид (товарна позиція 2922);

(d) цистеїн, замінник вітаміну B (товарна позиція 2930);

(e) фтіокол: 2-гідрокси-3-метил-1,4-нафтохінон, замінник вітаміну К (товарна позиція 2941).

(3) Стерини, крім ергостерину: холестерин, ситостерин, стигмастерин і стерини, одержувані під час виробництва вітаміну D2 (тахістерин, лумістерин, токсистерин, супрастерин) (товарна позиція 2906).

(4) Лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004.

(5) Ксантофіл, каротиноїд природного походження (товарна позиція 3203).

(6) Провітаміни A (a-, b- та g-каротини і криптоксантин), оскільки вони використовуються як фарбувальні речовини (товарна позиція 3203 або3204).

Пояснення до товарної підпозиції.

Товарна підпозиція 2936 90

До цієї товарної підпозиції включаються, inter alia (серед іншого), суміші двох або більше похідних вітамінів. Наприклад, суміш, яка містить етиловий ефір D-пантотенолу та декспантенол, отримана в результаті хімічного синтезу, тобто реакції D-пантолактону, аміно-3-пропанолу-1 та 3-етоксипропіламіну у певному співвідношенні, повинна класифікуватись у товарній підпозиції 2936 90 як „інші”, а не як незмішані похідні D- або DL-пантотенової кислоти (товарна підпозиція 2936 24).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Продукти цієї позиції можуть бути:

— стабілізовані в масляній формі ;

— стабілізовані за допомогою покриття, наприклад, желатином, воском, жирами, каучуком різних видів або похідними целюлози у вигляді мікрокапсул;

— адсорбовані в діоксиді кремнію.

Класифікація в цій позиції не змінюється через додання пластифікаторів або агентів проти грудкування.

Проте з цієї позиції виключаються іонообмінні адсорбати, які класифікуються відповідно до їхнього складу та використання.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2936 90 00

 

            Ця товарна категорія включає суміші, розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику.

            Дивись також Пояснення до товарної підпозиції 2936 90.

           

 

            Пояснення до товарної позиції 2937:

 

2937

Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або одержанi в результаті синтезу; їх похiднi і структурні аналоги, у тому числі з ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони:

 

- поліпептидні гормони, білкові гормони та глікопротеїнові гормони, їх похідні та структурні аналоги:

2937 11 00 00

- - соматотропін, його похідні та структурні аналоги

2937 12 00 00

- - інсулін та його солі

2937 19 00 00

- - інші

 

- стероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги:

2937 21 00 00

- - кортизон, гiдрокортизон, преднiзон (дегiдрокортизон) та преднiзолон (дегiдрогідрокортизон)

2937 22 00 00

- - галогеновані похiднi кортикостероїдних гормонiв

2937 23 00 00

- - естрогени та прогестини

2937 29 00 00

- - iншi

2937 50 00 00

- простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похідні та структурні аналоги

2937 90 00 00

- інші

До цієї товарної позиції включаються:

(I) Природні гормони являють собою активні речовини, які утворюються в живих тканинах людини або тварин, здатні в дуже малих кількостях інгібувати або стимулювати роботу тих чи інших органів, впливаючи безпосередньо на них або контролюючи синтез чи секрецію вторинних або третинних гормональних систем. Основною визначальною характеристикою гормону є його здатність стереоспецифічно зв’язуватися з молекулою рецептору для здійснення гормональної дії.  Секреція цих речовин, як правило, залозами внутрішньої секреції, регулюється симпатичної та парасимпатичною системами. Гормони переносяться з кров'ю, лімфою та іншими рідкими середовищами організму людини і тварин. Вони можуть також продукуватися в залозах внутрішньої та зовнішньої секреції та у різних клітинних тканинах. Транспорт гормонів з кров’ю не є необхідним для гормонального ефекту. Ефект може мати місце після вивільнення гормонів у міжклітинну рідину та наступного їх зв’язування з рецепторами поблизьких клітин (паракринна регуляція) або з рецепторами клітин, вивільнюючих гормон (аутокринна регуляція).  

(ІІ) Природні простагландини, тромбоксани та лейкотриєни – це сполуки, які секретуються організмом і по дії нагадують локально діючі гормони. Простагландини являють собою клас гормонів або гормоноподібних речовин, які синтезуються у тканинах, в яких вони діють (або діють у локальному клітковому мікрооточенні), зв’язуючись зі специфічними клітковими рецепторами, і виступають у ролі важливих модуляторів кліткової активності в багатьох тканинах. Прийнято говорить, що ці три хімічно родинні сімейства (похідні арахідонової кислоти) мають „гормоноподібну дію”.

(ІІІ) Природні гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, які отримуються шляхом синтезу (включаючи методи біотехнології) і які мають таку ж хімічну будову як і природні речовини.

(IV) Похідні природних або синтетично отриманих гормонів, простагландинів, тромбоксанів та лейкотриєнів, такі як солі, галогеновані похідні, циклічні ацеталі, складні ефіри, і т.п., включаючи складні похідні (наприклад, складні ефіри галогенованих похідних), за умови, що вони використовуються головним чином як гормони.

(V) Аналоги гормонів, простагландинів, тромбоксанів та лейкотриєнів. Термін „аналог” відноситься до хімічних сполук, які мають структурну схожість з вихідними сполуками, але які неможна розглядати як похідні. Він означає сполуки, які мають структурну схожість з природними сполуки, але в структурі яких один або більше атомів були замінені іншими.

(а) Аналоги поліпептидних гормонів получають приєднанням, розділенням, заміщенням або зміною деяких амінокислот у природному поліпептидному ланцюгу. Соматрем (INN) – аналог гормону росту (соматотропіну) є результатом приєднання кінцевої амінокислоти до молекули природного соматотропіну. Орніпресин (INN) – аналог природного аргипресину (INN) та ліпресину (INN) є результатом заміщення внутрішньої амінокислоти у молекулі аргипресину або ліпресину. Синтетичні гонадоліберини, бусерелин (INN), нафарелин (INN), фертирелин (INN), лейпрорелин (INN) та лютрелин (INN) – аналоги гонадорелину (INN) є результатом зміни та заміщення деяких амінокислот у поліпептидному ланцюгу природного гонадорелину. Гірактид (INN) – аналог кортикотропіну (INN) має туж саму будову, що і перші 18 амінокислот у природному кортикотропіні, але перша амінокислота заміщена. Метрелептин (INN), аналог лептину, є рекомбінантною метіоніловою похідною людського лептину. Саралазин (INN), який, порівняно з молекулою ангіотензину ІІ, містить три різних амінокислоти, слід розглядати як структурний аналог ангіотензину ІІ, недивлячись на те, що він є його антагоністом (перший знижує тиск крові, а другий – підвищує).

(b) Аналоги стероїдних гормонів повинні мати гонанову структуру, яка змінена шляхом стиснення або розширення кілець, або заміщенням деяких атомів у кільці іншими атомами (гетероатомами). Домопреднат (INN) та оксандролон (INN) є прикладами аналогів такого типу. Сімейство аналогів і похідних, які зберігають основну структуру описаних гонанів, включає велику кількість сполук, які використовуються як інгібітори гормонів і антагоністи гормонів (антигормони). Прикладами можуть служить антиандроген ципротерон (INN), антигонадотропін даназол (INN), епостан (INN), інгібуючий вироблення прогестерону.

(с) Аналоги простагландинів, тромбоксанів та лейкотриєнів можуть бути отримані заміщенням атомів у ланцюгу, або утворенням чи відщепленням кілець. У тилсупрості (INN), який є аналогом простагландину, атоми кисню та вуглецю заміщені на атоми азоту та сірки і одне кільце закрите.

(VI) Природні суміші гормонів або їх похідних або стероїдів, які мають гормональну дію (наприклад, природні суміші кортикостероїдних гормонів або кон’югованих естрогенів). Суміші або препарати, які отримують спеціально, до цієї товарної позиції не включаються ( головним чином товарна позиція 3003 або 3004).

Рилізинг-гормони (фактори, які стимулюють секрецію гормонів), інгібітори гормонів та антагоністи гормонів (антигормони) також включаються до цієї товарної позиції (див. Примітку 8 до цієї групи). До цієї товарної позиції також включаються похідні та структурні аналоги гормонів, за умови, що вони отримані на основі природних гормонів, або гормонів, які отримані в результаті синтезу, і механізм їх дії аналогічний механізму дії гормонів.

            Перелік продуктів цієї товарної позиції, складений у відповідності з їх хімічною структурою, наводиться нижче. Цей перелік не є вичерпним.         

 Перелік продуктів, які повинні розглядатися як продукти товарної позиції 2937 (*)

 

(А) Поліпептидні гормони, білкові та глікопротеїнові гормони, їх похідні та структурні аналоги

            Сюди включаються, серед інших (inter alia):

 

 1. Соматотропін, його похідні та структурні аналоги. Соматотропін (гормон росту, GH, STH (соматотропний гормон)). Водорозчинний білок, який стимулює ріст тканин та бере участь  в регуляції інших фаз білкового обміну. Він секретується соматотропними клітинами передньої частки гіпофізу. Секреція регулюється рилізинг-фактором (соматоліберином) та інгібітором соматотропіну, соматостатином. Гормон росту людини (hGH) являє собою єдиний поліпептидний ланцюг з 191 амінокислоти, яка отримується переважно на основі рекомбінантної ДНК. Сюди ж включаються похідні та аналоги, такі як соматрем (INN), (метіоніл-hGH), ацетильований hGH, дезамідо- hGH та сомнопор (INN) та такі антагоністи, як пегвісомант (INN).

 

 1. Інсулін та його солі. Інсулін являє собою поліпептид, який містить 51 амінокислотну групу та утворюється в острівцях Лангерганса підшлункової залози у багатьох тварин. Людський інсулін може бути отриманий в результаті виділення з підшлункової залози, модифікації бичачого або свинячого інсуліну чи методами біотехнології - з використанням бактерій або дріжджів для отримання рекомбінантного людського інсуліну. Інсулін забезпечує захоплення клітинами глюкози та інших поживних речовин, а також запас їх у вигляді глікогену та жиру. Чистий інсулін являє собою білий негігроскопічний порошок аморфної структури або блискучі кристали, розчинні у воді. В клініці інсулін використовують для лікування цукрового діабету. Солі інсуліну включають і гідрохлорид інсуліну.

 

 1. Кортикотропін (INN), (АСТН (адренокортикотропний гормон), адренокортикотропін).  Поліпептид, розчинний у воді. Стимулює збільшення утворення стероїдів кори надниркових залоз. Гірактид (INN) є аналогом кортикотропіну.

 

 1. Лактогенний гормон (LTH, галактин, галактогенний гормон, лютеотропін,  маммотропін, пролактин). Поліпептид, який здатен кристалізуватися. Підвищує секрецію молока та впливає на активність жовтого тіла (corpus luteum).

 

 1. Тиротропін (INN) (тиротропний гормон, TSH (який стимулює діяльність щитовидної залози)). Глікопротеїн, який регулює діяльність щитовидної залози на кров та виведення йоду з організму. Він впливає на зріст та секрецію.

 

 1. Фолікулостимулювальний гормон (FSH). Глікопротеїн, розчинний у воді. Активізує статеві функції.  

 

 1. Лютеїнизирувальний гормон (LH, ICSH (гормон, стимулюючий інтерстиціальні клітини), лютеіностимулін). Глікопротеїн, розчинний у воді. Стимулює статеві функції шляхом стимуляції секреції стероїдів, овуляції та розвитку інтерстиціальних клітин.

 

 1. Хоріонічний гонадотропін (INN) (hCG (хоріонічний гонадотропін людини)). Утворюється в плаценті; це глікопротеїн, добутий із сечі вагітних жінок. Білі кристали; відносно нестійкі у водному розчині. Стимулює дозрівання фолікул.

 

 1. Гонадотропін сироватки (INN) (гонадотропін сироватки коня (eCG)). Гонадостимулюючий глікопротеїн, який утворюється в плаценті та ендометрії жеребих кобил. Початкова назва - гонадотропін сироватки жеребних кобил.

 

 1. Окситоцин (INN) (α-гіпофамін). Поліпептид, розчинний у воді. Його основна дія - скорочення матки та виділення молока молочними залозами. Сюди ж включаються і аналоги - карбетоцин (INN), демокситоцин (INN), і т.п.

 

 1. Вазопресини: аргіпресин (INN), ліпресин (INN), їх похідні і структурні аналоги. Вазопресини - це поліпептиди, які підвищують тиск крові і сприяють затриманню води нирками. Також сюди включаються аналоги поліпептидів, такі як терліпресин (INN), десмопресин (INN), і т.п.

 

 1. Кальцитонін (INN) (TCA (тирокальцитонін)). Гіпокальциємічний та   гіпофосфатемічний поліпептид.

 

 1. Глюкагон (INN) (HGF (гіперглікемічно-глікогенолітичний фактор)). Поліпептид, який здатний підвищувать концентрацію глюкози у крові.

 

(14) Тироліберин (TRF, TRH). Цей поліпептид стимулює секрецію тиротропіну.

 

 1. Гонадорелін (INN) (гонадоліберин, гонадотропіну рилізинг-гормон, LRF, GnRH). Цей поліпептид підвищує секрецію гіпофізом фолікулостимулювального та лютеїностимулювального гормонів. Сюди включаються поліпептиди, аналогічні бусерилину (INN), госерилину фертирелину (INN), серморелину (INN), і т.п.

 

 1. Соматостатин (INN) (SS, SRIH, SRIF). Цей поліпептид пригнічує вивільнення гормону росту та TSH гіпофізом та має нейротропну дію.

 

 1.  Атріальний натрійуретичний гормон (ANH, ANF), поліпептидний гормон, який виділяється передсердями. Коли передсердя розтягнуто із-за збільшення об’єму крові, стимулюється секреція ANH. ANH в свою чергу збільшує екскрецію солі та води і зменшує тиск крові.

 

 1.  Ендотелін, поліпептидний гормон, який виділяється ендотеліальними клітинами всіх судин. Недивлячись на те, що ендотелін виділяється у кровоток, він діє локально паракрінним способом, скорочуючи прилеглі  гладкі м’язи сосудів і таким чином підвищує тиск крові.

 

 1.  Інгібін та активін, гормони, які присутні в тканинах статевих залоз.

 

(20)  Лептин – поліпептидний гормон, який продукується жировою тканиною і, як вважають, діючий на рецептори мозку з метою регулювання маси тіла і відкладання жиру. Сюди включається також метрелептин (INN) – рекомбінантна метіонілова похідна лептину, яка має подібну йому активність і, як вважають, є аналогом лептину.

 

 

(B) СТЕРОЇДНІ ГОРМОНИ, ЇХ ПОХІДНІ ТА СТРУКТУРНІ АНАЛОГИ

 

(1) Кортикостероїдні гормони, які продуковані корою надниркових залоз, відіграють важливу роль у процесах обміну речовин в організмі. Вони також називаються гормонами кори надниркової залози або кортикоїдами і поділяються, головним чином, на слідуючі дві групи в залежності від їх фізиологічної дії: (і) глюкокортикоїди, які регулюють обмін білків та вуглеводів і (іі) мінералокортикоїди, які визивають утримання натрію та води у організмі і прискорюють виведення калію. Властивості мінералокортикоїдів використовуються при лікуванні печінкової недостатності та хворобі Аддісона. Сюди ж включаються слідуючі кортикостероїдні гормони, їх похідні і аналоги:

 

     (а) Кортизон (INN). Глюкокортикоїд, регулюючий обмін білків та вуглеводів і який має місцеву протизапальну дію.

 

     (b) Гідрокортизон (INN) (кортизол). Глюкокортикоїд, який має дію, схожу з кортизоном.

 

     (с) Преднізон (INN) (дегідрокортизон). Глюкокортикоїд. Похідне кортизону;

 

     (d) Преднізолон (INN) (дегідрокортизон). Глюкокортикоїд. Похідне гідрокортизону;

 

     (е) Альдостерон (INN). Мінералокортикоїд;

 

     (f) Кортодоксон (INN).

 

Деякі похідні гормонів модифіковані таким чином, що їх кортикостероїдна активність подавлена, але виражений протизапальний ефект, вважається, що вони мають гормональну дію. До них відносяться основні похідні кортизону (INN), гідрокортизону (INN), преднізону (INN) та преднізолону (INN), які використовуються як протизапальні і антиревматичні засоби.

 

(2) Галогеновані похідні кортикостероїдних гормонів - стероїди, в яких атом водню, головним чином у 6- або 9-положенні у гонановому кільці, заміщений на атом хлору або фтору (наприклад, дексаметазон (INN), що значно підсилює глюкокортикоїдну та протизапальну дію кортикоїдів, похідними яких вони є. Ці похідні часто додатково модифікують і постачають у вигляді складних ефірів, ацетонідів (наприклад, флуоцінолону ацетонід (INN)), і т.п.

 

(3) Естрогени та прогестини. Це дві головні групи статевих гормонів, які секретуються чоловічими та жіночими репродуктивними органами. Вони також можуть бути отримані шляхом синтезу. Ці гормони також називають прогестинами чи гестагенами.

 

Естрогенами називаються жіночі статеві гормони, які продукуються яєчниками, чоловічими статевими залозами, наднирковою залозою, плацентарними та іншими стероїд-продукуючими тканинами. Вони характеризуються здатністю викликати сильний статевий потяг у самиць ссавців. Естрогени відповідальні за розвиток жіночих статевих ознак і використовуються при лікуванні менопаузи або при виготовленні протизаплідних засобів. Вони включають слідуючі естрогени, похідні та аналоги:

 

(а) Естрон (INN). Основний естроген людини;

 

(b) Естрадіол (INN). Важливий природний естроген;

 

(c) Естріол (INN). Природний естроген;

 

(d) Етінилестрадіол (INN). Важливий синтетичний естроген, активний при оральному застосуванні і який використовується в якості основного естрогенного компоненту у складі оральних контрацептивів;

 

(е) Местранол (INN). Простий ефір етинілестрадіолу. Використовується як оральний контрацептив.

 

Прогестини - клас стероїдних гормонів, які отримали свою назву із-за гестагенних ефектів, які мають важливе значення при виникненні і розвитку вагітності. Ці жіночі статеві гормони виробляються в матці при виникненні і для зберігання вагітності.Оскільки вони перешкоджають овуляції, багато прогестинів використовується як компоненти протизаплідних засобів. Вони включають:

 

(а) Прогестерон (INN). Головний прогестин людини і проміжний продукт у біосинтезі естрогенів, андрогенів та кортикостероїдів. Він виробляється клітинами жовтого тіла (corpus luteum) після виходу яйцеклітини та наднирковими залозами, а також плацентою та чоловічими статевими залозами;

 

(b) Прегнандіол, прогестин, що зустрічається у природі із значно меншою ,біолологічною активністю, ніж прогестерон;

 

(4) Інші стероїдні гормони.

 

Андрогени - основна група статевих гормонів, які не були згадані вище, продукуються головним чином чоловічими статевими залозами, і в меншій мірі яєчниками, наднирковими залозами і плацентою. Андрогени відповідальні за розвиток чоловічих статевих ознак. Андрогени впливають на обмін речовин, тобто мають анаболічний ефект. Тестостерон (INN) є одним з найбільш важливих андрогенів.

 

            Сюди також включаються синтетичні стероїди, які використовуються переважно для стримання або усунення дії гормонів, такі як антиестрогени, антиандрогени та антипрогестини (антиестагени). Стероїдні антипрогестини є антагоністами прогестину, які знаходять використання при лікуванні деяких захворювань. Прикладами сполук цієї групи можуть бути онапристон (INN) і аглепристон (INN).

 

            Стероїди, які займають найбільш важливе місце у міжнародній торгівлі, наведені нижче. Сполуки перелічені в алфавітному порядку у відповідності з їх короткими назвами із зазначенням їх основної гормональної дії. При наявності двох або декількох назв зазначається та, яка принята у міжнародному переліку невласних назв (International Nonproprietary Names) для фармацевтичних препаратів (INN), опублікованому Всесвітньою Організацією Охорони здоров’я, або у модифікованому переліку (International Nonproprietary Names Modified) (INNM). Хімічні назви наведені у відповідності з правилами IUPAC 1957 для номенклатури стероїдів.

 

 

 

 

 

 

 

Перелік стероїдів, використовуваних переважно із-за їх гормональної дії

Коротка назва
Хімічна назва

Основна
гормональна дія

Адреностерон

андрост-4-ен-3,11,17-тріон

Андроген

Альдостерон (INN)

11b,21-дигідрокси-3,20-диоксопрегн-4-ен-18-аль

Кортикостероїд

Алілестренол (INN)

17a-алілестр-4-ен-17b-ол

Прогестин

(Короткої назви немає)

5a-андростан-3,17-діон

Андроген– проміжний продукт

Андростанолон (INN)

17b-гідрокси-5a-андростан– 3-он

Андроген

Андростендіоли

андрост-5-ен-3b,17b-діол

андрост-5-ен-3b,17a-діол           

Анаболічні засоби – проміжні продукти

(Короткої назви немає)

андрост-4-ен-з,17-діон

Андроген– проміжний продукт

Андростерон

3a-гідрокси-5a-андростан-17-он

Андроген

Бетаметазон (INN)

9a-фтор-11b,17a,21-тригідрокси-16b-метилпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Боластерон (INN)

17b-гідрокси-7a,17a-диметиландрост-4-ен-3-он

Анаболічний засіб

Хлормадинон (INN)

6-хлор-17a-гідроксипрегна-4,6-діен-3,20-діон

Прогестин

Хлорпреднізон (INN)

6a-хлор-17a,21-дигідроксипрегна-1,4-діен-3,11,20-тріон

Кортикостероїд

Клокортолон (INN)

9a-хлор-6a-фтор-11b,21-дигідрокси-16a-метилпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Клостебол (INN)

4-хлор-17b-гідроксиандрост-4-ен-3-он

Анаболічний засіб

Кортикостерон

11b,21-дигідроксипрегн-4-ен-3,20-діон

Кортикостероїд

Кортизол (див. Гідрокортизон)

 

Кортизон (INN)

17a,21-дигідроксипрегн-4-ен-3,11,20-тріон

Кортикостероїд

11-Дегідрокортикостерон

21-гідроксипрегн-4-ен-3,11,20-тріон

Кортикостероїд

Дезоксикортикостерон (див. Дезоксикортон)

 

Дезоксикортон (INN)

21-гідроксипрегн-4-ен-3,20-діон

Кортикостероїд

Дексаметазон (INN)

9a-фтор-11b,17a,21-тригідрокси-16a-метилпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Дигідроандростерон

5a-андростан-3a,17b-діол

Андроген-проміжний продукт

Дидрогестерон (INN)

9b,10a-прегна-4,6-дієн-3,20-діон

Прогестин

Еквиленин

3-гідроксиестра-1,3,5(10),6,8-пентаен-17-он

Естроген

Еквілін

3-гідроксиестра-1,3,5(10),7-тетраен-17-он

Естроген

Естрадіол (INN)

естра-1,3,5(10)-триен-3,17-b-діол

Естроген

Естріол (INNM)

естра-1,3,5(10)-триен-3,16a,17b-тріол

Естроген

Естрон (INN)

3-гідроксиестра-1,3,5(10)-триен-17-он

Естроген

Етинілестрадіол (INN)

17a-етинілестра-1,З,5(10)-триен-3,17b-діол

Естроген

Етистерон (INN)

17a-етиніл-17b-гідроксиандрост-4-ен-3-он

Прогестин

Етилестренол (INN)

17a-етилестр-4-ен-17b-ол

Анаболічний засіб

Етинодіол (INN)

17a-етинілестр-4-ен-3b,17b-діол

Прогестин

Флудрокортизон (INN)

9a-фтор-11b,17a,21-тригідроксипрегн-4-ен-3,20-діон

Кортикостероїд

Флуметазон (INN)

6a,9a-дифтор-11b,17a,21-тригідрокси-16a-метилпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Флуоцинолон (INNM)

6a,9a-дифтор-11b,16a,17a,21-тетрагідроксипрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Флуокортолон (INN)

6a-фтор-11b,21-дигідрокси-16a-метилпрегна-1,4-діен-3,20-дион

Кортикостероїд

Фторметолон (INN)

9a-фтор-11b,17a-дигідрокси-6a-метилпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

9a-Фторпреднізолон

9a-фтор-11b,17a,21-тригідроксипрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Флуоксиместерон (INN)

9a-фтор-11b,17b-дигідрокси-17a-метиландрост-4-ен-3-он

Андроген

Флупредніден (INN)

9a-фтор-11b,17a,21-тригідрокси-16-метиленпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Флупреднізолон (INN)

6a-фтор-11b,17a,21-тригідроксипрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Флурандренолон

6a-фтор-11b,16a,17a,21-тетрагідроксипрегн-4-ен-3,20-діон

Кортикостероїд

Формокортал (INN)

3-(2-хлоретокси)-9a-фтор-6-форміл-11b,21-дигідрокси-16a,17a-ізопропілідендіоксипрегна-3,5-діен-20-он-21-ацетат

Кортикостероїд

Гестонорон (INNM)

17b-етил-17a-гідроксиестр-4-ен-3,20-діон

Прогестин

Гідрокортизон (INN)

11b,17a,21-тригідроксипрегн-4-ен-3,20-діон

Кортикостероїд

Гідроксипрогестерон (INN)

17a-гідроксипрегн-4-ен-3,20-діон

Прогестин

Лінестренол (INN)

17a-етинілестр-4-ен-17b-ол

Прогестин

Медроксипрогестерон (INN)

17a-гідрокси-6a-метилпрегн-4-ен-3,20-діон

Прогестин

Мегестрол (INN)       

17a-гідрокси-6-метилпрегна-4,6-діен-3,20-діон

Прогестоген

Местанолон (INN)

17b-гідрокси-17a-метил-5a-андростан-3-он

Анаболічний засіб

Местеролон (INN)

17b-гідрокси-1a-метил-5a-андростан-3-он

Андроген

Местранол (INN)

17a-етиніл-3-метоксиестра-1,3,5(10)триен-17b-ол

Естроген

Метандієнон (INN)

17b-гідрокси-17a-метиландроста-1,4-діен-3-он

Анаболічний засіб

Метенолон (INN)

17b-гідрокси-1-метил-5a-андрост-1-ен-3-он

Анаболічний засіб

Метандріол (INN)

17a-метиландрост-5-ен-3b,17b-діол

Анаболічний засіб

2-Метилгідрокортизон

11b,17a,21-тригідрокси-2b-метилпрегн-4-ен-3,20-діон

Кортикостероїд

6a-Метилгідрокортизон

11b,17a,21-тригідрокси-6a-метилпрегн-4-ен-3,20-діон

Кортикостероїд

Метилнортестостерон

17b-гідрокси-17a-метилестр-4-ен-3-он

Прогестин

17a-Метилестрадіол

17a-метилестра-1,3,5(10)-триен-3,17b-діол

Естроген

Метилпреднізолон (INN)

11b,17a,21-тригідрокси-6a-метилпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Метилтестостерон (INN)

17b-гідрокси-17a-метиландрост-4-ен-3-он

Андроген

Нандролон (INN)

17b-гідроксиестр-4-ен-3-он

Анаболічний засіб

Норетандролон (INN)

17a-етил-17b-гідроксиестр-4-ен-3-он

Анаболічний засіб

Норетистерон (INN)

17a-етиніл-17b-гідроксиестр-4-ен-3-он

Прогестин

Норетинодрел (INN)

17a-етиніл-17b-гідроксиестр-5(10)-ен-3-он

Прогестин

Норгестрел (INN)

13b-етил-17a-етиніл-17b-гідроксигон-4-ен-3-он

Прогестин

Норметандрон (див. Метилнортестостерон)

 

Нортестостерон (див. Нандролон)

 

Оксаболон (INNM)

4,17b-дигідроксиестр-4-ен-3-он

Анаболічний засіб

Оксиместерон (INN)

4,17b-дигідрокси-17a-метиландрост-4-ен-3-он

Анаболічний засіб

Оксиметолон (INN)

17b-гідрокси-2-гідроксиметилен-17a-метил-5a-андростан-3-он

Анаболічний засіб

Параметазон (INN)

6a-фтор-11b,17a,21-тригідрокси-16a-метилпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Прастерон (INN)

3b-гідроксиандрост-5-ен-17-он

Андроген

Преднізолон (INN)

11b,17a,21-тригідроксипрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Преднізон (INN)

17a,21-дигідроксипрегна-1,4-діен-3,11,20-тріон

Кортикостероїд

Предніліден (INN)

11b,17a,21-тригідрокси-16-метиленпрегна-1,4-діен-3,20-діон

Кортикостероїд

Прегненолон (INN)

3b-гідроксипрегн-5-ен-20-он

Kортикостероїд

Прогестерон (INN)

прегн-4-ен-3,20-дион

Прогестин

Станолон (див. Андростанолон)

 

Тестостерон (INN)

17b-гідроксиандрост-4-ен-3-он

Андроген

Тіоместерон (INN)

1a,7a-ди(ацетилтіо)-17b-гідрокси-17a-метиландрост-4-ен-3-он

Анаболічний засіб

Триамцинолон (INN)

9a-фтор-11b,16a,17a,21-тет-

рагідроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион

Кортикостероїд

 

(C) Простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похідні та структурні аналоги

 

Ці продукти є похідними арахідонової кислоти.

 

(1) Простагландини.

 

Найбільш важливими похідними арахідонової кислоти є простагландини – ендогенні речовини, які діють в малих дозах як гормони, і які мають основну структуру простанової кислоти. Простагландини впливають на регуляцію кровотоку, функцію нирок і ендокринну систему (наприклад, зменшують вироблення прогестерону жовтим тілом (corpus luteum)); вони також стимулюють скорочення гладкої мускулатури або розширення кровоносних судин, запобігають агрегації тромбоцитів і регулюють виділення шлункового соку. Сюди включаються наступні простагландини, похідні та аналоги:

 

(а) Альпростадил (INN) (простагландин Е1). Основний простагландин, кристалізований із біологічних екстрактів. Використовується як засіб для розширення судин. Він також стимулює вивільнення ерітропоетину з кори нирок і пригнічує агрегацію тромбоцитів крові;

 

(b) Альфапростол (INN). Синтетичний аналог простагландину, який використовується для лікування безплідності у кобил;

 

(с) Тилсупрост (INN). Аналог простагландину, в якому атоми кисню і вуглецю заміщені атомами азоту і сірки у замкнутому циклі.

 

До цієї групи також відносяться інші синтетичні продукти, такі як простален (INN), динопрост (INN) і т.п., в яких збережена основна структура природних сполук і є аналогічна фізіологічна активність.

 

(2) Тромбоксани та лейкотриєни.

 

Тромбоксани та лейкотриєни, подібно до простагландинів, синтезуються у клітинах із арахідонової кислоти; недивлячись на те, що їх дія схожа з дією простагландинів і, що їх структури дуже схожі, вони не містять основної структури простанової кислоти. Тромбоксани утворюються шляхом біосинтезу з простагландинів. Вони викликають агрегацію тромбоцитів та звуження артерій і є важливими регуляторами дії поліненасичених жирних кислот. Лейкотриєни отримали свою назву із-за свого утворення у лейкоцитах та із-за своєї кон’югованої триєнової структури. Вони є сильними бронхозвужувальними засобами і відіграють важливу роль у реакціях гіперчутливості.

 

(а) Тромбоксан В2. Судинозвужувальний засіб, бронхозвужувальний засіб і викликає агрегацію тромбоцитів крові.

 

(b) Лейкотриєн С4. Відомо, що він у 100-1000 раз сильніше гістаміну або простагландинів впливає на  прохідність повітря в легенях.

 

(D) Інші гормони

 

Сюди включаються інші гормони, структура яких відрізняється від структури гормонів, описаних вище. Наприклад, мелатонін, який утворюється у шишкоподібній залозі може розглядатися як похідне індолу. В дану товарну позицію включаються наступні інші гормони:

 

(1) Катехоламінові гормони, їх похідні та структурні аналоги

 

До цієї групи гормонів включаються гормони, які присутні у мозковій речовині надниркових залоз.

 

(а) Епінефрин (INN) (адреналін, або (-)-3,4-дигідрокси-a-[(метиламіно)метил]бензиловий спирт та рацепінефрин (INN) ((±)-3,4-дигідрокси-a-[(метиламіно)метил]бензиловий спирт. Структура обох цих гормонів відповідає хімічній назві 1-(3,4-дигідроксифеніл)-2-метиламіноетанол. Епінефрин являє собою світло-коричневий або майже білий кристалічний порошок, чутливий до дії світла; мало розчинний у воді та органічних розчинниках. Він може бути отриманий з надниркових залоз коней, але зазвичай його отримують шляхом синтезу. Гормон, який підвищує тиск, стимулює діяльність симпатичної нервової системи, підвищує вміст кров’яних тілець та цукру у крові; також має сильну судинозвужувальну дію.

 

(b) Норепінефрин (INN) (левартеренол, норадреналін або (-)-2-аміно-1-(3,4-дигідроксифеніл)етанол). Норепінефрин існує у вигляді білих кристалів, розчинних у воді. За своєю фізиологічною активністю займає проміжне місце між адреналіном та ефедрином.

 

            (D) Амінокислотні похідні

 

(a) Левотироксин (INNM) та DL-тироксин (3-[4-(4-гідрокси-3,5-дийодфенокси)-3,5-дийодфеніл]аланін або 3,5,3',5'-тетрайодтиронін). Тироксин виділяється з щитовидних залоз або отримується шляхом синтезу. Являє собою ароматичну амінокислоту; існує у вигляді білих або жовтуватих кристалів, нерозчинних у воді або у більшості найбільш розповсюджених розчинників. Він підвищує швидкість основного обміну і споживання кисню, діє на симпатичну систему, регулює дію білків та жирів і усуває дефіцит йоду в організмі; використовується для лікування зобу і кретинізму. L-ізомер є активною формою. Натрієва сіль являє собою білий порошок, мало розчинний у воді, з аналогічною дією.

 

(b) Ліотиронин (INN) та ратиронин (INN) (DL-3,5,3'-трийодтиронін) (3-[4-(4-гідрокси-3-йодфенокси)-3,5дийодфеніл]аланін). Трийодтиронін також виділяють з щитовидної залози; його фізіологічна активність більше, ніж у тироксину.

 

Винятки

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(1) Продукти, що не мають гормональної дії, але мають гормоноподібну структуру:

 

       (а) Андрост-5-ен-3a,17a-діол, андрост-5-ен-3a,17b-діол (товарна позиція 2906) та їх діацетати (товарна позиція 2915).

 

       (b) Адреналон (INN) (3',4'-дигідрокси-2-метиламіноацетофенон) (товарна позиція 2922).

 

        (c) Наступні продукти, які включаються до товарної позиції 2922:

 

                (i) 2-Аміно-1-(3,4-дигідроксифеніл)бутан-1-ол.

 

                (ii) Корбадрин (INN) (2-аміно-1-(3,4-дигідроксифеніл)пропан-1-ол, 3,4-дигідроксинорефедрин,   гомоартеренол).

(iii)  Дезоксиепінефрин(дезоксиадреналін, 1-(3,4-дигідроксифеніл)-2-метиламіноетан, епінин).

(iv)  3',4'-Дигідрокси-2-етиламіноацетофенон (4-етиламіноацетилкатехол).

(v)  1-(3,4-Дигідроксифеніл)-2-метиламінопропан-1-ол (3,4-дигідроксиефедрин).

(vi) (±)-N-Метилепінефрин ((±)-1-(3,4-дигідроксифеніл)-2-диметиламіноетанол, метадрен, (±)-N-метиладреналін).

 

      (2) Сполуки, які мають гормональну дію, але не мають гормоноподібну структуру:

 

      (а)  Дієнестрол (INN) (3,4-біс(n-гідроксифеніл)гекса-2,4-дієн) (товарна позиція 2907).

 

 1. Гексестрол (INN) (3,4-біс(n-гідроксифеніл)гексан) (товарна позиція 2907).

 

     (с) Діетилстильбестрол (INN) (транс-3,4-біс(n-гідроксифеніл)гекс-3-ен) (товарна позиція 2907), його диметиловий ефір (товарна позиція 2909), його дипропіонат (товарна позиція 2915) та його фуроат (товарна позиція 2932).

 

     (d) Кломіфен (INN) (антиестроген) (товарна позиція 2922).

 

      (е) Тамоксифен (INN) (антиестроген) (товарна позиція 2922).

 

     (f) Флутамід (INN) (антиандроген) (товарна позиція 2924).

 

     (g) Антагоністи ендотеліну, такі як дарусентан (INN) (товарна позиція 2933), атрасентан (INN) (товарна позиція 2934) та ситаксентан (INN) (товарна позиція 2935).  

 

      (3) Природні речовини, які мають гормональну дію, але не продукуються в організмі людини або тварини:

 

      (а) Цеараленон, анаболік (товарна позиція 2932).

 

      (b) Асперліцин, антагоніст холіцистохініну (товарна позиція 2933).

   

      (4) Такі сполуки, які іноді вважають гормонами, але які не мають фактично гормональної дії:

 

(а)  Цистин, цистеїн та їхні гідрохлориди (товарна позиція 2930).

 

(b)  Метіонін та його кальцієві солі (товарна позиція 2930).

 

(с) Модулятори і нейромодулятори, такі як допамін (товарна позиція 2922), ацетилхолін (товарна позиція 2923), серотонін (5-гідрокситриптамін або 5-гідрокси-3-(b-аміноетил) індол) (товарна позиція 2933), гістамін (товарна позиція 2933) і споріднені їм продукти, такі як агоністи та антагоністи їх рецепторів.

 

(d)  Фактор-інгібітор лейкемії (людський) і фактор росту емфілермін (INN) (товарна позиція 2933) та фактор росту фібробласта репіфермін (INN) (товарна позиція 2933).

 

(е) Антагоністи рецепторів N-метил-D-аспарагінової кислоти, такі як ланіцемін (INN) (товарна позиція 2933) та небостінел (INN) (товарна позиція 2924).

 

(f) Гепарин (товарна позиція 3001).

 

(g) Модифіковані імунологічні продукти (товарна позиція 3002).

 

(5) Регулятори росту рослин (наприклад, фітогормони), природні чи синтетичні, які класифікуються:

 

(А) Якщо вони в незмішаному вигляді та не розфасовані для роздрібної торгівлі, то у відповідності зі своїм хімічним складом, наприклад:

 

(а) a-Нафтилоцтова кислота та її натрієва сіль (товарна позиція 2916).

 

(b) 2,4-Дихлорфеноксиоцтова кислота (2,4-D), 2,4,5-трихлорфеноксиоцтова кислота (2,4,5-T) і 4-хлор-2-метилфеноксиоцтова кислота (МСРА) (товарна позиція 2918).

 

(c) b-Індолілоцтова кислота та її натрієва сіль (товарна позиція 2933).

 

(B) Якщо розфасовані у форми або в упаковки для роздрібної торгівлі або у вигляді препаратів чи виробів, то в товарній позиції 3808.

 

(6)  Антагоністи тромбоксанів та лейкотриєнів, які класифікуються у відповідності з їх структурою (наприклад, сератродаст (INN) (товарна позиція 2918) та монтелукаст (INN) (товарна позиція 2933)).

 

(7) Антагоністи фактору некрозу пухлини, такі як атаквімаст (INN) (товарна позиція 2933).

 

(8) Імунологічні продукти товарної позиції 3002.

(9) Лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004, зокрема, „Ретард Інсулін” (цинк-інсулін, протамін-цинк інсулін, глобін-інсулін, цинк-глобін інсулін, гістон-інсулін).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Визначення термінів „гормони” та „що використовуються головним чином як гормони” дивись у Примітці 8 до цієї групи.

До цієї товарної позиції включаються лише продукти, які задовольняють критерії, наведені в Поясненнях до товарної позиції 2937, перший абзац, (І)-(VI), та другий абзац.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2937 11 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (А), (1).

 

2937 12 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (А), (2).

 

2937 19 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (А), (3) - (20).

                       

2937 21 00 - 2937 29 00

 

           Дивись Пояснення до товарої позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (B).

Дивись також в Поясненнях до товарної позиції 2937, „Перелік стероїдів, використовуваних переважно із-за їх гормональної дії” щодо речовин, перелічених як „кортикостероїди”.

 

2937 21 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (В), (1), (a), (b), (c) та (d).

 

2937 22 00

 

         Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (В), (2).

 

2937 23 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (В), (3).

            Дивись також в Поясненнях до товарної позиції 2937, „Перелік стероїдів, використовуваних переважно із-за їх гормональної дії” щодо речовин, перелічених як „естроген” або „прогестин”. 

 

2937 29 00

     

Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (В), (1), (e) та (f), і (В), (4).

 

2937 50 00

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (С).

 

2937 90 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2937, перелік сполук, які повинні розглядатися як сполуки товарної позиції 2937, (D).

 

 

 

Підгрупа XII
Глікозиди та алкалоїди рослинного походження, природні або
синтезовані, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні

Загальні положення

У цій підгрупі термін "похідні" означає хімічні сполуки, які можуть бути одержані з вихідної сполуки відповідної товарної позиції та які зберігають основні властивості первинної сполуки, включаючи його основну структуру.

 

Пояснення до товарної позиції 2938:

 

2938

Глiкозиди, природнi або одержані в результаті синтезу, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:

2938 10 00 00

- рутозид (рутин) та його похiднi

2938 90

- iншi:

2938 90 10 00

- - глiкозиди наперстянки

2938 90 30 00

- - глiциризинова кислота i глiциризинати

2938 90 90 00

- - iншi

Глікозиди зустрічаються, переважно, у рослинному світі. Звичайно під дією кислот, основ чи ферментів вони розщеплюються на цукрову і нецукрову (аглікон) частини. Ці частини з’єднані один з одним через аномерний атом вуглецю в молекулі цукру. Отже, такі продукти, як вакцинін (бензоїлглюкоза) і гамамелітанін товарної позиції 2940, не повинні розглядатися як глікозиди.

Найвідомішими природними глікозидами є О-глікозиди, в яких цукрова частина та аглікон звичайно з'єднані ацетальною функціональною групою. Проте існують також природні N-глікозиди, S-глікозиди та C-глікозиди, в яких аномерний атом вуглецю в цукрі з’єднаний з агліконом через атом азоту, атом сірки або атом вуглецю, відповідно (наприклад, касимероєдин (N-глікозид), синігрин (S-глікозид) та алоїн (C-глікозид)). Іноді глікозиди з'єднуються з цукром за допомогою складної ефірної групи.

Глікозиди, як правило, являють собою тверді безбарвні сполуки; вони утворюють резерв в організмі рослин або діють як стимулятори. Багато з них застосовуються в терапевтичних цілях.

(1) Рутозид (рутин) зустрічається в багатьох рослинах, особливо в гречці (Fagopyrum esculentum Moench., Polygonaceae), в якій міститься до 3% (у перерахунку на масу сухої речовини).

(2) Глікозиди наперстянки присутні в рослинах роду наперстянки Digitalis (наприклад, D. lanata, D. purpurea). Деякі з них широко застосовуються в медицині для стимулювання серцевої діяльності. Ця група включає дигітоксин, дуже токсичний білий кристалічний порошок без запаху; дигоксин; та дигітонін, сапонін наперстянки, застосовуваний як хімічний реагент.

(3) Гліциризин і гліциризати, що містяться в корені локриці (солодкого кореня); безбарвні кристали. Гліциризат амонію являє собою червоно-коричневу масу, яка застосовується при виготовленні напоїв. Гліциризати використовуються також і в медицині.

(4) Строфантин, глікозиди, які зустрічаються в багатьох рослинах роду Strophanthus; дуже ефективний засіб стимулювання серцевої діяльності. Деякі, включаючи уабаїн або строфантин-G, існують у вигляді безбарвних кристалів, дуже токсичні.

(5) Сапоніни, аморфні глікозиди, досить широко розповсюджені у світі рослин; мають здатність викликати чхання. Їхні водні розчини під час струшування утворюють піну. Застосовуються в медицині, для виробництва мийних засобів і в пінних вогнегасниках.

(6) Алоїн зустрічається в листях різних видів рослини алое.

(7) Амигдалін міститься в гіркому мигдалі та у кісточках інших плодів. Застосовується як відхаркувальний засіб.

(8) Арбутин міститься в листях мучниці; застосовується як сечогінний засіб.

(9) Синігрин. Міститься у насінні чорної гірчиці та у кореневій частині хрону. Використовується в медицині.

До цієї товарної позиції також включаються деякі танін-похідні природних або одержаних синтетично глікозидів.

До цієї товарної позиції включаються також природні суміші глікозидів та їх похідних (наприклад, природна суміш глікозидів наперстянки, що містить глікозиди А та В, дигітоксин, гітоксин, гіталоксин та інші); проте штучні суміші або препарати не включаються.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(1) Нуклеозиди та нуклеотиди (товарна позиція 2934).

(2) Алкалоїди (наприклад, томатин) (товарна позиція 2939).

(3) Штучні глікозиди (крім продуктів товарної позиції 2937 або 2939), в яких глікозидний зв’язок є ацетальною функціональною групою, що утворюється в результаті етерифікації аномерного   вуглецю (a-метилглікозид, трибенозид (INN)) (товарна позиція 2940).

(4) Антибіотики (наприклад, тойокаміцин) (товарна позиція 2941).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Глікозиди цієї товарної позиції складаються з цукрової частини і нецукрової частини (аглікон). Ці частини з’єднані одна з одною аномерним атомом вуглецю цукру. Тому такі продукти, як вакцинин і гамамелітанин товарної позиції 2940 не вважаються глікозидами.

Найпоширенішими природними глікозидами є O-глікозиди. Проте існують також природні N-глікозиди, S- глікозиди і C- глікозиди, в яких аномерний вуглець цукру зв’язаний з агліконом атомом азоту, атомом сірки або атомом вуглецю (наприклад, синігрин, алоїн, скопарин).

Наведені нижче сполуки виключаються з цієї позиції:

(a) нуклозиди і нуклеотиди товарної позиції 2934 (див. Пояснення до товарної позиції 2934, третій абзац, (D), (6));

(b) алкалоїди товарної позиції 2939 (наприклад, томатин);

(c) антибіотики товарної позиції 2941 (наприклад, тойокаміцин).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2938 90 10

 

  Поряд із сполуками, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 2938, третій абзац, (2), ця товарна категорія включає:

           

            - ацетилдигітоксин, ацетилдигоксин, ацетилгітоксин;

            - дезацетилланатозид A, B, C і D;

            - дигіфолеїн, дигінатин, дигінин, дигіпурпурин, Dіgіtalіnum verum і germanіcum;

            - гіталін, гіталоксин, гітонин, гітоксин, глюковеродоксин;

            - ланафолеїн, ланатозид A, B, C і D;

- тригонин, веродоксин.

 

2938 90 90

 

   Ця товарна категорія включає сполуки, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 2938, третій абзац, (4) – (9), і останні два абзаци.

 

 

            Пояснення до товарної позиції 2939:

 

2939

Алкалоїди рослинного походження, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:

 

- алкалоїди опiю та їх похiднi; солi цих сполук:

2939 11 00 00

- - концентрати макової соломки; бупренорфін (INN), кодеїн, дигідрокодеїн (INN), етилморфін, еторфін (INN), героїн, гідрокодон (INN), гідроморфон (INN), морфін, нікоморфін (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) і тебаїн; солі цих сполук

2939 19 00 00

- - інші

2939 20 00 00

- алкалоїди, виділені з кори хінного дерева та їх похiднi; солi цих сполук

2939 30 00 00

- кофеїн та його солi

 

- ефедрини та їх солi:

2939 41 00 00

- - ефедрин та його солi

2939 42 00 00

- - псевдоефедрин (INN) та його солi

2939 43 00 00

- - катин (INN) та його солі

2939 44 00 00

- - норефедрин та його солі

2939 49 00 00

- - iншi

 

- теофiлiн та амiнофiлiн (теофiлiнетилендiамiн) та їх похiднi; солi цих речовин:

2939 51 00 00

- - фенетилін (INN) та його солі

2939 59 00 00

- - iншi

 

- алкалоїди рiжкiв жита та їх похiднi; солi цих речовин:

2939 61 00 00

- - ергометрин (INN) та його солi

2939 62 00 00

- - ерготамiн (INN) та його солi

2939 63 00 00

- - лiзергінова кислота та її солi

2939 69 00 00

- - iншi

 

- iншi:

2939 91 00 00

- - кокаїн, екгонін, левометамфетамін, метамфетамін (INN), рацемат метамфетаміна; солі, складні ефіри та інші їх похідні

2939 99 00 00

- - інші

Ці алкалоїди являють собою складні органічні основи, що утворюються в самих рослинах; вони мають сильну фізіологічну дію. Деякі з них одержують синтетичним шляхом. Усі вони більш-менш отруйні.

До цієї товарної позиції включаються алкалоїди в чистому вигляді та природні суміші алкалоїдів (наприклад, вератрин або всі алкалоїди опію); проте їх штучні (навмисно приготовлені) суміші або препарати не включаються. До цієї товарної позиції не включаються також клітинний сік та рослинні екстракти, такі як висушений клітинний сік опію (товарна позиція 1302).

До цієї товарної позиції включаються гідрогеновані, дегідрогеновані, оксигеновані та відновлені алкалоїдні похідні і взагалі всі похідні алкалоїдів, які мають у значній мірі ту ж саму структуру, що і природний алкалоїд, з якого вони були одержані.

(А) Алкалоїди опію та їх похідні; солі цих сполук

 (1) Морфін присутній в опію; безбарвні кристали, сильнодіючий наркотик, сильна отрута.

 (2) Дигідроморфін, дезоморфін (INN) (дигідродезоксиморфін), гідроморфон (INN) (дигідроморфінон) та метопон (INN) (5-метилдигідроморфінон).

 (3) Діацетилморфін (героїн), кристалічний білий порошок; застосовується як седативний засіб замість кодеїну і морфіну.

 (4) Етилморфін, кристалічний білий порошок без запаху; застосовується усередину як снотворний та болезаспокійливий засіб або як зовнішній засіб для місцевої анестезії.

 (5) Кодеїн (метилморфін, монометиловий простий ефір морфіну). Присутній в опію, поряд з морфіном. Кристали; застосовується як седативний засіб замість морфіну.

 (6) Дигідрокодеїн (INN), гідрокодон (INN) (дигідрокодеїнон), оксикодон (INN) (дигідрооксикодеїнон).

 (7) Нарцеїн, вторинний алкалоїд в опію; кристали; снотворний та болезаспокійливий засіб.

 (8) Носкапін (INN) (наркотин), вторинний алкалоїд в опію; кристали; менш сильний засіб, ніж морфін, має незначну токсичність.

 (9) Котарнін і гідрокотарнін одержують з наркотину.

(10) Папаверин, вторинний алкалоїд в опію; кристали; наркотичний і седативний засіб, який має менш інтенсивний вплив, ніж морфін.

(11) Етаверин гідрохлорид (INNM) (1-(3,4-діетоксибензил)-6,7-діетоксиізохінолін гідрохлорид).

(12) Тебаїн, вторинний алкалоїд в опію; кристали; без запаху, токсичний.

(13) Концентрати макової соломки. Природна суміш алкалоїдів, яка отримується із частин макової рослини (Papaver somniferum) екстракцією з послідуючим очищенням, і містить не менше ніж 50 мас.% алкалоїдів.

Похідні алкалоїдів опію включаються до цієї товарної позиції за умови, що в них зберігається зв’язана епоксидним містком морфінова структура, гідрована або негідрована.

(B) Алкалоїди, виділені з кори хінного дерева, та їхні похідні; солі цих сполук

(1) Хінін зустрічається в корі різних рослин роду Cinchona, зокрема, Cinchona officinalis, Cinchona calisaya та Cinchona succirubra. Білий кристалічний порошок. Хінін та його солі мають властивість паралізувати протоплазму присутніх у крові найпростіших, тому вони і використовуються як жарознижувальні (антипіретики) і протималярійні засоби.

(2) Хінідин. Міститься в корі рослин роду Cinchona. Кристали; може бути екстрагований з маточного розчину хініну-сульфату.

(3) Цинхонін займає друге місце за значенням після хініну серед алкалоїдів, що містяться в корі Cinchona; кристали.

(4) Цинхонідин зустрічається в корі Cinchona; кристали.

(5) Хінін танат.

(С) Кофеїн та його солі

Кофеїн екстрагують з бобів кави, чаю та горіхів коли або одержують синтетично. Шовковисті кристали; застосовується в медицині.

(D) Ефедрини та їхні солі

(1) Ефедрин міститься в Ephedra vulgaris, а також може бути одержаний синтетично. Безбарвні кристали; застосовується в медицині.

(2) Метилефедрин.

(3) Етафедрин (INN).

(4) Норефедрин.

(5) Псевдоефедрин (INN).

(Е) Теофілін та амінофілін (теофілінетилендіамін) та їхні похідні; солі цих сполук

Теофілін є присутній у чаї, але може бути одержаний також і синтетично. Кристали. Часто використовується як сечогінний засіб, так само, як і амінофілін (теофілінетилендіамін).

(F) Алкалоїди ріжкків жита та їх похідні; солі цих сполук

(1) Ергометрин (INN) (9,10-дидегідро-N-((S)-2-гідрокси-1-метилетил)-6-метил­ерголін-8b-карбоксамід) (ергоновін). Кристали у вигляді тетраедрів або дрібних голочок. Використовується в медицині як препарат, що впливає на скорочувальну здатність мускулатури, або як попередник для виробництва лізергіду (INN) (див. перелік попередників наприкінці групи 29). Важливим похідним є малеат ергометрину, який відомий також, як малеат ергоновіну.

(2) Ерготамін (INN) (12'-гідрокси-2'-метил-5'a-(фенілметил)ерготаман-3',6',18-тріон). Використовується як судинозвужувальний засіб, а також як попередник для виробництва лізергіду (INN) (див. перелік попередників наприкінці групи 29). До його основних похідних відносяться сукцинати та тартрати ерготаміну.

(3) Лізергінова кислота (9,10-дидегідро-6-метилерголін-8-карбонова кислота). Одержують лужним гідролізом алкалоїдів ріжка жита. Крім цього, одержують з Claviceps paspali. Кристали у вигляді шестикутних пластинок або лусочок. Використовується як психоміметик, а також як попередник для виробництва лізергіду (INN) (див. перелік попередників наприкінці групи 29).

(4) Інші алкалоїди ріжків жита, наприклад, ергозин, ергокристин, ергокриптин, ергокорнін, метилергометрин.

(G) Нікотин та його солі

Нікотин, алкалоїд, який присутній у листях тютюну; може бути одержаний також синтетичним шляхом. Безбарвна рідина, що темніє на повітрі до коричневого кольору, має властивий різкий запах. Сильна основа, токсичний, утворює кристалічні солі; застосовується як фунгіцид та інсектицид для захисту рослин.

(H) Інші рослинні алкалоїди та їх похідні і солі

 (1) Ареколін, алкалоїд, є присутнім в горіхах бетелю (ареки).

 (2) Аконітин – один з відомих найсильніших отрут; витягають з висушених коренів Aconitus napellus. Застосовується в медицині як сильний седативний засіб.

 (3) Фізостигмін (езерин). Зустрічається в калабарських бобах; безбарвні кристали, які перетворюються під дією повітря в червоно-жовті; застосовується в медицині.

 (4) Пілокарпін, основний алкалоїд у Pilocarpus jaborandi; безбарвна маса, що набуває на повітрі коричнюватого кольору. Пілокарпін та його солі використовуються в медицині (для стимулювання потовиділення) та в офтальмології; застосовуються також у виготовленні лосьйонів для стимулювання росту волосся.

 (5) Спартеїн, алкалоїд, є присутнім у рокитнику; безбарвна рідина. Сульфат спартеїну застосовується для стимулювання серцевої діяльності.

 (6) Атропін, одержуваний, переважно, з Datura stramonium; може бути одержаний також синтетично; кристали; сильна отрута, розширює очну зіницю.

 (7) Гоматропін, безбарвні кристали; має таку ж хімічну і фізіологічну дією, що і атропін.

 (8) Гіосциамін, основний алкалоїд, присутній у Atropa belladonna та в численних рослинах роду Hyoscyamus. Безбарвні кристали; дуже токсичний. Його солі (наприклад, сульфати та гідроброміди) використовуються в медицині.

 (9) Скополамін (гіосцин). Є присутнім у багатьох рослинах роду Datura. Безбарвна сиропоподібна рідина або безбарвні кристали. Його солі (наприклад, гідроброміди та сульфати) мають форму кристалів. Застосовується в медицині.

(10) Колхіцин. Зустрічається в рослинах Colchicum autumnale. Клейка маса, жовтий порошок, кристали або пластівці. Застосовується в медицині. Дуже токсичний.

(11) Вератрин, природна суміш алкалоїдів, екстрагована з насіння Sabadilla; аморфний білий порошок; гігроскопічний, має подразнювальну дію і здатний викликати чхання; токсичний; застосовується в медицині.

(12) Цевадин, відповідає кристалізованому вератрину.

(13) Кокаїн, кристали; екстрагують з листя деяких сортів рослини кока, зокрема, Erythroxylum coca; може бути одержаний синтетично. Кокаїн ніколи не зустрічається в продажі в чистому вигляді; вміст кокаїну в лікарських формах складає від 80 до 94 %; у такій формі він входить до цієї групи. Водний розчин кокаїну дає лужну реакцію; він утворює безліч солей; сильний знеболюючий засіб.

(14) Еметин, є присутнім у коренях Uragoga ipecacuanha. Аморфний білий порошок, який жовтіє під дією світла; застосовується як відхаркувальний і блювотний засіб; його солі застосовуються проти амебної дизентерії.

(15) Стрихнін, екстрагують з різних рослин роду Strychnos (nux vomica, St. Іgnаtіus'bеаns). Шовковисті кристали; сильна отрута. Утворює кристалічні солі, застосовувані в медицині.

(16) Теобромін, екстрагують з какао і також одержують синтетично. Білий кристалічний порошок; застосовується в медицині як сечогінний засіб та стимулятор серцевої діяльності.

(17) Піперин, екстрагують з Piper nigrum; кристали.

(18) Коніїн, є присутній у рослині болиголов крапчастий (conium) і також може бути одержаний синтетично. Безбарвна масляниста рідина з різким запахом; сильна отрута. Застосовується в медицині.

(19) Курарин. Екстрагують з рослини кураре; застосовується в медицині.

(20) Порфірин (алкалоїд).

(21) Томатин.

(22) Алкалоїдні танати (танат хелідоніну, танат колхіцину, танат пелетіерину та інші).

(23) Гідрастин.

(24) Гідрастинін.

(25) Гідрогідрастинін.

(26) Оксогідрастинін.

(27) Тропін (тропан-3-ол).

(28) Тропінон.

(29) Цефелін.

(30) Метамфетамін (INN) (N-метиламфетамін, дезоксиефедрин, 2-метиламіно-1-фенілпропан).

Деякі речовини цієї товарної позиції, які за міжнародними документами віднесені до наркотичних лікарських засобів або психотропних речовин, наведені в переліку наприкінці групи 29.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2939 69 00

 

Ця товарна категорія включає такі аклалоїди ріжків жита: ерготамінін; ергозин і ергозинін; ергокристин і ергокристинін; ергокриптин і ергокриптинін; ергокорнін і ергокорнінин; ергобазин і ергобазинін та їх похідні, наприклад, дигідроерготамін, дигідроерготоксин, метилергобазин.

 

Підгрупа XIII
Інші органічні сполуки

Пояснення до товарної позиції 2940:

 

2940 00 00 00

Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталі цукрів та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939

 

(А) Хімічно чисті цукри

До цієї товарної позиції включаються лише хімічно чисті цукри. Термін "цукри" означає моносахариди, дисахариди та олігосахариди. Кожний моносахаридний залишок повинен містити, принаймні, чотири, але не більш як вісім атомів вуглецю і, як мінімум повинен містити потенційно ослаблену карбонільну групу (альдегідну чи кетонну) і, принаймі, один асиметричний атом вуглецю, зв'язаний з гідроксильною групою та атомом водню. До цієї товарної позиції не включаються:

а) цукроза, яка навіть хімічно чиста включається до товарної позиції 1701;

b) глюкоза та лактоза, які навіть хімічно чисті включаються до товарної позиції 1702;

c) мальтоза, яка навіть хімічно чиста включається до товарної позиції 1702. Ізомерна цукрозі. Кристалічна маса. Застосовується в медицині;

d) фруктоза (левулоза), яка навіть хімічно чиста включається до товарної позиції 1702. Ізомерна глюкозі. У чистому вигляді являє собою жовтуваті кристали. Застосовується в медицині (у раціоні діабетиків);

e) альдоль (товарна позиція 2912) та ацетоїн (3-окси-2-бутанон) (товарна позиція 2914), які, хоча і задовольняють критеріям для моносахаридних залишків, не є цукрами.

До цієї товарної позиції входять наступні хімічно чисті цукри:

(1) Галактоза. Ізомерна глюкозі. Одержують гідролізом лактози. Є присутньою в пектинових речовинах і рослинному клеї. У чистому вигляді має форму кристалів.

(2) Сорбоза (сорбеноза). Ізомерна глюкозі. Білий кристалічний порошок. Добре розчинний у воді. Застосовується для синтезу аскорбінової кислоти (вітамін С) і в приготуванні культуральних середовищ.

(3) Ксилоза (продукт гідролізу деревини) (C5H10O5). Білі кристали. Застосовується у фармакології.

(4) Трегалоза, ізомерна глюкозі. Рибоза та арабіноза, ізомерні ксилозі. Рафіноза (C18H32O16). Фукоза, рамноза (C6H12O5), дигітоксоза (C6H12O4) та інші дезоксицукри. Ці цукри, переважно, є лабораторними продуктами.

Цукри цієї товарної позиції можуть бути у вигляді водних розчинів.

(В) Прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів і складні ефіри цукрів та їх солі

В товарну позицію 2940 також включаються прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів, а також їх солі. Ацеталі цукрів можуть бути утворені між будь-якими двома гідрокси-групами цукру або аномерним вуглецем, утворюючи глікозид. Проте природні глікозиди не включаються (товарна позиції 2938). Прості ефіри цукрів, ацеталі  та складні ефіри цукрів, які є складовими частинами продуктів товарних позицій 2937, 2938, 2939 або продуктів будь-якої наступної товарної позиції за товарною позицією 2940, також не включаються (див. Загальні положення до цієї групи, пункт (Е)).

До цієї товарної позиції входять такі сполуки визначеного чи невизначеного хімічного складу:

(1) Гідроксипропілцукроза. Простий ефір цукру.

(2) Фосфорні складні ефіри цукрів (наприклад, фосфати глюкози і фруктози) та їх солі (наприклад, солі барію, калію та інші). Вони зустрічаються у вигляді кристалічних або аморфних порошків і застосовуються в органічному синтезі.

(3) Октаацетат цукрози. Білий гігроскопічний порошок. Застосовується для денатурування спиртів, для виготовлення адгезивних засобів, пластифікаторів та інсектицидів, а також у целюлозно-паперовій промисловості та як зміцник для текстильних матеріалів.

(4) Моноацетат цукрози. Має поверхнево-активні властивості.

(5) Ацетат-ізобутират цукрози. Застосовується як модифікатор у лакофарбовій промисловості.

(6) Лактитол (INN) (4-О-b-D-галактопіранозил-D-глюцитол). Використовується як підсолоджувач.

(7) Неприродні глікозиди (крім продуктів товарної позиції 2937, 2938 або 2939), в яких глікозидний зв'язок є ацетальною функціональною групою, що утворюється під час етерифікації аномерного атома вуглецю (наприклад, a-метилглюкозид, трибенозид (INN)).

До цієї товарної позиції, проте, не включаються штучні суміші простих ефірів цукрів, ацеталей цукрів, складних ефірів цукрів або їх солей, до неї не включаються також продукти, що були спеціально приготовлені або одержані з вихідних матеріалів, в яких нецукрові компоненти представлені сумішами, наприклад, складні ефіри цукрів, одержані з жирних кислот товарної позиції 3823. Також до цієї товарної позиції не включаються ангідриди цукрів, тіоцукри, аміноцукри, сечові кислоти та інші похідні цукрів, які класифіковані, звичайно у групі 29, відповідно до їх хімічної структури.

 

Пояснення до товарної позиції 2941:

 

2941

Антибiотики:

2941 10 00 00

- пенiцилiни та їх похiднi, що мають структуру пенiциланової кислоти; солi цих речовин

2941 20

- стрептомiцини та їх похiднi; солi цих речовин:

2941 20 30 00

- - дигiдрострептомiцин, його солi, складнi ефiри i гiдрати

2941 20 80 00

- - iншi

2941 30 00 00

- тетрациклiни та їх похiднi; солi цих речовин

2941 40 00 00

- хлорамфенiкол та його похiднi; солi цих речовин

2941 50 00 00

- еритромiцин та його похiднi; солi цих речовин

2941 90 00 00

- iншi

 

Антибіотики являють собою речовини, які виділяються живими мікроорганізмами, які мають здатність убивати інші мікроорганізми або стримувати їх ріст. Вони використовуються, переважно, завдяки своїй інгібуючій дії на хвороботворні мікроорганізми, зокрема, бактерії або гриби та іноді на новоутворення. Вони ефективні вже за концентрації в крові порядку декілька мікрограмів на 1 мл.

Антибіотики можуть складатися з однієї будь-якої речовини або групи родинних речовин, їх хімічна структура може бути відома чи невідома, вони можуть бути визначеного або невизначеного хімічного складу. Вони значно розрізняються хімічно. До них відносяться такі сполуки:

(1) Гетероциклічні, наприклад, новобіоцин, цефалоспорини, стрептотрицин, фаропенем (INN), доріпенем (INN), монобактами, (наприклад, азтреонам (INN)).  Найважливішими в цьому класі антибіотиків є пеніциліни, вироблювані деякими видами грибів Penicillium. Цей клас також включає прокаїн-пеніцилін.

(2) Подібні до цукру сполуки, наприклад, стрептоміцини.

(3) Тетрацикліни та їх похідні, наприклад, хлортетрациклін (INN), окситетрациклін (INN).

(4) Хлорамфенікол та його похідні, наприклад, тіамфенікол та флорфенікол.

(5) Макроліди, наприклад, еритроміцин, амфотерицин B, тилозин.

(6) Поліпептиди, наприклад, актиноміцини, бацитрацин, граміцидини, тироцидин.

(7) Інші антибіотики, наприклад, саркоміцин, ванкоміцин.

До цієї товарної позиції включаються також хімічно модифіковані антибіотики, використовувані за своїм прямим призначенням. Вони можуть бути одержані шляхом виділення окремих інгредієнтів, продукованих у процесі природного росту мікроорганізмів, з наступною модифікацією їхньої структури за допомогою хімічної реакції або додання попередників бічного ланцюга до культурального середовища, для того щоб включити потрібну групу до складу молекули в результаті клітинних процесів (напівсинтетичні пеніциліни) або ж шляхом біосинтезу (наприклад, пеніциліни з вибраних амінокислот).

 Природні антибіотики, одержувані синтетично (наприклад, хлорамфенікол), включаються до цієї товарної позиції так само, як і деякі синтетичні продукти, подібні до природних антибіотиків і застосовуваним як таких (наприклад, тіамфенікол).

У цій товарній позиції термін „похідні” відноситься до активних антибіотичних сполук, які могли б бути отримані із сполук цієї товарної позиції і які зберегли основні властивості вихідної сполуки, включаючи її основну хімічну структуру.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) препарати антибіотиків, використовувані в годівлі тварин (наприклад, сухий чи стандартизований цілий міцелій) (товарна позиція 2309);

(b) органічні сполуки визначеного хімічного складу з дуже низькою антимікробною активністю, застосовувані як проміжні продукти для виробництва антибіотиків (зазначені в попередніх товарних позиціях цієї групи у відповідності зі структурою);

(c) похідні хінолінкарбонової кислоти, нітрофурани, сульфаміди та інші органічні сполуки визначеного хімічного складу попередніх товарних позицій цієї групи, що мають антибактеріальну дією;

(d) штучно складеної суміші антибіотиків (наприклад, суміш пеніциліну і стрептоміцину) для використання в терапевтичних або профілактичних цілях (товарна позиція 3003 або 3004);

(e) проміжні продукти, одержувані під час виробництва антибіотиків фільтрацією та одностадійною екстракцією, з вмістом антибіотиків не більш як 70 % (товарна позиція 3824).

Пояснення до товарних підпозицій:

Товарна підпозиція 2941 10

До цієї товарної підпозиції включаються всі пеніциліни, тобто всі активні сполуки антибіотиків, молекули яких містять пенін чи 6-амінопеніциланову кислоту на каркасі b-лактаму аміно-(4-карбокси-5,5-диметилтіазолідин-2-іл) оцтової кислоти, в якій аміногрупа лактамного кільця зв'язана з органічними кислотами за допомогою амідного зв'язку. Ні структура цих органічних кислот, ні утворення на їхній основі солей чи інші заміщення карбоксильної групи тіазолідинового кільця не впливають на класифікацію. Проте основна структура пеніну (каркас) повинна залишатися незмінною.

До цієї товарної підпозиції включаються, inter alia (серед іншого), ампіцилін (INN), амоксицилін (INN) та талампіцилін (INN).

Проте, до цієї товарної підпозиції не включаються інші антибіотики, які містять бета-лактамове кільце, такі як цефалоспорини (наприклад, цефазолін (INN), цефаклор (INN)), .цефаміцини (наприклад, цефокситин (INN)), оксацефеми, пенеми, карбапенемі і т.п.

Товарна підпозиція 2941 20

  Похідні стрептоміцину  являють собою активні антибіотики, молекули яких у своїй структурі містять всі три слідуючі складові стрептоміцинового каркасу: стрептидин та метилглюкозамін, зв’язаний з 5-деоксиліксозою. Складні ефіри у будь-якій позиції та глікозиди також розглядаються як похідні.

 

До цієї товарної підпозиції включаються, inter alia (серед іншого), дигідрострептоміцин (INN) та стрептоніазид (INN). Проте ні блуензоміцин (INN), який не містить дві амідіногрупи стрептидину, ні інші аміноглікозиди, які містять похідні стрептаміну, такі як неоміцин (INN), не вважаються похідними стрептоміцину.

Товарна підпозиція 2941 30

  Похідні тетрацикліну являють собою активні антибіотики, молекули яких містять частково гідрований 4-диметиламінонафтацен-2-карбоксамід тетрациклінового скелету. Складні ефіри також розглядаються як похідні.

 

  До цієї товарної підпозиції включаються, inter alia (серед іншого), хлортетрациклін (INN) та ролітетрациклін (INN). Проте антрацикліни „рубіцинового” типу, такі як акларубіцин (INN) та доксорубіцин (INN), не розглядаються як похідні тетрацикліну.

Товарна підпозиція 2941 40

  Похідні хлорамфеніколу є активними антибіотиками, молекули яких містять N-(2-гідрокси-1-метил-2-фенетил) ацетамід хлорамфеніколового каркасу.

 

  До цієї товарної позиції включаються, inter alia (серед іншого), тіамфенікол (INN) та хлорфенікол (INN). Проте цетофенікол (INN) не належить до цієї категорії, оскільки він не має антибіотичної активності.

Товарна підпозиція 2941 50

            Похідні еритроміцину являють собою активні антибіотики, молекули яких містять слідуючі складові частини еритроміцинового каркасу: 13-етил-13-тридеканолід, зв’язаний з дезозаміном та мікарозою (чи кладінозою). Складні ефіри також розглядаються як похідні.

            До цієї товарної позиції включаються, inter alia (серед іншого), кларитроміцин (INN) та дирітроміцин (INN). Проте азитроміцин (INN), який містить 15-атомне центральне кільце, і пікроміцин, який не містить ні кладінози, ні микарози, не розглядаються як похідні еритроміцину.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2941 10 00

 

            Дивись Пояснення  до товарної підпозиції 2941 10.

 Деякі приклади пеніцилінів: натрійбензилпеніцилін (натрій фенацетилпенін), натрійамілпеніцилін (n-карбоксигексенілпенін натрію), пеніциліни біосинтезу і стало-виділяні пеніциліни, такі, як прокаїн-пеніцилін і бензатин-пеніцилін.

 

2941 20 30 і 2941 20 80

 

  Дивись Пояснення до товарної підпозиції 2941 20.

 

            Поряд із стрептоміцином ці товарні категорії включають дигідрострептоміцин, маносидострептоміцин та солі всіх цих продуктів, наприклад, їхні сульфати і пантотенати.

 

2941 30 00

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 2941 30.

 

Ця товарна категорія включає хлортетрациклін, окситетрациклін і тетрациклін гідрохлорид.

 

2941 40 00

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 2941 40.

 

2941 50 00

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 2941 50.

Солі еритроміцину включають гідрохлорид, сульфат, цитрат, пальмітат, стеарат і глюкогептонат; з кислими хлоридами він дає відповідні ефіри, а з кислими ангідридами утворює складні моноефіри, такі, як глютарат, малеат і фталат.

 

Пояснення до товарної позиції 2942:

 

2942 00 00 00 

Інші органічні сполуки 

До цієї товарної позиції включаються індивідуальні органічні сполуки визначеного хімічного складу, не включені в будь-яку іншу товарну позицію.

(1) Кетени. Аналогічно кетонам для цих сполук характерна наявність карбонільної групи (>C=O), але вона з'єднана із сусіднім атомом вуглецю подвійним зв'язком (наприклад, кетен, дифенілкетен).

До цієї товарної позиції, проте, не включається дикетен, що є лактоном товарної позиції 2932.

(2) Комплексні сполуки трифториду бору з оцтовою кислотою, діетиловим ефіром чи фенолом.

(3) Дитимолдийодид.

 

Перелік наркотичних лікарських засобів і психотропних речовин, наведених в алфавітному порядку по типу лікарського засобу

 

 I. Наркотичні лікарські засоби, які підлягають контролю у відповідності з Єдиною конвенцією про наркотичні лікарські засоби 1961 року та змінами згідно Протоколу 1972 року.

 

Найменування

Підпозиція ГС

Номер CAS

Номер списку
Конвенції

3-Ацетилморфін

2939  19

 

1

6-Ацетилморфін

2939  19

2784-73-8

1

Алілпродин (INN)

2933 39

25384-17-2

1

Алілпродину гідрохлорид

2933 39

 

1

Алфентаніл (INN)

2933 33

71195-58-9

1

Алфентанілу гідрохлорид

2933 33

69049-06-5

1

Альфамепродин (INN)

2933 39

468-51-9

1

Альфаметадол (INN)

2922 19

17199-54-1

1

Альфапродин (INN)

2933 39

77-20-3

1

Альфапродину гідрохлорид

2933 39

561-78-4

1

L-Альфацетилметадол

2922 19

 

 

Альфацетилметадол (INN)

2922 19

17199-58-5

1

Альфацетилметадолу гідрохлорид

2922 19

 

1

Анілеридин (INN)

2933 33

144-14-9

1

Анілеридину дигідрохлорид

2933 33

126-12-5

1

Анілеридину фосфат

2933 39

4268-37-5

1

Ацетил-a-метилфентаніл

2933 39

 

4

Ацетилдигідрокодеїн

2939  19

3861-72-1

2

Ацетилдигідрокодеїну гідрохлорид

2939  19

 

2

Ацетилметадол (INN)

2922  19

509-74-0

1

Ацетилморфін

2939  19

 

1

Ацеторфін (INN)

2939  19

25333-77-1

4

Ацеторфіну гідрохлорид

2939 19

25333-78-2

4

Безитрамід (INN)

2933 33

15301-48-1

1

Безитраміду гідрохлорид

2933 33

 

1

Бензетидин (INN)

2933 39

3691-78-9

1

Бензетидину гідробромід

2933 39

 

1

Бензетидину гідрохлорид

2933 39

 

1

Бензилморфін

2939 19

14297-87-1

1

Бензилморфіну гідрохлорид

2939 19

630-86-4

1

Бензилморфіну мезилат

2939 19

 

1

Бензоїлморфін

2939 19

 

1

Бетамепродин (INN)

2933 39

468-50-8

1

Бетаметадол (INN)

2922 19

17199-55-2

1

Бетапродин (INN)

2933 39

468-59-7

1

Бетапродину гідрохлорид

2933 39

 

1

Бетацетилметадол (INN)

2922 19

17199-59-6

1

Героїн

2939 11

561-27-3

4

Героїну гідрохлорид

2939 11

1502-95-0

4

Героїну метилйодид

2939 19

 

4

Гідрокодон (INN)

2939 11

125-29-1

1

Гідрокодону гідройодид

2939 11

 

1

Гідрокодону гідротартрат (бітартрат)

2939 11

143-71-5

1

Гідрокодону гідрохлорид

2939 11

25968-91-6

1

Гідрокодону метилйодид

2939 19

 

1

Гідрокодону резинат

3003 40

 

1

Гідрокодону терефталат

2939 11

 

1

Гідрокодону фосфат

2939 11

34366-67-1

1

Гідрокодону цитрат

2939 11

 

1

b-Гідрокси-3-метилфентаніл

2933 39

 

4

(+)-цис-b-Гідрокси-3-м-ме­тилфентаніл

2933 39

 

 

b-Гідрокси-3-метилфентанілу гідрохлорид

2933 39

 

4

Гідроксипетидин (INN)

2933 39

468-56-4

1

Гідроксипетидину гідрохлорид

2933 39

 

1

b-Гідроксифентаніл

2933 39

 

4

b-Гідроксифентанілу гідрохлорид

2933 39

 

4

Гідроморфінол (INN)

2939 19

2183-56-4

1

Гідроморфінолу гідротартрат (бітартрат)

2939 19

 

1

Гідроморфінолу гідрохлорид

2939 19

 

1

Гідроморфон (INN)

2939 11

466-99-9

1

Гідроморфону гідрохлорид

2939 11

71-68-1

1

Гідроморфону сульфат

2939 11

 

1

Гідроморфону терефталат

2939 11

 

1

Дезоморфін (INN)

2939 19

427-009

4

Дезоморфіну гідробромід

2939 19

 

4

Дезоморфіну гідрохлорид

2939 19

 

4

Дезоморфіну сульфат

2939 19

 

4

Декстроморамід (INN)

2934 91

357-56-2

1

Декстромораміду гідротартрат (бітартрат)

2934 99

2922-44-3

1

Декстромораміду гідрохлорид

2934 91

 

1

Декстромораміду дигідрохлорид

2934 91

 

1

Декстропропоксифен (INN)

2922 14

469-62-5

2

Декстропропоксифену гідрохлорид

2922 14

1639-60-7

2

Декстропропоксифену резинат

3003 90

 

2

Диампромід (INN)

2924 29

552-25-0

1

Диампроміду сульфат

2924 29

 

1

Дигідроізоморфін

2939 19

 

 

Дигідроізоморфіну

6-глюкуронід

2939 19

 

 

Дигідрокодеїн (INN)

2939 11

125-28-0

2

Дигідрокодеїну гідротартрат (бітартрат)

2939 11

5965-13-9

2

Дигідрокодеїну гідрохлорид

2939 11

 

2

Дигідрокодеїну резинат

3003 40

 

2

Дигідрокодеїну тіоціанат

2939 11

 

2

Дигідрокодеїну фосфат

2939 11

24204-13-5

2

Дигідроморфін

2939 19

509-60-4

2

Дигідроморфіну гідройодид

2939 19

 

2

Дигідроморфіну гідрохлорид

2939 19

1421-28-9

2

Дигідроморфіну пікрат

2939 19

 

2

Дименоксадол (INN)

2922 19

509-78-4

1

Дименоксадолу гідрохлорид

2922 19

242-75-1

1

Диметилтіамбутен (INN)

2934 99

524-84-5

1

Диметилтіамбутену гідрохлорид

2934 99

 

1

Димефептанол (INN)

2922 19

545-90-4

1

Димефептанолу гідрохлорид

2922 19

 

1

Диоксафетилбутират (INN)

2934 99

467-86-7

1

Диоксафетилбутирату гідрохлорид

2934 99

 

1

Дипіпанон (INN)

2933 33

467-83-4

1

Дипіпанону гідробромід

2933 33

 

1

Дипіпанону гідрохлорид

2933 33

75783-06-1

1

Дифеноксилат (INN)

2933 33

915-30-0

1

Дифеноксилату гідрохлорид

2933 33

3810-80-8

1

Дифеноксин (INN)

2933 33

28782-42-5

1

Дифеноксину гідрохлорид

2933 33

35607-36-4

1

Діетилтіамбутен (INN)

2934 99

86-14-6

1

Діетилтіамбутену гідрохлорид

2934 99

132-19-4

1

Дротебанол (INN)

2933 49

3176-03-2

1

Екгонін, його складні ефіри та похідні , які можуть бути перетворені в екгонін та кокаїн

 

2939 91

 

481-37-8

1

Екгоніну  2,6-диметилбензоїлметиловий складний ефір

2939 91

 

1

Екгоніну бензоїлетиловий складний ефір

2939 91

 

1

Екгоніну бензоїлпропіловий складний ефір

2939 91

 

1

Екгоніну гідрохлорид

2939 91

 

1

Екгоніну метиловий складний ефір

2939 91

 

1

Екгоніну метилового складного ефіру гідрохлорид

2939 91

 

1

Екгоніну фенілацетилмметиловий складний ефір

2939 91

 

1

Екгоніну цинамоілметиловий складний ефір

2939 91

 

1

Етилметилтіамбутен (INN)

2934 99

441-61-2

1

Етилметилтіамбутену гідрохлорид

2934 99

 

1

Етилморфін

2939 11

76-58-4

2

Етилморфіну гідробромід

2939 11

 

2

Етилморфіну гідрохлорид

2939 11

125-30-4

2

Етилморфіну камфосульфонат

2939 11

 

2

Етилморфіну метилйодид

2939 19

 

2

Етилморфіну фенобарбітурат

2939 11

 

2

Етоксеридин (INN)

2933 39

469-82-9

1

Етоксеридину гідрохлорид

2933 39

 

1

Етонитазен (INN)

2933 99

911-65-9

1

Етонітазену гідрохлорид

2933 99

 

1

Еторфін (INN)

2939 11

14521-96-1

4

Еторфіну гідрохлорид

2939 11

13764-49-3

4

Еторфіну 3-метиловий простий ефір

2939 19

 

4

d-Ізометадон

2922 39

 

 

l-Ізометадон

2922 39

 

 

Ізометадон (INN)

2922 39

466-40-0

1

Ізометадону гідробромід

2922 39

 

1

Ізометадону гідрохлорид

2922 39

 

1

Кетобемідон (INN)

2933 33

469-79-4

4

Кетобемідону гідрохлорид

2933 33

5965-49-1

4

Клонітазен (INN)

2933 99

3861-76-5

1

Клонітазену гідрохлорид

2933 99

 

1

Клонітазену мезилат

2933 99

 

1

Кодеїн

2939 11

76-57-3

2

Кодеїн-N-оксид

2939 19

3688-65-1

 

Кодеїн-N-оксиду гідрохлорид

2939 19

 

 

Кодеїну 6-глюкуронід

2939 19

 

2

Кодеїну алобарбітурат

2939 11

 

2

Кодеїну ацетат

2939 11

 

2

Кодеїну барбітурат

2939 11

 

2

Кодеїну гідробромід

2939 11

125-25-7

2

Кодеїну гідройодид

2939 11

125-26-8

2

Кодеїну гідрохлорид

2939 11

1422-07-7

2

Кодеїну камфосульфонат

2939 11

 

2

Кодеїну метилбромід

2939 19

125-27-9

2

Кодеїну резинат

3003 40

 

2

Кодеїну саліцилат

2939 11

 

2

Кодеїну сульфат

2939 11

1420-53-7

2

Кодеїну фенобарбітурат

2939 11

 

2

Кодеїну фосфат

2939 11

52-28-8

2

Кодеїну циклобарбітурат

2939 11

 

2

Кодеїну циклопентобарбітурат

2939 11

 

2

Кодеїну цитрат

2939 11

5913-73-5

2

Кодоксим (INN)

2939 19

7125-76-0

1

Кокаїн

2939 91

50-36-2

1

d-Кокаїн

2939 91

478-73-9

 

Кокаїну бензоат

2939 91

 

1

Кокаїну борат

2939 91

 

1

Кокаїну гідробромід

2939 91

 

1

Кокаїну гідройодид

2939 91

 

1

Кокаїну гідрохлорид

2939 91

53-21-4

1

Кокаїну лактат

2939 91

 

1

Кокаїну нітрат

2939 91

5913-62-2

1

Кокаїну саліцилат

2939 91

5913-64-4

1

Кокаїну сульфат

2939 91

 

1

Кокаїну тартрат

2939 91

 

1

Кокаїну форміат

2939 91

 

1

Кокаїну цитрат

2939 91

 

1

Коки лист

1211 30

 

 

Коки паста

1302 19

 

 

Коноплі екстракти та настойки

1302 19

 

 

Коноплі масло

1302 19

 

 

Коноплі смола

1301 90

 

 

Конопля

1211 90

 

4

Концентрат макової соломки

1302 11

2939 11

 

1

Левацетилметадол (INN)

2922 19

34433-66-4

1

Левометорфан (INN)*

2933 49

125-70-2

1

Левометорфану гідробромід

2933 49

 

1

Левометорфану гідротартрат (бітартрат)

2933 49

 

1

Левоморамід (INN)

2934 99

5666-11-5

1

Левомораміду дигідрохлорид

2934 99

 

1

Левопропоксифен (INN)

2922 19

2338-37-6

 

Леворфанол (INN)*

2933 41

77-07-6

1

Леворфанолу гідротартрат (бітартрат)

2933 41

125-72-4

1

Леворфанолу гідрохлорид

2933 41

 

1

Левофенацилморфан (INN)

2933 49

10061-32-2

1

Левофенацилморфан метилсульфонат

2933 49

 

1

Левофенацилморфану гідрохлорид

2933 49

 

1

МPPP

2933 39

 

4

МPPP гідрохлорид

2933 39

 

4

Мак приквітковий

1211 90

 

 

Макова соломка

1211 40

 

 

l-Метадол

2922 19

 

 

d-Метадон

2922 31

 

 

l-Метадон

2922 31

 

1

Метадон (INN)

2922 31

76-99-3

1

Метадон (INN) - проміжний продукт 4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан або 2-димети­ламіно-4,4-дифеніл-4-ціанобутан

2926 30

 

1

Метадону гідробромід

2922 31

 

1

Метадону гідротартрат (бітартрат)

2922 31

 

1

l-Метадону гідротартрат (бітартрат)

2922 31

 

1

Метадону гідрохлорид

2922 31

1095-90-5

1

d-Метадону гідрохлорид

2922 31

 

 

l-Метадону гідрохлорид

2922 31

 

 

Метазоцин (INN)

2933 39

3734-52-9

1

Метазоцину гідробромід

2933 39

 

1

Метазоцину гідрохлорид

2933 39

 

1

Метилдезорфін (INN)

2939 19

16008-36-9

1

Метилдезорфіну гідрохлорид

2939 19

 

1

Метилдигідроморфін (INN)

2939 19

509-56-8

1

a-Метилтіофентаніл

2934 99

 

1

3-Метилтіофентаніл

2934 99

 

4

(+)-цис-3-Метилтіофентаніл

2934 99

 

4

a-Метилтіофентанілу гідрохлорид

2934 99

 

1

3-Метилтіофентанілу гідрохлорид

2934 99

 

4

(+)-цис-3-Метилтіофентанілу гідрохлорид

2934 99

 

 

a-Метилфентаніл

2933 39

 

4

3-Метилфентаніл

2933 39

 

4

a-Метилфентанілу гідрохлорид

2933 39

 

4

3-Метилфентанілу гідрохлорид

2933 39

 

4

Метопон (INN)

2939 19

143-52-2

1

Метопону гідрохлорид

2939 19

 

1

Мірофін (INN)

2939 19

467-18-5

1

Мірофіну гідрохлорид

2939 19

 

1

Морамід – проміжний продукт

2934 99

 

1

Морферидин (INN)

2934 99

469-81-8

1

Морферидину дигідрохлорид

2934 99

 

1

Морферидину пікрат

2934 99

 

1

Морфін

2939 11

57-27-2

1

Морфін-N-оксид

2939 19

639-46-3

1

Морфін-N-оксиду хінат

2939 19

 

1

Морфіну  метилхлорид

2939 19

 

1

Морфіну 3-b-D-глюкуронід

2939 19

 

1

Морфіну 3,6-диглюкуронід

2939 19

 

1

Морфіну 3-глюкуронід

2939 19

 

1

Морфіну 6-b-D-глюкуронід

2939 19

 

1

Морфіну 6-глюкуронід

2939 19

 

1

Морфіну ацетат

2939 11

596-15-6

1

Морфіну валерат

2939 11

 

1

Морфіну гідробромід

2939 11

630-81-9

1

Морфіну гідройодид

2939 11

 

1

Морфіну гідрохлорид

2939 11

52-26-6

1

Морфіну гіпофосфіт

2939 11

 

1

Морфіну глюконат

2939 19

 

1

Морфіну диметиловий простий ефір

2939 19

 

 

Морфіну ізобутират

2939 11

 

1

Морфіну лактат

2939 11

 

1

Морфіну меконат

2939 11

 

1

Морфіну метилбромід

2939 19

 

1

Морфіну метилйодид

2939 19

 

1

Морфіну метилсульфонат

2939 11

 

1

Морфіну мукат

2939 11

 

1

Морфіну нітрат

2939 11

596-16-7

1

Морфіну стеарат

2939 11

 

1

Морфіну сульфат

2939 11

64-31-3

1

Морфіну тартрат

2939 11

302-31-8

1

Морфіну фенілпропіонат

2939 11

 

1

Морфіну фосфат

2939 11

 

1

Морфіну фталат

2939 11

 

1

Морфіну цитрат

2939 11

 

1

Напсилат

2922 19

17140-78-2

2

Нікодикодин (INN)

2939 19

808-24-2

2

Нікокодин (INN)

2939 19

3688-66-2

2

Нікокодину гідрохлорид

2939 19

 

2

Нікоморфін (INN)

2939 11

639-48-5

1

Нікоморфіну гідрохлорид

2939 11

 

1

Норациметадол (INN)

2922 19

1477-39-0

1

Норациметадолу гідрохлорид

2922 19

 

1

Норациметадолу глюконат

2922 19

 

1

Норкодеїн  платинихлорид

2843 90

 

2

Норкодеїн (INN)

2939 19

467-15-2

2

Норкодеїну ацетат

2939 19

 

2

Норкодеїну гідройодид

2939 19

 

2

Норкодеїну гідрохлорид

2939 19

14648-14-7

2

Норкодеїну нітрат

2939 19

 

2

Норкодеїну сульфат

2939 19

 

2

Норлеворфанол (INN)

2933 49

1531-12-0

1

Норлеворфанолу гідробромід

2933 49

 

1

Норлеворфанолу гідрохлорид

2933 49

 

1

Норметадон (INN)

2922 31

467-85-6

1

Норметадон (INN) ­- проміжний продукт

2926 90

 

 

Норметадону 2,6-ди-трет-бутилнафталіндисульфонат

2922 31

 

1

Норметадону гідробромід

2922 31

 

1

Норметадону гідрохлорид

2922 31

847-84-7

1

Норметадону метилйодид

2922 39

 

1

Норметадону оксалат

2922 31

 

1

Норметадону пікрат

2922 31

 

1

Норморфін (INN)

2939 19

466-97-7

1

Норморфіну гідрохлорид

2939 19

 

1

Норпіпанон (INN)

2933 39

561-48-8

1

Норпіпанону гідробромід

2933 39

 

1

Норпіпанону гідрохлорид

2933 39

 

1

Оксикодон (INN)

2939 11

76-42-6

1

Оксикодону гідротартрат (бітартрат)

2939 11

 

1

Оксикодону гідрохлорид

2939 11

124-90-3

1

Оксикодону камфосульфонат

2939 11

 

1

Оксикодону пектинат

2939 11

 

1

Оксикодону терефталат

2939 11

 

1

Оксикодону фенілпропіонат

2939 11

 

1

Оксикодону фосфат

2939 11

 

1

Оксиморфон (INN)

2939 11

76-41-5

1

Оксиморфону гідрохлорид

2939 11

375-07-3

1

Опій

1302 11

 

1

Опій готовий

1302 19

2939 11

 

 

Опій, суміш алкалоїдів

1302 11*

2939 11**

 

 

Петидин (INN)

2933 33

57-42-1

1

Петидин (INN) - проміжний продукт А

2933 33

 

1

Петидин (INN) - проміжний продукт В

2933 39

 

1

Петидин (INN) - проміжний продукт С

2933 39

 

1

Петидину - проміжного продукту В гідробромід

2933 39

 

1

Петидину - проміжного продукту В гідрохлорид

2933 39

 

1

Петидину гідрохлорид

2933 33

50-13-5

1

Пімінодин (INN)

2933 39

13495-09-5

1

Пімінодину дигідрохлорид

2933 39

 

1

Пімінодину езилат

2933 39

7081-52-9

1

Піритрамід (INN)

2933 33

302-41-0

1

Прогептазин (INN)

2933 99

77-14-5

1

Прогептазину гідробромід

2933 99

 

1

Прогептазину гідрохлорид

2933 99

 

1

Прогептазину цитрат

2933 99

 

1

Проперидин (INN)

2933 39

561-76-2

1

Проперидину гідрохлорид

2933 39

 

1

Пропірам (INN)

2933 33

15686-91-6

2

Пропіраму фумарат

2933 33

 

2

Рацеметорфан (INN)

2933 49

510-53-2

1

Рацеметорфану гідробромід

2933 49

 

1

Рацеметорфану гідротартрат (бітартрат)

2933 49

 

1

Рацеморамиду дигідрохлорид

2934 99

 

1

Рацеморамід (INN)

2934 99

545-59-5

1

Рацемораміду гідротартрат (бітартрат)

2934 99

 

1

Рацемораміду тартрат

2934 99

 

1

Рацеморфан (INN)

2933 49

297-90-5

1

Рацеморфану гідробромід

2933 49

 

1

Рацеморфану гідротартрат (бітартрат)

2933 49

 

1

Рацеморфану гідрохлорид

2933 49

 

1

РЕРАР

2933 39

 

4

РЕРАР гідрохлорид

2933 39

 

4

Суфентаніл (INN)

2934 91

56030-54-7

1

Суфентанілу цитрат

2934 91

 

1

Тебаїн

2939 11

115-37-7

1

Тебаїну гідротартрат (бітартрат)

2939 11

 

1

Тебаїну гідрохлорид

2939 11

 

1

Тебаїну оксалат

2939 11

 

1

Тебаїну саліцилат

2939 11

 

1

Тебакон (INN)

2939 11

466-90-0

1

Тебакону гідрохлорид

2939 11

20236-82-2

1

Тилідин (INN)

2922 44

20380-58-9

1

Тилідину гідрохлорид

2922 44

27107-79-5

1

Тіофентаніл

2934 99

 

4

Тіофентаніла гідрохлорид

2934 99

 

4

Тримеперидин (INN)

2933 33

64-39-1

1

Тримеперидину гідрохлорид

2933 33

125-80-4

1

Фенадоксон (INN)

2934 99

467-84-5

1

Фенадоксону гідрохлорид

2934 99

545-91-5

1

Феназоцин (INN)

2933 39

127-35-5

1

Феназоцину гідробромід

2933 39

 

1

Феназоцину гідрохлорид

2933 39

7303-75-5

1

Феназоцину мезилат

2933 39

 

1

Фенампромід (INN)

2933 39

129-83-9

1

Фенампроміду гідрохлорид

2933 39

 

1

Феноморфан (INN)

2933 49

468-07-5

1

Феноморфану гідробромід

2933 49

 

1

Феноморфану гідротартрат (бітартрат)

2933 49

 

1

Феноморфану метилбромід

2933 49

 

1

Феноперидин (INN)

2933 33

562-26-5

1

Феноперидину гідрохлорид

2933 33

3627-49-4

1

Фентаніл (INN)

2933 33

437-38-7

1

Фентанілу цитрат

2933 33

990-73-8

1

Фолкодин (INN)

2939 11

509-67-1

2

Фолкодину гваяколсульфонат

2939 11

 

2

Фолкодину гідротартрат (бітартрат)

2939 11

 

2

Фолкодину гідрохлорид

2939 11

 

2

Фолкодину сульфонат

2939 11

 

2

Фолкодину тартрат

2939 11

7369-11-1

2

Фолкодину фенілацетат

2939 11

 

2

Фолкодину фосфат

2939 11

 

2

Фолкодину цитрат

2939 11

 

2

n-Фторфентаніл

2933 39

 

4

n-Фторфентанілу гідрохлорид

2933 39

 

4

Фуретидин (INN)

2934 99

2385-81-1

1

Фуретидину гідробромід

2934 99

 

1

Фуретидину метилйодид

2934 99

 

1

Фуретидину пікрат

2934 99

 

1

 

 

 II. Психотропні речовини, які підлягають контролю у відповідності з Конвенцією про психотропні речовини 1971 року.

 

Найменування

Підпозиція ГС

Номер CAS

Номер списку
Конвенції

(+)-Лізергіду тартрат

2939 69

 

1

d-9-Тетрагідроканабінол

2932 99

1972-08-3

2

DET

2939 99

61-51-8

1

DET гідрохлорид

2939 99

 

1

DMA

2922 29

 

1

DMA гідрохлорид

2922 29

 

1

DMHP

2932 99

 

1

DMT

2939 99

61-50-7

1

DMT гідрохлорид

2939 99

 

1

DMT метилйодид

2939 99

 

1

DOET

2922 29

 

1

DOET гідрохлорид

2922 29

 

1

MDMA

2932 99

 

1

MDMA гідрохлорид

2932 99

 

1

MMDA

2932 99

 

1

MMDA гідрохлорид

2932 99

 

1

N-Гідрокси MDA

2932 99

 

1

N-Гідрокси MDA гідрохлорид

2932 99

 

1

N-Етил MDA

2932 99

 

1

N-Етил MDA гідрохлорид

2932 99

 

1

PMA

2922 29

 

1

PMA гідрохлорид

2922 29

 

1

STP, DOM

2922 29

15588-95-1

1

STP, DOM гідрохлорид

2922 29

 

1

TMA

2922 29

 

1

TMA гідрохлорид

2922 29

 

1

Алобарбітал (INN)

2933 53

52-43-7

4

Алобарбіталу амінофеназон

2933 54

 

4

Алпразолам (INN)

2933 91

28981-97-7

4

Амінорекс (INN)

2934 91

2207-50-3

4

Амобарбітал (INN)

2933 53

57-43-2

3

Амобарбітал-натрій

2933 53

64-43-7

3

Амобарбіталу резинат

3003 90

 

3

Амфепрамон (INN)

2922 31

90-84-6

4

Амфепрамону гідрохлорид

2922 31

134-80-5

4

Амфепрамону глутамат

2922 42

 

4

Амфепрамону резинат

3003 90

 

4

Амфетамін  п-амінофенілацетат

2922 46

 

2

Амфетамін (INN)

2921 46

300-62-9

2

Амфетаміна пентабарбітурат

2933 54

 

2

Амфетаміну  п-хлорфеноксиацетат

2921 46

 

2

Амфетаміну адипат

2921 46

 

2

Амфетаміну аспартат

2922 46

 

2

Амфетаміну ацетилсаліцилат

2921 46

 

2

Амфетаміну гідротартрат (бітартрат)

2921 46

 

2

Амфетаміну гідрохлорид

2921 46

 

2

Амфетаміну резинат

3003 90

 

2

Амфетаміну сульфат

2921 46

60-13-9

2

Амфетаміну танат

3201 90

 

2

Амфетаміну тартрат

2921 46

 

2

Амфетаміну фосфат

2921 46

139-10-6

2

Барбітал (INN)

2933 53

57-44-3

4

Барбітал-кальцій

2933 53

 

4

Барбітал-магній

2933 53

 

4

Барбітал-натрій

2933 53

144-02-5

4

Бензфетамін (INN)

2921 46

156-08-1

4

Бензфетаміну гідрохлорид

2921 46

5411-22-3

4

Броламфетамін (INN) (DOB)

2922 29

64638-07-9

1

Броламфетаміну(DOB) гідрохлорид

2922 29

 

1

Бромазепам (INN)

2933 33

1812-30-2

4

Бротизолам (INN)

2934 91

57801-81-7

4

Бупренорфін (INN)

2939 11

52485-79-7

3

Бупренорфіну гідротартрат (бітартрат)

2939 11

 

3

Бупренорфіну гідрохлорид

2939 11

53152-21-9

3

Бупренорфіну сульфат

2939 11

 

3

Буталбітал (INN)

2933 53

77-26-9

3

Бутобарбітал

2933 53

77-28-1

4

Вінілбітал (INN)

2933 53

2430-49-1

4

Галазепам (INN)

2933 91

23092-17-3

4

Галоксазолам (INN)

2934 91

59128-97-1

4

Глутетимід (INN)

2925 12

77-21-4

3

Дексамфетамін (INN)

2921 46

51-64-9

2

Дексамфетаміну адипат

2921 46

 

2

Дексамфетаміну гідротартрат (бітартрат)

2921 46

 

2

Дексамфетаміну гідрохлорид

2921 46

405-41-4

2

Дексамфетаміну карбоксиметилцелюлоза

3912 31

 

2

Дексамфетаміну пентобарбітурат

2933 54

 

2

Дексамфетаміну резинат

3003 90

 

2

Дексамфетаміну сахарат

2921 49

 

2

Дексамфетаміну сульфат

2921 46

51-63-8

2

Дексамфетаміну танат

3201 90

 

2

Дексамфетаміну фосфат

2921 46

7528-00-9

2

Делоразепам (INN)

2933 91

2894-67-9

4

Діазепам (INN)

2933 91

439-14-5

4

Естазолам (INN)

2933 91

29975-16-4

4

Етиламфетамін (INN)

2921 46

457-87-4

4

Етиламфетаміну гідрохлорид

2921 46

 

4

Етиллофлазепат (INN)

2933 91

29177-84-2

4

Етинамат (INN)

2924 24

126-52-3

4

Етициклідин (PCE) (INN)

2921 49

2201-15-2

1

Етициклідину (PCE) гідрохлорид

2921 49

 

1

Етхлорвінол (INN)

2905 51

113-18-8

4

Зипепрол (INN)

2933 55

34758-83-3

2

Камазепам (INN)

2933 91

36104-80-0

4

Катин (INN)

2939 43

492-39-7

3

Катинон (INN)

2939 99

71031-15-7

1

Катину гідрохлорид

2939 43

2153-98-2

3

Катину резинат

3003 40

 

3

Катину сульфат

2939 43

 

3

Катину фенобарбітурат

2939 43

 

3

Кетазолам (INN)

2934 91

27223-35-4

4

Клобазам (INN)

2933 72

22316-47-8

4

Клоксазолам (INN)

2934 91

24166-13-0

4

Клоназепам (INN)

2933 91

1622-61-3

4

Клоразепат

2933 91

 

4

Клоразепат дикалію

2933 91

57109-90-7

4

Клоразепат калію

2933 91

5991-71-9

4

Клотіазепам (INN)

2934 91

33671-46-4

4

Левамфетамін (INN)

2921 46

156-34-3

2

Левамфетаміну альгінат

3913 10

 

2

Левамфетаміну сукцинат

2921 49

5634-40-2

2

Левамфетаміну сульфат

2921 49

 

2

Левометамфетамін

2939 91

 

2

Левометамфетаміну гідрохлорид

2939 91

 

2

Лефетамін (INN)

2921 46

7262-75-1

4

Лефетаміну гідрохлорид

2921 46

14148-99-3

4

Лізергід (INN), LSD, LSD-25

2939 69

50-37-3

1

Лопразолам (INN)

2933 55

61197-73-7

4

Лопразоламу мезилат

2933 55

 

4

Лоразепам (INN)

2933 91

846-49-1

4

Лоразепаму ацетат

2933 91

 

4

Лоразепаму мезилат

2933 91

 

4

Лоразепаму півалат

2933 91

 

4

Лорметазепам (INN)

2933 91

848-75-9

4

Мазиндол (INN)

2933 91

22232-71-9

4

Медазепам (INN)

2933 91

2898-12-6

4

Медазепаму гідрохлорид

2933 91

 

4

Медазепаму дибунат

2933 91

 

4

Мезокарб (INN)

2934 91

34262-84-5

4

Меклоквалон (INN)

2933 55

340-57-8

2

Меклоквалону гідрохлорид

2933 55

 

2

Мепробамат (INN)

2924 11

57-53-4

4

Мескалін

2939 99

54-04-6

1

Мескаліну аурихлорид

2843 30

 

1

Мескаліну гідрохлорид

2939 99

832-92-8

1

Мескаліну пікрат

2939 99

 

1

Мескаліну платинихлорид

2843 90

 

1

Мескаліну сульфат

2939 99

1152-76-7

1

Метаквалон (INN)

2933 55

72-44-6

2

Метаквалону гідрохлорид

2933 55

340-56-7

2

Метаквалону резинат

3003 90

 

2

Метамфетамін (INN)

2939 91

537-46-2

2

Метамфетаміну гідротартрат (бітартрат)

2939 91

 

2

Метамфетаміну гідрохлорид

2939 91

51-57-0

2

Метамфетаміну рацемат

2939 91

4846-07-5

2

Метамфетаміну сульфат

2939 91

 

2

Метиламінорекс

2934 99

 

1

Метиламінорексу гідрохлорид

2934 99

 

1

Метилфенідат (INN)

2933 33

113-45-1

2

Метилфенідату гідрохлорид

2933 33

298-59-9

2

Метилфенобарбітал (INN)

2933 53

115-38-8

4

Метилфенобарбітал-натрій

2933 53

 

4

Метиприлон (INN)

2933 72

125-64-4

4

Мефенорекс (INN)

2921 46

17243-57-1

4

Мефенорексу гідрохлорид

2921 46

 

4

Мідазолам (INN)

2933 91

59467-70-8

4

Мідазоламу гідрохлорид

2933 91

 

4

Мідазоламу малеат

2933 91

 

4

Німетазепам (INN)

2933 91

2011-67-8

4

Нітразепам (INN)

2933 91

146-22-5

4

Нордазепам (INN)

2933 91

1088-11-5

4

Оксазепам (INN)

2933 91

604-75-1

4

Оксазепаму ацетат

2933 91

 

4

Оксазепаму валпроат

2933 91

 

4

Оксазепаму гемісукцинат

2933 91

 

4

Оксазепаму сукцинат

2933 91

 

4

Оксазолам (INN)

2934 91

24143-17-7

4

Парагексил

2932 99

 

1

Пемолін (INN)

2934 91

2152-34-3

4

Пемолін заліза

2934 91

 

4

Пемолін магнію

2934 91

 

4

Пемолін міді

2934 91

 

4

Пемолін нікелю

2934 91

 

4

Пентазоцин (INN)

2933 33

359-83-1

3

Пентазоцину гідрохлорид

2933 33

 

3

Пентазоцину лактат

2933 33

17146-95-1

3

Пентобарбітал (INN)

2933 53

76-74-4

3

Пентобарбітал-кальцій

2933 53

7563-42-0

3

Пентобарбітал-натрій

2933 53

57-33-0

3

Піназепам (INN)

2933 91

52463-83-9

4

Піпрадрол (INN)

2933 33

467-60-7

4

Піпрадролу гідрохлорид

2933 33

71-78-3

4

Піровалерон (INN)

2933 91

3563-49-3

4

Піровалерону гідрохлорид

2933 91

1147-62-2

4

Празепам (INN)

2933 91

2955-38-6

4

Псилоцибін (INN)

2939 99

520-52-5

1

Псилоцибіну гідрохлорид

2939 99

 

1

Псилоцин, псилотсин

2939 99

 

1

Псилоцину, псилотсину гідрохлорид

2939 99

 

1

Роліциклідин (INN) (PHP, PCPY)

2933 99

2201-39-0

1

Секбутабарбітал (INN)

2933 53

125-40-6

4

Секбутабарбітал-натрій

2933 53

 

4

Секобарбітал (INN)

2933 53

76-73-3

2

Секобарбітал-кальцій

2933 53

 

2

Секобарбітал-натрій

2933 53

309-43-3

2

Секобарбітал-резинат

3003 90

 

2

Темазепам (INN)

2933 91

846-50-4

4

Тенамфетамін (INN) (MDA)

2932 99

51497-09-7

1

Тенамфетамін (MDA) гідрохлорид

2932 99

 

1

Теноциклідин (INN)

2934 99

21500-98-1

1

Теноциклідину гідрохлорид

2934 99

 

1

Тетрагідроканабіноли, всі ізомери

2932 95

различные

2

Тетразепам (INN)

2933 91

10379-14-3

4

Триазолам (INN)

2933 91

28911-01-5

4

Фендиметразин (INN)

2934 91

634-03-7

4

Фендиметразину гідротартрат (бітартрат)

2934 91

50-58-8

4

Фендиметразину гідрохлорид

2934 91

 

4

Фендиметразину памоат

2934 91

 

4

Фенетилін (INN)

2939 51

3736-08-1

2

Фенетиліну гідрохлорид

2939 51

1892-80-4

2

Фенкамфамін (INN)

2921 46

1209-98-9

4

Фенкамфаміну гідрохлорид

2921 46

2240-14-4

4

Фенметразин (INN)

2934 91

134-49-6

2

Фенметразину гідротартрат (бітартрат)

2934 91

 

2

Фенметразину гідрохлорид

2934 91

1707-14-8

2

Фенметразину сульфат

2934 91

 

2

Фенметразину теоклат

2939 59

13931-75-4

2

Фенобарбітал (INN)

2933 53

50-06-6

4

Фенобарбітал-амоній

2933 53

 

4

Фенобарбітал-диетиламін

2933 53

 

4

Фенобарбітал-диетиламіно­етанол

2933 53

 

4

Фенобарбітал-йохімбін

2939 99

 

4

Фенобарбітал-кальцій

2933 53

58766-25-9

4

Фенобарбітал-лізидин

2933 53

 

4

Фенобарбітал-магній

2933 53

 

4

Фенобарбітал-натрій (INN)

2933 53

57-30-7

4

Фенобарбітал-натрій магній

2933 53

 

4

Фенобарбітал-пропілгекседрин

2933 53

 

4

Фенобарбітал-спартеїн

2939 99

 

4

Фенобарбітал-тетраметилам­оній

2933 53

 

4

Фенобарбітал-хінідин

2939 29

 

4

Фенпропорекс (INN)

2926 30

15686-61-0

4

Фенпропорексу гідрохлорид

2926 30

18305-29-8

4

Фенпропорексу дифенілацетат

2926 30

 

4

Фенпропорексу резинат

3003 90

 

4

Фентермін (INN)

2921 46

122-09-8

4

Фентерміну гідрохлорид

2921 46

1197-21-3

4

Фентерміну резинат

3003 90

 

4

Фенциклідин (INN) (PCP)

2933 33

77-10-1

2

Фенциклідину гідробромід

2933 33

 

2

Фенциклідину гідрохлорид

2933 33

956-90-1

2

Флудіазепам (INN)

2933 91

3900-31-0

4

Флунітразепам (INN)

2933 91

1622-62-4

4

Флуразепам (INN)

2933 91

17617-23-1

4

Флуразепаму гідрохлорид

2933 91

36105-20-1

4

Флуразепаму дигідрохлорид

2933 91

1172-18-5

4

Хлордіазепоксид (INN)

2933 91

58-25-3

4

Хлордіазепоксиду гідрохлорид

2933 91

438-41-5

4

Хлордізепоксиду дибунат

2933 91

 

4

Циклобарбітал (INN)

2933 53

52-31-3

3

Циклобарбітал-кальцій

2933 53

5897-20-1

3

 

 

III. Прекурсори.

 

Найменування

Підпозиція ГС

Номер CAS

3,4-(Метилендіокси)феніл-2-пропанон

 

2932 92

 

4676-39-5

N-Ацетилантранілова

кислота     

 

2924 23

 

89-52-1

Антранілова кислота

 

2922 43

 

118-92-3

Ацетон

 

2914 11

 

67-64-1

Бутанон (етилметилкетон)

 

2914 12

 

78-93-3

Водень хлористий (хлористоводнева кислота)

 

2806 10

 

7647-01-0

Диетиловий простий ефір

 

2909 11

 

60-29-7

Ергометрин (INN)

 

2939 61

 

60-79-7

Ергометрину гідромалеат

 

2939 61

 

129-51-1

Ергометрину гідрохлорид

 

2939 61

 

74283-21-9

Ергометрину оксалат

 

2939 61

 

Ергометрину тартрат

 

2939 61

 

129-50-0

Ерготамін (INN)

 

2939 62

 

113-15-5

Ерготаміну гідрохлорид

 

2939 62

 

Ерготаміну сукцинат

 

2939 62

 

Ерготаміну тартрат

 

2939 62

 

379-79-3

 

Ефедрин

 

2939 41

 

299-42-3

Ефедрину гідрохлорид

 

2939 41

 

50-98-6

Ефедрину нітрат

 

2939 41

 

81012-98-8

Ефедрину сульфат

 

2939 41

 

134-72-5

Ізосафрол

 

2932 91

 

120-58-1

Лізергінова кислота

 

2939 63

 

82-58-6

Оцтовий ангідрид

 

2915 24

 

108-24-7

Перманганат калію

 

2841 61

 

7722-64-7

Піпередин

 

2933 32

 

110-89-4

Піпередину аурихлорид

 

2843 30

 

Піпередину гідротартрат (бітартрат)

 

2933 32

 

6091-46-9

Піпередину гідрохлорид

 

2933 32

 

6091-44-7

Піпередину нітрат

 

2933 32

 

6091-45-8

Піпередину пікрат

 

2933 32

 

6091-49-2

Піпередину платинихлорид

 

2843 90

 

Піпередину тіоціанат

 

2933 32

 

22205-64-7

Піпередину фосфат

 

2933 32

 

Піперональ

 

2932 93

 

120-57-0

Псевдоефедрин (INN)

 

2939 42

 

90-82-4

Псевдоефедрину гідрохлорид

 

2939 42

 

345-78-8

Псевдоефедрину сульфат

 

2939 42