Отключить рекламу

Подпишитесь!


1225 Печатать

Група 31 Добрива

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) кров тварин товарної позиції 0511;

(b) окремі сполуки визначеного хімічного складу, крім зазначених у примітках 2 (а), 3 (а), 4 (а) або 5, наведених нижче; або

(c) штучно вирощені кристали хлориду калію, крім оптичних елементів, кожний масою не менш як 2,5 г, товарної позиції 3824; оптичні елементи хлориду калію (товарна позиція 9001).

2. До товарної позиції 3102 включаються лише такі товари за умови, що вони не розфасовані у форми або в упаковки, як передбачено у товарній позиції 3105:

(а) товари, які відповідають тому чи іншому опису, який наведений нижче:

(1) нітрат натрію з домішками або без них;

(2) нітрат амонію з домішками або без них;

(3) подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію з домішками або без них;

(4) сульфат амонію з домішками або без них;

(5) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату амонію;

(6) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату магнію;

(7) ціанамід кальцію з домішками або без них або оброблений маслом;

(8) сечовина (карбамід) з домішками або без них;

(b) добрива, що складаються із змішаних між собою речовин, зазначених у пункті 2 (а);

(с) добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або будь-якої іншої речовини, зазначені у пунктах 2(а) або 2(b), у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами;

(d) рідкі добрива, що складаються з продуктів, зазначених у пунктах 2 (а) (2) або 2 (а) (8), або суміші цих продуктів у водних або аміачних розчинах.

3. До товарної позиції 3103 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

(а) товари, які відповідають тому чи іншому опису, який наведений нижче:

(1) основний шлак;

(2) природні фосфати (товарна позиція 2510), випалені (кальциновані) або піддані термічній обробці при температурі більшій, ніж необхідно для вилучення домішок;

(3) суперфосфат (простий, подвійний або потрійний);

(4) гідроортофосфат кальцію із вмістом не менш як 0,2 мас. % фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;

(b) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, зазначених у пункті 3 (а), без урахування граничного вмісту фтору;

(с) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, зазначених у пунктах 3 (а) або 3 (b), без урахування граничного вмісту фтору у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

4. До товарної позиції 3104 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

(а) товари, які відповідають тому чи іншому опису, який наведений нижче:

(1) необроблені природні калійні солі (наприклад карналіт, каініт та сильвін);

(2) хлорид калію з домішками або без них, за винятком зазначеного у примітці 1 (с);

(3) сульфат калію з домішками або без них;

(4) сульфат калію-магнію з домішками або без них;

(b) добрива, що складаються із змішаних продуктів, зазначених у примітці 4 (a).

5. Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) і дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат) з домішками або без них, а також суміші цих речовин повинні включатися до товарної позиції 3105.

6. У товарній позиції 3105 термін "інші добрива" означає лише продукти, що використовуються як добрива із вмістом як основного компонента принаймні одного з таких поживних елементів: азоту, фосфору або калію.

Загальні положення

Ця група включає більшість продуктів, які звичайно використовують як природні або штучні добрива.

З іншого боку до цієї групи не включаються продукти, які покращують, але не удобрюють грунт, такі як:

(а) вапно (товарна позиція 2522);

(b) мергель і перегній (які містять або не містять у природному вигляді невеликі кількості поживних елементів: азоту, фосфору або калію) (товарна позиція 2530);

(с) торф (товарна позиція 2703).

До цієї групи також не включаються рідкі препарати з поживними мікроелементами, які додаються до насіння, листя або грунту, допомагають проростанню насіння та росту рослин. Вони можуть містити невеликі кількості поживних елементів: азоту, фосфору та калію, але не як основні складові (наприклад, товарна позиція 3824).

До цієї групи також не включаються сприятливі для росту рослин компости, основані на торфі та сумішах торфу і піску або торфу і глини (товарна позиція 2703), а також суміші з ґрунту, піску, глини та інші (товарна позиція 3824). Усі ці продукти можуть містити невеликі кількості поживних елементів: азоту, фосфору або калію.

Пояснення до товарної позиції 3101:

3101 00 00 00

Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження

Ця товарна позиція включає:

(а) добрива тваринного або рослинного походження, змішані чи незмішані, хімічно оброблені чи необроблені;

(b) продукти рослинного або тваринного походження, перетворені в добрива змішуванням або хімічною обробкою (крім кісткових суперфосфатів товарної позиції 3103).

Проте ці продукти включаються до товарної позиції 3105, якщо розфасовані в форми або в упаковки, як передбачено в цій товарній позиції.

До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

(1) Гуано, що являє собою екскременти та останки морських птахів, які виявляються у великих кількостях на деяких островах і морських узбережжях. Воно містить азот та фосфор і зазвичай являє собою жовтуватий порошок із сильним аміачним запахом.

(2) Екскременти, забруднені відходи вовни і гній, не придатні для будь-якого іншого використання, хіба як добрива.

(3) Гнилі рослинні продукти, не придатні для будь-якого іншого використання, хіба як добрива.

(4) Подрібнене гуано.

(5) Продукти, які одержують як відходи в процесі оброблення шкіри сірчаною кислотою.

(6) Компост, що складається з гнилих рослинних відходів та інших речовин, в якому розкладання прискорювалося або регулювалося обробленням вапном та інші.

(7) Залишки і відходи очищення вовни.

(8) Суміші висушеної крові і кісткового борошна.

(9) Стабілізований шлам стічних вод міських підриємств по обробці стічних  вод. Стабілізований шлам стічних вод отримують шляхом фракціонування шламу стічних вод для видалення великих об’єктів та осадження піску і важких небіологічних складових; потім шлам, який лишився сушиться на повітрі або фільтрується. Отриманий таким способом стабілізований шлам містить велику частку органічних речовин, а також деякі поживні елементи (наприклад, фосфор і азот). Проте, шлами, які містять у високих концентраціях інші матеріали (наприклад, важкі метали), які роблять стабілізовані шлами непридатними для використання їх як добрив, не включаються (товарна позиція 3825).

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) кров тварин, рідка чи суха (товарна позиція 0511);

(b) подрібнені в порошок кістки, роги і копита або рибні відходи (група 5);

(c) борошно тонкого та грубого помелу та гранули з м’яса чи м’ясних субпродуктів, риби чи ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних, не придатні для споживання людиною (товарна позиція 2301), та інші продукти, що входять до групи 23 (макуха, відходи пивоварного виробництва або перегонки спирту та інші);

(d) кісткова, деревна, торф’яна чи кам’яновугільна зола (товарна позиція 2621);

(e) суміші природних добрив цієї товарної позиції з хімічними поживними речовинами (товарна позиція 3105);

(f) суміші стабілізованого шламу стічних вод з нітратом калію або амонію (товарна позиція 3105);

(g) обрізки та інші відходи шкіри; шкіряні пил, порошок і борошно (товарна позиція 4115).

 

Пояснення до товарної позиції 3102:

 

3102

Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:

3102 10

- сечовина (карбамід), у тому числi у водному розчинi:

3102 10 10 00

- - сечовина із вмiстом більш як 45 мас.% азоту у перерахунку на сухий безводний продукт

3102 10 90 00

- - iншi

 

- сульфат амонiю; подвiйнi солi i сумiшi сульфату амонiю та нiтрату амонiю:

3102 21 00 00

- - сульфат амонiю

3102 29 00 00

- - iншi

3102 30

- нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi:

3102 30 10 00

- - у водному розчинi

3102 30 90 00

- - iнший

3102 40

- сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами:

3102 40 10 00

- - із вмiстом азоту не бiльш як 28 мас.%

3102 40 90 00

- - із вмiстом азоту більш як 28 мас.%

3102 50

- нiтрат натрiю:

3102 50 10 00

- - нiтрат натрiю природний

3102 50 90 00

- - iнший

3102 60 00 00

- подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю і нiтрату амонiю

3102 80 00 00

- сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчині

3102 90 00 00

- добрива iншi, включаючи сумiшi, не включенi до iнших товарних позицій

 

До цієї товарної позиції включаються лише такі товари за умови, що вони не розфасовані у форми або в упаковки, як передбачено в товарній позиції 3105:

(А) Товари, які відповідають одній або кільком із наведених нижче ознак:

(1) нітрат натрію з домішками або без них;

(2) нітрат амонію з домішками або без них;

(3) подвійні солі (з домішками або без них) сульфату амонію і нітрату амонію;

(4) сульфат амонію з домішками або без них;

(5) подвійні солі (з домішками або без них) або суміші нітрату кальцію і нітрату амонію. Деякі суміші нітрату кальцію і нітрату амонію можуть продаватися як "кальцій нітратне добриво";

(6) подвійні солі (з домішками або без них) або суміші нітрату кальцію і нітрату магнію. Цей продукт одержують обробленням доломіту азотною кислотою;

(7) ціанамід кальцію з домішками або без них або оброблений оливами;

(8) сечовина (діамід вугільної кислоти) з домішками або без них. Використовується переважно як добриво, а також як корм для тварин, у виробництві сечоформальдегідних смол, в органічному синтезі та ін.

Слід зазначити, що мінеральні або хімічні продукти, описані вище в обмеженому списку, включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони явно не можуть бути використані як добрива.

До цієї товарної позиції не включаються азотовмісні продукти визначеного (такі, як хлорид амонію, товарна позиція 2827) або невизначеного хімічного складу, не описані вище, навіть якщо вони використовуються як добрива.

(B) Добрива, які складаються з будь-яких продуктів, зазначених у вищенаведеному пункті (А), змішаних разом (наприклад, добрива, що складаються із суміші сульфату амонію і нітрату амонію).

(C) Добрива, які складаються з хлориду амонію або суміші будь-яких продуктів, розглянутих у пунктах (А) чи (B), змішаних із крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами (наприклад, добрива, одержані доданням до нітрату амонію шляхом перемішування або введення як основи вищезгаданих неорганічних речовин, що не є добривами).

(D) Рідкі добрива, які складаються з нітрату амонію (з домішками або без них) або сечовини (з домішками або без них), або суміші цих продуктів у водному чи аміачному розчині.

Слід зазначити, що, на відміну від продуктів, зазначених вище, у пункті (А), суміші, згадані в пункті (B), (C) або (D), включаються до цієї товарної позиції лише у разі їхнього використання як добрива.

Пояснення до товарної позиції 3103:

 

3103

Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi:

3103 10

- суперфосфати:

3103 10 10 00

- - із вмiстом більш як 35 мас.% пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V)

3103 10 90 00

- - iншi

3103 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються лише такі товари за умови, що вони не розфасовані у форми або в упаковки, як передбачено в товарній позиції 3105:

(А) Товари, що відповідають одній або кільком із описаних нижче ознак:

(1) суперфосфати (простий, подвійний або потрійний) (розчинні фосфати). Простий суперфосфат одержують обробленням сірчаною кислотою природних фосфатів або розмеленої в порошок кістки. Подвійний і потрійний суперфосфати одержують обробленням цих матеріалів фосфорною кислотою;

(2) основний шлак (відомий також як "томасшлак", "фосфати томаса", "фосфатшлак" або "металургійні фосфати"). Це побічний продукт виробництва сталі з фосфатного заліза в доменних печах чи конвертерах;

(3) природні фосфати товарної позиції 2510, кальциновані або піддані термічній обробці за температури більшої, ніж необхідно для вилучення домішок;

(4) гідрофосфат кальцію (гідроортофосфат кальцію) з вмістом не менше 0,2 мас. % фтору в перерахунку на сухий безводний продукт. Гідрофосфат кальцію з вмістом менш як 0,2 мас. % фтору в перерахунку на сухий безводний продукт, включається до товарної позиції 2835.

Слід зазначити, що мінеральні або хімічні продукти, описані вище в обмеженому списку, включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони явно не можуть бути використані як добрива.

До цієї товарної позиції не включаються фосфатні продукти визначеного (такі, як фосфат натрію, товарна позиція 2835) або невизначеного хімічного складу, не описані вище, навіть якщо вони використовуються як добрива.

(B) Добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, розглянутих вище у пункті (А), без врахування граничного вмісту фтору, як зазначено у пункті (4) (А) вище, змішаних разом (наприклад, добриво, що складається із змішаних з гідрофосфатом кальцію суперфосфатів).

(C) Добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, розглянутих вище у пункті (А) чи (B), без врахування граничного вмісту фтору, як зазначено в пункті (4) (А) вище, змішаних із крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами (наприклад, добриво, що складається із суперфосфатів, змішаних з доломітом, або із суперфосфатів, змішаних з бурою).

Слід зазначити, що на відміну від продуктів, розглянутим вище у пункті (А), суміші, що потрапляють до пунктів (B) або (С), включаються до цієї товарної позиції лише у випадку їх використання як добрив. За умови дотримання цього положення суміші можуть бути складені в будь-яких пропорціях і без врахування граничного вмісту фтору, зазначеного вище у пункті (4) (А).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3103 10 10 і 3103 10 90

 

            Дивись Пояснення до позиції 3103, (A), (1).

 

Пояснення до товарної позиції 3104:

 

3104

Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi:

3104 20

- хлористий калiй:

3104 20 10 00

- - із вмiстом калію, вираженого як K2O, який за масою не перевищує 40 % у перерахунку на сухий безводний продукт

3104 20 50 00

- - із вмiстом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт

3104 20 90 00

- - із вмiстом калію, вираженого як К2О, який за масою перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт

3104 30 00 00

- сульфат калiю

3104 90 00

- інші:

3104 90 00 10

- - карналiт, сильвiнiт та iншi природнi солi калiю

3104 90 00 90

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються лише такі товари за умови, що вони не розфасовані у форми або упаковки, як передбачено в товарній позиції 3105:

(А) Товари, які відповідають одній або кільком із описаних нижче ознак:

 (1) хлорид калію з домішками або без них, але не включає штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів), масою не менше 2,5 г кожен, товарної позиції 3824, а також не включає оптичні елементи з хлориду калію (товарна позиція 9001);

(2) сульфат калію з домішками або без них;

(3) необроблені мінерали, які містять солі калію (карналіт, каїніт, сильвін та інші);

(4) сульфат магнію калію з домішками або без них.

Слід зазначити, що мінеральні або хімічні продукти, описані вище в обмеженому списку, включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони явно не можуть бути використані як добрива.

До цієї товарної позиції не включаються калійні продукти визначеного (такі, як карбонат калію, товарна позиція 2836) чи невизначеного хімічного складу, не описані вище, навіть якщо вони використовуються як добрива.

(B) Добрива, які складаються із змішаних продуктів, розглянутих вище у пункті (А), (наприклад, добрива, що складаються із суміші хлориду калію і сульфату калію).

Слід зазначити, що на відміну від продуктів, розглянутих вище у пункті (А), суміші, які потрапляють до пункту (В), включаються до цієї товарної позиції лише у разі їхнього використання як добрива.

Пояснення до товарної позиції 3105:

3105

Добрива мiнеральнi або хiмiчнi із вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива;товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг:

3105 10 00 00

- товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг

3105 20

- добрива мiнеральнi або хiмiчнi із вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю:

3105 20 10 00

- - із вмiстом азоту більш як 10 мас.% у перерахунку на сухий безводний продукт

3105 20 90 00

- - iншi

3105 30 00 00

- гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй)

3105 40 00 00

- дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом діамонiю (фосфатдiамонiй)

 

- добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi із вмістом двох поживних елементів: азоту i фосфору:

3105 51 00 00

- - із вмiстом нiтратів та фосфатiв

3105 59 00 00

- - iншi

3105 60 00 00

- добрива мiнеральнi або хiмiчнi із вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калiю

3105 90

- iншi:

3105 90 10 00

- - природний нітрат калiю-натрію, що складається з природної сумiшi нiтрату натрiю та нiтрату калiю (частка калiю може досягати 44 %) із загальним вмiстом азоту не бiльш як 16,3 % у перерахунку на сухий безводний продукт

 

- - iншi:

3105 90 91 00

- - - із вмiстом азоту більш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт

3105 90 99 00

- - - iншi

До цієї товарної позиції включаються:

(А) Дигідрофосфат амонію (дигідроортофосфат амонію) (фосфатмоноамоній) і гідрофосфат діамонію (гідроортофосфат діамонію) (фосфатдіамоній) з домішками або без них та їх суміші незалежно від того, чи використовуються вони як добрива.

Слід зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються інші сполуки визначеного хімічного складу, не зазначені в товарних позиціях 3102 – 3104, навіть якщо вони можуть бути використані як добрива (наприклад, нітрат калію (товарна позиція 2834), фосфат калію (товарна позиція 2835).

(В) Багатокомпонентні та складні добрива (крім окремих сполук визначеного хімічного складу), наприклад, мінеральні або хімічні добрива з вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію. Їх одержують:

(1) Змішуванням двох або кількох добрив (навіть якщо ці продукти, взяті окремо, не входять до товарних позицій 3102–3104). Такі суміші включають:

(а) кальциновані природні фосфати та хлорид калію;

(b) суперфосфати та сульфат калію;

(c) ціанамід кальцію і основний шлак;

(d) сульфат амонію, суперфосфати та фосфат калію;

(e) нітрат амонію, суперфосфати та сульфат чи хлорид калію.

(2) За допомогою хімічних процесів, наприклад, добрива, одержані обробленням природних фосфатів кальцію азотною кислотою, вилученням нітрату кальцію, що утворився, охолодженням і центрифугуванням та після поділу нейтралізацією розчину аміаком, доданням солей калію і, нарешті, випаровуванням вологи до сухого стану. (Це добриво іноді помилково називають нітрофосфатом калію, тоді як насправді воно не є окремою сполукою визначеного хімічного складу).

(3) Змішуванням і за допомогою хімічних процесів.

Слід зазначити, що товарні позиції 3102–3104 включають добрива з вмістом як домішок невеликих кількостей окремих поживних елементів, крім розглянутих у відповідній товарній позиції (азоту, фосфору або калію); отже, такі продукти не слід розглядати як багатокомпонентні чи складні добрива, що включаються до цієї товарної позиції.

(С) Всі інші добрива (крім окремих сполук визначеного хімічного складу), наприклад:

(1) суміші речовин, що удобрюють (наприклад, суміші з вмістом азоту, фосфору чи калію), з речовинами, що не удобрюють, наприклад, сіркою. Більшість з них, які містять азот чи фосфор, включаються до товарної позиції 3102 або 3103 (див. пояснення до цих товарних позицій), але інші включаються до цієї товарної позиції;

(2) природне нітратне добриво калію натрію, природна суміш нітрату натрію і нітрату калію;

(3) суміші добрив тваринного або рослинного походження з хімічними або мінеральними добривами.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) окремі сполуки визначеного хімічного складу, не зазначені в примітках 2–5 до цієї групи, але які можуть бути використані як добрива, наприклад, хлорид амонію, що включається до товарної позиції 2827;

(b) відпрацьовані оксиди (товарна позиція 3825).

До цієї товарної позиції також включаються товари цієї групи, якщо вони розфасовані у вигляді таблеток чи аналогічних форм або в упаковки, масою брутто не більш як 10 кг.

Додаткові пояснення до товарної позиції 3105:

            Дивись Примітку 6 до цієї групи щодо визначення терміну "інші добрива", використовуваного в цій товарній позиції.

           

           Додаткові пояснення до товарних категорій:

3105 10 00

 

            Термін "аналогічні форми" застосовується до товарів, розфасованих у відміряних кількостях. Відповідно, добрива, розфасовані у звичайних, промислових формах (наприклад, гранулах) не повинні вважатися "аналогічними формами".

 

3105 20 10 і 3105 20 90

 

            Вираз "із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію" означає, що зазначені елементи присутні у достатній кількості, щоб виконувати реальну удобрювальну дію, а не бути просто домішками.

            Азот може бути присутній у вигляді нітратів, солей амонію, сечовини, ціанаміду кальцію або інших органічних сполук.

            Фосфор зазвичай присутній у вигляді фосфатів, які є більш-менш розчинні або мають органічну форму.

            Калій присутній у вигляді солей (карбону, хлориду, сульфату, нітрату, тощо).

            У торгівлі вміст азоту, фосфору і калію виражається відповідно як N, P2O5 і K2O.

            Ці товарні категорії включають добрива, згадувані в Поясненнях до товарної позиції 3105, (В) і (С), за умови, якщо вони містять три поживних елементи: азот, фосфор та калій. Їх іноді називають "добрива АФК (NPK)".

            Подвійні фосфати амонію та калію, які є сполуками визначеного хімічного складу, виключаються з цих товарних категорій (товарна категорія 2842 90 80).

 

3105 51 00 і 3105 59 00

            Щодо тлумачення терміна "з вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору" застосовуються Пояснення до товарних категорій 3105 20 10 і 3105 20 90, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

3105 51 00

 

            Ця товарна категорія включає добрива, які містять нітрати і фосфати з будь-якими катіонами, включаючи амоній, але крім калію.

 

            Продукт, описаний в Поясненнях до товарної позиції 3105, (В), (2), але отриманий без додання солей калію, є прикладом добрива, що підпадає під цю товарну категорію.

 

3105 59 00

 

            Ця товарна категорія включає:

            1. суміші мінеральних солей, які містять фосфати з будь-якими катіонами (крім калію) і солей амонію, крім нітратів;

            2. фосфорно-азотисті добрива, в який азот присутній в іншій формі, відмінній від нітратної або амонійної, тобто у формі ціанаміду кальцію, сечовини чи інших органічних сполук;

            3. фосфорно-азотисті добрива типів, описаних в Поясненнях до товарної позиції 3105, (С), (1) і (3).

 

3105 60 00

Щодо тлумачення терміна "з вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію" застосовуються Пояснення до товарних категорій 3105 20 10 і 3105 20 90, за внесення необхідних змін.

Ці товарні категорії включають добрива, приготовлені з таких сумішей:

— кальцинованих природних фосфатів і хлориду калію;

— суперфосфатів і сульфату калію.

Ця товарна категорія не охоплюють фосфати калію визначеного хімічного складу товарної категорії 2835 24 00, навіть якщо вони можуть використовуватися як добрива.

 

3105 90 10 - 3105 90 99

 

            Ці товарні категорії включають:

 

            1. всі добрива, які містять два поживних елементи: азот та калій. Проте, ці товарні категорії не охоплюють нітрат калію визначеного хімічного складу, навіть якщо він призначений для використання як добриво (товарна категорія 2834 21 00);

 

            2. добрива з одним поживним елементом, крім тих, що підпадають під товарні позиції 3102 - 3104.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться