Отключить рекламу

Подпишитесь!


3057 Печатать

Група 27 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

Примітки:

 

1. Ця група не включає:

(a) органічні сполуки визначеного хімічного складу, крім чистих метану і пропану товарної позиції 2711;

(b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(c) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301, 3302 або 3805.

2. У товарній позиції 2710 термін "нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)" означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять передусім змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

Однак цей термін не означає рідкі синтетичні поліолефіни, менш як 60 об.% яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300 °С, після приведення температури до тиску 1 013 мбар (група 39).

3. У товарній позиції 2710 термін "відпрацьовані нафтопродукти" означає відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. До них включаються:

(а) нафтопродукти, непридатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад, відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла);

(b) нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків - сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад, хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

(c) нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака - сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2701 11 термін "антрацит" означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14 %.

2. У товарній підпозиції 2701 12 термін "вугілля бітумінозне" означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) більш як 14 % і з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) не менш як 5 833 ккал/кг.

3. У товарних підпозиціях 2707 10, 2707 20, 2707 30 і 2707 40 терміни "бензол", "толуол", "кси­лол" і "нафталін" означають продукти, що містять більш як 50 мас.% відповідно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну.

4. У товарній підпозиції 2710 12 термін "легкі дистиляти та продукти" означає нафтопродукти, 90 об.% або більше яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С (згідно з ASTM D 86).

5. У підпозиціях товарної позиції 2710 термін "біодизель" означає моноалкільні складні ефіри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане з тваринних або рослинних жирів та масел, відпрацьованих або невідпрацьованих.

Додаткові примітки(1):

1. У товарній категорії 2707 99 80 термін "феноли" застосовується до продуктів, що містять більш як 50 мас.% фенолів.

2. У товарній позиції 2710:

(а) термін "бензини спеціальні" (товарні категорії 2710 12 21 і 2710 12 25) означає легкі дистиляти та продукти, зазначені в примітці 4 до товарних підпозицій, які не містять ніяких антидетонаційних присадок і в яких різниця між температурами, при яких переганяється 5 об.% і 90 об.% (включаючи втрати), не перевищує 60 °С;

(b) термін "уайт-спірит" (товарна категорія 2710 12 21) означає спеціальні бензини, зазначені в пункті (а), з температурою спалаху більш як 21 °С, визначеною за методом EN ISO 13736;

(c) термін "середні дистиляти" (товарні категорії 2710 19 11 - 2710 19 29) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 90 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С і 65 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86);

(d) термін "важкі дистиляти" (товарні категорії 2710 19 31 - 2710 19 99 та 2710 20 11 - 2710 20 90) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С за методом ISO 3405 (еквівалентним методу ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250 °С не може бути визначений за цим методом;

(e) термін "газойлі" (товарні категорії 2710 19 31-2710 19 48 та 2710 20 11-2710 20 19) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об.% яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350 °С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86);

(f) термін "паливо рідке" (товарні категорії 2710 19 51-2710 19 68 та 2710 20 31-2710 20 39) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (e), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в’язкість В:

- не більше, ніж зазначено в рядку I наведеної нижче таблиці, якщо вміст сульфатної золи становить менш як 1 % за методом ISO 3987 та індекс омилення - менш як 4 ISO 6293-1 або 6293-2;

- більше, ніж зазначено в рядку II, при температурі плинності не менш як 10 °С за методом ISO 3016;

- більше, ніж зазначено в рядку I, але не більше, ніж зазначено в рядку II, якщо 25 об.% або більше переганяється при температурі 300 °С ISO 3405 (аналогичним методу ASTM D 86) або якщо менш як 25 об.% переганяється при температурі 300 °С і температура плинності перевищує 10 °С за методом ISO 3016. Ці параметри стосуються лише фракцій із значеннями колориметричної характеристики К менш як 2.

Таблиця відповідності числових значень колориметричної характеристики К значенням в’язкості В

 

Колориметрична характеристика К

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 і більше

В’язкість В

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

Термін "в’язкість В" означає кінематичну в’язкість при температурі 50 °С, що виражається в 10-6 мc-1 за методом EN ISO 3104.

 

            Термін "колориметрична характеристика К" означає колір продукту, визначений згідно з ASTM D 1500 після того, як одну частину (за об’ємом) продукту змішують із 100 частинами (за об’ємом) чотирихлористого вуглецю. Колір слід визначати негайно після утворення розчину.

Товарні категорії 2710 19 51 - 2710 19 68 та 2710 20 31 - 2710 20 39 включають лише види рідкого палива природного забарвлення. Ці товарні категорії не включають важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), для яких неможливо встановити:

- відсотковий вміст кількості відігнаного продукту при температурі 250 °С за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86 (нульовий вихід потрібно розглядати як нульовий відсоток);

- кінематичну в’язкість при температурі 50 °С (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445);

- або колориметричну характеристику К (згідно з ASTM D 1500).

Такі продукти включаються до товарних категорій 2710 19 71 - 2710 19 99 або 2710 20 90.

3. У товарній позиції 2712 термін "сирий нафтовий вазелін" (товарна категорія 2712 10 10) означає нафтовий вазелін із колориметричною характеристикою для природного забарвлення більш як 4,5 (згідно з ASTM D 1500).

4. У товарних категоріях 2712 90 31 - 2712 90 39 термін "сирий" означає продукти:

(a) із вмістом нафтових фракцій не менш як 3,5 або більше за методом ISO 2908, якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить менш як  9 х 10-6 м2 с-1 за методом EN ISO 3104; або

(b) із значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення більш як 3 (згідно з ASTM D 1500), якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить 9 х 10-6 м2 с-1 або більше (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

5. У товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін "специфічний процес" означає такі процеси:

(a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції;

(b) вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;         

(c) крекінгу;

(d) риформінгу;

(e) екстракції селективними розчинниками;

(f) процес, що включає всі операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризації;

(h) алкілування;

(ij) ізомеризації;

(k) знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85 % сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (методи EN ISO 20846, EN ISO 20884 або EN ISO 14596, або EN ISO 24260, EN ISO 20847 та EN ISO 8754) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31- 2710 19 99);

(l) депарафінізації будь-яким способом, відмінним від фільтрації (тільки стосовно продуктів товарної позиції 2710);

(m) обробки воднем, якщо він бере активну участь у хімічних реакціях під тиском більш як 2000 кПа і при температурі більш як 250 °С з використанням каталізатора (крім використання каталізаторів знесірчення) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 - 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорій 2710  19  71 - 2710  19 99, зокрема для поліпшення кольору або стабільності (наприклад, гідроочищення чи знебарвлення), не належить до специфічних процесів;

(n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як 30 об.% цих продуктів (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 51-2710 19 68). Якщо 30 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С за методом ISO 3405 (еквівалентний методу ASTM D 86), продукти, які можуть бути одержані шляхом перегонки при атмосферному тиску і належать до товарних категорій 2710 12 11-2710 12 90 або 2710 19 11-2710 19 29, підлягають обкладенню митом, передбаченим для товарів товарних категорій 2710 19 62-2710 19 68;

(o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктів товарних категорій 2710 19 71-2710 19 99);

(p) знежирювання методом фракційної кристалізації (виключно для продуктів товарної категорії 2712 90 31).

(1) Якщо не вказано інше, термін "метод" означає останню версію методів визначення встановлених Європейським комітетом із стандартизації (СЕN), Міжнародною організацією по стандартизації (ISO), або Американським товариством з випробування матеріалів (ASTM).

 

Додаткові примітки України:

1. Октанове число визначається для бензинів моторних (товарні категорії 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59) за дослідним методом згідно з ASTM D 2699.

2. У цій групі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. У товарній позиції 2710 термін "біоетанол" означає спирт етиловий зневоднений, призначений для використання як компонент палива.

 

Загальні положення

 

До цієї групи включаються переважно вугілля та інші види природного мінерального палива, нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів, продукти їхньої перегонки та аналогічні продукти, одержані будь-якими іншими способами. Сюди входять також мінеральні воски і природні бітумінозні речовини. Товари цієї групи можуть бути сирими чи очищеними; проте, якщо вони являють собою особливо виділені органічні сполуки визначеного хімічного складу в чистому чи в технічно чистому вигляді, то, крім метану і пропану, вони включаються до групи 29. Для деяких з цих сполук (наприклад, етану, бензолу, фенолу, піридину) існують спеціальні критерії чистоти, зазначені в поясненнях до товарних позицій 2901, 2907 і 2933. Метан і пропан включаються до товарної позиції 2711, навіть якщо вони подані в чистому вигляді.

 

Термін “ароматичні складові частини”, який використано в Примітці 2 до цієї групи та в товарній позиції 2707, слід відносити в цілому до всіх компонентів молекул з ароматичною частиною, незалежно від числа і довжини їх бічних ланцюгів, а не лише до ароматичних частин таких молекул.

 

До цієї групи не включаються:

 

(a) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004;

(b) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (товарні позиції 3303 – 3307);

(c) паливо рідке чи зріджене газоподібне в контейнерах місткістю не більш як 300 см3, використовуване для заповнення або повторного заправлення сигаретних чи аналогічних запальничок (товарна позиція 3606).

Додаткові загальні положення:

Якщо не зазначено інше, термін “метод ASTM” означає методи, встановлені Американським товариством з випробування та матеріалів (American Society for Testing and Materials), опубліковані у виданні 1976 р. стандартних визначеннях і специфікаціях для нафтопродуктів та мінеральних масел.

Додаткові пояснення до Примітки 2

            Вміст ароматичних компонентів слід визначати такими методами:

 • продукти з кінцевою температурою перегонки не вище 315 oC: метод EN 15553;
 • продукти з кінцевою температурою перегонки більше 315 oC: дивись Додаток A Пояснювальних Приміток до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5

 

            1. Слід відзначити, що, крім передбаченого в Додатковій Примітці 5 (n), виняток застосовується до всіх продуктів, використовуваних у “специфічних процесах”.

 

            Тому, коли нафтопродукт піддано, наприклад, алкілуванню або полімеризації, та частина, яка не зазнала ефективного перетворення (не була алкілована або полімеризована) також підпадає під виключення.

 

            2. У випадках, коли попереднє оброблення є необхідним перед “специфічним процесом” (дивись останній абзац Додаткової Примітки 5) повинні бути дотримані дві умови, щоб скористатися винятком:

 

(a) імпортований продукт повинен бути ефективно підданий “специфічному процесу”, наприклад, крекінгу;

 

   (b) попереднє оброблення повинне бути необхідним перед “специфічним процесом”.

 

            Наведене нижче, зокрема, вважається необхідними підготовчими обробляннями для продуктів, призначених для піддаванню  “специфічному процесу”:

 

(a) дегазація;

 

            (b) дегідратації (зневоднення);

 

            (c) видалення певних легких або важких продуктів, які могли б зашкодити технологічному процесу;

 

            (d) видалення або перетворення меркаптанів (зм’якшення), інших сполук сірки або інших сполук, які могли б зашкодити технологічному процесу;

 

            (e) нейтралізація;

 

            (f) декантація;

 

            (g) знесолення.

 

            Будь-які продукти, які можуть бути отримані під час попереднього оброблення, але які не були піддані “специфічному процесу”, підпадають під митні стягнення, що застосовують до продуктів, означених “для інших цілей”, відповідно до виду та вартості імпортованих товарів і на основі нетто-маси продуктів, отриманих у такий спосіб.

Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (a)

 

            Вакуумна дистиляція означає дистиляцію під тиском не вище 400 мбар, замірюваного у верхній частині колони (установки).

 

Додаткові пояснення до Додаткової примітки  5 (b)

 

            Вторинна перегонка за допомогою дуже ретельного процесу фракціонування, означає дистиляцію (крім відбензинювання (неглибока перегонка з видаленням легких фракцій) за допомогою неперервного або періодичного процесу, використовуваного в промислових установках, що використовують дистиляти товарних категорій 2710 12 11 - 2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91 - 2711 19 00, 2711 21 00 і 2711 29 00 (крім пропану із чистотою 99 % або більше) для одержання:

 

            1. Окремих високочистих вуглеводнів (90 % або більше у випадку олефінів і 95 % або більше у випадку інших вуглеводнів), при цьому суміші ізомерів з тим самим органічним складом вважаються окремими вуглеводнями.

 

            Лише процеси, за допомогою яких одержуються щонайменше три різні продукти є прийнятними, де це обмеження не застосовується в жодному випадку, коли процес полягає у розділенні ізомерів. Оскільки це стосується ксилолу, етилбензол включається до ізомерів ксилолу;

 

            2. Продукти товарних категорій 2707 10 10 - 2707 30 90, 2707 50 10 - 2707 50 90 і 2710 12 11 - 2710 19 48:

 

(a) якщо нема перекривання кінцевої точки кипіння однієї фракції і початкової точки кипіння наступної фракції і за різниці не більш як 60 oC між температурами, за яких 5 і 90 об.% (включаючи втрати) дистилюються за методом ЕN ISO 3405 (рівнозначний методу ASTM D 86);

 

(b) якщо є перекривання кінцевої точки кипіння однієї фракції і початкової точки кипіння наступної фракції та за різниці не більш як 30 oC між температурами, за яких 5 і 90 об.% (включаючи втрати) дистилюються за методом ЕN ISO 3405 (рівнозначний методу ASTM D 86).

 

Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (c)

 

            Крекінг - це промисловий процес модифікування хімічної структури нафтопродуктів шляхом розщеплення молекул нагріванням, під тиском або не під тиском, з використанням каталізатору або без нього, тим самим виробляючи, зокрема, сумішей легких вуглеводнів, які можуть бути рідкими або газоподібними за нормальних температур і тиску.

 

            Основними крекінг-процесами є:

 

1. Термічний крекінг;

2. Каталітичний крекінг;

3. Піроліз (крекінг з водяною парою) для одержання газоподібних вуглеводнів;

4. Гідрокрекінг (крекінг плюс гідрогенізація);

5. Дегідрогенізація;

6. Деалкілування;

7. Коксування;

8. Вісбрекінг (легкий крекінг).

 

            Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (d)

 

            Риформінг - це термічне або каталітичне оброблення легких або середніх нафтових фракцій для збільшення в них вмісту частки ароматичних сполук. Каталітичний риформінг використовується, наприклад, для конверсії легких дистилятів недеструктивної перегонки на легкі дистиляти з вищим октановим числом (з вищим вмістом ароматичних вуглеводнів) або на суміш вуглеводнів, яка містить бензол, толуол, ксилоли, етилбензол тощо.

 

            Основними процесами каталітичного риформінгу є ті, в яких застосовується платина як каталізатор.

 

Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (e)

 

            Екстракція за допомогою селективних розчинників - процес розділення груп продуктів з різними молекулярними структурами за допомогою речовин, що мають переважний розчинювальний ефект (наприклад, фурфурол, фенол, дихлоретиловий ефір, сірчаний ангідрид, нітробензол, сечовина і деякі її похідні, ацетон, пропан, етилметилкетон, ізобутилметилкетон, гліколь, N-метилморфолін).

 

Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (g)

 

            Полімеризація - це промисловий процес, що передбачає або не передбачає нагрівання чи використання каталізатора, за допомогою якого ненасичені вуглеводні утворюють їхні полімери або співполімери.

 

Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (h)

 

            Алкілування означає будь-яку термічну або каталітичну реакцію, за якої ненасичені вуглеводні сполучуються з будь-якими іншими вуглеводнями, зокрема, ізопарафінами і ароматичними сполуками.

 

Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (ij)

 

            Ізомеризація - це зміна структури певних складників нафтопродуктів без зміни їхнього загального складу.

 

Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (l)

 

            Нижче наведено приклади депарафінування для цілей цієї Додаткової Примітки:

 

            1. Депарафінування охолодженням (з розчинниками або без них);

            2. Мікробіологічне оброблення;

            3. Депарафінування за допомогою сечовини;

            4. Оброблення з використанням молекулярного сита.

 

            Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (n)

 

            Атмосферна перегонка означає перегонку, здійснювану за тиску приблизно 1013 мбар, заміряного в головній частині колони.

 

 

Додаткова Примітка 6

 

            1. “Хімічне перетворення” означає будь-яку операцію з молекулярною модифікацією однієї або декількох складових нафтопродукту, підданого переробленню.

 

            Просте змішування нафтопродукту з іншим продуктом, нафтовим чи ні, не вважається “хімічним перетворенням”. Наприклад, введення уайт-спіриту до фарб або базового нафтопродукту до друкарської фарби не вважається такими, що підпадають під визначення “хімічне перетворення”. Це також стосується випадків, коли нафтопродукти використовуються як розчинники або паливо.

 

            2. Приклади “хімічних перетворень”:

 

(a) оброблення галогенами або галогенованими сполуками:

 

(і) реакція у присутності пропілену в газоподібній нафтовій фракції для одержання органічних похідних (наприклад, оксиду пропілену);

 

(іі) оброблення нафтової фракції (автомобільного бензину, гасу, газойлю), парафінів, нафтових восків або парафінових залишків хлором або сполуками хлору для одержання хлорпарафінів;

 

                        (b) оброблення основами (наприклад, гідроксидами натрію, калію, амонію) для одержання нафтенових кислот;

 

                        (c) оброблення сірчаною кислотою або її ангідридом:

 

                        (і) для одержання сульфонатів;

 

                        (іі) для екстрагування або одержання ізобутилену;

 

                        (ііі) для сульфонації газойлю і змащуючих масел.

 

                        Мінеральні масла, додавані після сульфонації, не підпадають під виключення;

 

                        (d) сульфохлоринація;

 

                        (e) гідратація, зокрема, для одержання спиртів модифікуванням ненасичених вуглеводнів, присутніх у газоподібних нафтових фракціях;

 

                                   (f) оброблення малеїновим ангідридом, зокрема, оброблення суміші бутадієну з газоподібною нафтовою фракцією, яка містить чотири атоми вуглецю, для одержання тетрагідрофталевої кислоти;

 

                        (g) оброблення фенолом, наприклад, реакція нафтових олефінів з фенолами у присутності каталізатору для одержання алкілфенолів;

                        (h) окислення:

                        (і) окислення важких дистилятів для одержання бітумів товарної категорії  2713 20 00;

 

                       (іі) окислення будь-якого нафтопродукту для одержання більш складних хімічних продуктів, таких як кислоти, альдегіди, кетони, спирти; наприклад, окислення легких фракцій при нагріванні і тиску для одержання оцтової, мурашиної, пропіонової і янтарної кислот;

 

                        (ij) дегідрогенізація, наприклад:

 

                        (і) нафтенових вуглеводнів для одержання ароматичних вуглеводнів (наприклад, бензолу);

 

                        (іі) парафінових вуглеводнів для одержання рідких олефінів, використовуваних, наприклад, у виробництві біологічно розкладаних алкілбензолів;

 

                        (k) оксосинтез;

 

                        (l) незворотне включення важких дистилятів до високомолекулярних полімерів (наприклад, до латексу з натурального або синтетичного каучуку, бутилкаучуку, полістиролу);

 

                        (m) виробництво продуктів товарної підпозиції 2803;

 

                        (n) нітрування для одержання нітрованих похідних;

 

(о) біологічне оброблення певних нафтових фракції, які містять н-парафіни для одержання білків або інших складних органічних продуктів.

 

Пояснення до товарної позиції 2701:

 

2701

Вугiлля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержані з кам’яного вугiлля:

 

- вугiлля кам’яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване:

2701 11 00 00

- - антрацит

2701 12

 - - бiтумiнозне вугiлля:

2701 12 10 00

 - - - коксівне вугiлля

2701 12 90 00

 - - - iнше

2701 19 00 00

 - - вугiлля iнше

2701 20 00 00

 - брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугiлля

До цієї товарної позиції включаються різні види кам’яного вугілля та антрациту, пилоподібні або непилоподібні, агломеровані (котуни, брикети і т.д.) або неагломеровані. До цієї товарної позиції також входять брикети та аналогічні види палива, що були карбонізовані для того, щоб зробити їх бездимними.

До цієї товарної позиції також включаються пиловидне кам’яне вугілля, дисперговане у воді (необроблений вугільний шлам) та яке містить невеликі кількості диспергувальних агентів, особливо поверхнево-активних речовин.

До цієї товарної позиції не включаються гагат (чорний бурштин) (товарна позиція 2530), лігніт (буре вугілля) (товарна позиція 2702), а також  кокс і напівкокс із кам’яного вугілля (товарна позиція 2704).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції 2701:

 

            Паливо, відоме на торговому ринку Іспанії як “чорний лігніт”, яке походить з вугільних родовищ Теруеля (Teruel), Мекиненса (Mequіnenza), Піренайка (Pіrenaіca) і Балеареса (Baleares), вважається вугіллям цієї товарної позиції.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2701 12 10

 

            Коксівне вугiлля містить летких компонентів у межах від 19 до 41мас.%.

 

Пояснення до товарної позиції 2702:

 

2702

Лiгнiт, буре вугiлля, агломеровані або неагломеровані, крiм гагату:

2702 10 00 00

 - лiгнiт, буре вугiлля, пиловидні або непиловидні, неагломеровані

2702 20 00 00

 - лiгнiт, буре вугiлля, агломеровані

До цієї товарної позиції включається лігніт (буре вугілля) – паливо, що займає проміжне положення між кам’яним вугіллям і торфом, – зневоднений чи незневоднений, пиловидний чи непиловидний, агломерований чи неагломерований.

До цієї товарної позиції не включається гагат (чорний бурштин), що є різновидом лігніту (бурого вугілля) (товарна позиція 2530).

Додаткові пояснення до товарної позиції 2702:

Лігніти горять високим, але холодним полум’ям, утворюючи їдкий чорний дим. Зазвичай, розрізняють такі типи лігнітів: волокнистий лігніт, структура якого подібна до структури тієї деревини, на якій він утворився і який має високий вміст вологи (до 50 %); звичайний або землистий лігніт, коричневий або чорний, який містить менше вологи, ніж волокнистий (приблизно 15 %) і має землисту структуру; бітумінозний жирний лігніт, який розм’якшується за нагрівання і, тому, дуже придатний для брикетування; восковий лігніт, який має воскоподібну структуру і високий вміст воску.

Ця позиція не включає паливо, відоме на ринку Іспанії як “чорний лігніт” і походженням з вугільних родовищ Теруеля (Teruel), Мекиненса (Mequіnenza), Піренайка (Pіrenaіca) і Балеареса (Baleares), (товарна позиція 2701).

Пояснення до товарної позиції 2703:

 

2703 00 00 00 

Торф (включаючи торф’яний дрібняк) агломерований або неагломерований 

Торф, що утворився з частково карбонізованого рослинного матеріалу, має переважно невелику питому вагу і волокнисту структуру.

До цієї товарної позиції відносяться всі сорти торфу, включаючи висушений чи агломерований торф, використовуваний як паливо, подрібнений торф, торф’яний дрібняк і т.д., використовувані як підстилку для тварин, для удобрення ґрунту або для інших цілей.

Суміші торфу з піском чи глиною, основна властивість яких визначається торфом, також включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, містять вони чи не містять невеликі кількості поживних елементів: азоту, фосфору чи калію. Такі продукти зазвичай  використовуються як ґрунт для квіткових горщиків.

Проте до цієї товарної позиції не включаються:

(a) волокна торфу (відомі як “берандин”), приготовлені для використання як текстильний матеріал (розділ XI);

(b) квіткові горщики та інші вироби з торфу, включаючи ізоляційні листи для будинків, одержувані різанням або формуванням (група 68).

Пояснення до товарної позиції 2704:

 

2704 00

Кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне:

 

- кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля:

2704 00 11 00

- - для виготовлення електродiв

2704 00 19 00

- - iнший

2704 00 30 00

- кокс і напiвкокс із лiгнiту, бурого вугiлля

2704 00 90 00

- iншi

Кокс є твердим залишком, одержуваним у результаті перегонки (або карбонізації, або газифікації) кам’яного вугілля, лігніту чи торфу без доступу повітря. Він одержується в коксових печах з бітумінозного вугілля різної якості.

Напівкокс виходить у результаті перегонки кам’яного вугілля чи лігніту за низької температури.

Кокс і напівкокс цієї товарної позиції можуть бути пиловидними або агломерованими.

Ретортне вугілля (газове вугілля) є твердою чорною крихкою формою вуглецю, яке під час удару видає металевий дзенькіт. Воно одержується як побічний продукт на газових заводах або у коксових печах, де він відкладається на стінках печей або реторт. Ретортне вугілля зазвичай  складається зі шматків неправильної форми, в яких одна поверхня плоска чи злегка вигнута відповідно до форми реторти.

У деяких країнах ретортне вугілля називають “штучним графітом”. Цю назву правильніше відносити до штучно одержуваного графіту, який включається до товарної позиції 3801.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) пековий кокс і нафтовий кокс (відповідно товарні позиції 2708 і 2713);

(b) вироби з ретортного вугілля, застосовувані в електротехніці (товарна позиція 8545).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

2704 00 11 і 2704 00 19

 

            Кокс відрізняється від кам’яного вугілля тим, що він горить майже без полум’я і зберігає свою поруватість і газопроникненість після згоряння. Він не плавиться, твердіший, містить менше сірки і більше вуглецю. На відміну від коксу, що виробляється високотемпературною (1000 - 1200oC) коксуванням кам’яного вугілля, без доступу повітря, напівкокс виробляється карбонізацією кам’яного вугілля (з обмеженим доступом повітря) за температури між 450 і 700 oC.

 

2704 00 11

 

            Ця товарна категорія охоплює кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, використовувані у виробництві електродів, зазвичай, призначених для одержання феросплавів. Кокс і напівкокси цієї категорії мають особливо високу чистоту (дуже низький вміст золи) і постачаються, як правило, у вигляді невеликих грудок.

 

2704 00 19

 

            Ця товарна категорія охоплює коксовий газ (побічний продукт виробництва газу) ливарний кокс та напівкокс, спеціально приготовлений для використання у металургійній промисловості (кокс для доменних печей), який у відмінності від газового коксу є твердим грубим продуктом, що являє собою великі грудки сріблястого кольору.

 

2704 00 30

 

            Лігніти не придатні для одержання коксу високотемпературним коксуванням. Проте, при низькотемпературному коксуванні отримують напівкокс, придатний для використання як бездимне паливо; це пористий блискучий продукт, який не забруднює, легко розгорається та добре горить.

 

2704 00 90     

 

            Ця товарна категорія охоплює:

 

            1. Продукти, одержувані під час коксування (карбонізації) торфу; вони виділяють сильний їдкий запах при горінні і використовуються головним чином у промислових печах;

 

            2. Ретортне вугілля (дивись  Пояснення до товарної позиції 2704, четвертий і п’ятий абзаци).

 

Пояснення до товарної позиції 2705:

 

2705 00 00 00 

Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів 

Кам’яновугільний газ одержують шляхом перегонки вугілля без доступу повітря, як правило, на газових заводах або в коксових печах. Це складна суміш водню, метану, моноксиду вуглецю і т.д., зазвичай,  використовувана для освітлення чи для обігріву.

До цієї товарної позиції включається газ, одержуваний у результаті підземної газифікації, а також водяний газ, генераторний та аналогічні гази, наприклад, доменний газ. Сюди також включаються суміші газів, що утворилися під час крекінгу або риформінгу нафти, нафтових (супутніх) газів і природних газів; процеси зазвичай проводять у присутності водяної пари. Ці суміші за складом аналогічні кам’яновугільному газу і використовуються для обігріву чи освітлення, а також для синтезу хімічних реагентів, наприклад, метанолу, аміаку. В останньому випадку їх іноді називають “синтез-газом”. Проте до цієї товарної позиції не включаються гази, перераховані в товарній позиції 2711.

Пояснення до товарної позиції 2706:

 

2706 00 00 00 

Смоли кам’яновугільні і буровугільні або торф’яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені, і продукти часткової дистиляції, включаючи “відновлені” смоли 

Зазначені рідкі продукти перегонки є дуже складними сумішами, що складаються в різних пропорціях з ароматичних і аліфатичних вуглеводнів, одержуваних у результаті перегонки кам’яного вугілля, лігніту чи торфу.

До цієї товарної позиції включаються такі смоли:

(1) Смоли, одержувані під час високотемпературної перегонки кам’яного вугілля, що складаються переважно з ароматичних вуглеводневих компонентів, таких як бензол, фенол, нафталін, антрацен і гомологи фенолу, піридинові основи.

(2) Смоли, одержувані під час перегонки лігніту чи торфу або низькотемпературній перегонці кам’яного вугілля. Ці смоли аналогічні продуктам, перерахованим вище в пункті 1, але містять аліфатичні, нафтенові і фенольні сполуки у великих пропорціях.

(3) Інші мінеральні смоли, включаючи смоли, одержувані з генераторного газу в процесі газифікації кам’яного вугілля.

До цієї товарної позиції також включаються зневоднені смоли чи смоли часткової перегонки та “відновлені” смоли, одержані шляхом змішування пеку з креозотовим мастилом або з іншими продуктами перегонки кам’яновугільної смоли.

Смоли використовуються переважно для подальшої перегонки, у результаті якої одержують ряд кам’яновугільних масел та інші продукти кам’яновугільної смоли. Вони також використовуються як водонепрониклі матеріали, як покриття для доріг тощо.

До цієї товарної позиції не включаються смоли, добуті з немінеральних джерел, наприклад, з деревного дьогтю (товарна позиція 3807).

 

Пояснення до товарної позиції 2707:

 

2707

Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам’яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi:

 

2707 10

- бензол:

 

2707 10 10 00

- - для використання як паливо

 

2707 10 90 00

- - для iнших цiлей

 

2707 20

- толуол:

 

2707 20 10 00

- - для використання як паливо

 

2707 20 90 00

- - для iнших цiлей

 

2707 30

- ксилол:

 

2707 30 10 00

- - для використання як паливо

 

2707 30 90 00

- - для iнших цiлей

 

2707 40 00 00

- нафталiн

 

2707 50

- iншi сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об.% або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250 °С за методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

 

2707 50 10 00

- - для використання як паливо

 

2707 50 90 00

- - для iнших цiлей

 

 

- iншi:

 

2707 91 00 00

- - масла креозотовi

 

2707 99

- - iншi:

 

 

- - - масла неочищенi:

 

2707 99 11 00

- - - - неочищенi легкi масла, в яких 90 об.% або бiльше піддається дистиляції при температурі до 200 °С

 

2707 99 19 00

- - - - iншi

 

2707 99 20 00

- - - сірчисті (із вмістом сполук сірки) легкi масла; антрацен

 

2707 99 50 00

- - - основнi продукти

 

2707 99 80 00

- - - феноли

 

 

- - - iншi:

 

2707 99 91 00

- - - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803

 

2707 99 99 00

- - - - iншi

       

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Масла та інші продукти, одержувані шляхом високотемпературної перегонки кам’яновугільної смоли з більш або менш широким фракційним складом, які утворюють суміші, що складаються переважно з ароматичних вуглеводнів та інших ароматичних сполук.

Ці масла та інші продукти включають:

– бензол, толуол, ксилол і сольвент-нафту,

– нафталінові масла і сирий нафталін,

– антраценові масла і сирий антрацен,

– фенолові масла (феноли, крезоли, ксиленоли і т.д.),

– піридинові, хінолінові та акридинові основи,

– креозотові масла.

(2) Аналогічні масла та інші продукти з перевагою ароматичних компонентів, одержувані під час низькотемпературної перегонки кам’яновугільної чи іншої мінеральної смоли, під час “відбензинування” (видалення деяких легких фракцій) вугільного (світильного) газу, під час перероблення нафти або за будь-якого іншого процесу.

До цієї товарної позиції включаються масла та інші продукти, перераховані вище, у сирому чи очищеному вигляді, але до неї не включаються окремі хімічно визначені сполуки, одержані в чистому або технічно чистому вигляді шляхом подальшого фракційного поділу чи іншими процесами перероблення смоляних масел (група 29). Для бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну, антрацену, фенолу, крезолів, ксиленолів, піридину і деяких похідних піридину існують спеціальні критерії визначення ступеня їхньої чистоти, які зазначені у відповідних поясненнях до товарних позицій 2902, 2907 та 2933.

Масла деревного дьогтю включаються до групи 38.

До цієї товарної позиції не включаються змішані алкілбензоли або змішані алкілнафталіни, одержані шляхом алкілування бензолу або нафталіну і які мають досить довгі бічні ланцюги (товарна позиція 3817).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

            Щодо визначення вмісту ароматичних складників дивись Пояснювальні Примітки до Примітки 2 до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

2707 10 10 і 2707 10 90

 

Дивись Примітку 3 до товарних підпозицій цієї групи.

 

Ці товарні категорії охоплюють лише бензол з чистотою менш як 95 мас. %. Бензол з чистотою 95 мас. % або більше включається до товарної  категорії 2902 20 00.

 

2707 20 10 і 2707 20 90

 

            Дивись Примітку 3 до товарних підпозицій цієї групи.

 

            Ці товарні категорії охоплюють лише толуол чистотою менш як 95 мас.%. Толуол чистотою 95 мас. % або більше підпадає під товарну  категорію 2902 30 00.

 

2707 30 10 і 2707 30 90

 

            Дивись Примітку 3 до товарних підпозицій цієї групи.

 

            Ці товарні категорії охоплюють лише ксилоли чистотою менш як 95 мас. % (ортo-, мета-, або пара-ізомери ксилолу, окремі або змішані), підтверджену газовою хроматографією. Ксилол чистотою 95 мас.% або більше розглядається в товарних категоріях 2902 41 00 - 2902 44 00.

 

2707 40 00

 

            Дивись Примітку 3 до товарних підпозицій цієї групи.

 

            Ця товарна категорія охоплює лише нафталін, температура кристалізації якого, підтверджена методом, описаним в Додатку B Пояснювальних Приміток до цієї групи, нижче 79,4 °C. Якщо продукт має температуру кристалізації 79,4 °C або вище, він підпадає під товарну категорію 2902 90 00.

 

            Ця товарна категорія не охоплює гомологів нафталіну (товарні категорії 2707 50 10 і 2707 50 90, 2707 91 00 - 2707 99 99, 2902 90 00 або 3817 00 80).

 

2707 50 10 і 2707 50 90

 

            Ці товарні категорії охоплюють суміші вуглеводнів, в яких домінують інші ароматичні складники, крім бензолу, толуолу, ксилолу або нафталіну, і з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250 °C за методом ЕN ISO 3405 (рівнозначний методу ASTM D 86);

 

2707 99 11 і 2707 99 19

 

Ці товарні  категорії охоплюють:

1. Продукти, одержувані первинною перегонкою високотемпературної кам’яновугільної смоли.

Ці високотемпературні кам’яновугільні смоли, як правило, виробляються на коксових заводах ливарних підприємств за температури більше 900 °C. Продукти перегонки цих смол містять не лише вуглеводні з переважним масовим вмістом ароматичних вуглеводнів, але також азото-, кисне- і сірковмісні сполуки і дуже часто домішки. Ці продукти, зазвичай, вимагають подальшого перероблення перед використанням;

2. Аналогічні продукти, в яких маса ароматичних складників перевищує масу неароматичних складників.

“Аналогічні продукти” означає продукти, які мають склад, якісно подібний до складу продуктів, описаних у пункті 1 зазначеному вище.

Проте, вони можуть мати більшу частку аліфатичних і нафтенових вуглеводнів і меншу частку поліциклічних ароматичних вуглеводнів, ніж продукти, описані в пункті 1 вище.

Лише ті продукти, в яких маса ароматичних складників перевищує масу неароматичних складників, входять в ці категорії.

Ці товарні категорії також включають фракції, одержувані відбензолюванням після промивання газу, виробленого під час коксування кам’яного вугілля.

 

2707 99 20

 

            Для цілей цієї категорії “осірковані легкі фракції” означає лише ті легкі продукти,  які одержані в процесі первинної перегонки сирої нафти, виділенні із смол і містять сполуки сірки (наприклад, дисульфід вуглецю, меркаптани, тіофен) та вуглеводні з переважною часткою неароматичних вуглеводнів, з яких 90 об. % або більше переганяється за температури менш як 80°C.

 

            Антрацен цієї категорії представлений, зазвичай, у вигляді мулу або пасти, що, як правило, містить фенантрен, карбазол та інші ароматичні компоненти. Ця категорія охоплює лише антрацен із чистотою менш як 90 мас.%. Антрацен із чистотою 90 мас. % або більше підпадає під категорію 2902 90 00.

 

2707 99 50

 

            Для цілей цієї категорії основні продукти - це ароматичні та/або гетероциклічні продукти з властивістю азотистої основи. Ця категорія охоплює, зокрема, піридинові, хінолінові, акридинові і анілінові основи (включаючи їх суміші). Вони одержуються головним чином з піридину, хіноліну, акридину та їх гомологів.

 

            До основних продуктів, що підпадають під цю категорію, належать:

 

 1. Піридин з чистотою  менш як 95 мас.%. Піридин з чистотою 95 мас.% або більше підпадає під категорію 2933 31 00;

 

 1. Метилпіридин (піколін), 5-етил-2-метилпіридин (5-етил-2-піколін), 2-винілпіридин, з чистотою менш як 90 мас.% (за підтвердження газовою хроматографією). Якщо масовий вміст становить 90 % або більше, ці продукти входять в товарну підпозицію 2933 39;

 

3. Хінолін з чистотою менш як 95 мас. % у перерахунку на масу безводного продукту (за підтвердження газовою хроматографією). Якщо ж його чистота 95 мас. % або більше, цей продукт підпадає під категорію 2933 49 90;

 

 1. Акридин чистотою менш як 95 мас. % у перерахунку на масу безводного продукту (за підтвердження газовою хроматографією). Якщо ж його чистота становить 95 мас. % або більше, цей продукт підпадає під категорію 2933 99 80.

 

            Ця категорія не охоплює солі будь-яких з описаних основних продуктів (товарна позиція 2933 або 3824).

 

2707 99 80

 

            Дивись Додаткову примітку 1 до цієї групи.

           

            Ця товарна категорія охоплює:

 

            1. Феноли, одержувані високотемпературною перегонкою кам’яновугільної смоли, а також аналогічних продуктів, в яких маса ароматичних компонентів перевищує масу неароматичних компонентів.

 

            Проте, солі фенолів виключаються з цієї товарної категорії (зазвичай товарна позиція 2907 або товарна категорія 3824 90 97);

 

            2. Крезоли (окремі або змішані ізомери), які містять  менш як 95 мас. % крезолу, при цьому всі ізомери крезолу враховуються сумарно (за підтвердження газовою хроматографією). Якщо масовий вміст становить 95 мас. % або більше, ці продукти входять в категорію 2907 12 00;

 

            3. Ксиленоли (окремі або змішані ізомери), які містять  менш як 95 мас. % ксиленолу, при цьому всі ізомери ксиленолу враховуються сумарно (за підтвердження газовою хроматографією). Якщо масовий вміст становить 95 % або більше, ці продукти входять в категорію 2907 19 10;

 

            4. Інші феноли, які мають одне або більше бензольних кілець з одним або декількома гідроксильними радикалами за умови, що вони не є фенолами з визначеним хімічним складом позиції 2907. Одним із цих продуктів є фенол (C6 H5OH) із чистотою  менш як 90 мас. %.

 

2707 99 91 і 2707 99 99

Ці товарні категорії охоплюють головним чином продукти, які складаються із сумішей вуглеводнів.

Ці продукти включають:

 

1. Важкі дистиляти (крім сирих), одержувані перегонкою високотемпературної кам’яновугільної смоли або продуктів, подібних до цих масел, за умови, якщо:

            (a) менш як як 65 об. % переганяється за температури до 250 °C за методом ЕN ISO 3405 (рівнозначний методу   ASTM D 86); і

(b) вони мають індекс пенетрації (метод голки) 400 або вищий за 25 oC згідно з методом  EN 1426; і

(c) вони мають інші характеристики, відмінні від характеристик продуктів товарної категорії  2715 00 00.

Ці продукти зазвичай мають густину більше 1,000 г/см3  за 15 oC згідно з методом  EN ISO 12185.

Продукти, які не задовольняють вимогам, встановленим вище в (a) - (c), повинні класифікуватися відповідно до їхніх характеристик,  наприклад, у товарних категоріях 2707 10 10 - 2707 30 90, 2707 50 10 і 2707 50 90, товарній позиції 2708, товарних категоріях 2710 19 31 - 2710 19 99, 2713 20 00 або товарній категорії 2715 00 00;

 

            2. Ароматичні екстракти, які не відповідають вимогам, зазначеним для цих продуктів у Пояснювальних Примітках до товарної категорії 2713 90 10 і 2713 90 90;

 

3. Деякі гомологи нафталіну та антрацену, такі, як етилнафталіни і метилантрацени, за умови, що вони не входять до товарної позиції 2902.

 

Пояснення до товарної позиції 2708:

 

2708 

Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугільної смоли або з інших мінеральних смол: 

2708 10 00 00 

- пек 

2708 20 00 00 

- кокс пековий 

Пек, що включається до цієї товарної позиції, являє собою залишковий продукт високотемпературної перегонки або кам’яновугільної смоли, або інших мінеральних смол. Він містить у невеликих кількостях важкі дистиляти кам’яновугільної смоли. Він чорного або коричневого кольору і може бути м’який або крихкий. Пек використовується для виготовлення електродів, дорожнього гудрону, водонепроникних сумішей, для агломерації вугільного пилу і т.д.

Пек, що був незначно модифікований продуванням повітрям, аналогічний непродуваному пеку і включається до цієї товарної позиції.

 

Пековий кокс являє собою кінцевий залишковий продукт, одержаний після або високотемпературної, або низькотемпературної перегонки кам’яновугільної смоли або інших мінеральних смол чи їхніх залишків. Він використовується для виробництва електродів або як паливо.

 

Пояснення до товарної позиції 2709:

 

2709 00 

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів):

2709 00 10 00 

- газовий конденсат природний 

2709 00 90 00 

- інші 

До цієї товарної позиції включається сира нафта, а також сира нафта, одержана з бітумінозних порід (мінералів), наприклад, із сланців, вапнякових порід, пісковиків, тобто природні продукти, незалежно від їхнього складу, одержані зі звичайних чи конденсатних покладів нафти або шляхом деструктивної перегонки бітумінозних мінералів. Одержані в такий спосіб сирі нафти включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони піддавалися таким видам оброблення:

(1) Декантації.

(2) Знесолюванню.

(3) Дегідратації.

(4) Стабілізації для нормалізування тиску парів.

(5) Видаленню дуже легких фракцій з метою повернення їх у нафтові поклади для підвищення якості дренажу і підтримки пластового тиску.

(6) Доданню лише тих вуглеводнів, які були раніше одержані фізичними методами під час вищезгаданих процесів оброблення.

(7) Будь-яким іншим незначним процесам перероблення за умови, що вони істотно не змінюють основні властивості продукту.

Ця товарна позиція охоплює також газові конденсати, тобто, сирі нафтопродукти, отримані при стабілізації природного газу, яка проводиться безпосередньо після його добування. Така операція складається з отримання, зазвичай, методом охолодження та дроселювання вуглеводнів,  які конденсуються (як правило, це є фракції від С4 до С20) з вологого природного газу.

Додаткові пояснення до товарної підпозиції:

2709 00

Ця товарна підпозиція охоплює тільки продукти, які мають властивості, характерні для сирої нафти або нафтопродуктів різноманітного походження (наприклад, питому густину, криву перегонки, вміст сірки, температуру застигання, в’язкість).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

           

2709 00 10

 

            Ця категорія включає сирі нафтопродукти, одержувані стабілізацією, відразу після екстрагування, природного газу. Ця операція складається з екстрагування здатних до конденсації вуглеводнів, що містяться у “вологому” природному газі, головним чином охолодженням і скиданням тиску.

 

Дивись також Пояснення до товарної позиції 2709, другий абзац.

 

Пояснення до товарної позиції 2710:

 

 

2710

Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:

 

- нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за виключенням тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти:

2710 12

- - легкi дистиляти та продукти:

2710 12 11

- - - для специфiчних процесiв переробки:

2710 12 11 10

- - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 11 20

- - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 11 90

- - - - інші 

2710 12 15

- - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній категорiї 2710 12 11:

2710 12 15 10

- - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 15 20

- - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 15 90

- - - - інші 

 

- - - для iнших цiлей:

 

- - - - бензини спецiальнi:

2710 12 21 00

- - - - - уайт-спiрит

2710 12 25 00

- - - - - iншi

 

- - - - iншi:

 

- - - - - бензини моторнi:

2710 12 31 00

- - - - - - бензини авiацiйнi

 

- - - - - - iншi, із вмiстом свинцю:

 

- - - - - - - 0,013 г/л або менше:

2710 12 41

- - - - - - - - з октановим числом менш як 95:

 

- - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше:

 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

2710 12 41 11

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 41 12

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 41 13

- - - - - - - - - - - інші 

 

- - - - - - - - - - інші: 

2710 12 41 14

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 41 15

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 41 19

- - - - - - - - - - - інші 

 

- - - - - - - - - з октановим числом більш як 80, але не більш як 92:

 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

2710 12 41 31

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 41 32

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 41 33

- - - - - - - - - - - інші 

 

- - - - - - - - - - інші: 

2710 12 41 34

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 41 35

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 41 39

- - - - - - - - - - - інші

 

- - - - - - - - - з октановим числом більш як 92, але менш як 95:

 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

2710 12 41 91

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 41 92

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 41 93

- - - - - - - - - - - інші

 

- - - - - - - - - - інші:

2710 12 41 94

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 41 95

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 41 99

- - - - - - - - - - - інші 

2710 12 45

- - - - - - - - з октановим числом 95 або більше, але менш як 98:

 

- - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

2710 12 45 01

- - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 45 02

- - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 45 09

- - - - - - - - - - інші

 

- - - - - - - - - інші:

2710 12 45 12

- - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 45 13

- - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 45 99

- - - - - - - - - - інші 

2710 12 49

- - - - - - - - з октановим числом 98 або більше:

 

- - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

2710 12 49 01

- - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 49 02

- - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 49 09

- - - - - - - - - - інші 

 

- - - - - - - - - інші:

2710 12 49 12

- - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 49 13

- - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 49 99

- - - - - - - - - - інші

 

- - - - - - - більш як 0,013 г/л:

2710 12 51

- - - - - - - - з октановим числом менш як 98:

2710 12 51 10

- - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 51 20

- - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 51 90

- - - - - - - - - інші

2710 12 59

- - - - - - - - з октановим числом 98 або більше:

2710 12 59 10

- - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 12 59 20

- - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 12 59 90

- - - - - - - - - інші

2710 12 70 00

- - - - - паливо для реактивних двигунів

2710 12 90 00

- - - - - іншi легкi дистиляти

2710 19

- - інші:

 

- - - середнi дистиляти:

2710 19 11

- - - - для специфiчних процесiв переробки:

2710 19 11 10

- - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 19 11 20

- - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 19 11 90

- - - - - інші 

2710 19 15

- - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній категорiї 2710 19 11:

2710 19 15 10

- - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 19 15 20

- - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 19 15 90

- - - - - інші 

 

- - - - для iнших цiлей:

 

- - - - - гас:

2710 19 21 00

- - - - - - паливо для реактивних двигунів

2710 19 25 00

- - - - - - інший

2710 19 29 00

- - - - - іншi

 

- - - важкi дистиляти:

 

- - - - газойлi:

2710 19 31

- - - - - для специфiчних процесiв переробки:

2710 19 31 01

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 19 31 10

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 19 31 20

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%

2710 19 31 30

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.%

2710 19 31 40

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас.%

2710 19 35

- - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній категорiї 2710 19 31:

2710 19 35 01

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

2710 19 35 10

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 19 35 20

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%

2710 19 35 30

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.%

2710 19 35 40

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас.%

 

- - - - - для iнших цiлей:

2710 19 43 00

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас.%

2710 19 46 00

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас.%, але не більш як 0,002 мас.%

2710 19 47

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,002 мас.%, але не більш як 0,1 мас.%:

2710 19 47 10

- - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,002 мас. %, але не більш як 0,005 мас. % 

2710 19 47 90

- - - - - - - інші 

2710 19 48 00

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,1 мас.%

 

- - - - паливо рiдке (мазут):

2710 19 51 00

- - - - - для специфiчних процесiв переробки

2710 19 55 00

- - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2710 19 51 00

 

- - - - - для iнших цiлей:

2710 19 62 00

- - - - - - із вмістом сiрки не більш як 0,1 мас.%

2710 19 64 00

- - - - - - із вмістом сiрки більш як 0,1 мас.%, але не більш як 1 мас.%

2710 19 68

- - - - - - із вмiстом сiрки більш як 1 мас.%:

2710 19 68 10

- - - - - - із вмістом сiрки більш як 1 мас.%, але не більш як 2 мас.%

2710 19 68 20

- - - - - - із вмістом сiрки більш як 2 мас.%, але не більш як 2,8 мас.%

2710 19 68 90

- - - - - - із вмiстом сiрки більш як 2,8 мас.%

 

- - - - мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:

2710 19 71 00

- - - - - для специфiчних процесiв переробки

2710 19 75 00

- - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2710 19 71 00

 

- - - - - для інших цілей:

2710 19 81 00

- - - - - - масла моторнi, компресорні, турбiнні

2710 19 83 00

- - - - - - рiдини для гiдравлiчних передач

2710 19 85 00

- - - - - - білі масла, вазелiнове масло

2710 19 87 00

- - - - - - масла трансмісійні та редукторні

2710 19 91 00

- - - - - - засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла

2710 19 93 00

- - - - - - електроiзоляційні масла

2710 19 99 00

- - - - - - iншi мастильні матеріали та інші дистиляти

2710 20

- нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих, та продукти, в іншому місці не зазначені, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, що містять біодизель, крім відпрацьованих нафтопродуктів:

 

- - газойлі:

2710 20 11 00

- - - з вмістом сірки не більше 0,001 мас%

2710 20 15 00

- - - з вмістом сірки більше 0,001 мас%, але не більше 0,002 мас%

2710 20 17 00

- - - з вмістом сірки більше 0,002 мас%, але не більше 0,1 мас%

2710 20 19 00

- - - з вмістом сірки більш як 0,1 мас%

 

- - палива рідкі:

2710 20 31 00

- - - з вмістом сірки не більше 0,1 мас %

2710 20 35 00

- - - з вмістом сірки більш як 0,1 мас %, але не більш як 1 мас %

2710 20 39 00

- - - з вмістом сірки більш як 1 мас. %

2710 20 90 00

- - інші нафтопродукти

 

- відпрацьовані нафтопродукти:

2710 91 00 00

- - такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли

2710 99 00 00

- - інші

 

 

(I) Первинні продукти

До першої частини “Первинні продукти” цієї товарної позиції включаються такі продукти, що піддавалися будь-якому обробленню, крім оброблень, що визначені в поясненні до товарної позиції 2709.

До цієї товарної позиції включаються:

(A) “Відбензинена нафта” (така, з якої перегонкою були вилучені деякі більш легкі фракції), а також легкі, середні і важкі дистиляти з більш-менш широким фракційним складом, одержані шляхом перегонки або переробки сирої нафти, чи сирих нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід. Ці нафтопродукти, які є більш-менш рідкими чи напівтвердими, складаються переважно з неароматичних вуглеводнів, таких як парафінові, циклопарафінові (нафтенові).

До них відносяться:

(1) бензин,

(2) уайт-спірит,

(3) гас,

(4) газойлі,

(5) мазути,

(6) веретенні та змащуючі масла,

(7) білі масла.

До цієї товарної позиції включаються фракції, описані вище, навіть якщо вони були потім піддані подальшому обробленню з метою видалення домішок (наприклад, оброблення кислотами чи лугами, вибірними розчинниками, хлоридом цинку, абсорбувальною відбілювальною глиною і т.д. або шляхом повторної перегонки), за умови, що це оброблення не приводить до утворення окремих сполук визначеного хімічного складу в чистому чи технічно чистому вигляді (група 29).

(В) Аналогічні нафтопродукти, в яких масова частка неароматичних сполук перевищує масову частку сполук ароматичного ряду. Вони можуть бути одержані шляхом низькотемпературної перегонки кам’яного вугілля, шляхом гідрогенізації або будь-яким іншим способом (наприклад, шляхом крекінгу, риформінгу і т.д.).

До цієї товарної позиції включаються змішані алкени, називані трипропіленом, тетрапропіленом, діізобутиленом, триізобутиленом і т.д. Це суміші ненасичених ациклічних вуглеводнів (октилени, нонілени та їхні гомологи, ізомери і т.д.) та насичених ациклічних вуглеводнів.

Вони одержуються або шляхом неглибокої полімеризації пропілену, або ізобутілену або інших етиленових вуглеводнів за низької температури, або шляхом сепарації (наприклад, фракційною перегонкою) з деяких продуктів крекінгу мінеральних масел.

Суміші алкенів використовуються переважно в хімічному синтезі як розчинники чи розріджувачі. Завдяки їхньому високому октановому числу вони можуть бути також включені з відповідними добавками в бензин.

Проте до цієї товарної позиції не включаються рідкі синтетичні поліолефіни, з яких менш як 60 об. % переганяється за температури 300° C після приведення до тиску 1013 мбар (101,3 кПа) у разі використання методу перегонки при низькому тиску (група 39).

Крім того, до цієї товарної позиції не включаються нафтопродукти з перевагою за масою ароматичних вуглеводнів, які одержані шляхом перероблення нафти чи іншим способом (товарна позиція 2707).

(С) Продукти, описані вище в пунктах (А) і (В), до яких додані різні речовини для того, щоб ці продукти стали придатними для використання у визначених цілях за умови, що вони містять 70 мас. % або більше нафтопродуктів, у тому числі одержаних з бітумінозних мінералів, які є основними складовими частинами, та якщо вони не включені в більш конкретну товарну позицію УКТЗЕД.

Прикладами таких видів продукції є:

(1) Бензин, що містить невеликі кількості добавок антидетонаційної дії (наприклад, тетраетилсвинець, диброметан) та антиокислювачів (наприклад, пара-бутиламінофенол).

(2) Мастильні матеріали, що складаються із сумішей нафтопродуктів у широкому діапазоні співвідношень з іншими продуктами (наприклад, продуктами для поліпшення їхніх змащуючих властивостей (таких як олії та жири), антиокиснювачами, антикорозійними речовинами, піногасними речовинами, такими як силікони). Ці мастильні матеріали включають нафтопродукти змішаного складу, масла для роботи в тяжких умовах, масла в суміші з графітом (графітові суспензії в нафті або нафтопродуктах, одержаних із бітумінозних мінералів), мастила для змащення циліндрів, масла для текстильної промисловості і тверді мастила (консистентні мастила), що складаються з мастила, що містить 10–15 % алюмінієвих, кальцієвих, літієвих та інших мил.

(3) Трансформаторні та електроізоляційні масла (не використовувані як мастила), які є стабілізованими, спеціально очищеними маслами з добавками антиокислювачів, таких як дитретбутилпаракрезол.

(4) Змащувально-охолоджувальні рідини, які використовуються для охолодження різальних інструментів та оброблюваного матеріалу. Вони складаються з важких масел з добавкою від 10 до 15 % емульгатора (наприклад, сулфорицинолеату лужних металів) і використовуються для приготування водних емульсій.

(5) Мийні та промивні масла, використовувані для очищення двигунів, механічного устаткування та інших агрегатів. Це важкі масла, що зазвичай містять невеликі кількості пептизаторів для полегшення видалення смоли, нагару вуглецю і т.п., утворених у процесі роботи машини.

(6) Формувальні масла, використовувані для полегшення видалення керамічних виробів, бетонних опор і т.д. з форм. До них відносяться важкі масла, що містять, наприклад, близько 10 % рослинних олій.

(7) Рідини для гідравлічних гальм і т.д., що включають важкі масла, до яких додаються продукти, що підвищують їхні мастильні властивості, антиокислювачі, антикорозійні речовини, піногасні реагенти і т.д.

(8) Суміші біодизелю, що містять 70 мас. % чи більше  нафти чи нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід. Проте біодизель та його суміші, що містять менше 70 мас. % більше нафти чи нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, включаються в товарну позицію 3826.

(II) Відпрацьовані нафтопродукти

Відпрацьовані нафтопродукти - це відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, отриманні з бітумінозних порід (описані в Примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. Сюди  включають:

 

 1. нафтопродукти, не придатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад, відпрацьовані змащувальні масла, відпрацьовані гідравлічні та трансформаторні масла). Відпрацьовані нафтопродукти, що містять поліхлорбіфеніли та полібромбіфеніли, утворюються переважно у результаті зливання цих хімічних речовин із електрообладнання, такого як теплообмінники, трансформатори або силові вимикачі;

 

 1. нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків-сховищ нафтопродуктів, і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад, хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

 

 1. нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака-сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, застосовувані при механічній обробці;

 

 1. відпрацьовані нафтопродукти, що утворюються при виробництві, складанні та використанні чорнил, поліграфічних фарб, барвників, пігментів, фарб, політур та лаків.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші із баків-сховищ етилованого бензину та етилованої антидетонаційної суміші, що складаються по суті із свинцю, сполук свинцю та оксиду заліза та практично не містять нафтопродуктів і в основному використовуються для добування свинцю або сполук свинцю (товарна позиція 2620)

(b) продукти, що містять менш як 70 мас. % продуктів переробки нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), наприклад, використовувані для жирової або масляної обробки текстильних матеріалів, та інші мастильні матеріали товарної позиції 3403, та гальмівні гідравлічні рідини товарної позиції 3819;

(c) продукти, що містять продукти переробки нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів) у будь-якій пропорції (навіть більше 70 мас. %), які входять в іншу більш специфічну товарну позицію УКТЗЕД, або утворені на основі продуктів, відмінних від нафти або нафтопродуктів одержаних із бітумінозних порід (мінералів). Такими продуктами є антикорозійні матеріали товарної позиції 3403, що складаються з ланоліну, розчиненого в уайт-спіриті, причому ланолін є основним матеріалом, а уайт-спірит діє лише як розчинник і випаровується після застосування. Аналогічними продуктами є дезінфекційні засоби, інсектициди, фунгіциди і т.д. (товарна позиція 3808), присадки готові для нафтопродуктів (товарна позиція 3811), розчинники і розріджувачі складні для лаків (товарна позиція 3814) та деякі продукти товарної позиції 3824, такі як пускова рідина для бензинового (карбюраторного) двигуна або рідина, що складається з діетилового ефіру, 70 мас. % або більше нафтопродуктів, а також інших складових частин, серед яких діетиловий ефір є основною складовою.

            Додаткові пояснення до товарної позиції                    

            Дивись Примітку 2 та 3 до цієї групи і відповідні Пояснювальні Примітки.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

2710 12 11 - 2710 19 99

            Визначення цих продуктів зазначено в Примітці 2 до цієї групи та Поясненнях до товарної позиції 2710, (І)

            У відношенні підпозицій, що включають продукти, які призначені:

            - для проведення "специфічного процесу",

            - для проведення "хімічного перетворення",

дивись Додаткові Примітки 5 та 6 до цієї групи та відповідні Пояснювальні Примітки.

 

            І. Нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих

 

            Ця група охоплює суміші ізомерів (крім стереоізомерів) насичених ациклічних вуглеводнів, які містять менш як 95 % окремого ізомеру або ненасичених ациклічних вуглеводнів, які містять менш як 90 %  окремого ізомеру, у перерахунку на масу безводного продукту.

 

            Ця група також охоплює окремі ізомери вищенаведених вуглеводнів, які мають чистоту менш як 95 % і 90 %, відповідно, за масою.

 

            Ця група охоплює лише нафту і нафтопродукти з бітумінозних мінералів:

 

1. З температурою кристалізації, виміряну за методом ASTM D 938 (рівнозначний методу ISO 2207), нижче 30 °C; або

2. З температурою кристалізації 30 °C або вище і

     (a) з густиною менш як 0,942 г/см3 за 70 °C за методом ЕN ISO 12185 і з індексом пенетрації (метод конуса), виміряну за методом ASTM D 217 (рівнозначний методу ISO 2137), щонайменше 350 за 25 °C; або

     (b) з мінімальною густиною 0,942 г/см3 за 70 °C за методом ЕN ISO 12185 і з індексом пенетрації (метод голки), виміряну за методом ЕN 1426, щонайменше 400 за 25 °C.

     Для цілей вищензазначеного п. (І), нафту і нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів, слід вважати такими, що включають нафтопродукти, до яких додано незначні кількості різноманітних речовин, наприклад, як добавок для поліпшення якості або запаху, індикаторних речовин, барвників.

 

            Дивись також діаграму нижче:

 

 

 

     

            ІІ. Нафтопродукти, не включені до інших товарних позицій і в інших місцях не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, вироблених з бітумінозних мінералів, причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів.

 

            Для класифікації в даних товарних категоріях, нафтопродукти повинні задовольняти такі умови:

 

            1. Масова частка нафтопродуктів, вироблених з бітумінозних мінералів, як визначено в частині І вище, повинна становити 70 % або більше.

 

            Ця частка є такою, що визначається аналізом, а не кількістю доданих матеріалів;

 

            2. Вони не повинні бути іншому місті (УКТЗЕД) зазначені або включені;

 

            3. Нафтопродукти, одержані з бітумінозні матеріали у сумішах, повинні становити основний компонент продукту, тобто суттєвий компонент з погляду використання.

 

            Нафтопродукти цієї категорії не включають:

 

(a) фарб та лаків (позиції 3208, 3209 і 3210 00);

 

            (b) гігієнічних та косметичних засобів на основі мінеральних масел (зазвичай, товарна позиція 3304 або 3307).

 

            (c) нафтові сульфонати (товарна позиція 3402 або 3824).

                        Нафтові сульфонати - мають, зазвичай, вигляд суспензій у нафтопродуктах, одержуваних із бітумінозних матеріалів. Вміст чистого сульфонату, як правило, настільки високий, що виключає пряме використання продукту як мастила;

 

            (d) засоби для полірування, захисту або іншого оброблення деревини, для фарбових покриттів, обробки металів, скла або інших матеріалів (головним чином товарна товарна позиція 3405);

 

            (e) дезінфектанти, інсектициди тощо, що складаються з розчинів або дисперсій активного інгредієнт в нафтопродуктах, одержуваних з бітумінозних матеріалів ( товарна позиція 3808);

 

            (f) готові шліхтувальні або апретуючи засоби типу, що використовується в текстильній промисловості (товарна позиція 3809);

 

            (g) готові добавки до мінеральних масел ( товарна позиція 3811);

 

            (h) органічні композитні (сумішеві) розчинники і розріджувачі (наприклад, товарна позиція 3814 00);

 

            (ij) зв'язуючи для ливарних стрижнів (товарна підпозиція 3824 10);

 

            (k) деякі препарати проти іржавіння, зокрема:

 

                  (і) приготовлені, наприклад, з ланоліну (приблизно 20 %) в розчині уайт-спіриту (товарна категорія 3403 19 10);

 

                        (іі) з вмістом амінів як активних інгредієнтів (категорія 3824 90 35).

 

2710 12 11 - 2710 12 90

 

            Дивись Додаткову Примітку 4 до цієї групи.

 

2710 12 21 і 2710 12 25

 

            Дивись Додаткову Примітку 2 (a) до цієї групи.

 

2710 12 21

 

            Дивись Додаткову Примітку 2 (b) до цієї групи.

 

           

2710 19 11 - 2710 19 29

 

            Дивись Додаткову Примітку 2 (c) до цієї групи.

 

2710 19 21

 

            До цієї товарної категорії включається реактивне паливо гасового типу. Це реактивне паливо відповідає вимогам Додаткової примітки 2 (с) до цієї групи.

 

            Газохроматографічний профіль реактивного палива гасового типу, наприклад, найбільш розповсюдженого реактивного палива А-1, властивий нафтопродуктам отриманим з сирої нафти виключно шляхом перегонки (і не будь-яким іншим способом). Довжина ланцюга алканових (насичених) вуглеводнів варіюється приблизно між 10 до 18 атомами вуглецю. Різниця температур перегонки за методом ASTM D 86) становить приблизно від 130°С до 300°С. Ароматична складова може становити до 25 об.%. Температура у точці спалаху, як правило, перевищує 38°С за методом

ISO 13736

            Реактивне паливо може містити такі добавки: антиокислювальні, інгібітори корозії, інгібітори льодоутворення, індикаторні барвники.

 

Газохроматографічний профіль реактивного палива типу А-1 (гас)

 

Метод аналізу: SIMDIS ASTM D 2887 розширений (рівнозначний методу ISO 3924) 2

Найменування зразка

Паливо для реактивних двигунів

Отриманий

22.03.2007 17:51:24

Опрацьований

04.04.2007 12:01:26

Ім’я файла

D070322\011F1101.D

Віала

1

Інжекція

1

Температура кипіння, (°С)

 

 

Час утримання, (хвилини)

 

ES ISO 3405 еквівалент ASTM D 86 кореляція (STP 577) – дистрибуція

 

Переганяється, об.%

ТК*, °С

Переганяється, об.%

ТК,°С

Переганяється, об.%

ТК,°С

Переганяється, об.%

ТК,°С

ТПК*

139,7

20

167,3

70

210,1

ТКК*

260,7

5

153,0

30

174,3

80

221,5

 

 

10

159,4

50

190,1

90

234,9

 

 

 

ТК- температура кипіння

ТПК – температура початку кипіння

ТКК – температура кінця кипіння

 

 

2710 19 25

 

            До цієї товарної категорії включається гас, крім реактивного палива. Гас цієї товарної категорії відповідає вимогам Додаткової примітки 2 (с) до цієї групи.

 

            Характерною особливістю цього типу нафтопродуктів є дуже низький вміст ароматичних вуглеводнів та олефінів (алкени, ациклічні ненасичені вуглеводні) для запобігання утворення сажі під час горіння (згоряння).

 

            У деяких випадках наявні хімічні маркери.

 

            У товарну категорію 2710 19 25 не включаються суміші гасу та інших нафтопродуктів або органічних розчинників.

                       

Газохроматографічний профіль гасу з низьким вмістом ароматичних вуглеводнів

 

Метод аналізу: SIMDIS ASTM D 2887 розширений (рівнозначний методу ISO 3924) 2

Найменування зразка

Гас з низьким вмістом ароматики

Отриманий

23.01.2007 10:23:54

Опрацьований

04.04.2007 12:30:02

Ім’я файла

D070122\011F1001.D

Віала

6

Інжекція

1

Температура кипіння, (°С)

 

                                                           Час утримання, (хвилини)

 

ES ISO 3405 еквівалент ASTM D 86 кореляція (STP 577) – дистрибуція

 

Переганяється, об.%

ТК*, °С

Переганяється, об.%

ТК,°С

Переганяється, об.%

ТК,°С

Переганяється, об.%

ТК,°С

ТПК*

193,4

20

210,1

70

220,1

ТКК*

247,3

5

201,8

30

211,4

80

223,4

 

 

10

206,2

50

214,8

90

229,6

 

 

ТК- температура кипіння

ТПК – температура початку кипіння

ТКК – температура кінця кипіння

 

1910 19 29

 

            До цієї товарної категорії включаються середні дистиляти, крім гасу товарних категорій 2710 19 21 та 2710 19 25. Нафтопродукти цієї товарної категорії відповідають вимогам Додаткової примітки 2 (с) до цієї групи.

 

            Прикладом таких нафтопродуктів є n-парафіни

     

Газохроматографічний профіль n-парафінів

 

Метод аналізу: SIMDIS ASTM D 2887 розширений(рівнозначний методу ISO 3924) 2

Найменування зразка

n-парафіни 10-13

Отриманий

23.01.2007 12:59:27

Опрацьований

04.04.2007 12:30:02

Ім’я файла

D070122\008F1301.D

Віала

86

Інжекція

1

 

Температура кипіння, (°С)

 

 

Час утримання, (хвилини)

 

 

 

 

 Таблиця розподілу температури перегонки – в обємних відсотках

 

Переганяється, об.%

ТК*, °С

Переганяється, об.%

ТК,°С

Переганяється, об.%

ТК,°С

Переганяється, об.%

ТК,°С

ТПК*

172,4

30

199,2

60

219,6

90

239,2

5

174,8

35

199,6

65

220,2

95

240,0

10

176,0

40

200,4

70

220,8

ТКК*

254,4

15

188,2

45

200,8

75

221,8

 

 

20

197,2

50

217,4

80

237,0

 

 

25

198,4

55

218,8

85

238,2

 

 

ТК- температура кипіння

ТПК – температура початку кипіння

ТКК – температура кінця кипіння

 

2710 19 31 - 2710 19 99

 

            Дивись Додаткову Примітку 2 (d) до цієї групи.

 

2710 19 31 - 2710 19 48

 

            Дивись Додаткову Примітку 2 (e) до цієї групи.

 

2710 19 51 - 2710 19 68

 

            Дивись Додаткову Примітку 2 (f) до цієї групи і діаграму щодо характеристик паливних масел (рідкого палива):

                       Характеристика паливних масел

 

2710 19 71 - 2710 19 99

 

            Ці товарні категорії охоплюють важкі дистиляти, як визначено в Додатковій Примітці 2 (d) до цієї групи, за умови, що ці масла не задовольняють умови, встановлені в Додатковій Примітці 2 (e) (газойль) або 2 (f) (рідкі палива) до цієї групи.

 

            Ці товарні  категорії охоплюють важкі дистиляти, в яких менш як 85 об. %, включаючи втрати, переганяється за температури 350 °C методом EN ISO 3405 (рівнозначний ASTM D 86):

 

 1. Які, для відповідного показника колориметричної характеристики К, мають густину В:

 

(a) не більш як, ніж зазначено в рядку І таблиці відповідності, наведеної в Додатковій Примітці 2 (f) до цієї групи, якщо вміст сульфатної золи становить 1 % або більше, або якщо індекс омилення становить 4 або більше; або

 

            (b) більше, ніж зазначено в рядку ІІ таблиці відповідності, якщо температура застигання нижче за 10 °C; або

 

  (c) більше, ніж зазначено в рядку І, але менше, ніж зазначено в рядку ІІ, якщо менше як 25 % переганяється за температури 300 °C, коли температура текучості (плинності) не більше мінус 10 °C. Ці положення застосовуються лише до фракцій нафтопродуктів з показником колориметричної характеристики К менше 2;

 

 1. Для яких не можливо визначити наступні показники:

 

 1. частку перегонки за температури 250 °C методом EN ISO 3405 (рівнозначний методу ASTM D 86) (нуль береться як відсоток); або

 

 1. кінематичну в’язкість за температури 50 °C методом EN ISO 3105 ; або

 

            (c) колориметричну характеристику К методом ISO 2049 (рівнозначний методу ASTM D 1500);

 

 1. Які штучно забарвлені

 

            Аналітичними методами, використовуваними для цілей п. 1 вище, є ті, що зазначені для паливних масел (дивись Додаткову Примітку 2 (f) до цієї групи).

            Дивись також діаграму нижче:

 

Характеристика мастильних матеріалів та інших дистилятів

 

 

 

2710 91 00 - 2710 99 00

 

            Дивись примітку 3 до цієї групи і пояснення до товарної позиції 2710 (ІІ)

 

Пояснення до товарної позиції 2711:

 

2711

Гази нафтові та інші вуглеводнi в газоподiбному станi:

 

- скраплені (зріджені):

2711 11 00 00

- - газ природний

2711 12

- - пропан:

 

- - - пропан, чистота якого не менш як 99 %:

2711 12 11 00

- - - - для використання як паливо

2711 12 19 00

- - - - для iнших цiлей

 

- - - iнший:

2711 12 91 00

- - - - для специфiчних процесiв переробки

2711 12 93 00

- - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2711 12 91 00

 

- - - - для iнших цiлей:

 2711 12 94 00

- - - - - чистота якого більш як 90 %, але не більш як 99 %

2711 12 97 00

- - - - - iншi

2711 13

- - бутани:

2711 13 10 00

- - - для специфiчних процесiв переробки

2711 13 30 00

- - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї
2711 13 10 00

 

- - - для iнших цiлей:

2711 13 91 00

- - - - чистота якого більш як 90 %, але менш як 95 %

2711 13 97 00

- - - - iншi

2711 14 00 00

- - етилен, пропiлен, бутилен і бутадiєн

2711 19 00 00

- - iншi

 

- у газоподiбному станi:

2711 21 00 00

- - газ природний

2711 29 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються сирі газоподібні вуглеводні, добуті у вигляді природних газів, або з нафти, або одержані хімічним шляхом. Метан і пропан, проте, включаються сюди навіть у тому випадку, коли вони знаходяться в чистому вигляді.

 

Ці вуглеводні є газоподібними за температури 15 °C та за тиску 1013 мбар (101,3 кПа). Вони можуть знаходитися під тиском у рідкому вигляді в металевих контейнерах і, з дотриманням заходів безпеки, вони часто обробляються шляхом додання в них невеликих кількостей сильнозапашних речовин, що дозволяють виявити виток.

 

Зокрема, до них відносяться такі гази, зріджені (скраплені) чи незріджені (нескраплені):

I. Метан і пропан, чисті чи ні.

II. Етан та етилен чистотою менш як 95 % (етан та етилен чистотою не менш як 95 % включаються до товарної позиції 2901).

III. Пропен (пропілен) чистотою менш як 90 % (пропен чистотою не менш як 90 % включається до товарної позиції 2901).

IV. Бутан, що містить  менш як 95 % н-бутану та  менш як 95 % ізо-бутану. (Бутан, що містить  не менш як 95 % н-бутану чи ізо-бутану, включається до товарної позиції 2901).

V. Бутени (бутилени) та бутадієни чистотою  менш як 90 %. (Бутени та бутадієни чистотою  не менш як 90 % включаються до товарної позиції 2901).

VI. Суміші пропану та бутану.

Вищевказаний процентний вміст сполук обчислений відповідно до об’єму для газоподібних сполук і масі для скраплених продуктів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) окремі вуглеводні визначеного хімічного складу (крім метану і пропану) у чистому чи технічно чистому стані (товарна позиція 2901). (стосовно вуглеводнів з добавками запашних речовин, див. загальні положення до групи 29, пункт А, п’ятий абзац. Для етану, етилену, пропілену, бутану, бутенів і бутадієнів існують спеціальні критерії ступеня їхньої чистоти, що зазначені вище в пунктах II, III, IV і V);

(b) зріджений (скраплений) бутан у контейнерах, використовуваний для заповнення або повторного заправлення сигаретних чи аналогічних запальничок, місткістю не більш як 300 см3 (крім тих, які є невід’ємною частиною сигаретних чи аналогічних запальничок (товарна позиція 3606);

(c) частини сигаретних чи аналогічних запальничок, що містять зріджений (скраплений) бутан (товарна позиція 9613).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Щодо визначень цих продуктів дивись Пояснення до товарної позиції 2711.

У відношенні підпозицій, що включають продукти, які призначені:

            - для проведення "специфічного процесу",

            - для проведення "хімічного перетворення",

дивись Додаткові Примітки 5 та 6 до цієї групи та відповідні Пояснювальні Примітки.

2711 19 00

 

Ця товарна категорія включає скраплений газ, отриманий з біомаси.

Цей зріджений газ є результатом ферментації за допомогою піддання біологічному розкладанню фракцій промислових, побутових або муніципальних відходів та залишків каналізаційних очисних споруд, мулу, біологічного розкладання фракцій відходів і залишків сільського та лісового господарства, відходів і залишків агропродовольчої галузі та іншої подібної рослинної чи тваринної сировини, що отримують із біомаси. У складі цього газу в основному домінує метан, з вмістом, як правило, діоксиду вуглецю, та, меншою мірою, сульфіду водню, азоту і присутнього кисню.

 

2711 29 00

 

Ця категорія включає газ (у газоподібному стані), отриманий з біомаси.

Цей газ є результатом ферментації за допомогою піддання біологічному розкладанню фракцій промислових, побутових або муніципальних відходів та залишків каналізаційних очисних споруд, мулу, біологічного розкладання фракцій відходів і залишків сільського та лісового господарства, відходів і залишків агропродовольчої галузі та іншої подібної рослинної чи тваринної сировини, що отримують із біомаси. У складі цього газу в основному домінує метан, з вмістом, як правило, діоксиду вуглецю, та, меншою мірою, сульфіду водню, азоту і присутнього кисню.

 

Пояснення до товарної позиції 2712:

 

2712

Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафін сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф’яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результаті синтезу або iнших процесів, забарвлені або незабарвлені:

2712 10

- вазелiн нафтовий (петролатум):

2712 10 10 00

- - сирий (неочищений)

2712 10 90

- - iнший:

2712 10 90 10

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів

2712 10 90 90

- - - iнший

2712 20

- парафiн із вмістом масел менш як 0,75 мас.%:

2712 20 10 00

- - парафін синтетичний з молекулярною масою 460 або бiльше, але не більш як 1560

2712 20 90 00

- - iншi

2712 90

- iншi:

 

- - озокерит, вiск буровугільний (лiгнiтний) або вiск торф’яний (природнi продукти):

2712 90 11 00

- - - сирі

2712 90 19 00

- - - iншi

 

- - iншi:

 

- - - сирі:

2712 90 31 00

- - - - для специфiчних процесiв переробки

2712 90 33 00

- - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у підкатегорiї
2712 90 31 00

2712 90 39

- - - - для iнших цiлей:

2712 90 39 10

- - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму

2712 90 39 20

- - - - - гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів

2712 90 39 90

- - - - - інші

 

- - - iншi:

2712 90 91 00

- - - - сумiш 1-алкенiв із вмістом 80 мас.% або більше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не більш як 28 атомiв вуглецю

2712 90 99 00

- - - - iншi

(А) Вазелін нафтовий.

Вазелін являє собою маслянисту на дотик речовину. Він білий, жовтуватий або темно-коричневого кольору. Одержують із залишків перегонки деяких видів сирої нафти або шляхом змішування нафтопродуктів, які мають досить високу в’язкість, з такими залишками, або шляхом змішування парафіну чи церезину з досить очищеним мінеральним маслом. До цієї товарної позиції включається вазелін сирий (іноді називаний петролатумом), знебарвлений або очищений. Сюди входить також вазелін, одержаний шляхом синтезу.

Для включення до цієї товарної позиції вазелін повинен мати температуру застигання, визначену методом обертового термометра (ASTM D 938), не менш як 30 °С, густину за 70 °С  менш як 0,942 г/см3, значення руйнування робочого конуса за 25 °С, визначене за методом ASTM D 217*,  менш як 350, значення руйнування конуса за 250C, визначене за методом ASTM D 937, не менш як 80.

До цієї товарної позиції не включається вазелін, використовуваний для догляду за шкірою (у парфумерній промисловості) і розфасований в упакування для роздрібного продажу (товарна позиція 3304).

(B) Парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, неочищений парафін, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені чи незабарвлені.

Парафін являє собою вуглеводневий віск, видобутий з певних дистилятів перегонки нафти або нафтопродуктів, одержаних із сланцю чи інших бiтумiнозних порід (мiнералiв). Цей віск напівпрозорий, білий чи жовтуватий за кольором і має відносно виражену кристалічну структуру.

Віск нафтовий мікрокристалічний також є вуглеводневим воском. Його видобувають із залишків нафти або з фракцій мастил, одержаних під час вакуумної перегонки. Він менш прозорий, ніж парафін, і має більш тонку і менш виражену кристалічну структуру. Зазвичай у нього більш висока температура (точка) плавлення, ніж у парафіну. Стан його може коливатися в межах від м’якого і пластичного до твердого і крихкого, а колір – від темно-коричневого до білого.

Озокерит є природним мінеральним воском. Після очищення він відомий як церезин.

Віск з бурого вугілля (або монтан-віск) та продукт, відомий як “монтан-пек”, являють собою складні воски, видобуті з лігніту (бурого вугілля). Вони є твердими продуктами, у сирому вигляді темного кольору, але в очищеному вигляді можуть бути і білими.

Торф’яний віск за фізичними і хімічними властивостями аналогічний воску з бурого вугілля, але небагато м’якше.

Інші мінеральні воски цієї товарної позиції (неочищений парафін та лускатий парафін) одержують у результаті депарафінізації змащуючих масел. Вони менш очищені і мають більш високий вміст мінерального масла, ніж парафін. Їхній колір коливається в межах від білого до світло-коричневого.

До цієї товарної позиції також включаються продукти, аналогічні перерахованим вище та одержувані синтезом або будь-яким іншим способом (наприклад, синтетичний парафін і синтетичний мікрокристалічний віск). Проте до цієї товарної позиції не включаються високополімеризовані воски, такі як поліетиленовий віск. Вони включаються до товарної позиції 3404.

Усі ці воски включаються до цієї товарної позиції в сирому чи очищеному вигляді, змішані разом або забарвлені. Вони використовуються для виготовлення свічок (особливо парафін), для полірування, ізоляції, апретування текстильних виробів, просочення сірників, захисту від іржі і т.д.

Проте, наступні продукти включаються до товарної позиції 3404:

(a) штучні воски, одержані хімічною модифікацією воску з бурого вугілля або інших мінеральних восків;

(b) суміші, неемульговані або які містять розчинники, що складаються з:

(i)  восків цієї товарної позиції в суміші з тваринними восками (включаючи спермацет), рослинними восками чи штучними восками;

(ii)  воски цієї товарної позиції в суміші із жирами, смолами, мінеральними речовинами чи іншими матеріалами, за умови, що вони мають основні властивості воску.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

2712 10 10 і 2712 10 90

            Дивись Пояснення до товарної позиції 2712, частина (A).

            Дивись також діаграму в Поясненнях до товарних категорій 2710 12 11 - 2710 19 99, частина І.

2712 10 10

            Дивись Додаткову Примітку 3 до цієї групи.

 

2712 20 10 і 2712 20 90

            Ці товарні категорії включають парафін, описаний в Поясненнях до товарної позиції 2712, частина (В), перший і сьомий абзаци.

 

2712 90 11 і 2712 90 19

Ці товарні категорії включають продукцію, описану в Поясненнях до товарної позиції 2712, частина (B), третій, четвертий і п’ятий абзаци.

Озокерит (природний віск) тепер рідко реалізується на ринку (через виснаження джерел і слабку окупність коштів), терміни “озокерит” і “церезин” (очищений озокерит) на практиці помилково застосовують до мікрокристалічних восків товарних категорій 2712 90 31 - 2712 90 99.

 

2712 90 31 – 2712 90 99 (для інших цілей)

Ці товарні категорії включають продукцію, описану в Поясненнях до товарної позиції 2712, частина (B), другий, шостий і сьомий абзаци, крім синтетичних парафінів товарних категорій 2712 20 10 або 2712 20 90.

Ці продукти мають такі характеристики:

1. Температура кристалізації, визначена за методом ASTM D 938, (рівнозначний методу ISO 2207) не нижче 30 °C;

2. Густина  менш як 0,942 г/см3 за температури 70 °C за методом EN ISO 12185;

3. Індекс пенетрації (метод конуса), визначений за методом ASTM D 217 (рівнозначний методу ISO 2137), менш як 350 за температури 25 °C; та

4. Індекс пенетрації (метод конуса), визначений за методом ASTM D 937, (рівнозначний методу ISO 2137), менш як 80 за температури 25 °C.

Дивись також діаграму в Поясненнях до товарних категорій 2710 12 11 - 2710 19 99, частина І.

 

2712 90 31 – 2712 90 39

 

            Дивись Додаткову Примітку 4 до цієї групи.

У відношенні підпозицій, що включають продукти, які призначені:

            - для проведення "специфічного процесу",

            - для проведення "хімічного перетворення",

дивись Додаткові Примітки 5 та 6 до цієї групи та відповідні Пояснювальні Примітки.

 

            Пояснення до товарної позиції 2713:

 

2713

Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бiтумiнозних порiд:

 

- кокс нафтовий:

2713 11 00 00

- - некальцинований

2713 12 00 00

- - кальцинований

2713 20 00 00

- бiтум нафтовий

2713 90

- іншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бiтумiнозних порiд:

2713 90 10 00

- - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803

2713 90 90 00

- - iншi

(А) Нафтовий кокс (зелений кокс (некальцинований) чи кальцинований кокс) являє собою чорний пористий твердий залишок, одержаний в результаті крекінгу або деструктивної перегонки нафти, або одержаний з масел бітумінозних порід (мінералів). Він використовується переважно як сировина для виробництва електродів (кальцинований кокс) чи як паливо (зелений кокс) (некальцинований).

(B) Нафтовий бітум (також відомий як нафтовий пек, рафінований пек, нафтовий асфальт), який зазвичай одержують у вигляді залишку від перегонки сирої нафти. Він має коричневий або чорний колір і може бути м’яким чи крихким. Використовується для дорожніх покриттів, для гідроізоляції і т.д. Нафтовий бітум, який був незначно видозмінений за рахунок продування повітрям, аналогічний бітуму, одержаному без продування повітрям, включається до цієї товарної позиції.

(C) Інші залишки від переробки нафти включають:

(1) екстракти, одержані в результаті оброблення змащуючих масел селективними розчинниками;

(2) нафтову смолу та інші смолисті речовини, одержані з нафти;

(3) кислі залишки та відпрацьовані вибілювальні глини, що містять частину нафтопродуктів.

Бітум, кокс та інші залишки включаються до цієї товарної позиції, якщо вони одержуються в результаті оброблення сланцевих масел чи інших масел, одержуваних з бітумінозних мінералів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) розчинні у воді нафтенати або розчинні у воді нафтові сульфонати (включаючи ті, які містять визначену кількість мінеральних масел), такі як нафтенати чи нафтові сульфонати лужних металів, амонію чи етаноламінів (товарна позиція 3402);

(b) не розчинні у воді нафтенати чи не розчинні у воді нафтові сульфонати (товарна позиція 3824, за умови, що вони не включаються в більш конкретну товарну позицію);

(c) нафтенові кислоти, сирі чи очищені (товарна позиція 3824).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

2713 11 00 і 2713 12 00

            Ці товарні  категорії включають нафтовий кокс, описаний в Поясненнях до товарної позиції 2713, абзац (A).

2713 20 00

 

            Ця товарна категорія включає нафтовий бітум, описаний в Поясненнях до товарної позиції 2713, абзац (B).

 

Цей продукт має такі характеристики:

 

1. Температура кристалізації, визначена за методом ASTM D 938, (рівнозначний методу ISO 2207)  не нижче 30 °C;

2. Густина  не менш як 0,942 г/см3 за температури 70 °C за методом EN ISO 12185; та

3. Індекс пенетрації (метод голки), визначений за методом EN 1426, менш як 400 за температури 25 °C.

Дивись також діаграму в Поясненнях до  товарних категорій 2710 12 11 - 2710 19 99, частина І.

 

2713 90 10 і 2713 90 90

 

            Ці товарні категорії включають продукцію, описану в Поясненнях до товарної позиції 2713, частина (С).

            Ароматичні екстракти цих товарних категорій (дивись Пояснення до товарної позиції 2713, частина (С), абзац (1) зазвичай задовольняють таким вимогам:

 

            1. Вміст ароматичних компонентів більше 80 мас. % за методом, описаним в Додатку A до Пояснень до цієї групи;

 

            2. Густина за температури 15 °C більше 0,950 г/см3 за методом EN ISO 12185; та

           

         3. Не більш як 20 об. % переганяється за температури 300 °C за методом EN ISO 3405 (рівнозначний методу ASTM D 86).

 

Проте, змішані алкілбензоли і змішані алкілнафталени, які також задовольняють вищенаведені вимоги, класифікуються в товарній позиції 3817.

 

Пояснення до товарної позиції 2714:

 

2714

Бiтум і асфальт, природнi; сланцi бітумінозні та пiсковики бiтумiнознi; асфальти й асфальтовi породи:

2714 10 00 00

- сланцi бітумінозні та пiсковики бiтумiнознi

2714 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються природний бітум і природний асфальт (включаючи “асфальт озера Тринідад” та матеріали, відомі в деяких країнах як “асфальтові піски”). Це суміші коричневого або чорного кольору, тверді або дуже в’язкі, які складаються з вуглеводнів природного походження в сполученні з інертною мінеральною речовиною, що у випадку асфальтів може мати істотне значення.

До цієї товарної позиції також включаються:

(1) бітумінозні чи нафтоносні сланці та пісковики бітумінозні;

(2) асфальтити;

(3) асфальтовий вапняк та інші асфальтові породи.

Названі вище матеріали включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, піддавалися вони обробленню для видалення води або рудної породи чи ні, були вони розпилені або змішані разом. Просте додання води до природного бітуму не змінює класифікацію даного продукту в товарній позиції 2714. Далі, до цієї товарної позиції також включається дегідратований та розтертий у порошок бітум, диспергований у воді та який містить невелику кількість емульгатора (поверхнево-активної речовини), доданого винятково для більшої збережуваності та зручності під час транспортування і навантаження/розвантаження.

Вони використовуються для дорожніх покриттів, для гідроізоляції, для виготовлення лаку, емалі і т.д. Бітумінозні сланці та пісковики бітумінозні використовуються як джерела мінеральних масел.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) гудронований макадам (щебеневе дорожнє покриття) (товарна позиція 2517);

(b) бітумінозне кам’яне вугілля (товарна позиція 2701);

(c) бітумінозний лігніт (буре вугілля) (товарна позиція 2702);

(d) бітум, одержаний з нафти (товарна позиція 2713);

(e) бітумінозні суміші на основі природного бітуму з доданням речовин, які відрізняються від води та емульгатора (поверхнево-активної речовини), необхідних винятково для більшої збережуваності і зручності під час транспортування і навантаження/розвантаження (товарна позиція 2715);

(f) вироби з асфальту товарної позиції 6807.

Пояснення до товарної підпозиції.

Підпозиція 2714 10

Ця підпозиція включає осадову породу чи пісок, що містять вуглеводні, які можна виділити у формі продуктів товарної позиції 2709 (сира нафта чи сирі нафтопродукти у тому числі одержані з бітумінозних мінералів) або у формі, з якої ці продукти можуть бути видобуті. Так само можуть бути одержані газ та інші продукти. Виділення цих продуктів досягається за рахунок нагрівання або інших процесів видобування (наприклад, перегонкою, перегонкою в реторті чи механічним способом). Вуглеводні, що містяться в сланці, можуть бути у формі органічних матеріалів, називаних керогенами.

Пояснення до товарної позиції 2715:

 

2715 00 00

Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумiнознi мастики, асфальтовi суміші для дорожнього покриття):

 

- мастики бiтумiнознi:

2715 00 00 10

- - антикорозійні

2715 00 00 90

- - інші

2715 00 00 91

- інші

 

До бітумінозних сумішей цієї товарної позиції відносяться:

(1) Асфальтові суміші для дорожніх покриттів, що складаються зазвичай на 60 % або більше з бітуму з розчинником. Вони використовуються для дорожніх покриттів.

(2) Емульсії або стійкі суспензії асфальту, бітуму, пеку (дьогтю) чи мінеральних смол у воді типу тих, що використовуються, зокрема, для дорожніх покриттів.

(3) Мастики асфальту та інші бітумінозні мастики, а також аналогічні бітумінозні суміші, що включають мінеральні речовини, такі як пісок чи азбест. Ці речовини використовуються для карбування, як формувальні матеріали і т.д.

До цієї товарної позиції ці продукти включаються, навіть якщо вони агломеровані в такі блоки, коли вони повторно переплавляються перед використанням, але до цієї товарної позиції не включається закінчена продукція правильної форми (така як дорожні плити, листи та кахель) (товарна позиція 6807).

До цієї товарної позиції також не включаються:

(a) гудронований макадам (щебеневе дорожнє покриття) (подрібнений камінь, змішаний зі смолою) (товарна позиція 2517);

(b) доломіт, агломерований зі смолою (товарна позиція 2518);

(c) суміші дьогтю (пеку) з креозотовими маслами або іншими продуктами перегонки кам’яновугільної смоли (товарна позиція 2706);

(d) дегідратований та розтертий у порошок бітум, диспергований у воді та який містить невелику кількість емульгатора (поверхнево-активної речовини), доданого винятково для більшої збережуваності та зручності під час транспортування і навантаження/розвантаження (товарна позиція 2714);

(e) бітумні фарби і лаки (товарна позиція 3210), що відрізняються від деяких сумішей цієї товарної позиції, наприклад, більш дрібнозернистим наповнювачем (якщо він використовується), можливою наявністю одного чи більше плівкоутворювальних агентів (крім асфальту, бітуму, смоли чи дьогтю (пеку)), здатністю висихати під впливом повітря так само, як фарби або лаки, та тонкістю і міцністю плівки, що утворилася;

(f) мастильні матеріали товарної позиції 3403.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Склад бітумінозних сумішей цієї категорії змінюється відповідно до передбаченого використання.

1. Продукти, використовувані для забезпечення водонепроникності та захисту поверхонь або для ізоляції

Продукти, використовувані для антикорозійних покриттів, ізоляції електричних установок, надання поверхням водонепроникних властивостей, заповнення тріщин тощо, зазвичай, складаються із зв’язувальної речовини (бітум, асфальт або дьоготь), жорстких наповнювачів, наприклад, мінеральні волокна (азбест, скло), тирси та будь-яких інших речовин, потрібних для надання продуктам властивостей, необхідних для їх використання або для полегшення їх застосування. Нижче наведено приклади таких продуктів:

(a) бітумінозні ущільнювачі з вмістом розчинника менш як 30 %, які дозволяють одержувати покриття завтовшки від 3 до 4 мм або менше;

(b) бітумінозні мастики з вмістом розчинника не більш як 10 %, які дозволяють одержувати або покриття завтовшки від 4 мм до 1 см, або використовуватися для зарівнювання  швів великих розмірів (від 2 до 8 см);

(c) інші бітумінозні суміші, які містять наповнювачі, але не містять розчинників. Вони мають бути піддані термічному обробленню перед використанням. Поряд з іншими застосуваннями, вони використовуються для захисту підземних або підводних трубопроводів.

2. Продукти, використовувані для покриття дорожнього полотна

Бітумінозні продукти цієї категорії, використовувані для покриття дорожнього полотна, поділяються на дві основні категорії:

(a) Дорожні бітуми, дорожні гудрони                                     

Залишки перегонки - це бітуми, розведені у досить важких розчинниках, кількість яких може змінюватися відповідно до бажаної в’язкості.

Торгові описи цих продуктів різняться відповідно до використаних розчинників - нафтових або іншого походження; продукти, які містять розчинники нафтового походження, є “зрідженими бітумами”, інші - “текучими бітумами”.

Гудрони - це суміші на основі бітуму, які містять важкі розчинники у кількостях, що змінюються відповідно до бажаної в’язкості.

Адгезиви іноді додаються для надання цим продуктам стійкості проти відшарування.

Всі ці бітумінозні суміші мають такі розпізнавальні характеристики:

 • індекс пенетрації (метод голки), визначений за методом EN 1426, не менш як 400 за температури 25 °C,
 • залишок дистиляції, одержаний за пониженого тиску методом ASTM D 1189 (відмінений у 1979 році, без відповідного методу EN/ISO у наявності), не менш як 60 мас. %, а індекс пенетрації (метод голки), визначений за методом EN 1426, менш як 400 за температури 25 °C.

Наведена нижче діаграма показує, як:

—  зріджений і текучий бітуми відрізняються від бітумів товарної категорії 2713 20 00,

— зріджений і текучий бітуми відрізняються від нафтопродуктів товарних категорій  2710 12 11 - 2710 19 99.

(b) водні емульсії

Це суміші, одержувані емульгуванням бітумів водою.

Існує дві категорії таких продуктів:

      1. Аніонні або “лужні” емульсії на основі звичайного або талового мила;

      2. Катіонні або “кислотні” емульсії на основі аліфатичного аміну або четвертинного амонієвого іону.

Пояснення до товарної позиції 2716:

 

2716 00 00 00

Електроенергія

 

Пояснень немає.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК A

 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АРОМАТИЧНИХ СКЛАДОВИХ В ПРОДУКТАХ
З КІНЦЕВОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ ПЕРЕГАНЯННЯ (КИПІННЯ) БІЛЬШЕ 315
°C

 

Суть методу

           

            Зразок, розчинений в н-пентані, пропускають через спеціальну хроматографічну колонку з насадкою із силікагелю. Неароматичні вуглеводні, розведені n-пентаном, збираються під час випробування та аналізуються кількісно після випаровування розчинника.

 

Апаратура і реактиви

 

            Хроматографічна колонка: це скляна трубка, розміри та форма якої показані на доданому рисунку. Верхня частина трубки ущільнюється скляним приєднувальним вузлом, що має притерту плоску поверхню, притиснену до верхнього виходу з колонки двома гумованими металевими затискачами. Це ущільнення повинне бути повністю герметичним для використовуваного тиску азоту або повітря.

 

            Силікагель: зернистість 200 вічок (меш) або більше. Перед використанням він повинен бути активований протягом 7 годин у печі за температури 170 °C, а потім поміщений в десикатор для охолодження.

 

n-пентан: чистота мінімум 95 %, без ароматичних компонентів.

 

Методика

 

            Засипають в хроматографічну колонку попередньо активований силікагель так, щоб його шар не доходив до верхньої колби на 10 см, ретельно усаджують вміст колонки за допомогою вібратора так, щоб у шарі не залишилося жодних каналів. Потім у верхню частину колонки вставляють тампон з скловати.

           

            Попередньо зволожують силікагель, використовуючи 180 мл n-пентану і створюють тиск повітрям або азотом, подаваним зверху доти, доки шар рідини не досягне верхньої межі шару силікагелю.

           

            Обережно скидають тиск всередині колонки і вливають до неї зверху приблизно 3,6 г (точно зважені) зразку, розчиненого в 10 мл n-пентану, потім промивають місткість з-під зразка ще 10 мл n-пентану і вливають цю промивальну рідину також у колонку. Поступово створюють тиск, дозволяючи рідині текти краплями з нижньої капілярної трубки колонки зі швидкістю приблизно 1 мл/хв і збирають цю рідину в колбу місткістю 500 мл.

 

            Коли рівень рідини, яка містить відокремлювану речовину, впаде до поверхні силікагелю, акуратно скидають тиск і додають 230 мл n-пентану; відразу знову піднімають тиск і доводять рівень рідини до межі шару силікагелю, постійно збираючи елюат в ту саму колбу, як раніше. Концентрують зібрану фракцію до малого об’єму випаровуванням у вакуумній печі за температури 35 °C або у вакуумному ротаційному випарнику або аналогічному апараті, і потім переливають її без втрат в мірну таровану склянку, використовуючи ще дяку кількість n-пентану як розчинник.

 

Випаровують вміст склянки у вакуумній печі до постійної маси (W).

 

Масовий відсоток неароматичних вуглеводнів (A) визначають за такою формулою:

A = (W / W1) ´ 100

де W1 - маса зразка.

Різниця від 100 становить відсоток ароматичних вуглеводнів, поглинених силікагелем.

 

Точність методу

 

Збіжність: ± 0,2 %.

Відтворюваність: ± 0,5 %.

 

 


 

ДОДАТОК B

 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ НАФТАЛІНУ

 

            Розтоплюють за постійного перемішування приблизно 100 г нафталіну у фарфоровому тиглі місткістю приблизно 100 см3. Вводять приблизно 40 см3 розтопленої речовини у підігріту колбу Шухова так, щоб вона була заповнена на три чверті об’єму. Вставляють термометр, градуйований на десяткові частки градусу, крізь пробку (корок), розміщуючи його таким чином, щоб заповнена ртуттю головка термометра знаходилася в центрі рідини. Коли температура впаде майже до точки кристалізації нафталіну (біля 83 °C), спричиняють кристалізацію постійним помішуванням. Щойно почнуть з’являтися кристали, стовпчик ртуті зазвичай стабілізується, а потім знову почне падати. Температура, за якої ртуть стабілізується і залишається нерухомою протягом певного часу, є температурою кристалізації нафталіну, але потрібно врахувати поправку на висоту стовпчика ртуті поза колбою.

 

Для ртутного термометра ця поправка береться такою:

 

n (t - t’) / 6000,

 

де n - число поділок ртутного стовпчика поза колбою,

t - відмічена температура,

t’ - середня температура частини ртутного стовпчика поза колбою.

 

            Величину t’ можна визначити наближено допоміжним термометром, кульку якого поміщують на рівні середини висоти ртутного стовпчика в основному термометрі, який є поза колбою. Використання капілярного термометра забезпечує дуже високу точність.

 

            Показана на малюнку нижче колба Шухова це - скляна посудина з подвійними стінками, простір між якими вакуумовано.

 

* Якщо зразки виявляться занадто твердими для руйнування, потрібно відмовитись від методу руйнування конуса за ASTM D 217, а зразок піддати обробленню за методом руйнування конуса за ASTM D 937.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться