Отключить рекламу

Подпишитесь!


2012 Печатать

Група 38 Різноманітна хімічна продукція

Примітки:

1. Ця група не включає:

 

(a) окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу, за винятком:

 

(1) штучного графіту (товарна позиція 3801);

 

(2) інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, інгібіторів пророщування та регуляторів росту рослин, дезінфекційних засобів та аналогічних продуктів, поданих у формах або упаковках, як зазначено у товарній позиції 3808;

 

(3) продукції, яку використовують як заряди для вогнегасників або готових вогнегасних гранат (товарна позиція 3813);

 

(4) сертифікованих еталонних матеріалів, зазначених у примітці 2 до цієї групи;

 

(5) товарів, зазначених в примітці 3 (a) або 3 (c) до цієї групи;

 

(b) суміші хімічних речовин із харчовими продуктами або іншими поживними речовинами, що вико­рис­товуються у виготовленні продуктів харчування (переважно товарна позиція 2106);

 

(c) золу, шлак та залишки (включаючи шлам, крім шламу стічних вод), які містять метали, миш’як або їх суміші та відповідають вимогам примітки 3 (a) або 3 (b) до групи 26 (товарна позиція 2620);

 

(d) лікарські засоби (товарної позиції 3003 або 3004); або

 

(e) відпрацьовані каталізатори, які використовують для добування недорогоцінних металів або для вироб­ництва хімічних сполук недорогоцінних металів (товарна позиція 2620), відпрацьовані каталіза­то­ри, що використовуються переважно для добування дорогоцінних металів (товарна пози­ція 7112), або каталізатори, які складаються з металів або сплавів металів, що подаються, наприклад, у вигляді тонкоподрібненого порошку або скелетних каталізаторів (розділи XIV або XV).

 

2.(A) У товарній позиції 3822 термін "сертифіковані еталонні матеріали" означає еталонні матеріали, що забезпечені сертифікатом, в якому зазначено показники властивостей сертифікованих матеріалів, методи, що використовуються для визначення цих показників, похибки вимірів кожної величини та придатні для аналітичних, калібрувальних або еталонних цілей.

 

(B) За винятком товарів групи 28 або 29 при класифікації сертифікованих еталонних матеріалів товарна позиція 3822 має перевагу перед будь-якою іншою товарною позицією УКТЗЕД.

 

3. До товарної позиції 3824 включаються такі товари, які не класифіковано в будь-якій іншій товарній позиції УКТЗЕД:

 

(a) штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) оксиду магнію або галогенідів лужних або лужно­земель­них металів із масою кожного кристала не менш як 2,5 г;

 

(b) сивушне масло; масло кісткового дьогтю;

 

(c) суміші для видалення чорнильних плям, подані в упаковках для роздрібної торгівлі;

 

(d) суміші для виправлення друкованих текстів, інші корректурні рідини і корректурні стрічки (крім зазначених у товарній позиції 9612), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі; та

 

(e) керамічні піроелементи, плавкі (наприклад, пірометричні конуси Зегера).

 

4. В УКТЗЕД термін "відходи міського господарства" означає побутові відходи з будинків, готелів, ресторанів, лікарень, крамниць, контор тощо, дорожнє та тротуарне сміття, а також відходи від будівництва та від знесення будівель. Відходи міського господарства містять багато різноманітних матеріалів, таких як пластмаса, гума, дерево, папір, тканини, скло, метали, харчові відходи, зламані меблі та інші зіпсовані або викинуті як непотрібні предмети. Проте термін "відходи міського господарства" не поширюється на:

 

(a) окремі матеріали або предмети, які виділено з відходів, такі як відходи пластмаси, гуми, дерева, паперу, тканин, скла або металів та відпрацьованих гальванічних батарей, акумуляторів, які включені до  відповідних товарних позицій УКТЗЕД;

 

(b) промислові відходи;

 

(c) фармацевтичні препарати, не придатні для використання за їх первинним призначенням, наприклад унаслідок закінчення строку їх зберігання, зазначені в примітці 4 (k) до групи 30; або

 

(d) клінічні відходи, зазначені в примітці 6 (а) до цієї групи.

 

5. У товарній позиції 3825 термін "шлам стічних вод" означає шлам, який утворюється на міських підприємствах з переробки стічних вод і включає відходи попередньої обробки, промивні води та нестабілізований шлам. Стабілізований шлам у разі, коли він придатний для використання як добриво, виключається (група 31).

 

6. У товарній позиції 3825 термін "відходи інші" означає:

 

(a) клінічні відходи, тобто забруднені відходи, що утворюються в результаті проведення наукових досліджень в галузі медицини, діагностичних, лікувальних або інших медичних, у тому числі хірургічних, стоматологічних, або ветеринарних процедур, і часто містять хвороботворні мікроби, та фармацевтичні речовини, для знешкодження яких необхідно провести спеціальні процедури (наприклад брудний одяг, використані рукавички та шприци);

 

(b) відпрацьовані органічні розчинники;

 

(c) відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи; та

 

(d) інші відходи хімічної або суміжних із нею галузей промисловості.

 

Проте термін "інші відходи" не розповсюджується на відходи, які містять переважно нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (товарна позиція 2710).

 

7. В товарній позиції 3826 термін "біодизель" означає моноалкільні складні ефіри жирних кислот, що використовуються в якості паливо, одержане з тваринних чи рослинних жирів та масел, відпрацьованих чи невідпрацьованих.

 

Примітки до товарних підпозицій:

 

1. Товарна підпозиція 3808 50 включає лише товари товарної позиції 3808, з вмістом однієї або більше таких речовин: альдрін (ISO); бінапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); хлорбензилат (ISO); ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл)етан); діелдрін (ISO, INN); 4,6-динітро-o-крезол (ДНОК (ISO)) або його солі; диносеб (ISO), його солі або складні ефіри; етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан); етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан); фторацетамід (ISO), гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH) (ІSО), включаючи ліндан (ISO, INN); сполуки ртуті; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); пaратіон (ISO); паратіон-метил (метил-паратіон) (ISO); пентахлорфенол (ISO), його солі та складні ефіри; фосфамідон; 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксіоцтова кислота), її солі або її складні ефіри; сполуки трибутилолова.

 

Товарна позиція 3808 50 також охоплює пилеподібні порошкові суміші, що містять суміш беномилу (ISO), карбофурану (ISO) і тіраму (ISO).

 

2. У товарних підпозиціях 3825 41 та 3825 49 термін "відпрацьовані органічні розчинники" означає відходи, що містять переважно органічні розчинники, не придатні в існуючому стані для подальшого використання як первинні продукти незалежно від того, призначені вони для регенерації розчинників чи не призначені.

 

Загальні положення

До цієї групи включається велика кількість хімічних і аналогічних продуктів.

До цієї групи не включаються окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу (включаються зазвичай до групи 28 або 29), крім наступних:

(1) Штучний графіт (товарна позиція 3801).

(2) Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, інгібітори пророщування і регулятори росту рослин, дезінфекційні речовини та аналогічні продукти, розфасовані як описано в товарній позиції 3808.

(3) Продукти, використовувані як заряди для вогнегасників або заряджених вогнегасних гранат (товарна позиція 3813).

(4) Штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) оксиду магнію чи галогенідів лужних або лужноземельних металів з масою кожного кристалу не менше 2,5 г (товарна позиція 3824).

(5) Суміші для видалення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824).

У Примітці 1 (b) до цієї групи поняття "харчові продукти чи інші поживні речовини" переважно стосується їстівних продуктів розділів I-IV.

Поняття "харчові продукти чи інші поживні речовини" також стосується деяких інших продуктів, наприклад, продуктів групи 28, які застосовують як мінеральні добавки до харчових продуктів, цукрових спиртів товарної позиції 2905, незамінних амінокислот товарної позиції 2922, лецитину товарної позиції 2923, провітамінів і вітамінів товарної позиції 2936, цукрів товарної позиції 2940, фракцій крові тварин товарної позиції 3002, використовуваних у складі харчових приготувань, казеїну і казеїнатів товарної позиції 3501, альбумінів товарної позиції 3502, їстівного желатину товарної позиції 3503, їстівних білкових речовин товарної позиції 3504, декстринів та інших їстівних модифікованих крохмалів товарної позиції 3505, сорбітолу товарної позиції 3824, їстівних продуктів групи 39 (таких як амілопектин і амілоза товарної позиції 3913). Слід зазначити, що цей перелік продуктів є лише як ілюстративний, але не як всеохоплюючий.

Лише присутності "харчових продуктів чи інших речовин, що мають поживну цінність" у суміші недостатньо для виключення такої суміші з групи 38 під час застосування Примітки 1 (b). Речовини, що мають поживну цінність, що є просто додатковою до їх значення як хімічних продуктів, наприклад, харчові чи технологічні добавки, не розглядаються в даній примітці як «харчові продукти чи речовини, що мають поживну цінність». Суміші, що не включаються до групи 38 згідно з Приміткою 1 (b), є сумішами, які використовують у виготовленні харчових продуктів та цінність яких визначається їх поживними властивостями.

 

Пояснення до товарної позиції 3801:

 

3801

Графiт штучний; графiт колоїдний або напiвколоїдний; вироби на основі графiту або iнших форм вуглецю у виглядi паст, блоків, пластин або iнших напiвфабрикатiв:

3801 10 00 00

- графiт штучний

3801 20

- графiт колоїдний або напiвколоїдний:

3801 20 10 00

- - графiт колоїдний у виглядi суспензiї в маслі; графiт напiвколоїдний

3801 20 90 00

- - iнший

3801 30 00 00

- вуглецевi пасти для електродiв та аналогiчнi маси для футерування печей

3801 90 00 00

- iншi

(1) Штучний графіт (електрографіт) є різновидом вуглецю, зазвичай готується в електропечі нагріванням суміші тонкорозмеленого коксу (зазвичай нафтового коксу, але іноді антрацитового, ретортного, пекового коксу і т.д.) і вуглецевих зв’язувальних речовин (наприклад, пеку чи гудрону) до досить високої температури (2500 – 3200 °С), щоб забезпечити їх "графітизацію" під каталітичним впливом присутніх у суміші речовин (наприклад, кремнезему чи оксиду заліза). Спочатку суміш екструдується або формується під тиском у "незрілі" брикети з квадратним чи круглим перерізом. Ці брикети можна попередньо випалювати за температури близько 1000 °С і потім "графітизувати", або вони можуть бути одержані безпосередньо в процесі графітизації.

Одержаний у такий спосіб продукт має уявну густину приблизно 1,5 – 1,6 і гомогенну мікрокристалічну структуру, рентгенографічне вивчення якої показує, що це графіт. Хімічний аналіз також підтверджує, що ця речовина є графітом (осадження графітової кислоти).

Крім звичайних сортів штучного графіту до цієї товарної позиції включаються:

(а) Штучний графіт для ядерних реакторів, що являє собою особливим способом приготовлений графіт з вмістом бору не більше однієї мільйонної частки і перетином повного поглинання теплових нейтронів не більше 5 мілібарн/атом. Цей сорт має дуже низький вміст золи (не перевищує 20 мільйонних часток) і використовується як сповільнювач або відбивач у ядерних реакторах.

(b) Імпрегнований або непроникний штучний графіт, це штучний графіт, який для збільшення його уявної густини або непроникності для газів спочатку просочується у вакуумі дьогтем чи смолами, або розчинами цукрів чи інших органічних продуктів і потім повторно випалюється для графітації вуглецевих залишків цих добавок.

Процес просочування може повторюватися кілька разів до одержання більш високої  уявної густини (1,9 або більше) або підвищеного ступеня непроникності. Імпрегнований графіт може бути також використаний для ядерних реакторів.

Штучний графіт цієї товарної позиції зазвичай виробляється у вигляді порошку, пластівців, брикетів, пластинок, прутків, стрижнів і т.д. Брикети і пластинки використовуються після обрізання і високоточної механічної обробки (тверді допуски і належне оброблення поверхні) для виготовлення щіток чи інших графітових електровиробів товарної позиції 8545, або частин ядерних реакторів.

До цієї товарної позиції також включаються брухт, відходи та зношені вироби, придатні лише для регенерації штучного графіту.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) природний графіт (товарна позиція 2504);

(b) ретортний вуглець (або газовий вуглець), який іноді неправильно називають "штучним графітом" (товарна позиція 2704);

(c) штучний графіт з обробленою поверхнею, нарізаний спеціальними формами, оброблений токарським верстатом, свердлильним, фрезерним і т.д., або перетворений у вироби. Вироби, не застосовувані для електротехнічних цілей, зазвичай включаються до товарної позиції 6815 (наприклад, фільтри, диски, підшипники, ливарні форми, кислототривкі цеглини і т.д.); вироби, використовувані для електротехнічних цілей, включаються до товарної позиції 8545;

(d) вогнетривкі товари, випалені як кераміка, на основі штучного графіту (товарна позиція 6902 або 6903);

(e) брикети, пластинки, прутки та аналогічні напівфабрикати зі штучного графіту, що також містять порошки срібла (товарна позиція 7106).

(2) Колоїдний або напівколоїдний графіт.

(a) Колоїдний графіт являє собою тонкомелений природний або штучний графіт у вигляді колоїдної суспензії у воді чи в іншому середовищі (наприклад, спирт, мінеральне масло), до якої можуть бути додані невеликі кількості інших продуктів, таких як танін чи аміак, з метою стабілізації суспензії. Колоїдний графіт зазвичай є напіврідким і переважно використовується для виготовлення мастильних препаратів або там, де необхідна його висока електропровідність.

(b) Напівколоїдний графіт (тобто графіт у вигляді напівколоїдної суспензії у воді чи в інших середовищах). Напівколоїдний графіт може бути використаний для виготовлення графітних масел або формування графітизованих поверхонь.

До цієї категорії входить лише графіт у вигляді колоїдної чи напівколоїдної суспензії у будь-якому середовищі, де графіт є основним компонентом.

(3) Препарати на основі графіту чи інших форм вуглецю у вигляді паст, брикетів, пластинок або інших напівфабрикатів.

(a) "Вуглецеві" брикети, пластинки, прутки та аналогічні напівфабрикати металографітного типу або інших типів.

Ці терміни стосуються групи таких напівфабрикатів, як брикети, пластинки і т.д., що використовуються для виготовлення "вугільних" щіток для електричного та електротехнічного обладнання або приладів та основою яких є вуглецеві матеріали (самі по собі або в сполуці з іншими речовинами). Ці напівфабрикати зазвичай підрозділяються на такі типи:

(i) "вугілля", одержане випалюванням за температури (1000 – 1200 °С), недостатньої для справжньої "графітизації", суміші тонкоромеленого коксу або лампової сажі і природного порошку або штучного графіту з вуглецевими зв’язувальними речовинами, такими як пек чи дьоготь.

Структура одержаних у такий спосіб продуктів неоднорідна; мікроскопічне вивчення свідчить про існування суміші зерен графіту з зернами аморфного вуглецю, а хімічний аналіз показує, що осад графітової кислоти слабший, ніж для штучного графіту;

(ii) суміші металографітного типу, одержані в результаті процесу, подібного до спікання (агломерація, формування і відпал), із сумішей порошкового графіту з порошками недорогоцінних металів (мідь, кадмій чи їх сплави). Вміст металу в них коливається від 10 до 95 %;

(iii) товари, одержані формуванням природного чи штучного графітного порошку в суміші з пластмасами.

Брикети і пластинки, одержані, зокрема, із зазначених вище матеріалів, зазвичай мають розмір близько 200´100´35 мм чи 150´70´30 мм. Після нарізування і ретельної механічної обробки (тверді допуски та відповідне оброблення поверхні) вони переважно використовуються для виготовлення електричних щіток товарної позиції 8545.

Вищезгадані напівфабрикати, якщо вони містять порошкове срібло, включаються до товарної позиції 7106. До цієї товарної позиції також не включаються брикети, розрізані у вигляді особливих форм з обробленою поверхнею і т.д. (зазвичай товарна позиція 6815 або 8545), і вогнетривкі вироби, піддані випалюванню, як кераміка, на основі аморфного вуглецю або природного графіту (товарна позиція 6902 або 6903).

(b) Вуглецеві пасти для електродів. Ці вироби переважно складаються із суміші антрациту та кам’яновугільної смоли (яка є зв’язувальною речовиною) зазвичай подані у вигляді невеликих брикетів, які поміщають у верхню частину металевого контейнера, де вони розм’якшуються під впливом тепла. Таким чином, вони формуються всередині контейнера та утворюють нескінченний електрод у процесі використання в печах, які не потрібно зупиняти для заміни відпрацьованих, виготовлених раніше електродів. Найвідомішою сумішшю такого типу є "паста Зодерберга".

Аналогічні пасти застосовуються для футерування печей, так що вогнетривке покриття твердіє на місці.

Сюди відноситься також графіт у вигляді пасти, що складається із суміші графіту у вигляді частинок (переважно більше 5 мкм) з мінеральними маслами і однаковою мірою придатної для оброблення поверхонь важкого обладнання чи для виготовлення графітних мастил.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3801 10 00

 

            Дивись  Пояснення до товарної позиції 3801, (1).

 

3801 20 10 і 3801 20 90

 

            Дивись  Пояснення до товарної позиції 3801, (2).

 

3801 20 90

 

            Ця товарна категорія охоплює колоїдний графіт у водній суспензії або в іншій немасляній суспензії.

 

3801 30 00

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3801, (3), (b).

 

Пояснення до товарної позиції 3802:

 

3802

Вугiлля активоване; продукція мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля:

3802 10 00 00

- вугiлля активоване

3802 90 00

- iншi:

3802 90 00 10

- - глина відбілювальна

3802 90 00 90

- - інші

(A) Активоване вугілля, активовані природні мінеральні продукти

Вуглець і мінеральні речовини називаються активованими, якщо їх поверхнева структура модифікована відповідним обробленням (теплом, хімічними речовинами або іншим способом), щоб зробити їх придатними для певних цілей, таких як знебарвлення, поглинання газу чи вологи, каталізу, іонного обміну чи фільтрування.

Ці продукти підрозділяються на дві групи:

(I) Продукти, основною властивістю яких є велика питома поверхня (порядку сотень квадратних метрів на грам) і наявність Ван-дер-Вальсових зв’язків (фізична адсорбція) або вільних хімічних зв’язків, що насичуються органічними і неорганічними молекулами (хімічна адсорбція).

Ці продукти одержують хімічною чи тепловою обробкою деяких рослинних або мінеральних речовин (глина, боксит та інше) у присутності природних домішок або добавок сторонніх речовин. Ця обробка змінює структуру основної речовини, що супроводжується збільшенням питомої поверхні, а у випадку кристалічних речовин – деформацією ґратки через впровадження або заміщення атомів з різною валентністю. Валентності, які залишаються, таким чином, вільними, можуть викликати конденсацію протонів або електронів на поверхні, роблячи ці речовини активними – хімічними адсорбентами, каталізаторами чи іонообмінниками.

(II) Продукти, основною властивістю яких є досить невелика питома поверхня (порядку 1 –100 м2/г). Незважаючи на те, що ці продукти мають високу щільність електричного заряду, вони не мають помітної адсорбційної ємності і тому не можуть бути знебарвниками. З іншого боку, ці продукти у водній суспензії проявляють сильну електростатичну взаємодію з колоїдами, полегшуючи або придушуючи їхню коагуляцію, і тому їх використовують як фільтрувальні речовини.

Продукти цього типу також одержують переважно шляхом теплової обробки. Присутність лужних речовин у процесі кальцинування іноді сприяє утворенню поверхневих зарядів.

До цієї товарної позиції включаються:

(a) Активоване вугілля зазвичай отримують шляхом оброблення рослинного, мінерального або іншого вуглецю (деревне вугілля, вуглець шкірки кокосового горіху, торф, лігніт, вугілля, антрацит і т.д.) за високої температури в атмосфері водяної пари, діоксиду вуглецю чи інших газів (активація газом) або кальцинуванням у сухій атмосфері целюлозних матеріалів, просочених розчинами певних хімікатів (хімічна активація).

Активоване вугілля використовується у вигляді тонкомеленого порошку для знебарвлення рідин у багатьох виробництвах (виробництво цукру, глюкози, олії, вина, лікарських засобів і т.д.). У вигляді зерен він використовується для адсорбування парів (наприклад, для регенерації летких розчинників у хімічному очищенні, для видалення бензолу з кам’яновугільного газу), для очищення води чи повітря, як захисний засіб від токсичних газів, у каталізі або для видалення нагромадженого газу, у приелектродному шарі під час електролізу (деполяризація).

(b) Інші активовані природні мінеральні продукти, такі як:

(1) Активований діатоміт. Складається з кізельгуру або деяких інших кременистих скам’янілостей, з яких за необхідності кальцій виводиться кислотами, масу кальцинують у контакті зі спікливими речовинами, такими як хлорид натрію карбонат натрію, і потім подрібнюють і сортують відповідними способами. Проте діатоміт, кальцинований без спікальних добавок, до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 2512).

(2) Деякі вулканічні мінерали, такі як перліт, які після розмелювання піддаються "тепловому удару" в дуже гарячому полум’ї (1000 °С або більше), потім знову розмелюються і сортуються. Активований перліт має вигляд дуже світлого блискучого порошку. Мікроскопічне дослідження показує, що він складається з дуже тонких прозорих пластівців з вигнутою поверхнею.

Обидва типи продуктів, вищезазначених в пунктах 1 і 2, мають дуже низьку уявну густину і є фільтрувальними засобами, використовуваними переважно для виготовлення хімічних і фармацевтичних продуктів (особливо антибіотиків), у виробництві цукру чи глюкози, напоїв, для фільтрування води і т.д.

(3) Активовані глини та активовані землі. Цей вид продуктів включає деякі типи колоїдних глин або глинистих земель, активованих відповідно до їх призначення кислотою чи лугом, а потім висушених і подрібнених. Активовані лугом, вони є емульгаторами, суспендувальними та агломерувальними агентами; вони, зокрема, використовуються для виготовлення полірувальних засобів і засобів для чищення, і, завдяки їх здатності до набрякання, для поліпшення властивостей формувальної суміші та бурильної пасти. Після активування кислотою вони використовуються переважно для знебарвлення тваринних, рослинних чи мінеральних олій, жирів або восків.

(4) Активований боксит. Боксит зазвичай активується лугом або відповідною тепловою обробкою. Переважно використовується як каталізатор, осушувальний чи знебарвлювальний засіб.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(a) мінеральні продукти, що мають природну активність (наприклад, фулерова земля), які не піддавалися жодній обробці, здатній змінити структуру їх поверхні (група 25);

(b) активовані хімічні продукти, такі як, наприклад, активований оксид алюмінію (товарна позиція 2818), активований силікагель (товарна позиція 2811 або 3824) і штучний цеоліт з іоннообмінними властивостями (товарна позиція 2842 або, якщо містить зв’язувальні речовини, товарна позиція 3824) і сульфовані вугільні іонообмінники (товарна позиція 3824);

(c) активоване вугілля, що має властивості лікарських засобів (товарна позиція 3003 або 3004) або розфасовані для роздрібної торгівлі як поглиначі запахів для холодильників, автомобілів і т.д. (товарна позиція 3307);

(d) каталізатори, що являють собою хімічні речовини (наприклад, оксид металу), фіксовані на активованому носії (наприклад, активованому вугіллі чи діатоміті) (товарна позиція 3815);

(e) спінений перліт у вигляді легких сфероїдальних гранул (товарна позиція 6806).

(B) Вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля

До цієї групи товарів входять різноманітне вугілля, одержане карбонізацією матеріалів тваринного походження, зокрема:

(1) Кісткове вугілля, одержане кальцинуванням знежирених кісток у замкнутій посудині. Це пористий чорний продукт із невисоким вмістом чистого вуглецю (близько 10–20 % маси (якщо не оброблений кислотою), після оброблення кислотою вміст вуглецю значно підвищується). Виготовляють у вигляді порошку, зерен, пасти чи шматками у формі кісток або частин кістки, використаних для його виготовлення. Кісткове вугілля є знебарвлювальною речовиною і широко застосовується у виробництві, особливо в цукровій промисловості, а також використовується як чорний пігмент, наприклад, у виробництві полірувальних засобів і деяких виглядів чорнил.

Використане кісткове вугілля використовується як добриво, а також для виробництва чорних пігментів.

(2) Кров’яне вугілля, одержане кальцинуванням висушеної крові в замкнутій посудині. Переважно застосовується як знебарвлювальний засіб.

(3) Вугілля слонової кістки, одержане кальцинуванням відходів слонової кістки. Цей продукт, що являє собою зазвичай тонкорозмелений чорний порошок з фіолетовим відтінком або невеликі, неправильної форми конуси, використовується для художніх фарб.

(Термін "вугілля слонової кістки" іноді використовується для позначення деяких сортів кісткового вугілля.)

(4) Шкірне вугілля, рогове вугілля, копитне вугілля, вугілля панцира черепахи і т.д.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3802 10 00

 

            Активоване вугілля цієї категорії має йодне число 300 або більше (міліграмів йоду, адсорбованого на грам вуглецю), як визначено методом ASTM D 4607-86.

 

3802 90 00

Зазвичай, активований діатоміт цієї категорії, кальцинований спеченими агентами, наприклад, хлоридом натрію або карбонатом натрію (дивись  Пояснення до товарної позиції 3802, частина (A), третій абзац, (b), (1), має такі характеристики:

— він білого кольору і залишається білим після подальшого кальцинування;

— його pH як 10 % суспензія у воді знаходиться в межах  7,5 - 10,5;

— втрати від прожарювання за температури 900 oC становлять менше 0,5%;

— вміст натрію, вираженого як Na2O, вище 1,5%.

Ця товарна категорія охоплює активовані бентоніти, що відповідають опису активованої землі (дивись  Пояснення до товарної позиції 3802, частина (A), третій абзац, (b) (3). Активовані бентоніти, що підпадають під цю категорію відрізняються від природно утворюваних бентонітів, що підпадають під категорію 2508 10 00, за pH, зазвичай, менше 6 (кислотні бентоніти), або більше 9,5 (для водної суспензії і після відстоювання протягом 1 години) з вмістом карбонату натрію більше 2 % або загальним вмістом замінних натрію та кальцію понад 80 meq/100 г (активовані бентоніти натрію).

Органофільні бентоніти, одержувані доданням, наприклад, стеариламіну, зазвичай охоплюються категорією 3824 90 97.

Натуральні бентоніти, просто змішані з малими кількостями карбонату натрію, охоплюються категорією 3824 90 97.

Пояснення до товарної  позиції 3803:

 

3803 00

Олiя талова, рафiнована або нерафiнована:

3803 00 10 00

- неочищена

3803 00 90 00

- iнша

Талову олію (іноді відома як рідка каніфоль) отримують із чорних лужних відходів від виробництва деревної маси лужним (натронним) способом або сульфатним способом. Коли ці лужні відходи виливаються у відстійник, на їх поверхні утворюється піниста маса. Сиру талову олію одержують після підігріву і підкислення цієї пінистої маси, зазвичай розведеної сірчаною кислотою.

Неочищена (сира) талова олія являє собою темно-коричневу, напіврідку суміш жирних кислот (переважно олеїнової, лінолевої та їхніх ізомерів), смоляних кислот (особливо абієтинової) і невеликої кількості неомилюваних продуктів (стерини, вищі спирти та різні домішки) у співвідношеннях, що змінюються залежно від породи дерева.

Рафіновану талову олію можна одержати перегонкою сирої талової олії за дуже низького тиску (дистильована талова олія) або за допомогою інших процесів, наприклад, обробленням селективними розчинниками чи активованими землями). Являє собою жовтувату рідину, що складається переважно з жирних і смоляних кислот.

Талова олія використовується, серед іншого, для виготовлення емульсії для оброблення дорожнього покриття, для виготовлення звичайного мила, металевого мила, змочувальних речовин, емульгаторів для текстильної чи паперової промисловості, олій, що висихають, використовуваних у виробництві лаків, фарб або лінолеуму, мастил для оброблення металів, дезінфекційних речовин, мастик і т.д.; також використовується як пластифікатор каучуку і все частіше як джерело жирних кислот талової олії і смоляних кислот талової олії.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) омилена талова олія, одержана нейтралізацією перегнаної талової олії лугом (гідроксидом натрію або калію) (товарна позиція 3401);

(b) лужні відходи під час виготовлення деревної целюлози лужним (натронним) чи сульфатним способами, концентровані чи ні, та піниста маса, відділена від цих відходів у відстійниках (товарна позиція 3804);

(c) смоляні талові кислоти, переважно з вмістом суміші смоляних кислот, відділених від жирних кислот талової олії (товарна позиція 3806);

(d) сульфатний пек (пек талової олії), залишок перегонки талової олії (товарна позиція 3807);

(e) жирні талові кислоти з вмістом жирних кислот 90 мас. % або більше (у перерахунку на суху речовину), відділені від більшості смоляних кислот талової олії вакуумною фракційною перегонкою або інакше (товарна позиція 3823).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3803 00 10

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3803, перші два абзаци.

 

Пояснення до товарної позиції 3804:

 

3804 00 00 00

Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не підданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лігніну, крім талової олiї товарної позицiї 3803

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Відходи лужні від виробництва деревної целюлози сульфітним способом, концентровані або неконцентровані, з вилученими або невилученими цукрами або піддані чи не піддані хімічній обробці. Концентровані сульфітні лужні відходи переважно складаються з солей лігносульфонових кислот, змішаних із цукрами та іншими продуктами, зазвичай мають вигляд в’язкої рідини, клейкої коричнюватої пасти, чорнуватої маси із склоподібним зламом (у цьому випадку іноді називають сульфітною смолою чи целюлозною смолою) або сухого порошку.

Концентровані сульфітні лужні відходи використовують як зв’язувальну речовину для пресованих паливних брикетів, або для стрижнів ливарних форм, або для виготовлення клеїв, просочувальних речовин, фунгіцидів чи танінів, для виробництва спиртів та ін.

До цієї групи товарів також входять лігносульфонати, зазвичай одержувані осадженням із сульфітних лужних відходів. Лігносульфонати використовують як інгредієнт в адгезивах, як диспергувальні агенти, добавки до бетону чи до бурильного розчину.

(2) Відходи лужні від виробництва целюлози лужним (натронним) або сульфатним способом, концентровані або неконцентровані, з вилученими або не вилученими цукрами, або піддані чи не піддані хімічній обробці (включаючи пінисту масу, що утвориться на поверхні цих лужних відходів у відстійниках). Ці види лужних відходів, зазвичай чорні, є джерелом одержання талової олії та іноді використовуються для одержання гідроксиду натрію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) гідроксид натрію (товарна позиція 2815);

(b) талова олія (товарна позиція 3803);

(c) сульфатний пек (пек талової олії) (товарна позиція 3807).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3804 00 00

 

            Ця товарна категорія охоплює продукти, одержувані міцним концентруванням лужних відходів виробництва деревної целюлози за допомогою сульфітного процесу, іноді після прийнятного хімічного оброблення, для змінення її ступеня кислотності або лужності, вмісту золи, фарбувальних і колоїдних властивостей.

 

Пояснення до товарної позиції 3805:

 

3805

Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержані шляхом перегонки або із застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен неочищений; скипидар сульфiтний i n-цимол неочищений інший; соснова олія з вмістом альфа-терпiнеолу як головного компонента:

3805 10

- скипидар живичний, деревний або сульфатний:

3805 10 10 00

- - скипидар живичний

3805 10 30 00

- - скипидар деревний

3805 10 90 00

- - скипидар сульфатний

3805 90

- iншi:

3805 90 10 00

- - соснова олія

3805 90 90 00

- - інші

До цієї товарної позиції включаються переважно продукти, багаті терпенами (пінен, β-пінен, лимонени та ін.), одержані з ексудатів смолистої деревини або хвойних дерев.

Серед них:

(1) Леткі продукти перегонки (зазвичай екстракцією з водяною парою) живиці (терпентину), яка виділяється сосною чи іншими хвойними деревами (ялина, модрина та ін.). У деяких країнах ці продукти називають "живичний скипидар". Проте в інших країнах термін "живичний скипидар" стосується винятково летких продуктів, що мають певний діапазон температур кипіння і густини та одержувані перегонкою свіжих смол, які виділяють живі сосни.

Ці продукти являють собою рухливі, безбарвні рідини, не розчинні у воді, із сильною рефракцією і проникним запахом. Використовуються як розчинники, зокрема, у виробництві лаків, фарб або полірувальних засобів, у виготовленні лікарських засобів, у виробництві синтетичної камфори, терпінгідрату, терпінеолу та ін.

(2) Скипидар деревний, скипидар сульфатний та інші терпенові олії, одержані шляхом перегонки або іншим видом оброблення хвойної деревини.

(a) Скипидар деревний – найбільш леткий продукт, одержуваний перегонкою з водяною парою або сухою перегонкою соснових пнів чи інших досить смолистих частин сосни.

(b) Скипидар сульфатний – леткий терпеновий побічний продукт, одержуваний під час виробництва деревної целюлози зі смолистих дерев сульфатним способом.

Зазначені в цьому пункті продукти являють собою рідини, багаті терпенами і використовувані в тих самих цілях, що і скипидарні олії зі смол-ексудатів, зокрема, як розчинники для виготовлення лаків, фарб та ін.

(3) Сирий дипентен – терпенова олія (вміст дипентену близько 80 %), яку одержують фракціонуванням деревного скипидару або виділяють як побічний продукт під час виробництва синтетичної камфори. Чистий або технічно чистий дипентен включається до товарної позиції 2902.

(4) Сульфітний скипидар – летка жовта рідина, одержувана як побічний продукт у виготовленні деревної целюлози сульфітним способом. Є сирим пара-цимолом, що містить невеликі кількості терпенів та інших продуктів. До цієї товарної позиції також включається будь-який сирий p-цимол, незалежно від того, з чого він виділений.

(5) Соснова олія – фракція, яка виділяється після деревного скипидару, зазвичай під час перегонки з водяною парою або сухої перегонки смолистої соснової деревини. Одержують також хімічним синтезом (наприклад, хімічною гідратацією a-пінену). До цієї товарної позиції включається лише соснова олія, що містить a-терпінеол як головний компонент. Соснова олія – безбарвна або бурштинового кольору рідина, багата a-терпінеолом, використовувана переважно в текстильній промисловості як змочувальна речовина та розчинник, для виробництва лаків чи фарб, як дезінфекційний засіб, а також для збагачення металевих руд флотаційним методом.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) чисті або технічно чисті терпенові вуглеводні, терпени, терпінеол і терпінгідрат (група 29);

(b) олія соснової хвої, що є ефірною олією товарної позиції 3301;

(c) каніфольні олії (товарна позиція 3806).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3805 10 10

 

            Ця товарна категорія охоплює лише продукт, одержуваний виключно і безпосередньо з дистиляту (шляхом парової екстракції) живиць (олеосмол), що їх збирають з дерев хвойних порід.

 

3805 10 30

 

            Ця товарна категорія охоплює продукт, зазначений в Поясненнях до товарної позиції 3805, другий абзац, (2), (a).

 

3805 10 90

 

            Ця товарна категорія охоплює продукт, зазначений в Поясненнях до товарної позиції 3805, другий абзац, (2), (b).

 

3805 90 10

 

            Ця товарна категорія охоплює продукт, зазначений в Поясненнях до товарної позиції 3805, другий абзац, (5).

 

3805 90 90

 

            Ця товарна категорія включає скипидар, з якого майже повністю видалений β-пінен шляхом фракційної перегонки з подальшим змішуванням з іншими фракціями. Цей продукт реалізується на ринку під назвою "розчинники, відновлені зі скипидару".

 

Пояснення до товарної позиції 3806:

 

3806

Канiфоль та смоляні кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; смолянi залишки пiсля перегонки (переплавленi смоли):

3806 10 00

- канiфоль та смолянi кислоти:

3806 10 00 10

- - каніфоль соснова екстракційна

3806 10 00 90

- - інші

3806 20 00 00

- солi канiфолі, смоляних кислот або похiдних канiфолі чи смоляних кислот (резинати), крiм солей адуктiв канiфолі

3806 30 00 00

- складноефiрнi смоли

3806 90 00 00

- iншi

 

(А) Каніфоль та смоляні кислоти

Як каніфоль, так і смоляні кислоти являють собою складні суміші абієтинової кислоти та її аналогів з невеликим вмістом некислотних компонентів. Це тверді речовини, зазвичай прозорі, склоподібні. Забарвлення може змінюватися від блідо-жовтого до темно-коричневого залежно від присутніх домішок.

Каніфоль і смоляні кислоти одержують такими способами:

(1) відділенням летких терпенових продуктів (скипидару та аналогічних терпенових розчинників) під час дистиляції живичної смоли, одержуваної з ексудату сосни чи інших хвойних дерев (смола сосни, живиця, смола барасу і т.д.);

(2) екстракцією соснової деревини розчинниками;

(3) фракційною перегонкою талової олії, побічного продукту целюлозно-паперової промисловості.

Каніфоль та смоляні кислоти використовують у виробництві деяких сортів мила, проклеєного паперу, у виготовленні лаків, полірувальних засобів, мастик, чорнила, сургучу, зв’язувальних речовин для стрижнів ливарних форм, у пивоварній промисловості та ін. і як сировину для одержання похідних і каніфольних олій, зазначених нижче в пунктах (B) - (D).

(B) Солі каніфолі, смоляних кислот або похідних каніфолі чи смоляних кислот, крім солей адуктів каніфолі

До солей цієї групи відносяться солі каніфолі, смоляних кислот або похідних каніфолі чи смоляних кислот (резинати), крім солей адуктів каніфолі. Резинати натрію чи калію зазвичай одержують кип’ятінням подрібненої каніфолі чи смоляних кислот у розчині гідроксидів натрію або калію. Інші неорганічні резинати зазвичай одержують осадженням розчинів резинатів натрію чи калію розчином солі металу (осаджені резинати) або сплавленням суміші каніфолі чи смоляних кислот з оксидом металу (плавлені резинати). Прикладами таких продуктів є резинати алюмінію, кальцію, кобальту, міді, марганцю, свинцю і цинку.

Резинати застосовуються для прискорення висихання олій чи масел, використовуваних у виробництві лаків чи фарб, а також у виробництві фунгіцидів, дезінфекційних засобів і т.д.

До цієї групи також включається затверділа каніфоль, яку одержують обробленням каніфолі чи смоляних кислот, наприклад, гідроксидом кальцію (у пропорції близько 6 %), що приводить до затвердіння, яке робить продукт більш придатним для виготовлення лаків.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) резинати дорогоцінних металів (товарна позиція 2843) і резинати товарних позицій 2844–2846;

(b) готові сикативи (осушувачі)  на основі резинатів (товарна позиція 3211);

(c) смоляні мила, одержувані омиленням сумішей вищих жирних кислот і каніфолі або смоляних кислот (товарна позиція 3401), та інші мийні засоби на основі резинатів (товарна позиція 3402).

(С) Ефірні смоли

Ефірні смоли одержують етерифікацією каніфолі чи смоляних кислот або їх окиснених, гідрованих, диспропорціонованих (дегідрованих) чи полімеризованих похідних обробленням етиленгліколем, гліцерином або іншими поліспиртами. Ефірні смоли пластичніше за природні смоли, що робить їх більш придатними для змішування з пігментами та іншими матеріалами.

(D) Інші.

(I) Похідні каніфолі та смоляних кислот.

(1) Окиснені каніфоль та смоляні кислоти зазвичай одержують як залишковий продукт перегонки екстрактів з пеньків хвойних дерев, залишених на довгий час у землі, що приводить до природного окиснення смоляної кислоти, яка міститься в них. Каніфоль або смоляні кислоти можуть бути також окиснені штучно. Окиснені каніфоль і смоляні кислоти застосовують для виготовлення клеїв, емульсій, лаків, фарб, чорнил для електроізоляції та ін.

(2) Гідровані каніфоль та смоляні кислоти одержують обробленням каніфолі або смоляних кислот воднем у присутності каталізатора. Вони стійкіші до окиснення, ніж звичайні каніфоль і смоляні кислоти, і під дією світла знебарвлюються повільніше. Їх використовують для виготовлення лаків, мила і т.д.

(3) Диспропорціоновані (дегідровані) каніфоль та смоляні кислоти одержують, наприклад, нагріванням каніфолі чи смоляних кислот до помірної температури або за високої температури кислотним каталізом; каталізаторами можуть бути також сірка і селен. Використовують для виготовлення лаків і т.д.

(4) Полімеризовані каніфоль та смоляні кислоти одержують під час оброблення каніфолі чи смоляних кислот сірчаною кислотою і використовують, зокрема, для виготовлення лаків високої в’язкості і стійкості. Ступінь полімеризації дуже низька. Полімеризовані каніфоль і смоляні кислоти зазвичай є сумішами димеру і неполімеризованих кислот і можуть також мати назву димеризованої каніфолі.

(5) Складні ефіри каніфолі або смоляних кислот з моноспиртами. Сюди відносяться такі складні ефіри як "резинати" чи "абієтати", наприклад, метилові, етилові та бензилові складні ефіри, і "метилгідроабієтат", що використовуються, зокрема, як пластифікатори для целюлозних лаків.

(6) Суміші дигідроабієтинолового, тетрагідроабієтинолового та дегідроабієтинолового спиртів ("абієтиноловий спирт").

(7) Адукти каніфолі та їх похідні. Каніфоль або смоляні кислоти, модифіковані фумаровою кислотою, малеїновою кислотою чи їхніми ангідридами, використовуються у процесі виготовлення алкідних смол, каніфольного клею та чорнил. Ці адукти потім можуть бути етерифіковані етиленгліколем, гліцерином або іншими поліспиртами. Сюди включаються також солі адуктів каніфолі, такі як солі з малеїновою і фумаровою кислотами.

(II) Каніфольний спирт і каніфольні олії.

Ці продукти одержують з каніфолі чи смоляних кислот перегонкою з перегрітою водяною парою в присутності каталізатора або шляхом сухої перегонки. Ці продукти переважно являють собою складні суміші вуглеводнів і можуть містити органічні кислоти в кількостях, що залежать від умов перегонки.

(1) Каніфольний спирт, що є найбільш леткою фракцією, являє собою рухливу рідину кольору соломи з різким запахом, що використовується як розчинник смол, у виробництві лаків, фарб і т.д.

(2) Каніфольні олії відрізняються більшою чи меншою густотою, мають різне забарвлення і якість (золотисті олії, білі, зелені або коричневі олії) і мають димний запах. Використовуються вони переважно для виготовлення мастильних матеріалів, охолоджувальних масел, друкарських фарб, мазей, лаків, фарб і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) сульфовані каніфольні олії (товарна позиція 3402);

(b) леткі компоненти перегонки ексудатів живиці сосни або інших хвойних дерев (товарна позиція 3805);

(c) каніфольний пек (товарна позиція 3807).

(III) Переплавлені смоли

Переплавлені смоли одержують з ексудатів живиці дерев, які ростуть у тропічних лісах, у результаті процесу "перегонки смол", що включає нагрівання ексудатів для надання їм здатності розчинятися в оліях, що висихають. Традиційне джерело таких смол – копал.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3806 10 00

 

            Дивись  Пояснення до товарної позиції 3806, частина (A).

 

3806 20 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3806, частина (B).

 

3806 30 00

 

            Дивись  Пояснення до товарної позиції 3806, частина (C).

 

3806 90 00

 

            Ця товарна категорія включає:

            1. Похідні каніфолі або смоляних кислот, зазначені в  Поясненнях до товарної позиції 3806, частина (D), (І), а також диспропорційоновану (дисмутовану) каніфоль, у якій частина смоляної кислоти дегідрогенізована, а частина гідрогенізована, технічні амінові смоли (наприклад, дегідроабієтиламін) і технічні нітрилові смоли;

 

            2. Каніфольні спирт і каніфольні олії, зазначені в  Поясненнях до товарної позиції 3806, частина (D), (ІІ);

3. Смоляні залишки після перегонки, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 3806, частина (D), (ІІІ).

 

Пояснення до товарної позиції 3807:

 

3807 00

Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогічні продукти на основi канiфолі, смоляних кислот або рослинного пеку:

3807 00 10 00

- дьоготь деревний

3807 00 90 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються продукти складного складу, одержані сухою перегонкою (або карбонізацією) смолистої або несмолистої деревини. Крім газів, при цьому утворюються підсмоляні рідини, деревний дьоготь і деревне вугілля, співвідношення між якими залежить від породи дерева та швидкості перегонки. Підсмоляні рідини (іноді їх ще називають "неочищена підсмоляна вода"), що не є предметом міжнародної торгівлі, містять оцтову кислоту, метиловий спирт, ацетон, невелику кількість фурфуролу та аліловий спирт. До цієї товарної позиції включаються також рослинний пек усіх видів, пивоварний пек та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних кислот чи рослинного пеку.

Продукти, що включаються сюди:

(A) Деревний дьоготь, масло з деревного дьогтю, піддані чи не піддані декреозотуванню, і деревний креозот.

(1) Деревний дьоготь одержують з деревини (хвойних або інших порід) у процесі карбонізації у відпалювальних печах (наприклад, шведський чи стокгольмський дьоготь) або під час перегонки в ретортах чи печах (перегнані дьогті). Останні можуть бути одержані безпосередньо у процесі відстоювання підсмоляних рідин (осадові дьогті) або перегонці підсмоляних рідин, в яких вони були частково розчинені (розчинені дьогті).

Частково дистильовані дьогті, з яких за подальшої перегонки видаляються деякі леткі олії, також включаються до цієї товарної позиції.

Усі ці дьогті являють собою складні суміші вуглеводнів, фенолів або їхніх гомологів, фурфуролу, оцтової кислоти і різних інших продуктів.

На відміну від дьогтів, одержуваних з несмолистої деревини, дьогті, одержані зі смолистої деревини, містять також продукти, що переганяються із самої смоли (терпени, смоляні олії і т.д.); вони являють собою в’язкі продукти різного забарвлення, від коричнувато-оранжевого до коричневого. Їх використовують (після простого зневоднювання або часткової перегонки відразу після одержання) переважно для просочення корабельних канатів, як пластифікатори у виробництві каучуку, у виготовленні мастики, у медицині і т.д.

Дьогті, одержані з несмолистої деревини, являють собою густу коричнувато-чорну рідину, що використовується переважно для одержання, перегонкою чи іншим шляхом, різноманітного асортименту побічних продуктів (деревного креозоту, гваяколу і т.д.).

До цієї товарної позиції також включається ефірна олія ялівця, також відома як ялівцевий дьоготь, що використовується в медицині та у виробництві мила.

(2) Масла з деревного дьогтю одержують під час перегонки деревного дьогтю. Легкі масла (з вмістом аліфатичних вуглеводнів, терпенів і вищих кетонів) використовують у виготовленні розчинів для миття овець і рідин для садівничих обприскувань, важкі масла(з вмістом аліфатичних та ароматичних вуглеводнів, вищих кетонів і вищих фенолів) використовують для просочення деревини і для екстракції деревного креозоту.

Декреозотиновані масла, одержувані після екстракції креозоту, використовуються відповідно до їх властивостей для збагачення руд методом флотації, для виготовлення фунгіцидів, як розчинники, як пальне та ін.

(3) Деревний креозот є одним з основних компонентів деревного дьогтю. Зазвичай його одержують перегонкою дьогтю, одержаного з несмолистої деревини, з наступним виділенням його з відповідної фракції гідроксидом натрію, повторним підкисленням і повторною перегонкою. Він являє собою безбарвну рідину, що забарвлюється під впливом повітря і світла, має запах диму, є їдкою рідиною і використовується, зокрема, як дезінфікуючий та антисептичний засіб. Його не слід плутати з креозотовим маслом чи мінеральним креозотом, що включаються до товарної позиції 2707.

(B) Деревну нафту одержують шляхом переробки підсмолистих рідин. Вона являє собою жовтувату рідину зі специфічним запахом, що містить зазвичай 70–90 % метанолу (метилового спирту) з ацетоном у різних пропорціях та іншими кетонами (зазвичай від 8 до 20 %), а також інші домішки (метилацетат, вищі спирти, дьоготьподібні речовини та ін.). Деякі типи деревної нафти використовують як денатуруючі  засоби для етанолу.

(C) Рослинний пек.

Він являє собою залишки процесу перегонки чи іншого оброблення рослинних матеріалів.

Сюди включаються:

(1) Деревний пек (пек деревного дьогтю), залишок перегонки деревного дьогтю.

(2) Каніфольний пек, залишок після одержання каніфольного спирту і каніфольної олії перегонкою каніфолі.

(3) Сульфатний пек, залишок після перегонки талової олії та ін.

Ці пеки зазвичай мають чорнувато-коричневий, червонясто-коричневий чи жовтувато-коричневий колір. Зазвичай вони розм’якшуються від тепла руки. Залежно від типу, вони використовуються для законопачування суден, для нанесення водонепроникного шару на тканину, для просочення деревини, для одержання антикорозійних покриттів, як сполучні матеріали і т.д.

(D) Пивоварний пек та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку.

(1) Пивоварний пек використовується в гарячому вигляді для покриття поверхонь пивних бочок. Зазвичай його одержують шляхом розплавлювання сумішей каніфолі, парафіну і смоляної олії чи сумішей каніфолі і рослинних олій (таких як лляна олія, бавовняна олія чи ріпакова олія).

(2) Віск для вощіння ниток використовується для вощіння пряжі та ниток під час пошиття взуття та лимарних виробів і зазвичай складається із суміші каніфолі, каніфольної олії, парафіну, озокериту та ін. і містить порошкоподібні неорганічні речовини (такі як тальк або каолін). зазвичай його виготовляють у формі брусків, стрижнів або дисків.

(3) Пек для законопачування щілин використовується у кораблебудуванні і зазвичай його виготовляють шляхом сплавлення деревного пеку, деревного дьогтю і каніфолі.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) природний бургундський пек (також відома як "возгський пек") – природна смола, одержувана з деяких порід хвойних дерев, і жовтий пек, що є природним бургундським пеком, очищений переплавлянням і фільтруванням (товарна позиція 1301);

(b) пек стеариновий, пек жиропоту  та пек гліцериновий (товарна позиція 1522);

(c) мінеральний пек з вугілля, торфу, нафти і т.д. (група 27);

(d) метанол (метиловий спирт), чистий або технічно чистий, або інші окремі продукти визначеного хімічного складу, одержувані шляхом повторної перегонки чи подальшого оброблення первинних продуктів перегонки деревини, наприклад, оцтова кислота, ацетон, гваякол, формальдегід, ацетати і т.д. (група 29);

(e) сургуч (товарна позиція 3214 або 3404);

(f) відходи лужні від виробництва деревної целюлози (товарна позиція 3804);

(g) смолисте вугілля (brais résineux) (товарна позиція 3806).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3807 00 10

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3807, другий абзац, (A), (1).

 

3807 00 90

 

            Ця товарна категорія охоплює продукти, згадувані в  Поясненнях до товарної позиції 3807, другий абзац, (A), (2) і (3), і (B), (C) та (D).

 

Пояснення до товарної позиції 3808:

 

3808

Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобігають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогiчнi засоби, подані у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух):

3808 50 00 00

- товари, що зазначені у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи

 

- iншi:

3808 91

- - інсектициди:

3808 91 10 00

- - - на основi пiретроїдiв

3808 91 20 00

- - - на основi хлорованих вуглеводнів

3808 91 30 00

- - - на основi карбаматiв

3808 91 40

- - - на основi фосфорорганiчних сполук:

3808 91 40 10

- - - - на основі диметоату

3808 91 40 90

- - - - інші

3808 91 90 00

- - - iншi

3808 92

- - фунгiциди:

 

- - - неорганiчнi:

3808 92 10 00

- - - - препарати на основi сполук мiдi

3808 92 20 00

- - - - iншi

 

- - - iншi:

3808 92 30

- - - - на основi дитiокарбаматiв:

3808 92 30 10

- - - - - на основi тіураму

3808 92 30 90

- - - - - інші

3808 92 40

- - - - на основi бензимiдазолiв:

3808 92 40 10

- - - - - на основі карбендазиму

3808 92 40 90

- - - - - інші

3808 92 50

- - - - на основi дiазолiв або триазолiв:

3808 92 50 10

- - - - - на основi пропіконазолу

3808 92 50 90

- - - - - інші

3808 92 60 00

- - - - на основi дiазинiв або морфолiнiв

3808 92 90 00

- - - - iншi

3808 93

- - гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин:

 

- - - гербiциди:

3808 93 11

- - - - на основi феноксифiтогормонiв:

3808 93 11 10

- - - - - на основі 2,4-Д кислоти, її солей, або ефірів

3808 93 11 90

- - - - - інші

3808 93 13 00

- - - - на основi триазинiв

3808 93 15

- - - - на основi амiдiв:

3808 93 15 10

- - - - - на основі ацетохлору

3808 93 15 90

- - - - - інші

3808 93 17 00

- - - - на основi карбаматiв

3808 93 21 00

- - - - на основi похiдних динiтроанiлiну

3808 93 23 00

- - - - на основi похiдних сечовини, урацилу або сульфонiлсечовини

3808 93 27

- - - - iншi:

3808 93 27 10

- - - - - на основі дикамби, її солей або ефірів

3808 93 27 20

- - - - - на основі гліфосату, його солей, або ефірів

3808 93 27 90

- - - - - інші

3808 93 30 00

- - - засоби, що запобігають проростанню паросткiв

3808 93 90 00

- - - регулятори росту рослин

3808 94

- - дезінфекційні засоби:

3808 94 10 00

- - - на основi четвертинних амонiєвих солей

3808 94 20 00

- - - на основi галогенованих сполук

3808 94 90 00

- - - iншi

3808 99

- - iншi:

3808 99 10 00

- - - родентициди

3808 99 90 00

- - - інші

До цієї товарної позиції включається ряд продуктів (крім продуктів з властивостями лікарських засобів, включаючи ветеринарні лікарські засоби, товарна позиція 3003 або 3004), призначених для знищення патогенних мікробів, комах (москітів, молі, колорадських жуків, тарганів і т.д.), мохів і цвілі, бур’янів, гризунів, диких птахів і т.д. Сюди також включаються продукти, призначені для відлякування шкідників або для дезінфекції насіння.

Ці інсектициди, дезінфекційні речовини, гербіциди, фунгіциди і т.д. застосовуються шляхом розбризкування, запилення, присипання, покриття, просочування і т.д. або може знадобитися їх спалювання. У шкідників вони можуть викликати порушення нервової системи, шлункове отруєння, ядуху, нестерпність запаху і т.д.

Далі, до товарної позиції включаються засоби, що запобігають проростанню паростків і регулятори росту рослин, призначенням яких є загальмувати чи активізувати фізіологічні процеси в рослинах. Способи їх застосування різні та відповідно до цього змінюється спрямованість дії – від знищення рослин до посилення їх росту і збільшення врожайності.

Ці продукти включаються сюди лише за таких умов:

(1) Коли вони розфасовані в упаковки (такі як металеві контейнери чи картонні коробки) для роздрібної торгівлі як дезінфекційні засоби, інсектициди і т.д., або в такі форми (наприклад, форма кульок, намистин, таблеток чи пластинок), що не викликають сумніву в їхньому призначенні для роздрібної торгівлі.

Продукти, розфасовані таким чином, можуть бути сумішами або ні. Незмішані продукти переважно є продуктами визначеного хімічного складу, що в іншому випадку включалися б до групи 29, наприклад, нафталін чи 1,4-дихлорбензол.

До цієї товарної позиції також включаються такі продукти, за умови, що вони розфасовані для роздрібної торгівлі як дезінфекційні засоби, фунгіциди і т.д.:

(a) органічні поверхнево-активні речовини та препарати з активним катіоном (наприклад, четвертинні амонієві солі), що мають антисептичні, дезінфекційні, бактерицидні чи герміцидні властивості;

(b) йодистий полівінілпіролідон, що є продуктом взаємодії йоду і полівінілпіролідону.

(2) Коли продукція має властивості готового препарату незалежно від того, в якому вигляді вона подана (наприклад, у вигляді рідин, мийних сумішей або порошків). Ці препарати складаються з суспензій чи дисперсій активного продукту в воді чи в інших рідинах (наприклад, дисперсії ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), (1,1,1-трихлор-2,2-біс(n-хлорфеніл)етану) у воді) або інших сумішей. Розчини активних продуктів у розчинниках, крім води, також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, розчини екстракту рослини піретруму (крім стандартизованого екстракту рослини піретруму) чи нафтенат міді в мінеральному маслі).

Проміжні препарати, що потребують подальшого змішування для одержання готових до вживання інсектицидів, фунгіцидів, дезінфекційних речовин і т.д., також розглядаються тут, за умови, що вони вже мають інсектицидні, фунгіцидні і т.п. властивості.

Інсектицидні, дезінфекційні та подібні препарати можуть мати у своїй основі сполуки міді (ацетат, сульфат, ацетоарсенат міді і т.д.), сірку або сполуки сірки (сульфід кальцію, дисульфід вуглецю і т.д.), мінеральне креозотове чи антраценове масло, ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл)етан), ліндан (ISO, INN), паратіон, похідні фенолу чи крезолу, продукти з вмістом миш’яку (арсену) (арсенат кальцію, арсенат свинцю і т.д.), матеріали рослинного походження (нікотин, есенції і порошки тютюну, ротенон, піретрум, червона морська цибуля, ріпакова олія), регулятори росту рослин, природні або синтетичні (наприклад, 2,4-Д), культури мікроорганізмів і т.д.

Отруєна принада у вигляді їстівного продукту (пшеничних зерен, висівок, меляси і т.д.), змішаного з отрутою, є ще одним прикладом препарату, включеного до цієї товарної позиції.

(3) Коли подані у вигляді виробів, таких як оброблені сіркою стрічки, ґноти та свічки (для дезінфекції та окурювання бочок, житлових приміщень і т.д.), липкий папір від мух (включаючи також папір, покритий клеєм, що не містить отруйних речовин), ловильні клейові смуги для захисту фруктових дерев (включаючи і такі, які не містять отруйних речовин), папір, просочений саліциловою кислотою, для консервації джемів, папір або невеликі дерев’яні стрижні, покриті лінданом (ISO, INN) і діючі у процесі спалювання і т.д.

* * *

Продукти товарної позиції 3808 можуть бути поділені на такі групи товарів:

(I) Інсектициди.

До групи інсектицидів включаються не лише речовини, призначені для знищення комах, але і ті, які мають властивості відлякувати чи приваблювати комах. Ця продукція може бути подана в різноманітних формах, наприклад, у вигляді аерозолів чи брусків (проти молі), у вигляді олії або паличок (проти москітів), у вигляді порошку (проти мурах), стрічок (проти мух), газоподібного ціану, абсорбованого в діатоміті чи в картоні (проти бліх і вошей).

Багато інсектицидів відрізняються способом впливу та методом використання. Серед них виділяються такі:

– регулятори росту комах: хімікати, що впливають на біохімічні та фізіологічні процеси, що протікають в організмі комах;

– фуміганти: хімікати, що поширюються в повітрі, як гази;

– хемостерилізатори: хімікати, застосовувані для стерилізації частини популяції комах;

– репеленти: речовини, що запобігають навалі комах, тому що своїм впливом роблять їхню їжу та умови життя непривабливими чи непридатними;

– атрактанти: використовуються для залучення комах до пастки чи до отруєної принади.

(II) Фунгіциди.

Фунгіциди є продуктами, що перешкоджають росту грибків (наприклад, препарати на основі сполук міді) або призначені для знищення вже існуючих грибків (наприклад, препарати на основі формальдегіду).

Фунгіциди мають свої відмітні методи впливу та способи застосування. Наприклад, такі:

Системні фунгіциди

– ці хімікати переміщаються із соком рослини з місця застосування до інших частин рослини.

Фуміганти

– це хімікати, що впливають на грибки під час застосування їх у газоподібній формі.

(III) Гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, регулятори росту рослин.

Гербіциди є хімікатами, що використовуються для контролю за ростом шкідливих рослин або їх знищення. Деякі гербіциди впливають на ще нерозкриті частини рослин або на насіння, інші – на все листя. Гербіциди можуть забезпечувати селективний вплив (тобто впливати лише на певні рослини) або неселективний вплив (тобто повністю знищувати всю рослинність).

До цієї групи також включаються дефоліанти, що являють собою хімікати, які викликають передчасне обпадання листя рослин.

Засоби, що запобігають проростанню паростків, можуть застосовуватися для оброблення насіння, пуп’янок, цибулин або вноситися в ґрунт із метою запобігти чи затримати сходи.

Регулятори росту рослин застосовуються з метою зміни життєвих процесів рослин для того, щоб прискорити чи затримати ріст, збільшити врожайність, поліпшити якість або полегшити збір урожаю і т.д. Рослинні гормони (фітогормони) є одним з видів регуляторів росту рослин (наприклад, гіберелінова кислота). Синтетичні органічні хімікати також використовуються як регулятори росту рослин.

(IV) Дезінфекційні засоби.

Дезінфекційні засоби являють собою речовини, що знищують або незворотньо інактивують небажані бактерії, віруси чи інші мікроорганізми зазвичай на неживих об’єктах.

Дезінфекційні засоби використовують, наприклад, у лікарнях для миття стін і т.д. чи для стерилізації інструментів. Також їх застосовують у сільському господарстві для дезінфекції насіння та при виробництві кормів для тварин для контролю за небажаними мікроорганізмами.

До групи включаються засоби гігієни, бактеріостатичні засоби та засоби стерилізації.

До цієї товарної позиції також включаються засоби для боротьби з різними видами кліщів (акарициди), з молюсками (молюскоциди), з нематодами (нематоциди), з гризунами (родентициди), з птахами (авіциди), з іншими шкідниками (наприклад, лампрейциди, предациди).

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) Засоби для дезінфекції, інсектициди і т.д., які не відповідають опису наведеному  вище. Ці засоби включаються залежно від їхньої природи до відповідних товарних позицій, наприклад:

(i) порошок з квітів піретруму (товарна позиція 1211);

(ii) екстракт піретруму (стандартизований або нестандартизований доданням мінерального масла) (товарна позиція 1302);

(iii) креозотове масло або мінеральний креозот (товарна позиція 2707);

(iv) нафталін, ДДТ (ISO) (клофенотан INN, 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл)етан),  та інші окремі сполуки визначеного хімічного складу (включаючи водні розчини) (група 28 або 29);

(v) культури мікроорганізмів, використовувані як основа родентицидів і т.д. (товарна позиція 3002);

(vi) відпрацьовані оксиди (товарна позиція 3825).

(b) Препарати, включені до більш конкретних товарних позицій УКТЗЕД, або такі, що мають як додаткові дезінфекційні, інсектицидні і т.п. властивості, наприклад:

(i) необростаючі фарби для фарбування корпусів кораблів з вмістом токсичних матеріалів (товарні позиції 3208, 3209 або 3210);

(ii) дезінфекційні мила (товарна позиція 3401);

(iii) воскові поліролі з вмістом ДДТ (ISO) (клофенотан INN, 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл)етан), (товарна позиція 3405).

(c) Дезінфекційні засоби, інсектициди і т.д., що мають властивості лікарських засобів, включаючи лікарські засоби ветеринарного призначення (товарна позиція 3003 або 3004).

(d) Готові кімнатні дезодоранти, які мають або не мають дезінфекційних властивостей (товарна позиція 3307).

о

о        о

Пояснення до товарних підпозицій:

Підпозиції 3808 91 – 3808 99

Продукти, які  можуть мати різноманітне використання і на перший погляд (prima facie)  можуть бути класифіковані у більш ніж одній товарній підпозиції, класифікуються відповідно до Правила 3 Основних правил інтерпретації УКТЗЕД.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

3808 91 10 - 3808 91 90

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3808, (І), після трьох зірочок.

 

3808 92 10 - 3808 92 90

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3808, (ІІ), після трьох зірочок.

 

3808 92 10

 

            Ця товарна категорія включає:

 

 1. Бордоську суміш, приготовлену із сульфату міді і гашеного вапна і застосовувану в сільському господарстві як фунгіцид;

 

 1. Препарати, приготовлені з лужного хлориду міді і лужного сульфату міді, оксихлориду міді, силікату міді, ацетоарсеніту міді, оксидів міді, гідроксиду міді або карбонату міді і використовувані для тих самих цілей;

 

 1. Препарати на основі нафтенату міді або фосфату міді, використовувані для захисту текстильних виробів і деревини від грибкової цвілі;

 

 1. Хелати органічних солей міді з металевими милами.

 

            Препарати цієї категорії можуть мати вигляд порошків, розчинів або таблеток, нефасованих або фасованих для роздрібного продажу, і можуть містити, крім мідних сполук, додаткові активні речовини, наприклад, сполуки цинку або ртуті.

 

3808 93 90

 

            Ця товарна категорія охоплює речовини, які, за застосування до рослин, змінюють їхні фізіологічні процеси в бажаному напрямку. Їх застосовують до рослини в цілому, до частин рослини або до ґрунту.

 

            Ці речовини можуть впливати, наприклад, на:

(a) загальний ріст;

(b) висоту рослини (подовження або укорочування стебла);

(c) розмір або форму бульб,

(d) довжину між вузлами (підвищення стійкості до полягання);

(e) родючість і розмір плодів;

(f) рівень ресурсів рослини (карбогідрати, протеїни, жири);

(g) час цвітіння або достигання плодів;

(h) розмноження рослин;

(ij) число жіночих суцвіть.

Регулятори росту рослин поділяються на чотири основні категорії:

1. Ауксини, що впливають на формування коренів, ріст стебла і розвиток плоду. Найважливішим є індол-3-ілацетилова кислота;

2. Гібереліни, що сприяють, зокрема, росту і розпусканню бруньок. Усі вони є похідними гіберелінової кислоти;

3. Цитокініни, що сприяють, зокрема, діленню клітин і уповільнюють старіння рослини. Найвідомішими є кінетін (6-фурфуриламінопурин) і зеатин;

4. Уповільнювачі росту

Ця товарна категорія не включає:

- добрива;

- поліпшувачі ґрунту (кондиціонери);

- гербіциди, вибіркової чи не вибіркової дії (товарні категорії 3808 93 11 - 3808 93 27);

- засоби, що запобігають утворенню паростків (товарна категорія 3808 93 30).

 

3808 94 10 - 3808 94 90

 

            Дивись  Пояснення до товарної позиції 3808, (ІV), після трьох зірочок, перші три абзаци.

 

Пояснення до товарної позиції 3809:

 

3809

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені:

3809 10

- на основi крохмалистих речовин:

3809 10 10 00

- - із вмістом цих речовин менш як 55 мас.%

3809 10 30 00

- - із вмістом цих речовин 55 мас.% або бiльше, але менш як 70 мас.%

3809 10 50 00

- - із вмістом цих речовин 70 мас.% або бiльше, але менш як 83 мас.%

3809 10 90 00

- - із вмістом цих речовин 83 мас.% або бiльше

 

- iншi:

3809 91 00 00

- - видів, які використовують у текстильнiй промисловостi або аналогічних виробництвах

3809 92 00

- - видів, які використовують у паперовiй промисловостi або аналогічних виробництвах:

3809 92 00 10

- - - рідини кремнієорганічні (силіконові), які використовують у паперовому або аналогічних виробництвах

3809 92 00 90

- - - інші

3809 93 00 00

- - які використовують у шкiрянiй промисловостi або аналогічних виробництвах

 

До цієї товарної позиції включається різноманітний асортимент продуктів і препаратів, зазвичай застосовуваних у процесі оброблення оздоблення пряжі, текстильних виробів, паперу, картону, шкіри чи аналогічних матеріалів, не зазначених в інших угрупованнях.

Вони можуть бути ідентифіковані як включені до цієї товарної позиції відповідно до їхнього складу та ознак, які забезпечують їм специфічне використання у виробництвах, перерахованих у цій товарній позиції у вищевказаних та аналогічних галузях, наприклад, у текстильному виробництві, під час виготовлення підлогових покриттів, у виробництві вулканізованого волокна та в хутряному виробництві. Такі продукти та готові препарати (наприклад, текстильні пом’якшувачі), призначені швидше для побутового, ніж промислового використання, також включаються до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Продукти та готові препарати, застосовувані в текстильній або інших аналогічних галузях:

(1) Готові препарати, що змінюють тактильні властивості продукції, наприклад: загусники, зазвичай на основі натуральних крохмалистих речовин (таких як крохмаль, одержуваний з пшениці, рису, кукурудзи чи картоплі, і декстрин), клейкі речовини (лишайники, алгінати і т.д.), желатин, казеїн, рослинні клеї (трагант і т.д.) чи каніфоль; обважнювачі; пом’якшувачі на основі гліцерину, похідних імідазоліну і т.д.; наповнювачі на основі природних або синтетичних високомолекулярних сполук.

Крім вищевказаних основних компонентів деякі препарати можуть також містити змочувачі (мила і т.д.), мастила (лляна олія, віск і т.д.), наповнювачі (каолін, сульфат барію і т.д.) і консервувальні засоби (зокрема, солі цинку, сульфат міді та фенол).

(2) Засоби, що надають виробам протиковзних властивостей та запобігають розпусканню ниток. Такі продукти призначені для зменшення ковзних властивостей текстильних матеріалів і для запобігання розпускання ниток у панчішних і трикотажних виробах. Як правило, їх основою є полімери, природні смоли чи кремнієва кислота.

(3) Засоби, що забезпечують брудовідштовхувальні властивості. Як правило, їх основою є кремнієва кислота, алюмінієві чи органічні сполуки.

(4) Препарати, що надають властивостей незминальності та перешкоджають усадці тканини, є сумішами сполук визначеного хімічного складу принаймні з двома реакційними групами (наприклад, біс-гідроксиметильні сполуки, деякі альдегіди та ацеталі).

(5) Засоби, що знижують блиск, призначені для зниження блиску чи лиску текстильних виробів. Зазвичай вони складаються із суспензій пігментів (оксид титану, оксид цинку, літопон і т.д.), стабілізованих целюлозними ефірами, желатином, клеєм, поверхнево-активними речовинами і т.д.

Препарати, що сюди включаються, не слід плутати з фарбами (товарні позиції 3208, 3209 або 3210) або з мастильними препаратами, призначеними для змащення вовни (товарна позиція 2710 або 3403).

(6) Препарати, що надають вогнетривкості, виготовлені на основі солей амонію, сполук бору, азоту, брому чи фосфору, або засоби, основою яких є хлоровані органічні речовини з оксидом сурми чи з іншими оксидами.

 (7) Засоби, що надають блиску. Призначені для надання блиску чи лиску текстильним виробам. Зазвичай це емульсії парафінів, восків, поліолефінів чи полігліколів.

(8) Протрави, призначені для використання під час фарбування текстильних виробів і в процесі друкування як закріплювачі барвників. Ці препарати, розчинні у воді, зазвичай мають основою солі металів (наприклад, сульфати чи ацетати алюмінію, амонію, хрому чи заліза, дихромат калію, тартрат сурми калію) чи танін (див. виняток (d) нижче).

(9) Носії барвників, що використовуються для прискорення процесів фарбування і друкування, викликаючи розбухання синтетичних волокон. Вони включають препарати, що мають основою біфеніл або похідні бензолу, фенолу або гідрокситолуїлової кислоти, такі як трихлорбензоли, біфеніл-2-ол, метилгідрокситолуати, а також їх суміші (з вмістом або без вмісту поверхнево-активних речовин).

(10) Засоби, що запобігають звалюванню, призначені для зменшення звалювання волокон тваринного походження. Часто вони являють собою хлорувальні засоби або окислювачі або особливі суміші з синтетичних смолоутворювальних речовин.

(11) Шліхтувальні засоби, що використовуються для надання пряжі більшої міцності під час ткацького процесу. Основою цих препаратів зазвичай є крохмаль, похідні крохмалю чи інші природні або синтетичні полімерні зв’язуючі. Вони також можуть містити змочувальні речовини, пом’якшувачі, жири, воски чи інші матеріали. Ця група також включає емульговані воски для проклеювання основи тканини та емульговані жири, приготовлені для шліхтування.

(12) Жировідштовхувальні засоби, що призначені для надання жировідштовхувальної властивості текстильним матеріалам. Зазвичай вони є емульсією або розчином органічних сполук фтору, таких як перфторовані карбонові кислоти, і можуть мати у своєму складі модифіковані смоли (наповнювачі).

(13) Водовідштовхувальні засоби, що зазвичай складаються з водних емульсій водовідштовхувальних продуктів (таких як воски чи ланолін), стабілізовані целюлозними ефірами, желатином, клеєм, органічними поверхнево-активними речовинами і т.д. та з вмістом доданих розчинних солей, наприклад, алюмінію чи цирконію. Ця група продуктів також включає препарати, що мають основою силікони і похідні фтору.

(B) Продукти та готові препарати, які використовують в целюлозно-паперовій, картонній або аналогічних галузях промисловості:

(1) Зв’язувальні речовини, використовувані для зв’язування частинок пігменту в сумішах, що застосовуються для покриття. Це препарати, в яких основою є природні продукти, такі як казеїн, крохмаль, похідні крохмалю, білок сої, тваринний клей, альгінати чи похідні целюлози.

(2) Засоби для проклеювання, або замаслюючі добавки, застосовувані в паперовому виробництві для поліпшення друкувальних властивостей паперу, для забезпечення його глянсуватості та лиску та надання пишучих властивостей паперу. Ці препарати можуть мати основою каніфольні мила, укріплені смоли, дисперсії воску, парафіну, акрилові полімери, крохмаль і карбоксиметилцелюлозу чи рослинну камедь.

(3) Засоби, що надають міцності паперу під час формування, використовувані для збільшення міцності паперу на розрив, розкраювання, продавлювання та опір стиранню полотнини паперу або нетканих матеріалів.

(C) Продукти та препарати, які застосовують в шкіряній або аналогічних галузях промисловості:

(1) Зв’язувальні речовини. Ці препарати застосовуються з метою закріплення пігментних фарб у шкірі. Вони мають особливий склад, основою якого є білкові речовини, природні смоли чи воски і т.д.

(2) Добавки, спеціально призначені для ущільнення поверхні шкіри на кінцевій стадії оброблення. Їхня структура та склад подібні до структури та складу зв’язувальних речовин, вищезазначених у пункті 1.

(3) Засоби, що надають виробу водовідштовхувальних властивостей. Зазвичай вони складаються з (i) хромових мил, (ii) похідних алкілянтарної чи лимонної кислот і т.д., у розчинниках (таких як ізопропіловий спирт) або (iii) хімічних сполук фтору у вигляді розчину чи дисперсії.

Крім зазначених вище продуктів, до цієї товарної позиції не включаються:

(a) препарати, використовувані в процесі масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутряних чи інших матеріалів (товарна позиція 2710 або 3403);

(b) окремі елементи чи сполуки визначеного хімічного складу (зазвичай група 28 або 29);

(c) пігменти, готові фарби, барвники і т.д. (група 32);

(d) органічні поверхнево-активні речовини чи препарати, наприклад, ті, які підсилюють дії барвників (товарна позиція 3402);

(e) декстрини та інші модифіковані крохмалі та клеї, одержані на основі або крохмалів або декстринів інших модифікованих крохмалів (товарна позиція 3505);

(f) інсектициди та інші препарати, зазначені в товарній позиції 3808;

(g) емульсії, дисперсії чи розчини полімерів (товарна позиція 3209 або група 39).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3809 10 10 - 3809 10 90

 

            Поряд із продуктами та препаратами на основі крохмалю, описаними в  Поясненнях до товарної позиції 3809, третій абзац, (A), (1) і (11), і (B), (1) і (2), ці категорії охоплюють суміші крохмалю з бурою або з карбоксиметилцелюлозою (використовувані для підкрохмалювання лляних полотнин) і суміші розчинного крохмалю з каоліном (використовувані у виробництві паперу).

 

3809 91 00 - 3809 93 00

 

            Ці категорії охоплюють продукти та препарати, які не містять амілові ефіри оцтової кислоти, описані в  Поясненнях до товарної позиції 3809, третій абзац, (A), (B) і (C), зокрема:

 

 1. Різні апретуючи засоби, використовувані в текстильній промисловості для надання тканинам стійкості проти зминальності або проти усадки. Вони включають преконденсовані сечовино-формальдегід, меламіно-формальдегід і гліоксальдегідсечовину, за умови, що вони не мають властивостей продуктів поліконденсації, характерних для продуктів групи 39, або властивостей сполук з визначеним хімічним складом (група 29). Крім того, ці категорії охоплюють водяні сполуки (наприклад, диметилолсечовину, триметилолсечовину), до яких додано запашну речовину для усунення запаху формальдегіду, спричиненого частковим розкладанням продукту;

 

 1. Апретуючи засоби, які, поряд із водонепроникненістю, надають тканинам досить високу стійкість проти масла або бруду, зберігаючи при цьому їхню повітропроникненість;

 

 1. Антистатичні апретуючи препарати, тобто такі, які запобігають нагромадженню в текстильних чи волокнах тканинах статичної електрики. Вони утворюються зазвичай преконденсованими водорозчинними поліелектролітами, які після короткочасного оброблення за помірної температури здатні утворювати на волокні сітчасті поліконденсати, які є достатньо нерозчинними, щоб витримувати багаторазове прання або хімічне чищення. Ця товарна категорія включає продукти на основі лужного, водорозчинного, лінійного поліаміду, приготовленого з дикарбонової (наприклад, адипінової, янтарної або терефталевої) кислоти, змішаної з поліамідами, що містять одну або декілька вторинних аміногруп (наприклад, діетилентриамін, триетилентетрамін) або з алкілантом (здатним надавати сітчасту структуру поліаміду й, таким чином, забезпечувати йому нерозчинність за відповідного оброблення з нагріванням), що складається, наприклад, з особливих дигалідів (дийодиди поліетиленгліколю з відносно низькою молекулярною масою, епіхлорогідрин тощо);
 2. Вогнезахисні препарати, які знижують займистість текстилю і шкіри, зокрема. Ці засоби зазвичай готують на основі солей амонію, борної кислоти, хлорованих парафінів, оксиду сурми, оксиду цинку, оксидів інших металів і певних органічних сполук азоту та/або фосфору.

 

Пояснення до товарної позиції 3810:

 

3810

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнів та прутків:

3810 10 00 00

- засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металiв та iнших матеріалів

3810 90

- iншi:

3810 90 10 00

- - матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнів та прутків

3810 90 90

- - інші:

3810 90 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3810 90 90 90

- - - інші

(1) Засоби для травлення металевих поверхонь. Застосовуються для видалення з поверхонь металу оксидів, окалини, іржі, плівок мінливості або для огрубіння цих поверхонь для підготовки певних робіт. Процес травлення може проводитися як оздоблювальна операція або може виконуватися на більш ранній стадії робіт (наприклад, у підготовці металу для волочіння чи екструдування), або як попередня операція перед нанесенням покриття на метал, наприклад, шляхом гальванізації, металізації, лудіння, плакування, електроосадження, фарбування і т.д.

Препарати для травлення зазвичай мають основою розведені кислоти (соляну, сірчану, плавикову, азотну, фосфорну і т.д.) та іноді містять інгібітори, що перешкоджають корозії металу. Деякі, проте, мають лужну основу (наприклад, гідроксид натрію).

До цієї товарної позиції не включаються засоби для чищення металів (товарна позиція 3402).

(2) Флюси та інші допоміжні препарати для паяння чи зварювання. Флюси використовуються для полегшення з’єднання металів у процесі паяння чи зварювання, забезпечуючи захист металевих з’єднувальних поверхонь і самого припою від окиснення. Вони мають властивість розчиняти оксид, що утворюються в ході операції. Хлорид цинку, хлорид амонію, тетраборат натрію, каніфоль і ланолін є продуктами, використовуваними переважно у цих препаратах.

Сюди також включаються суміші алюмінієвих гранул або алюмінієвої пудри з різними металевими оксидами (наприклад, оксидом заліза), використовувані як ефективний тепловиділяючий матеріал (алюмотермічний процес) у зварювальних операціях.

(3) Порошки та пасти для паяння чи зварювання, що складаються з металу та інших матеріалів. Ці препарати використовуються для підготовки металевих поверхонь під час сплавки один з одним. Їхнім основним компонентом є метал (зазвичай сплави з вмістом олова, свинцю, міді та ін.). Ці препарати включаються до цієї товарної позиції, лише якщо:

(a) вони містять інші компоненти поряд з металами. Ці компоненти є допоміжними препаратами, описаними вище в пункті 2; та

(b) вони розфасовані у вигляді порошків чи паст.

Препарати для паяння чи зварювання, що складаються лише з металевих порошків, змішаних або незмішаних разом, не включаються (група 71 або розділ ХV відповідно до їх компонентів).

(4) Матеріали, використовувані як осердя або покриття для зварювальних електродів чи прутків. Вони переважно призначені для видалення з розплавленими шлаками оксидів, що утворюються в ході зварювальних операцій. Вони зазвичай складаються з вогнетривкої суміші, що містить, наприклад, вапно і каолін.

Електроди з недорогоцінного металу чи карбідів металів, покриті або з вмістом сердечника з флюсу, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8311).

 

Пояснення до товарної позиції 3811:

 

3811

Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та інші готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, які використовують з тiєю самою метою, що і нафтопродукти:

 

- антидетонатори:

3811 11

- - на основi сполук свинцю:

3811 11 10 00

- - - на основi тетраетилсвинцю

3811 11 90 00

- - - iншi

3811 19 00 00

- - iншi

 

- присадки до мастил:

3811 21 00 00

- - із вмістом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв

3811 29 00 00

- - iншi

3811 90 00 00

- iншi

Препарати цієї товарної позиції являють собою присадки до нафтопродуктів чи інших рідких продуктів, які використовують з тією самою метою для надання цим продуктам бажаних властивостей, їх підсилення або для усунення або зменшення небажаних властивостей.

(A) Готові присадки до нафтопродуктів.

(1) Присадки до сирих нафт. Ця група включає антикорозійні препарати, що додаються до сирої нафти для захисту металевих конструкцій (зокрема, ректифікаційних колон). Активними складовими таких присадок переважно є речовини з вмістом аміногрупи, одержані, зокрема, на основі імідазоліну.

(2) Присадки до бензину (моторного бензину). До них відносяться:

 (a) антидетонатори, що підвищують стійкість різних видів пального до передчасного запалювання і таким чином запобігають детонації. Зазвичай їх основою є тетраетилсвинець чи тетраметилсвинець, а також містять, наприклад, 1,2-диброметан чи монохлорнафталін. До цієї товарної позиції не включаються шлами етилованої антидетонаційної суміші, яка одержана  із баків-сховищ етилованої антидетонаційної суміші та які складаються по суті із свинцю, сполук свинцю та оксиду заліза (товарна позиція 2620);

(b) антиоксиданти (інгібітори окиснення). Найважливі антиоксиданти основані на феноловмісних продуктах (наприклад, диметил-трет-бутилфенол) і таких похідних ароматичних амінів як алкіл-п-фенілендіаміни;

(c)  протиобліднювальні присадки. Продукти часто на основі спиртів (наприклад, пропан-2-ол (чи ізопропіловий спирт), що додаються до бензину для запобігання утворенню льоду в паливній системі;

(d) детергенти (мийні присадки). Суміші, які використовують для підтримки чистоти карбюратора, систем впуску та випуску циліндрів;

(e) інгібітори смолоутворення. Ці продукти призначені для запобігання утворенню смол у карбюраторі чи у вхідному каналі.

3. Присадки до мастил. До них відносяться:

(a) Регулятори густини на основі таких полімерів, як поліметакрилати, полібутени, поліалкілстироли;

(b) депресанти (присадки, що знижують температуру застигання та плинності), які запобігають агрегування кристалів за низьких температур. Їх основою є полімер етилену, вінілові ефіри чи акрилові ефіри;

(c) антиоксиданти, які зазвичай одержують на основі фенольних чи амінних сполук;

(d) протизадирні присадки на основі органічних дитіофосфатів цинку, сульфувальних масел, хлорованих вуглеводнів, ароматичних фосфатів і тіофосфатів;

(e) детергенти та дисперсанти, наприклад, на основі алкілфеноксидів, нафтенатів чи нафтових сульфонатів деяких металів, таких як алюміній, кальцій, цинк чи барій;

(f) антикорозійні препарати на основі органічних солей (сульфонатів) кальцію чи барію, а також на основі амінів чи алкілянтарних кислот;

(g) протиспінювачі, зазвичай на основі силіконів.

Мастильні матеріали, призначені для введення в невеликих кількостях у моторні мастила чи палива, наприклад, для зниження зносу циліндрів двигунів, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 2710 або 3403).

4. Присадки до інших нафтопродуктів. До цих присадок відносяться:

(a) депресанти (присадки, що знижують температуру застигання та текучості), аналогічні до використовуваних для мастил як зазначено вище в пункті 3 (b);

(b) антиоксиданти, аналогічні препаратам, які використовують для бензину;

(c) присадки, що підвищують цетанове число газойлів, наприклад, присадки на основі алкілнітратів та алкілнітритів;

(d) присадки з поверхнево-активною дією, що усувають чи запобігають утворення осадків (асфальтенів) в маслах під час їх зберігання;

(e) присадки для запобігання або зниження утворення небажаних відкладень (наприклад, золи, сажі) у камері згоряння печей і присадки для зниження корозії у процесі впливу летких продуктів (наприклад, SO2 або SO3) у теплопередавальних пристроях чи димових трубах;

(f) протиобліднювальні присадки, що додаються для запобігання утворення льоду в паливних системах.

(B) Готові присадки до інших рідин, використовуваних з тією самою метою, що і нафтопродукти.

Крім нафтопродуктів, з тією ж метою використовуються такі рідини:

(a) палива на основі спиртів (наприклад, газохол); та

(b) синтетичні мастила:

 1. на основі складних ефірів органічних кислот (адипатів (адипінатів), азелаїнатів, складних неопентилполіолових ефірів) або неорганічних кислот (триарилфосфатів);

(2) на основі поліефірів (поліоксиетилен (поліетилен гліколь) чи поліоксипропілен (поліпропиленгліколь);

 1. на основі силіконів.

Ці присадки насправді ті самі, що і використовувані для відповідних нафтопродуктів.

До цієї товарної позиції не включаються окремі елементи та сполуки визначеного хімічного складу (переважно група 28 або 29) або нафтові сульфонати не у вигляді препаратів.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(a) мастильні матеріали на основі дисульфіду молібдену (товарна позиція 3403);

(b) колоїдний графіт у суспензії в маслі або в іншому середовищі і напівколоїдний графіт (товарна позиція 3801).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3811 11 10

 

            Ця товарна категорія охоплює препарати, в яких лише тетраетилсвинець є антидетонаторним компонентом.

 

3811 11 90

Ця товарна категорія включає препарати, в яких тетраметилсвинець або етилметилсвинець або суміш тетраетилсвинцю і тетраметилсвинцю є одним або головним антидетонаторним компонентом.

 

Пояснення до товарної позиції 3812:

 

3812

Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси:

3812 10 00

- прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi:

3812 10 00 10

- - на основі N,N’-дитіодиморфоліну (sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M)

3812 10 00 90

- - інші

3812 20

- багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмас:

3812 20 10 00

- - реакційна сумiш, що складається з бензил-3-iзобутирилокси-1-iзопропiл-2,2-диметилпропiлфталату та бензил-3-iзобутирилокси-2,2,4-триметилпентилфталату

3812 20 90 00

- - iншi

3812 30

- антиоксиданти та iншi суміші стабiлiзаторів для каучуку або пластмаси:

 

- - антиоксиданти:

3812 30 21 00

- - - суміші олігомерів 1,2-дигідро-2,2,4-триметилхіноліну

3812 30 29 00

- - - iншi

3812 30 80 00

- - iншi

 

У цій товарній позиції терміни "сполука", "препарат" чи  "готовий склад" означають:

(i) суміші визначеного складу; та

(ii) реакційні суміші, що включають продукти, які відносяться до гомологічних рядів, таких як жирні кислоти чи жирні спирти товарної позиції 3823.

(A) Прискорювачі вулканізації каучуку готові.

До них відносяться продукти, що додають до каучуку до вулканізації, щоб поліпшити фізичні властивості вулканізовних виробів та зменшити час і температуру, необхідні для проведення процесу вулканізації. Іноді вони також служать і як пластифікатори. До цієї товарної позиції включаються лише такі продукти, що є сумішами.

Ці прискорювачі зазвичай основані на органічних продуктах (дифенілгуанідин, дитіокарбамати, тіурамсульфіди, гексаметилентетрамін, меркаптобензотиазол і т.д.), часто змішаних з неорганічними активувальними речовинами (оксид цинку, оксид магнію, оксид свинцю і т.д.).

(B) Багатоскладові пластифікатори для каучуку чи пластмас, в іншому місці не зазначені або зовсім не включені.

До них відносяться багатоскладові пластифікатори, що використовуються для забезпечення бажаного ступеня гнучкості пластмас або для збільшення пластичності гумових сумішей. Прикладами цього типу продуктів можуть служити суміші з двох або кількох складних фталоефірів, а також змішані діалкілфталати, одержані зі змішаних жирних спиртів товарної позиції 3823. Пластифікатори широко використовуються з полівінілхлоридом і складними ефірами целюлози.

До цієї товарної позиції не включаються продукти, що використовуються як пластифікатори, і іноді їх так і називають, але які можуть бути з великою підставою віднесені до інших товарних позицій  (див. нижче винятки).

(C) Антиоксиданти та інші багатоскладові стабілізатори для каучуку або пластмас.

До них відносяться антиоксиданти для каучуку чи пластмас (використовувані, наприклад, у виробництві гуми для запобігання затвердіння чи старіння), такі як змішані алкіловані дифеніламіни та готові суміші на основі N-нафтіланіліну.

Сюди також включаються інші стабілізатори для каучуку чи пластмаси. Прикладами цього типу продуктів можуть служити суміші з двох або кількох стабілізаторів, а також реакційноздатні суміші, такі як змішані оловоорганічні сполуки, одержані зі змішаних жирних спиртів товарної позиції 3823. Основне призначення багатоскладових стабілізаторів для пластмас полягає в уповільненні дегідрохлорування деяких полімерів, таких як полівінілхлорид. Вони можуть бути також використані як термостабілізатори поліамідів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) нафтопродукти, нафтові гелі, тверді парафіни та асфальти групи 27;

(b) окремі сполуки визначеного хімічного складу групи 28 або 29, наприклад, діоктилфталат;

(c) антиоксиданти, які виготовляють як присадки до нафтопродуктів або інших рідин, використовуваним у тих самих цілях, що і нафтопродукти (товарна позиція 3811);

(d) пептизатори для переробки каучуків, хоча вони і відомі як хімічні пластифікатори (зазвичай товарна позиція 3824);

(e) полімери групи 39.

 

Пояснення до товарної позиції 3813:

 

3813 00 00 00 

Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готові вогнегасні гранати та бомби

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Суміші для вогнегасників. До них відносяться суміші на основі бікарбонатів, іноді з вмістом, наприклад, дубильних екстрактів з кори квіляйї (мильного дерева чилійського), екстракту лакриці чи поверхнево-активних речовин, які сприяють утворенню пінного покриття. Ці суміші можуть бути рідкими чи сухими.

(B) Заряди для вогнегасників, що являють собою легкі за масою контейнери (зі скла, тонкого листового металу і т.д.), призначені для їх поміщення усередину вогнегасників, які містять:

(1) суміші типу описаних у пункті (А); або

(2) два або кілька незмішаних продукти (наприклад, розчин сульфату алюмінію і розчин гідрокарбонату натрію), розділених перегородкою і призначених для вступу в контакт у момент використання вогнегасника; або

(3) один незмішаний продукт (наприклад, тетрахлорид вуглецю, метилбромід чи сірчану кислоту).

(C) Готові вогнегасні гранати, що являють собою контейнери, заповнені вогнегасними продуктами (змішаними чи незмішаними) і використовувані безпосередньо без спеціальних вогнегасних пристроїв. Для цього скляні чи глиняні контейнери закидають у центр пожежі, де вони розбиваються і звільняють вміст снарядів, а скляні посудини, в яких має розбитися лише кінець (шийка), спрацьовують, наприклад, під час здавлювання його пальцями.

Вогнегасники, портативні чи непортативні, заряджені чи незаряджені, які спрацьовують під дією штифта (ударника) під час їхнього перекидання чи ударі по спусковому пристрою і т.д., включаються до товарної позиції 8424.

До цієї товарної позиції не включаються також незмішані хімічні продукти з вогнегасними властивостями, якщо вони упаковані інакше, ніж описано вище в пунктах (B) (2), (B) (3) і (С) (зазвичай група 28 або 29).

 

Пояснення до товарної позиції 3814:

 

3814 00

Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в інших товарних позиціях не зазначені; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв:

3814 00 10 00

- на основi бутилацетату

3814 00 90

- інші:

 

- - на основі ацетону, ксилолу, толуолу, етилцелозольву, сольвентів, уайт-спіриту, етанолу:

3814 00 90 11

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3814 00 90 19

- - - інші

3814 00 90 90

- - інші

До цієї товарної позиції включаються органічні розчинники та розріджувачі (з вмістом або без вмісту 70 мас. % чи більше нафтових фракцій) за умови, що вони не є окремими сполуками визначеного хімічного складу і в іншому місці не зазначені. Вони являють собою більш-менш леткі рідини, що використовуються, серед іншого, у виробництві лаків і фарб або як суміші, що видаляють жир, для частин машин і т.д.

Приклади продуктів, що включаються до цієї товарної позиції:

(1) Суміші ацетону, метилацетату та метанолу і суміші етилацетату, бутилового спирту та толуолу.

(2) Суміші, що видаляють жир, для частин машин і т.д., які складаються із суміші таких речовин:

(i) уайт-спіриту з трихлоретиленом; або

(ii) петролейного ефіру з хлорованими продуктами і ксилолом.

До цієї товарної позиції включаються також суміші для видалення фарб чи лаків, що складаються з вищезазначених сумішей з добавками невеликої кількості парафіну (щоб зменшити випаровування розчинника), емульгаторів, гелеутворювачів і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) окремі розчинники чи розріджувачі визначеного хімічного складу (зазвичай група 29) і складні продукти, використовувані як розчинники або розріджувачі, але включаються до більш конкретної товарної позиції УКТЗЕД, наприклад, сольвент-нафта (товарна позиція 2707), уайт-спірит (товарна позиція 2710), живичний, з деревини (осмолу) чи сульфатний скипидар (товарна позиція 3805); олії, одержані з деревного дьогтю (товарна позиція 3807), неорганічні складні розчинники (зазвичай товарна позиція 3824);

(b) розчинники для видалення лаків для нігтів, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3304).

 

Пояснення до товарної позиції 3815:

 

3815

Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в інших товарних позиціях не зазначені:

 

- каталiзатори на носiях:

3815 11 00

- - які містять як активний компонент нiкель або його сполуки:

3815 11 00 10

- - - вторинного риформінгу метану

3815 11 00 91

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3815 11 00 98

- - - інші

3815 12 00 00

- - які містять як активний компонент дорогоцiнні метали або їх сполуки

3815 19

- - iншi:

3815 19 10 00

- - - каталiзатор у вигляді гранул, у яких 90 мас.% або бiльше мають розмiри частинок не бiльш як 10 мкм, що складаються із сумiшей оксидiв на магнієво-силiкатнiй основi, які мають у своєму складі за масою:

- 20 % або бiльше, але не бiльш як 35 % мiдi; та

- 2 % або бiльше, але не бiльш як 3 % вiсмуту, з відносною питомою густиною 0,2 або бiльше, але не бiльш як 1

3815 19 90

- - - iншi:

3815 19 90 10

- - - - каталізатори низькотемпературної конверсії СО, цинкові поглиначі сірчаних сполук, каталізатори синтезу аміаку

3815 19 90 90

- - - - інші

3815 90

- iншi:

3815 90 10 00

- - каталiзатор, який складається з етилтрифенiлфосфонію ацетату у виглядi розчину в метанолi

3815 90 90

- - інші:

3815 90 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3815 90 90 90

- - - інші

До цієї товарної позиції входять суміші, що ініціюють або прискорюють перебіг деяких хімічних процесів. Продукти, що сповільнюють перебіг процесів, не включаються до цієї товарної позиції.

Ці суміші можна поділити на дві групи.

(a) Суміші першої групи складаються переважно з одного або кількох активних компонентів, нанесених на носія-підкладку (відомі як каталізатори на носіях), чи суміші на основі активних компонентів. У більшості випадків ці активні компоненти являють собою деякі метали, оксиди металів або інші сполуки металів або їх суміші. Найчастіше з цією метою використовують кобальт, нікель, паладій, платину, молібден, хром, мідь, цинк або їхні сполуки. Носій іноді активується і зазвичай складається з оксиду алюмінію, вуглецю, силікагелю, плавленого кварцу чи керамічного матеріалу. Прикладами каталізаторів на носіях є каталізатори Циглера чи каталізатори Циглера-Ната.

(b) Суміші другої групи являють собою суміші на основі різних сполук, природа і склад яких змінюються залежно від хімічних реакцій, які вони повинні каталізувати. До них відносяться:

(i) "каталізатори вільно-радикальних реакцій" (наприклад, органічні розчини органічних пероксидів або азосполук, відновно-окисні суміші);

(ii) "каталізатори, що діють за іонним механізмом" (наприклад, алкіллітій);

(iii) "каталізатори реакцій поліконденсації" (наприклад, суміші ацетату кальцію і триоксиду сурми).

Суміші другої групи зазвичай використовують у виробництві полімерів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) відпрацьовані каталізатори, використовувані для добування недорогоцінних металів або для виробництва хімічних сполук недорогоцінних металів (товарна позиція 2620), і відпрацьовані каталізатори, використовувані переважно для добування дорогоцінного металу (товарна позиція 7112);

(b) окремі сполуки визначеного хімічного складу (група 28 або 29);

(c) каталізатори, що складаються лише з металів або металічних сплавів у формі тонкомеленого порошку, тонкої металевої сітки, крученого дроту і т.д. (розділ ХІV або ХV);

(d) прискорювачі вулканізації каучуку готові, які використовують у процесі вулканізації каучуків (товарна позиція 3812).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3815 11 00 - 3815 19 90

 

Це каталізатори широко використовуваного типу, які наносяться на носій зазвичай шляхом просочення, співосадження або змішування. Вони, як зазвичай, складаються з однієї або декількох активних речовин, відкладених на носій, або з сумішей на основі активних речовин. Активними речовинами є зазвичай дуже тонко розмелені метали, оксиди металів або інші сполуки металів. Найпоширеніше використання мають метали, які входять у групу VІІІ періодичної таблиці (особливо кобальт, нікель, паладій і платина), а також молібден, хром, мідь і цинк. Носій зазвичай складається з глинозему, силікагелю, трепелу, активованого або неактивованого, керамічних матеріалів тощо.

Вони використовуються в технологічних процесах виробництва органічних і неорганічних сполук і в нафтопереробних процесах (таких як синтез аміаку, гідрування жирів та олефінів).

Ця товарна категорія каталізаторів також включає наведені нижче продукти:

 

1. Певні препарати на основі сполук металів перехідного ряду, призначенням яких є сприяння окислюванню і, відповідно, усунення залишків вугілля в процесі згоряння у вигляді діоксиду вуглецю (наприклад, у котлах і топках).

 

2. "Каталізатори продуктів згоряння", призначені для введення у вихлопні системи транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння з метою зменшення забруднення навколишнього середовища вихлопними газами за рахунок перетворення оксиду вуглецю в діоксид вуглецю, а також перетворення інших токсичних продуктів (наприклад, гетероциклічних сполук), що утворяться від згоряння бензину.

 

3815 90 10 і 3815 90 90

Ці категорії охоплюють суміші на основі сполук, природа й пропорції яких змінюються в залежності від тих хімічних реакцій, які каталізують. Найчастіше вони використовуються у виробництві пластмас, часто під назвою ініціаторів, агентів передачі ланцюга, агентів, що обривають ланцюг, або  телогенів (теломерізаційних агентів), а також агентів утворення поперечних зв'язків.

Вони включають таке:

1. "Радикальні" каталізатори

Це препарати на основі органічних сполук, які повільно розкладаються в ході реакції з утворенням частинок, що взаємодіють з вихідними мономерами сприяючи встановленню зв'язку з  утворенням нових вільних радикалів, здатних багаторазово повторювати процес, який сприяє  розростанню ланцюга.

До них належать:

(a) препарати на основі органічних пероксидів типу R-O-O-R' (органічні розчини пероксидів, такі як ацетил і дибензоїлпероксиди). У ході реакції утворюються радикали RО і R'О, які діють як активатори;

(b) препарати на основі азосполук (таких як азобісізобутиронітрил), які розкладаються в ході реакції, виділяючи азот і утворюючи вільні радикали;

(c) окислювально-відновлювальні препарати (наприклад, суміш пероксиду калію з додецилмеркаптаном), в яких утворення активуючих радикалів відбувається завдяки окислювально-відновлювальній реакції;

 

            2. Іонні каталізатори

Це зазвичай розчини органічних сполук, які утворюють іони, що здатні приєднуватися до подвійних зв'язків і створювати активні центри в кінцевому продукті;

Вони включають:

(a) каталізатори типу Циглера для виробництва поліолефінів (тобто суміші титану з триетилалюмінієм);

(b) каталізатори типу Циглера-Натта (стереоспецифічні каталізатори, орієнтовні каталізатори), такі як суміш трихлориду титану з триалкілалюмінієм, для приготування ізотактичних поліпропіленів і сополімерів етиленолефінового блоку;

(c) каталізатори для приготування поліуретанів (наприклад, суміш триетилендіаміну зі сполуками олова);

(d) каталізатори для приготування амінопластмас (наприклад, розчин фосфорної кислоти в органічному розчиннику);

3. Каталізатори для реакцій поліконденсації.

Це препарати на основі різних сполук (наприклад, суміші ацетату кальцію, триоксиду сурми, алкоголятів титану тощо).

 

Пояснення до товарної позиції 3816:

 

3816 00 00 00

Вогнетривкi цементи, розчини будівельні, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукції товарної позицiї 3801

До цієї товарної позиції включаються суміші (наприклад, для футерування печей), основою яких є такі вогнетривкі матеріали як шамот чи динас, подрібнений або розмелений корунд, порошкоподібний кварцит, крейда, кальцинований доломіт з доданням зв’язувальної речовини (наприклад, силікату натрію, фторсилікатів магнію або цинку). Багато продуктів даної товарної позиції також містять невогнетривкі сполучники, такі як гідравлічні зв’язувальні речовини.

До цієї товарної позиції включаються також вогнетривкі суміші на основі діоксиду кремнію, застосовувані для виготовлення стоматологічних або ювелірних форм для лиття методом виплавлення воскових моделей.

До цієї товарної позиції, крім того, включаються вогнетривкі бетони, що складаються із сумішей термостійких гідравлічних цементів (наприклад, глиноземних цементів) і вогнетривких заповнювачів, які використовують для будівництва фундаментів технологічних і коксових печей і т.д. або для ремонту футерівки печей; а також такі склади та суміші:

(a) суміші, відомі як "вогнетривкі пластики", що являють собою продукти, які продають у вигляді так званої бетонної суміші, що часто складається з вогнетривких заповнювачів, глини і невеликої кількості добавок;

(b) трамбувальні суміші, крім доломітових набивних сумішей, аналогічні за складом до продуктів, вищезгаданих у пункті (A), і які утворюють щільне покриття або заповнення після ущільнення ручними трамбуваннями;

(c) суміші для набризкування, що складаються з вогнетривких заповнювачів і гідравлічних в’язких матеріалів чи інших сполучників, застосовувані для футерування печей, іноді навіть в умовах неостиглих печей за допомогою спеціального набризкувального пристрою, що викидає суміш крізь сопло під напором стиснутого повітря.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) доломітові набивні суміші (товарна позиція 2518)

(b) пасти вуглецевовмісні товарної позиції 3801.

 

Пояснення до товарної позиції 3817:

 

3817 00

Алкiлбензоли змішані та алкiлнафталiни змішані, крiм продуктів товарної позицiї 2707 або 2902:

3817 00 50 00

- алкiлбензол лiнiйний

3817 00 80 00

- інші

До цієї товарної позиції включаються змішані алкілбензоли та змішані алкілнафталіни, одержані алкілуванням бензолу і нафталіну. Вони мають досить довгі бічні ланцюги та відрізняються від продуктів, згаданих у другій частині тексту товарної позиції 2707. Змішані алкілбензоли використовують, серед іншого (inter alia), як розчинники та у виробництві поверхнево-активних речовин, мастильних матеріалів та ізоляційних масел. Змішані алкілнафталіни у сумішах використовують переважно для виробництва алкілнафталінсульфокислот та їхніх солей.

До цієї товарної позиції не включаються суміші ізомерів товарної позиції 2902.

 

Пояснення до товарної позиції 3818:

 

3818 00

Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у вигляді дискiв, пластин тощо; хiмiчнi сполуки легованi, призначенi для використання в електронiцi:

3818 00 10 00

- кремнiй легований

3818 00 90 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Хімічні елементи групи 28 (наприклад, кремній чи селен), леговані, наприклад, бором або фосфором, зазвичай в пропорції порядку однієї мільйонної частки, за умови, що вони мають форму дисків, пластин тощо. Виготовлені у формах, що відрізняються від описаних, або у формі циліндрів чи стрижнів, вони включаються до групи 28.

(2) Хімічні сполуки, такі як селенід кадмію і сульфід кадмію, арсенід індію і т.д., що містять деякі добавки (наприклад, германій, йод) зазвичай в кількості не більше декількох відсотків, призначені для використання в електроніці, незалежно від того, чи виконані вони у формі циліндрів, стрижнів і т.д. чи розрізані на диски, пластини тощо.

До цієї товарної позиції включаються такі кристали, шліфовані чи нешліфовані, покриті чи не покриті однорідним епітаксійним шаром.

Кристали, оброблені більш інтенсивно (наприклад, селективною дифузією), включаються до товарної позиції 8541 як напівпровідникові пристрої.

 

Пояснення до товарної позиції 3819:

 

3819 00 00

Гальмівні рiдини гiдравлiчні та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одержаних із бiтумiнозних мiнералiв, або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

3819 00 00 10

- що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3819 00 00 90

- інші

 

До цієї товарної позиції включаються гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, наприклад, рідини із сумішей рицинової олії, 2-етоксиетанолу чи етилендирицинолеату і бутилового спирту, або рідини з 4-гідрокси-4-метилпентан-2-ону (діацетоновий спирт), діетилфталату і пропан-1,2-діолу, а також сумішей гліколів.

До цієї товарної позиції також включаються готові гідравлічні рідини на основі полігліколів, силіконів або інших полімерів групи 39.

Аналогічні рідини з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід, не включаються (товарна позиція 2710).

 

Пояснення до товарної позиції 3820:

 

3820 00 00

Антифризні препарати та готові рiдкi протиобліднювальні сумiшi:

3820 00 00 10

- що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3820 00 00 90

- інші

 

До цієї товарної позиції включаються антифризи та готові рідкі протиобліднювальні суміші (наприклад, суміші на основі похідних гліколю).

Деякі антифризи також застосовують як холодоагенти чи теплообмінні агенти.

До неї, проте, не включаються присадки до нафтопродуктів або інших рідин, які використовують у тих самих цілях, що і нафтопродукти (товарна позиція 3811).

 

Пояснення до товарної позиції 3821:

 

3821 00 00

Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин:

3821 00 00 10

- середовища культуральні, готові для вирощування мікроорганізмів

3821 00 00 90

- інші

До цієї товарної позиції включаються різні суміші, в яких можуть живитися і розмножуватися бактерії, грибки, мікроби, віруси та інші мікроорганізми і клітини рослин, тварин або людини, використовувані в медичній промисловості (наприклад, для одержання антибіотиків), а також для наукових чи промислових цілей (наприклад, у виробництві оцту, молочної кислоти, бутилового спирту).

Їх зазвичай виготовляють з м’ясних екстрактів, свіжої крові чи сироватки крові, яєць, картоплі, альгінатів, агар-агару, пептонів, желатину і т.д. і часто містять додаткові інгредієнти, такі як глюкоза, гліцерин, хлорид натрію, цитрат натрію чи барвники. До них можуть бути додані кислоти, травні ферменти чи луги, щоб створити необхідний ступінь кислотності чи лужності середовища, і т.д.

Є також інші середовища, наприклад, суміші хлориду натрію, хлориду кальцію, сульфату магнію, воденьсульфату калію (гідросульфату калію), аспартату калію і лактату амонію в дистильованій воді.

Деякі культуральні середовища для вірусів складаються з живих зародків.

Вони зазвичай знаходяться в рідкому стані (бульйони), у вигляді паст, порошків, але можуть бути також у формі таблеток чи гранул, стерилізовані і постачаються в герметичних скляних пляшках, тубах, ампулах чи банках.

До цієї товарної позиції не включаються продукти, не приготовлені у вигляді культуральних середовищ, а саме:

(a) агар-агар (товарна позиція 1302);

(b) альбумін, виділений з крові, або яєчний альбумін (товарна позиція 3502);

(c) желатин (товарна позиція 3503);

(d) пептони (товарна позиція 3504);

(e) альгінати (товарна позиція 3913).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Ця товарна позиція не включає яйця запліднені або незапліднені, які хоч і мають підтвердження на відсутність патогенів, проте не були підготовлені для вирощування мікроорганізмів (товарна позиція 0407 або 0408).

 

Пояснення до товарної позиції 3822:

 

3822 00 00 00

Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на підкладці i приготовленi (готові) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на підкладці або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали

До цієї товарної позиції включаються діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці, готові діагностичні або лабораторні реагенти, крім діагностичних реагентів товарної позиції 3002, або діагностичних реагентів, призначених для введення пацієнтам, та реагентів для визначення групи крові (товарна позиція 3006). До цієї товарної позиції також включаються  сертифіковані еталонні матеріали. Діагностичні реагенти використовуються для оцінки фізичних, біологічних або біохімічних процесів та стану організму людини або тварин; їх дія базується на вимірюванні або спостереженні змін, які проходять у біологічних або хімічних субстанціях, що містяться у даному реагенті. Готові діагностичні реагенти даної товарної позиції можуть бути  схожими з реагентами, що призначені для введення пацієнтам (товарна підпозиція 3006 30) за тим виключенням, що вони застосовуються скоріше для використання in vitro ніж для in vivo. Готові лабораторні реагенти включають не тільки діагностичні реагенти, але також і інші аналітичні реагенти, які використовуються для інших цілей, ніж виявлення або діагностика. Готові діагностичні або лабораторні реагенти можуть бути  використані в медичних, ветеринарних, наукових або виробничих лабораторіях, у лікарнях, в промисловості, в полі або, в деяких випадках, у домашніх умовах.

Реагенти даної товарної позиції на підкладці або у вигляді препаратів включають більше одного компоненту. Наприклад, вони можуть складатись із суміші двох або більше реагентів, або окремих реагентів, розчинених у розчинниках, крім води. Вони можуть бути у вигляді паперу, пластмас, або інших матеріалів (використовуваних як підкладка або носій), просочених або вкритих одним  або більше  діагностичним або лабораторним реагентом, наприклад як лакмусовий папір, папір для визначення рН або полярності,  пластинки, попередньо вкриті реагентами для імуноаналізу.  Реагенти даної товарної позиції можуть поставлятись у вигляді наборів, які складаються із кількох компонентів, навіть якщо один або більше компонентів представляють собою окремі сполуки визначеного хімічного складу групи 28 або 29, синтетичні барвники, товарної позиції 3204 чи будь-яка інша речовина, яка  якби була представлена окремо, відносилась би до відповідної товарної позиції. Прикладами таких наборів можуть служити набори для визначення глюкози у крові , кетонів в сечі  тощо, а також набори на основі ферментів. Однак діагностичні набори, що мають характер товарів товарної позиції 3002 або 3006 (наприклад, які базовані на моноклональних або поліклональних антитілах) до даної  товарної позиції не відносяться.

Реагенти даної товарної позиції повинні однозначно ідентифікуватись тільки як  діагностичні або лабораторні реагенти. Має бути чітко зазначений їх склад, маркування, інструкції з використання in vitro або при лабораторному використанні, інформація про те як має бути представлений специфічний діагностичний тест або щодо його фізичної форми (наприклад, представлений на підкладці або на носії).

За виключенням товарів групи 28 або 29 при класифікації сертифікованих еталонних матеріалів товарна позиція 3822 має перевагу перед будь-якою іншою позицією УКТЗЕД.

Сертифіковані  еталонні матеріали даної товарної позиції - це еталонні матеріали, приготовлені для калібровки приладу,  оцінки методу вимірювання або визначення невідомих величин. Ці еталонні матеріали можуть складатись із:

(а) матеріалів підкладки, які містять додані для аналізу речовини в точно визначеній концентрації;

(b) незмішаних матеріалів, деякі компоненти яких мають точно визначену концентрацію (наприклад, білку  або жиру у молочному порошку);

(c) природних або синтетичних матеріалів, деякі властивості яких точно визначені (наприклад, границя міцності  при  розтягуванні, питома густина);

Ці еталонні матеріали мають супроводжуватись сертифікатом, в якому вказані атестовані значення тих чи інших характеристик зразка, методи, що використовувались з метою атестації, похибка кожного атестованого значення; також назва органу сертифікації.

До цієї товарної позиції не включаються наступні реагенти, розфасовані або не розфасовані у форми для використання як діагностичні або лабораторні реагенти:

(a) товари товарних позицій 2843 – 2846 та 2852  (дивись Примітку 1 до розділу VI);

(b) товари, зазначені в Примітці 1 до групи 28 або в Примітці 1 до групи 29;

(c) барвники товарної позиції 3204, включаючи продукти, які згадані в Примітці 3 до групи  32;

(d) середовища культуральні для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин): (товарна позиція 3821)

 

Пояснення до товарної позиції 3823:

 

3823

Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти:

 

- промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування:

3823 11 00 00

- - стеаринова кислота

3823 12 00 00

- - олеїнова кислота

3823 13 00 00

- - жирні кислоти талової олії

3823 19

- - iншi:

3823 19 10 00

- - - дистильованi жирнi кислоти

3823 19 30 00

- - - жирнокислотний дистилят

3823 19 90 00

- - - iншi

3823 70 00 00

- промисловi жирнi спирти

(А) Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування

Промислові монокарбонові жирні кислоти зазвичай одержують омиленням або гідролізом природних жирів і олій. Розділення твердих (насичених) і рідких (ненасичених) жирних кислот зазвичай здійснюють їх кристалізацією в присутності розчинника або без розчинника. Рідка фракція (для якої використовують торговельну назву "олеїнова кислота" чи "олеїн") складається з олеїнової кислоти та інших ненасичених жирних кислот (наприклад, лінолевої і ліноленової кислот) з домішкою незначної кількості насичених жирних кислот. Тверда фракція (для якої використовують торговельну назву "стеаринова кислота" чи "стеарин") складається переважно з пальмітинової і стеаринової кислот з домішкою незначної кількості ненасичених жирних кислот.

До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

(1) Продукт із комерційною назвою "стеаринова кислота" ("стеарин") – біла тверда речовина з властивим запахом. Матеріал має відносну твердість і досить крихкий, зазвичай надходить у вигляді кульок, пластівців (платівок, лусочок) чи порошку. Крім того, під час транспортування в гарячому вигляді в ізотермічних резервуарах ця речовина може надходити в рідкому вигляді.

(2) Продукт із комерційною назвою "олеїнова кислота" ("олеїн") – безбарвна або коричнева масляниста рідина з властивим запахом.

(3) Жирні талові кислоти – продукт, що являє собою переважно олеїнову та лінолеву кислоти. Їх одержують дистиляцією сирої талової олії. Це продукт з вмістом понад 90 мас. % (у перерахунку на суху речовину) жирних кислот.

(4) Перегнані жирні кислоти, що одержують після гідролітичного розщеплення різних жирів і олій (наприклад, кокосової олії, пальмової олії, тваринного жиру) і наступного очищення (дистиляції).

(5) Жирнокислотний дистилят, який одержують з жирів і олій за допомогою перегонки у вакуумі в присутності пари, використовуваної як однієї зі стадій технології рафінування. Для жирнокислотного дистиляту властивим є високий вміст вільних жирних кислот.

(6) Жирні кислоти, одержувані каталітичним окисненням синтетичних високомолекулярних вуглеводнів.

(7) Кислотні олії після рафінування з відносно високим вмістом вільних жирних кислот, одержувані розкладанням соапстоку (продукту, що утвориться в процесі рафінування сирих олій) мінеральними кислотами.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) олеїнова кислота з чистотою 85 % або більше (у перерахунку на суху речовину) (товарна позиція 2916);

(b) інші жирні кислоти з чистотою 90 % або більш (у перерахунку на суху речовину) (зазвичай товарні позиції 2915, 2916 або 2918).

(B) Промислові жирні спирти

Жирні спирти, що включаються до цієї товарної позиції, являють собою суміші ациклічних спиртів, одержувані каталітичним відновленням сумішей жирних кислот цієї товарної позиції (див. вище пункт А), або їхніх складних ефірів, омиленням спермацетового жиру, каталітичною реакцією між олефінами, моноксидом вуглецю і воднем ("оксо-процес"), гідратацією олефінів, окисненням вуглеводнів або іншими методами.

Жирні спирти – зазвичай рідкі продукти, проте деякі з них є твердими.

Основними жирними спиртами цієї товарної позиції є:

(1) Лауриловий спирт, що являє собою суміш насичених жирних спиртів, одержувану у процесі каталітичного відновлення жирних кислот з кокосової олії. За нормальних температур – це рідка речовина, але в умовах холодної погоди стає напівтвердою.

(2) Цетиловий спирт, що насправді являє собою суміш цетилового і стеарилового спиртів з високою перевагою першого, одержувану зі спермацетової олії чи жиру. За кімнатної температури це кристалічна тверда речовина.

(3) Стеариловий спирт, що насправді являє собою суміш стеарилового і цетилового спиртів, одержувану у процесі відновлення стеарину чи олій з високим вмістом стеаринової кислоти, або зі спермацетового жиру гідрогенізацією і гідролізом з наступною дистиляцією. За кімнатної температури це біла кристалічна речовина.

(4) Олеїловий спирт, який одержують відновленням олеїну чи зі спиртів, виділюваних зі спермацетового жиру під тиском. За кімнатної температури це рідка речовина.

(5) Суміші первинних аліфатичних спиртів, зазвичай із вмістом спиртів, у молекулах яких є від шести до тринадцяти атомів вуглецю. Це рідкі продукти, зазвичай одержувані під час використання "оксо-процесу".

Згадані в пунктах 1 – 4 жирні спирти застосовують переважно для одержання їх сульфованих похідних, солі яких з лужними металами являють собою органічні поверхнево-активні речовини товарної позиції 3402. Жирні спирти, описані в пункті 5, застосовують переважно у виробництві пластифікаторів для полівінілхлориду.

До цієї товарної позиції також включаються промислові жирні спирти воскоподібного характеру.

До цієї товарної позиції не включаються жирні спирти визначеного хімічного складу з чистотою 90 мас. % або більше (у перерахунку на суху речовину) (зазвичай товарна позиція 2905).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3823 11 00

 

            Для цілей цієї товарної категорії стеаринова кислота означає суміші жирних кислот, які є твердими за нормальної температури і мають чистий вміст стеаринової кислоти 30 мас. % або більше, але  менше 90 мас. % у перерахунку на масу сухого продукту.

 

            Продукти цього типу, що мають вміст стеаринової кислоти 90 мас. % або більше, включаються до товарної категорії 2915 70 50.

 

3823 12 00

 

            Для цілей цієї товарної категорії олеїнова кислота означає суміші жирних кислот, які є рідкими за нормальної температури і мають чистий вміст олеїнової кислоти 70 % або більше, але менше 85 % у перерахунку на масу сухого продукту.

 

            Продукти, що мають чистий вміст олеїнової кислоти 85 мас. % або більше входять в категорію 2916 15 00.

 

3823 13 00

 

            Дивись  Пояснення до товарної позиції 3823, частина (A), другий абзац, (3). Продукти цього типу, які містять за масою менше 90 % жирних кислот, входять в підпозицію 3803 00.

 

3823 70 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3823, частина (B) .

Ця товарна категорія охоплює лише промислові жирні спирти (суміші ациклічних спиртів), в яких жоден зі спиртових компонентів не складає 90 мас. % або більше у перерахунку на масу сухого продукту.

Продукти цього типу, в яких один з компонентів жирних спиртів складає 90 мас. % або більше, зазвичай входять в позицію 2905.

 

Пояснення до товарної позиції 3824:

 

3824

Готовi сполучнi сумiшi, які використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукція та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені:

3824 10 00

- готовi сполучні сумiшi, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів:

3824 10 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3824 10 00 90

- - інші

3824 30 00 00

- карбiди металiв неагломерованi, змiшанi мiж собою або з iншими металевими сполучними речовинами

3824 40 00 00

- добавки готовi для цементiв, будівельних розчинiв або бетонiв

3824 50

- невогнетривкi будівельні розчини та бетони:

3824 50 10 00

- - бетон, готовий до заливки

3824 50 90 00

- - iнший

3824 60

- сорбiтол, крiм сорбiтолу товарної пiдпозицiї 2905 44:

 

- - у водному розчинi:

3824 60 11 00

- - - із вмістом 2 мас.% або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу

3824 60 19 00

- - - iнший

 

- - iнший:

3824 60 91 00

- - - із вмістом 2 мас.% або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу

3824 60 99 00

- - - iнший

 

- сумiшi з вмістом галогенованих

похiдних метану, етану або пропану:

3824 71 00 00

- - з вмістом хлорфторвуглеводнiв (СFCs), з вмістом або без вмісту гідрохлорфтор-вуглеводнів (HCFCs), перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs)

3824 72 00 00

- - з вмістом бромхлордифтормета-ну, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанів

3824 73 00 00

- - з вмістом гідробромфторвугле-воднів (HBFCs)

3824 74 00 00

- - з вмістом гідрохлорфторвугле-воднів (HCFCs), з вмістом або без вмісту перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs)

3824 75 00 00

- - з вмістом тетрахлориду вуглецю

3824 76 00 00

- - з вмістом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)

3824 77 00 00

- - з вмістом бромметану (метил броміду) або бромхлорметану

3824 78 00 00

- - з вмістом перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфтор-вуглеводнів (CFCs) або гідрохлорфтор-вуглеводнів (HCFCs)

3824 79 00 00

- - iншi

 

- суміші та препарати з вмістом оксирану (етиленоксиду), полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs), поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PСTs), або три(2,3-дибромпропіл)фосфату:

3824 81 00 00

- - із вмістом оксирану (етиленоксиду)

3824 82 00 00

- - із вмістом поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PCTs) або полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs)

3824 83 00 00

- - із вмістом три(2,3-дибромпропіл)фосфату

3824 90

- iншi:

3824 90 10 00

- - сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних із бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi

3824 90 15 00

- - іоніти

3824 90 20 00

- - газопоглиначi для вакуумних приладiв

3824 90 25 00

- - пiролiгнiти (наприклад, кальцiю); тартрат кальцiю неочищений; цитрат кальцiю неочищений

3824 90 30 00

- - нафтенові кислоти, їх водонерозчинні солі, та їх складні ефіри

3824 90 35 00

- - антикорозiйнi препарати з вмістом амiнiв як активних складових

3824 90 40 00

- - розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогічної продукції

 

- - iншi:

3824 90 45 00

- - - суміші, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогічні продукти

3824 90 50

- - - препарати для гальванізації:

3824 90 50 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

3824 90 50 90

- - - - інші

3824 90 55 00

- - - сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот глiцерину (емульгатори для жирiв)

3824 90 58 00

- - - пластирі нікотинові (трансдермальні системи), призначені для того, щоб допомогти курцям кинути палити

 

- - - продукти та препарати, які використовують у фармакологiї або хiрургiї:

3824 90 61 00

- - - - промiжнi продукти виробництва антибіотикiв, одержанi в результаті ферментацiї Streptomyces tenebrarius, висушенi або невисушенi,що застосовуються в процесi виробництва лікарських засобів для людей (товарна позицiя 3004)

3824 90 62 00

- - - - промiжнi продукти виробництва солей моненсину

3824 90 64 00

- - - - iншi

3824 90 65 00

- - - допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм зазначених у товарній категорії 3824 10 00)

3824 90 70 00

- - - препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подібні захиснi суміші, які використовуються у будiвництвi

 

- - - iншi:

3824 90 75 00

- - - - пластини з нiобату лiтiю без легувальних добавок

3824 90 80 00

- - - - сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не більш як 550

3824 90 85 00

- - - - 3-(1-етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у вигляді розчину в толуолі

3824 90 87 00

- - - - суміші, що складаються головним чином з (5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксофосфінан-5-ил) метил метилметилфосфонату і біс[(5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксофосфінан-5-ил) метил] метилфосфонату, та суміші, що складаються головним чином з диметил-метилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору

3824 90 97

- - - - інші:

3824 90 97 10

- - - - - паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене

3824 90 97 90

- - - - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

(А) Суміші зв’язувальні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів

До цієї товарної позиції включаються зв’язувальні речовини для ливарних стрижнів на основі природних смолистих продуктів (наприклад, каніфолі), лляної олії, рослинних клейових речовин, декстрину, меляси, полімерів групи 39 і т.д.

Ці речовини призначені для зчеплення ливарного піску з метою одержання щільної маси, придатної для виготовлення ливарних форм або стрижнів, і полегшення видалення піску після відливання деталей.

Проте декстрини та інші модифіковані крохмалі і клеї, основою яких є крохмалі, декстрини або інші модифікованіх крохмалі, включаються до товарної позиції 3505.

(B) Хімічна продукція та хімічні або інші препарати

Відповідно до трьох винятків (див. нижче пункти (7), (19) і (31) до цієї товарної позиції не включаються окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу.

До цієї товарної позиції включається хімічні продукти невизначеного хімічного складу незалежно від того, чи одержують їх як побічні продукти виробництва інших речовин (це застосовно, наприклад, до нафтенових кислот) чи безпосередньо як цільові продукти.

Хімічні або інші препарати бувають або сумішами (спеціальними видами яких є емульсії і дисперсії), або, іноді, розчинами. Водні розчини хімічних продуктів групи 28 або 29 включаються саме до цих груп, але розчини цих продуктів у розчинниках, крім води, за декількома винятками, не включаються до зазначених груп і, відповідно, повинні розглядатися як препарати цієї товарної позиції.

Препарати, що включаються сюди, можуть бути повністю або частково хімічними продуктами (переважно) або повністю природними компонентами (див. нижче пункт 23).

Проте до цієї товарної позиції не включаються суміші хімічних речовин з харчовими продуктами чи іншими речовинами, що мають поживну цінність, використовуваними у виготовленні деяких харчових продуктів або як їх інгредієнти для поліпшення певних властивостей (наприклад, покращувачі для тістечок, бісквітів, печива та інших кондитерських виробів). Ці продукти зазвичай включаються до товарної позиції 2106 (див. також Загальні положення Пояснень до групи 38).

В дану товарну позицію також не включаються сполуки  ртуті (товарна позиція 2852).

За умови дотримання перерахованих вище положень, до цієї товарної позиції включаються:

(1) Нафтенові кислоти (побічні продукти рафінування деяких нафтопродуктів або масел, одержаних із бітумінозних мінералів) і їх солі, крім водорозчинних нафтенатів товарної позиції 3402 і солей товарних позицій 2843 – 2846 та 2852. До цієї товарної позиції включаються, наприклад, нафтенати кальцію, барію, цинку, марганцю, алюмінію, кобальту, хрома, свинцю і т.д., деякі з них використовуються для виготовлення осушувачів або присадок до нафтопродуктів, і нафтенат міді, використовуваний у виробництві фунгіцидів.

(2) Неагломеровані карбіди металів (карбід вольфраму, карбід молібдену і т.д.), змішані між собою або з металевими сполучними речовинами (такими як кобальт) для виробництва наконечників чи аналогічних виробів для інструментів товарної позиції 8209.

(3) Готові добавки до цементів, будівельних розчинів чи бетонів, наприклад, розкиснювальні добавки з основою із силікату калію чи натрію або фторосилікату калію чи натрію, а також водозахисні препарати (з вмістом мила або без нього), наприклад, на основі оксиду кальцію, жирних кислот і т.д.

(4) Невогнетривкі будівельні розчини та бетони.

(5) Сорбітол, крім сорбітолу зазначеного в товарній позиції 2905.

Сюди включається, зокрема, сорбітол (D-глюцитол) у вигляді сиропу з вмістом інших поліолів, і в якому D-глюцитол зазвичай міститься від 60 до 80 мас. % у перерахунку на суху речовину. Продукти такого типу одержують під час гідрогенізації сиропів глюкози, що мають високий вміст дисахаридів і полісахаридів, причому відсутній який-небудь процес поділу. Ці продукти можуть відрізнятися поганою кристалізувальністю і використовуються в цілому ряді галузей промисловості (наприклад, у харчовій, парфумерній, фармацевтичній, текстильній та у виробництві полімерних матеріалів).

Сорбітол, що задовольняє вимогам Примітки 1 до групи 29, включається до товарної позиції 2905. Сорбітол цього виду зазвичай одержують гідрогенізацією глюкози чи інвертного цукру.

(6) Суміші карбіду кальцію, карбонату кальцію (вапняку) та інших матеріалів, таких як вугілля чи польовий шпат, використовувані як знесірчувальні компоненти у сталеплавильному виробництві.

(7) Штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів), масою не менше 2,5 г кожний, з оксиду магнію чи галогенідів лужних або лужноземельних металів (фториди кальцію чи літію, хлориди калію чи натрію, бромід калію, бромід йодид калію і т.д.). Оптичні елементи зі штучно вирощених кристалів не включаються (товарна позиція 9001).

Штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів), масою менше 2,5 г кожний, включаються до групи 28, товарної позиції 2501 (кристали хлориду натрію) або до товарної позиції 3104 (кристали хлориду калію).

(8) Нафтові сульфонати, не розчинні у воді, одержані з нафти чи нафтових фракцій сульфуванням, наприклад, сірчаною кислотою, олеумом чи триоксидом сірки, розчиненим у рідкому діоксиді сірки, причому цей процес зазвичай супроводжується нейтралізацією. Водорозчинні нафтові сульфонати, наприклад, лужних металів, амонію чи етаноламінів, проте, не включаються (товарна позиція 3402).

(9) Поліхлорбіфеніли (суміші хлорованих похідних біфенілу) та хлорпарафіни.

Тверді поліхлорбіфеніли та тверді хлорпарафіни, що мають властивості штучного воску, не включаються (товарна позиція 3404).

(10)  Поліоксіетилени (поліетиленгліколі), у сумішах, з дуже низькою молекулярною масою, наприклад, суміші ди-, три- та тетраетиленгліколів.

Інші поліоксіетилени (поліетиленгліколі), проте, не включаються (товарна позиція 3907 або, якщо вони мають властивості штучних восків, товарна позиція 3404).

(11) Суміші моно-, ди- і триефірів жирних кислот і гліцерину, використовувані як емульгатори для жирів.

Суміші, що мають властивості штучних восків, проте, не включаються (товарна позиція 3404).

(12) Сивушні масла, які одержують у процесі ректифікації спирту-сирцю (етилового).

(13) Масло кісткового дьогтю (кістковий жир, масло Джепеля), одержаний деструктивною перегонкою кісток або рогів жуйних тварин. Це чорнувата рідина, дуже в’язка та зі смердючим запахом, використовувана переважно у виробництві інсектицидів і піридинових основ.

(14) Іонообмінні продукти (включаючи лужні чи кислотні), крім полімерів групи 39. Ці продукти являють собою нерозчинні сполуки, що під час контакту з розчином електроліту обмінюють один зі своїх іонів на один з іонів, що містяться в речовині, розчиненій у цьому розчині. Ця властивість має велику цінність для промисловості, наприклад, для видалення солей кальцію чи магнію з жорсткої води, призначеної для бойлерів, для текстильної чи фарбувальної промисловості, для пралень і т.д. їх також використовують для перетворення соленої води в питну і т.д. Штучні цеоліти (визначеного чи невизначеного хімічного складу), крім цеолітів, що містять зв'язуючу речовину, не включаються (товарна позиція 2842).

(15) Суміші, що перешкоджають утворенню накипу, зазвичай на основі карбонату натрію, силікату натрію, таніну і т.д. Ці сполуки, додані до жорсткої води, осаджують більшість розчинених солей кальцію і магнію, запобігаючи тим самим утворення вапняних відкладень у бойлерах, трубах парогенераторів і в іншій апаратурі, через яку циркулює вода.

(16) Оксиліт (або кисневий камінь), приготовлений доданням невеликих кількостей таких продуктів як солі міді чи нікелю до пероксиду натрію. Цей продукт регулює виділення кисню під час занурення у воду. Оксиліт часто використовується у формі кубиків або злитків.

(17) Отверджувачі  для лаків або клеїв, наприклад, суміші хлориду амонію і сечовини.

(18) Газопоглиначі для вакуумних ламп на основі барію, цирконію і т.д. Ці поглиначі зазвичай постачаються у формі пластинок, таблеток чи в аналогічних формах або нанесеними на металеві труби чи дріт.

(19) Засоби для видалення чорнильних плям (плямовивідники), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі. Вони зазвичай являють собою водяні розчини визначеного хімічного складу. В одних випадках може бути використана одна сполука (наприклад, водний розчин хлораміну), в інших випадках можуть виявитися дві сполуки з функціями, що доповнюють одна одну. В останньому випадку в одному упакуванні можуть постачатися дві пляшки: одна, наприклад, з вмістом водного розчину водневого сульфіту (гідросульфіту) натрію, а інша – водний розчин перманганату калію.

(20) Суміші для коректури трафаретного друку, розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі. Вони являють собою рожеві целюлозні лаки і розфасовані в невеликі пляшечки, кришки яких зазвичай мають невеликий пензлик.

Ці лаки не включаються до цієї товарної позиції в тому випадку, якщо вони не розфасовані для роздрібної торгівлі як коректурні суміші для трафаретного друку. Органічні складні розріджувачі для цих лаків включаються до товарної позиції 3814.

(21) Суміші для виправлення друкованих текстів та інші коректурні рідини, розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі. Вони являють собою непрозорі (білі чи забарвлені в будь-який колір) рідини, що складаються переважно з пігментів, зв’язувальних речовин і розчинників, і використовуються для виправлення помилок чи інших вад у машинописних текстах, рукописах, фотокопіях, видрукуваних офсетним способом матеріалах тощо. Зазвичай вони розфасовані в невеликі пляшечки (кришки яких оснащені маленькими пензликами), бляшаночки або у формі ручок.

 Органічні складні розріджувачі для цих рідин включаються до товарної позиції 3814.

(22) Коректурні стрічки, розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі. Вони являють собою рулони коректурної стрічки, як правило, представлені  в пластмасовому розподілювачі, що використовуються для маскування записів, помилок друку та інших небажаних відміток в машинописному тексті, рукописах, фотокопіях, макетах офсетного друку чи подібних. Ці товари мають різну ширину та довжину стрічки. Коректурна стрічка складається з непрозорого пігментного покриття, нанесеного на поверхню стрічки. Покриття наноситься вручну безпосередньо шляхом натискання переносною головкою на частину, що необхідно коректуванти.

В дану товарну позицію не включаються:

(а) коректурні стрічки, що складаються з паперу з клейкою підкладкою (група 48);

(b) стрічки для друкарських машинок чи подібні стрічки, просочені чорнилами чи оброблені іншим способом, призначені для отримання відбитків.

(23) Препарати, використовувані переважно для освітлення вин та інших напоїв, що пройшли процес бродіння. Зазвичай вони виготовлені на основі полівінілпіролідону чи желатиноподібних чи білкоподібних речовин, таких як риб’ячий клей, желатин, ірландський мох чи яєчний білок. Проте препарати з вмістом ферментів (ензимів) не включаються (товарна позиція 3507).

(24) Багатокомпонентні наповнювачі для фарб. Ці продукти виготовляють у вигляді порошків, додають часто до фарб (крім темперних) для зниження їхньої вартості та у той же час, у деяких випадках, для поліпшення певних властивостей (наприклад, для полегшення розподілу фарбувального пігменту). Вони також використовуються у виробництві темпер, але в цьому випадку діють як пігменти. Ці наповнювачі складаються із суміші двох або більше продуктів природного походження (крейда, природний сульфат барію, сланець, доломіт, природний карбонат магнію, гіпс, азбест, слюда, тальк, кальцит і т.д.), із сумішей цих природних продуктів з хімічними продуктами або із суміші хімічних продуктів (наприклад, суміші гідроксиду алюмінію і сульфату барію).

До цих наповнювачів також відноситься тонкомелений природний карбонат кальцію ("шампанський білий"), кожна частинка якого покрита в результаті спеціальної обробки водозахисною плівкою зі стеаринової кислоти.

(25) Препарати для виробництва деяких керамічних виробів (штучних зубів і т.д.), наприклад, суміші на основі каоліну, кварцу та польового шпату.

(26) Керамічні плавкі датчики температури (конуси Зегера і т.д.). Датчики формують зазвичай у вигляді невеликих пірамідок із суміші речовин, які подібні до застосовуваних в складі керамічних паст і склоподібних препаратів. Ці препарати виготовляють таким чином, що вони пом’якшуються і втрачають форму за певної температури. Ця властивість використовується для контролю і регулювання температури під час випалювання таких виробів як керамічні деталі.

(27) Натрієве (натронне) вапно, яке виготовляють просоченням чистого вапна гідроксидом натрію, використовується для очищення видихуваного повітря від діоксиду вуглецю в анестезуючих системах, на підводних човнах і т.д. Натрієве вапно, що постачається як лабораторний реагент, не включається (товарна позиція 3822).

(28) Гідратований силікагель, забарвлений солями кобальту, який використовують як осушувач, причому зміна забарвлення свідчить про вичерпання його робочого ресурсу.

(29) Антикорозійні препарати. Вони можуть бути приготовлені на основі, наприклад, фосфорної кислоти і їх дія обумовлена хімічними процесами, що запобігають корозії.

Антикорозійні препарати на основі мастильних матеріалів включаються до товарної позиції 2710 або 3403, залежно від конкретного випадку.

(30) Препарати (наприклад, таблетки), що складаються з сахарину чи його солей і речовин, таких як бікарбонат натрію (гідрогенкарбонат натрію), і винної кислоти, які не є харчовими продуктами, використовувані для надання солодкого смаку.

(31) Солі для консервування або засолювання, що складаються з хлориду натрію з доданням нітриту натрію (нітрити) чи нітрату натрію (нітрати).

Ті ж продукти, але з вмістом цукру, включаються до товарної позиції 2106.

(32) Деякі нарізані, але незмонтовані елементи з п’єзоелектричних матеріалів (крім кварцу, турмаліну і т.д. товарної позиції 7103 або 7104).

Ці матеріали найчастіше використовують для виробництва п’єзоелектричних елементів цієї товарної позиції:

(a) сіль Рошеля (або сегнетова сіль, тобто тетрагідрат тартрату натрію калію), тартрат етилендіаміну; ортофосфати амонію, рубідію чи цезію або змішані кристали цих речовин;

(b) титанат барію; титанат цирконат свинцю; метаніобат свинцю, титанат цирконат свинцю стронцію; титанат кальцію і т.д.

П’єзоелектричні елементи одержують зі штучно вирощених кристалів високої якості розрізуванням їх по площинах, прецизійно орієнтованих щодо оптичних осей кристалів. Нерозрізані кристали окремих сполук визначеного хімічного складу включаються до відповідних товарних позицій групи 28 або 29; у всіх інших випадках нерозрізані кристали включаються до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції також включаються полікристалічні поляризувальні елементи з речовин, перерахованих вище в пункті (b), за умови, що вони не змонтовані в готові п’єзоелектричні елементи.

(33) Препарати, використовувані для запобігання проковзування привідних пасів, що складаються з жирних речовин, абразивів і т.д., включаючи препарати з вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів.

(34) Проміжні продукти виробництва деяких лікарських засобів (наприклад, антибіотиків), одержані ферментативним шляхом за допомогою мікроорганізмів, наступним фільтруванням і одностадійною екстракцією, зазвичай з вмістом не більше 70 % активних речовин; наприклад, "лужні кеки", що є проміжним продуктом виробництва хлортетрацикліну (ауроміцину) і які складаються з неактивної грибкової речовини, допоміжного фільтруючого матеріалу і 10–15 % хлортетрацикліну.

(35) Вироби, що дають ефект світіння на основі явища хемілюмінесценції, наприклад, олівці, що світяться, в яких ефект світіння відбувається під час хімічної реакції, наприклад, між складними ефірами щавлевої кислоти та пероксидом водню в присутності розчинника та флуоресціюючого компонента.

(36) Рідини для запуску бензинових двигунів, що складаються  з діетилового ефіру, 70 мас. % чи більше нафтопродуктів, а також інших компонентів, причому основним компонентом є діетиловий ефір.

(37) Пасти для ліплення у вигляді порошку (використовувані після змішання їх з водою). Вони складаються приблизно з 30 % житнього борошна і 30 % деревної целюлози разом з цементом, клеєм і крейдою. Проте до цієї товарної позиції не включаються пасти для ліплення товарної позиції 3407.

(38) "Вирівнювальні пігменти" з алюмінієвої солі модифікованої каніфолевої кислоти, причому частки покриті ефіром целюлози для запобігання дії розчинників і седиментації.

(39) Паста, яку називають "риб’ячою лускою" або "риб’ячим гуано", сріблистого кольору, одержувана обробленням риб’ячої луски уайт-спіритом та з вмістом гуаніну. Використовується після очищення для надання перламутрового ефекту.

(40) Кристали бромід йодиду талію з твердого розчину йодиду і броміду, використовувані через їхні оптичні властивості (висока прозорість для інфрачервоних променів).

(41) Желеутворюючий агент – продукт невизначеного хімічного складу з монтморилоніту, підданого спеціальній обробці, що надає органофільності, який постачається у формі кремово-білої пудри, використовуваний у виробництві багатьох органічних препаратів (фарби, лаки, вінілові дисперсії, воски, клеїльні препарати (адгезиви), мастики, косметичні засоби і т.д.).

(42) Жирні кислоти, промислові:

(i) димеризовані;

(ii) тримеризовані;

(iii) етерифіковані аміловим спиртом і потім епоксидовані.

(43) Агломеровані суміші технічних оксидів молібдену, вугілля і борної кислоти, підготовлені для використання як легуючий матеріал у сталеплавильному виробництві.

(44) Порошки, відомі в торгівлі як "сірий оксид" або "чорний оксид" і який іноді помилково називають "свинцевий пил", що є спеціально приготовленою сумішшю моноксиду свинцю (65–80 %) і металевого свинцю (до балансу), одержані регульованим окисненням чистого свинцю в кульових млинах і використовувані у виробництві акумуляторних пластин.

(45) Суміші ізомерів двох різних органічних сполук, ізомерів дивінілбензолу (зазвичай 25–45 %) та ізомерів етилвінілбензолу (зазвичай 33–50 %), що використовуються для сополімеризації полістирольних смол, де обидва набори ізомерів беруть участь у процесі утворення поперечних зв’язків.

(46) Суміші, використовувані як розріджувачі та стабілізатори емульсій у хімічних препаратах або як зв’язувальні речовини у виробництві абразивних точильних каменів, які складаються з продуктів або окремих товарних позицій чи однієї і тієї ж товарної позиції групи 25, з матеріалами, що включаються до інших груп, або без них, але з присутністю однієї з таких сумішей:

– суміші різних глин;

– суміші різних глин і польового шпату;

– суміші глини, розмеленого польового шпату і природної порошкоподібної бури (тинкал);

– суміші глини, польового шпату та силікату натрію.

(47) Суміші, використовувані як середовище для вирощування рослин, такі як горщикова земля, що складаються з продуктів з групи 25 (земля, пісок, глина), і з вмістом або без вмісту в невеликих кількостях живильних елементів – азоту, фосфору чи калію.

Суміші торфу та піску чи глини, основні властивості яких визначаються наявністю торфу, не включаються (товарна позиція 2703).

(48) Копіювальні пасти на основі желатину. Вони використовуються для копіювання креслень, для покриття валків друкувальних машин і т.д. Суміші цих паст змінюються, але істотною складовою залишається желатин, до якого додають у різних пропорціях декстрин і сульфат барію або (якщо пасти повинні бути використані для виробництва фарбувальних валків для друкувальних машин) гліцерин чи цукор і наповнювачі (каолін і т.д.).

Ці пасти включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, перевозяться вони навалом (у контейнерах, барабанах і т.д.) чи постачаються готовими для вживання (зазвичай на паперовій чи текстильній основі).

До цієї товарної позиції не включаються фарбувальні валки для друкувальних машин, покриті копіювальною пастою (товарна позиція 8443).

(49) Моно- та дигліцериди складного ефіру диацетилвинної кислоти, змішані з трикальційфосфатом чи карбонатом кальцію,  що використовуються в якості емульгаторів.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини) та інші продукти або готові препарати, що використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або подібних галузях (товарна позиція 3809);

(б) Суміші із теплоізоляційних або звукоізоляційних або звукопоглинаючих мінеральних матеріалів товарної позиції 6806 або суміші на основі азбесту або азбесту і карбонату магнію товарної позиції 6812.

Пояснення до товарних підпозицій.

Підпозиції 3824 71 та 3824 79

До цих підпозицій включаються суміші з галогенованими похідними метану, етану, або пропану, включаючи суміші таких галогенованих похідних з іншими речовинами.

Торгівля сумішами із вмістом галогенованих похідних метану, етану і пропану,  регулюється Монреальським протоколом з речовин, що виснажують озоновий шар планети.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

3824 10 00

 

            Дивись  Пояснення до товарної позиції 3824, частина (A).

 

3824 30 00

 

            Ця товарна категорія охоплює порошки, готові для перетворення на "тверді метали" за допомогою спікання. Вони складаються із сумішей карбідів різних металів (вольфраму, титану, танталу і ніобію) з доданням або без додання до них металевих сполучних речовин (порошку кобальту або нікелю) і часто містять невелику кількість парафіну (приблизно 0,5 мас. %). Навіть проста суміш одного з вищезгаданих карбідів з металевою сполучною речовиною підпадає під цю категорію, тоді як кожний з цих карбідів, узятий окремо, підпадає під позицію 2849.

 

3824 40 00

 

            Дивись  Пояснення до товарної позиції 3824, частина (B), шостий абзац, (3).

 

3824 50 10

 

            Ця товарна категорія включає бетон, до якого вже додана вода. Він, як правило, транспортується автомобілями-бетонозмішувачами.

 

3824 50 90

 

            Ця товарна категорія включає:

            1. Бетон, ще не змішаний з водою;

            2. Вапняний розчин.

 

3824 60 11 - 3824 60 99

 

Ці категорії включають "нездатні до кристалізації" різновиди сорбітолу (D-глюцитолу), зазвичай одержувані з сиропу глюкози, що містить частку інших олігосахаридів, шляхом гідрогенізації за високого тиску. Вміст сорбітолу (D-глюцитолу) змінюється від 60 до 80% сухої речовини, а решту компонентів становлять здебільшого частково гидрогеновані поліспирти й олігосахариди. З цієї причини тенденція сорбітолу (D-глюцитолу) до кристалізації значно знижується (звідси й назва: нездатний до кристалізації сорбітол (D-глюцитол).

Сорбітол, що відповідає вимогам  Примітки 1 до групи 29, класифікується в товарних категоріях 2905 44 11 - 2905 44 99.

 

3824 71 00 - 3824 79 00

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 3824 71 - 3824 79.

 

3824 90 10

 

Ця товарна категорія включає:

1. Нафтові сульфонати кальцію або барію, вміст мінерального масла в яких зазвичай становить 55 - 70 мас. %.

Вони широко використовуються у виробництві присадок для нафтопродуктів;

2. Тіофеновані сульфокислоти масел, одержаних із бітумінозних мінералів, вироблені сухою перегонкою бітумінозних сланців з подальшим обробленням сірчаною кислотою, призначені для використання у фармацевтичній промисловості, із загальним вмістом сірки, як зазвичай, більше 9 мас. %., а також їхні солі, зокрема, солі кальцію.

 

3824 90 15

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 3824, частина (B), шостий абзац, (14). Ця товарна категорія включає іоніти на основі сульфонованого вугілля, а також певні види глини за умови, що вони піддані частковому обробленню, для того щоб їх можна було використовувати як іоніти (головним чином катіонні); до них належить глауконіт, який набуває форми гелю алюмосилікатів, одержуваних з піскового мергелю з морських родовищ. Він використовується головним чином для м'якшення води. Інші продукти того самого використання приготовляються на основі монтморилоніту і каолініту.

Ця товарна категорія також включає синтетичні іоніти, такі як штучні цеоліти та інші, приготовлені на основі оксиду алюмінію або силікагелю.

Ця товарна категорія не охоплює:

(a) чистий силікагель (категорія 2811 22 00);

(b) чистий глинозем, активований або неактивований (товарна категорія 2818 20 00 або  2818 30 00).

(c) штучні цеоліти, що не містять сполучні речовини (товарна категорія 2842 10 00), відповідно до частини B, (14), зазначеній в Поясненнях до товарної позиції 3824;

(d) активована глина (категорія 3802 90 00).

 

3824 90 20

 

Ця товарна категорія охоплює продукти, відомі як "газопоглиначі". Вони розподіляються на "розпилюванні газопоглиначі" і "об'ємні газопоглиначі".

Газопоглиначі першої категорії розпилюються у вакуумному приладі під час його виготовлення; вони включають: продукти, що складаються з барію та з алюмінію, магнію, танталу, торію тощо, у вигляді дроту або гранул; препарати, що складаються із суміші карбонатів барію і карбонатів стронцію на танталовому дроті.

Газопоглиначі першої категорії просто нагріваються, але не розпилюються, а їхній ефект полягає тільки в контактному поглинанні. Вони зазвичай складаються з чистих металів (танталу, вольфраму, цирконію, ніобію, торію) у вигляді дроту, пластин тощо і, тому, не можуть класифікуватися в цій категорії.

 

3824 90 30

 

            Нафтенові кислоти являють собою суміші монокарбонових аліциклічних кислот, отриманих під час очищення сирих нафтопродуктів, добутих із визначених родовищ (в основному, у колишньому СРСР і Румунії).

 

            Ця товарна категорія також включає не розчинні у воді солі нафтенових кислот (наприклад, солі алюмінію, барію, свинцю, хрому, кальцію, магнію, кобальту, цинку) і складні ефіри цих кислот.

 

3824 90 35

 

            Ця товарна категорія охоплює продукти, які містять аміни або їх похідні як їхні активні компоненти і використовуються для запобігання іржавінню, наприклад:

1. Препарати, приготовлені з амінів або аміноспиртів (як зазвичай, триетаноламіну) і нітритів лугу з доданням або без додання зволожуючого агента;

2. Органічні розчини жирних чи смоляних амінів та їх похідних (наприклад, фосфатів і жирних діамінів, солей жирних кислот і солей жирних амінів).

Проте препарати, які використовуються як добавки до мінеральних масел, наприклад, інгібітори корозії для палива, класифікуються в товарній позиції 3811.

 

3824 90 45

 

            Ця товарна категорія охоплює продукти, зазначені в Пояснювальних Примітках до позиції 3824, (B), шостий абзац, (15) і препарати, що розчиняють кальцієві відкладення.

 

3824 90 50

 

            Ця товарна категорія охоплює, наприклад, спеціальні сполуки для металізації ванн, полірування ванн і сполуки для електрографії.

 

3824 90 55

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції 3824, (B), шостий абзац, (11).

 

3824 90 65

 

            Поряд із продуктами, зазначеними в Пояснювальних Примітках до позиції 3824, (B), шостий абзац, (6) і (42), Ця товарна категорія також включає:

            1. Препарати для покриття стрижневих ящиків і модельних плит, приготовлені на основі карбонату кальцію, восків і барвника;

            2. Препарати на основі декстрину, карбонату натрію, призначені для використання після емульгування як покриття ливарних форм для сталевих виливків;

            3. Пісок, покритий тонким шаром синтетичної смоли, призначений для виготовлення ливарних стрижнів;

            4. Продукти для дегазування сталі;

            5. Розділювальні агенти для ливарних форм (крім включених до товарної позиції 3403).

 

3824 90 70

 

            Ця товарна категорія включає:

            1. Засоби для захисту проти вогню (наприклад, на основі сполук амонію, які під дією тепла, розбухають і утворюють ізолювальний шар для будівель);

            2. Засоби (зазвичай на основі силікату) для просочування зовнішніх стін будівель для захисту від води;

            3. Препарати, додаванні до бетону для захисту від підземних вод.

 

Пояснення до товарної позиції 3825:

 

3825

Залишкова продукція хімічної або суміжних з нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в примітці 6 до цієї групи:

3825 10 00 00

- відходи міського господарства

3825 20 00 00

- шлам стічних вод

3825 30 00 00

- клінічні відходи

 

- відпрацьовані органічні розчинники:

3825 41 00 00

- - галогеновані

3825 49 00 00

- - інші

3825 50 00 00

- відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи

 

- інші відходи хімічної або суміжних з нею галузей промисловості:

3825 61 00 00

- - що містять переважно органічні складові

3825 69 00 00

- - інші

3825 90

- інші:

3825 90 10 00

- - лужний оксид заліза для очищення газу

3825 90 90 00

- - інші

 

(А) Залишкова продукція хімічної або суміжних із нею галузей промисловості, в іншому місці не зазначена та не включена

(1) Лужний оксид заліза для очищення газу (зокрема, під час газифікації вугілля) з вмістом домішки оксиду заліза і які одержують як побічні продукти в процесі вилучення алюмінію з бокситів. Ці побічні продукти містять також карбонат натрію, кремнезем і т.д.

(2) Залишки від виробництва антибіотиків (які називають "кеки") з дуже низьким вмістом антибіотиків, використовувані для приготування корму для тварин.

(3) Аміачні води, одержувані у водній фракції у процесі виділення смол з кам’яновугільного дьогтю шляхом конденсації коксового газу, також може бути одержана шляхом поглинання аміаку водою під час промивання вугілля. Зазвичай цей продукт перед транспортуванням концентрують. Аміачні води являють собою буруваті рідини, використовувані для виробництва солей амонію (зокрема, сульфату амонію) і для одержання очищеного та концентрованих водних розчинів аміаку.

(4) Відпрацьовані оксиди. Після водної екстракції більшої частини аміачної складової, коксовий газ очищають хімічним способом, пропускаючи його через масу, що складається зазвичай з болотної залізної руди чи гідратованого оксиду заліза (III), тирси і сульфату кальцію. Ця маса вилучає з газу деякі домішки (сульфід водню, ціанистоводневої кислоти і т.д.). Після відпрацьовування ресурсу маса складається із суміші сірки, "голубої прусської", невеликої кількості солей амонію та інших речовин і її називають відпрацьованим оксидом. Вона зазвичай являє собою порошок або гранули, має забарвлення від зеленуватого до коричнюватого, неприємний запах і використовується переважно як джерело сірки і ціанідів (зокрема, "голубої прусської") та як добриво чи інсектицид.

(5) Залишки від обробки димових газів, що виготовляються силовими установками або  электростанціями, шляхом вапняково гіпсової десульфуризації. Такі  залишки в твердому вигляді або у вигляді рідкого цементного розчину можуть бути піддані подальшій обробці та  використовуватись як замінник природного гіпсу у виробництві гіпсових плит. Однак, очищений сульфат кальцію, від цих злишків, виключається (товарная позиция 2833).

(B) Відходи міського господарства

До цієї товарної позиції також включаються відходи міського господарства, які збирають як побутові відходи з будинків, готелів, ресторанів, лікарень, крамниць, контор тощо, дорожнє та тротуарне сміття, а також відходи від будівництва та від знесення будівель. Відходи міського господарства містять багато різноманітних матеріалів, таких як пластмаса, гума, дерево, папір, тканини, скло, метали, харчові відходи, зламані меблі та інші зіпсовані або викинуті як непотрібні предмети.

 

Окремі матеріали або предмети, які виділено з відходів (такі як відходи пластмаси, гуми, дерева, паперу, тканин, скла або металів та відпрацьованих гальванічних батарей, акумуляторів, промислові відходи не включаються  і вносяться до відповідних їм товарних позицій УКТЗЕД (Для промислових відходів хімічної або суміжних із нею галузей промисловості див. нижче пункт (D). Ці матеріали або предмети, але відсортовані, повинні також включатись у відповідні товарні позиції.  

 

(С) Шлам стічних вод

 

Шлам стічних вод це - шлам, який утворюється на міських підприємствах із переробки стічних вод і включає відходи попередньої обробки, промивні води та нестабілізований шлам.

До цієї товарної позиції не включається стабілізований шлам у разі, коли він придатний для використання як добриво (група 31). Проте, до цієї товарної позиції включаються шлами стічних вод, які містять інші матеріали, які є шкідливими для сільськогосподарського використання (наприклад, важкі метали), які роблять непридатним їх використання як добрива.

 

(D) Відходи інші, зазначені в Примітці 6 до цієї групи:

 

В дану товарну позицію також  включаються багато різноманітних відходів зазначених в примітці (6) до цієї групи. Вони включають:

 

 1. Клінічні відходи, тобто забруднені відходи, що утворюються в результаті наукових досліджень в галузі медицини, діагностичних, лікувальних або інших медичних, у тому числі хірургічних, стоматологічних, або ветеринарних процедур, які часто містять хвороботворні мікроби та фармацевтичні речовини та рідини, що виділяються організмом,  для знешкодження яких необхідно провести спеціальні процедури (наприклад брудний одяг, використані рукавички та шприци);
 2. Відпрацьовані органічні розчинники, зазвичай, утворених в результаті процесів очищення та промивання та, які переважно містять органічні розчинники, непридатні в існуючому вигляді для подальшого використання як первинні продукти незалежно від того, призначені  вони чи не призначені для регенерації розчинників.    

Відходи, які містять, переважно нафту або нафтопродукти, одержані із бітумінозних порід, не включаються (товарна позиція 2710).

 1. Відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи; непридатні в існуючому вигляді для подальшого використання як первинні продукти.  Їх зазвичай використовують  для регенерації первинних продуктів.

Однак до цієї товарної позиції не включаються зола, шлак та залишки відпрацьованих розчинів для травлення металів, які придатні для регенерації металів або сполук металів (товарна позиція 2620) відпрацьовані гідравлічні рідини та  гальмівні рідини, які містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід  (товарна позиція 2710). 

 

(4) Інші відходи хімічної або суміжних із нею галузей промисловості.  В дану категорію товарів включаються, серед іншого (inter alia), відходи, що утворюються при виробництві, розробленні рецептур та застосуванні чорнил, поліграфічних фарб для малювання, барвників, пігментів, фарб, політур та лаків

Проте, в дану товарну позицію не включаються шлак, зола та залишки відходів, що утворюються при виробництві, розробленні рецептур та застосуванні чорнил, поліграфічних фарб, барвників, пігментів, фарб для малювання, політур та лаків, що використовуються для видобування  металів чи їх сполук (товарна позиція 2620), та відходи, що містять переважно нафту та нафтопродукти, отримані з бітумінозних порід (товарна позиція 2710)

В дану товарну позицію також не включаються:

 1. зола,  шлак  та залишки, які містять метали, миш’як або їх суміші, які використовуються в промисловості для видобування миш’яку або металів або для виробництва їх сполук (товарна позиція 2620);
 2. зола та залишки від спалювання міських відходів (товарна позиція 2621);
 3. терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних масел (товарна позиція 3301);
 4. луги, що залишаються при виготовлені деревної целюлози (товарна позиція 3804).

 

Пояснення до товарної позиції 3826:

 

3826 00

Біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід:

3826 00 10 00

- моноалкільні складні ефіри жирних кислот із вмістом складних ефірів 96,5 об.% або більше (FAMAE)

3826 00 90 00

- інші

 

Біодизель складається з моноалкільних складних ефірів жирних кислот з різною довжиною ланцюга, що не змішуються з водою, що характеризуються високою точкою кипіння, низьким тиском парів та в’язкістю, анлогічній в’язкості дизельного палива, отриманого з нафти. Біодизель зазвичай отримують в результаті хімічного процесу, який називають переетерефікація, в той час як жирні кислоти в оліях чи жирах вступають в реакцію із спиртом (зазвичай метанол чи етанол), в присутності каталізатора, утворюючи необхідні складні ефіри.

Біодизель отримують з рослинних олій (наприклад, рапсова, соєва, пальмова, соняшникова, бавовняна, ятрофи), тваринних жирів (наприклад, лярд, топлений жир) чи бувших у використанні олій чи жирів (наприклад, олія для смаження, перероблений кулінарний жир).

Сам біодизель не містить нафти чи нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, але може знаходитись в суміші чи складі дистилятних палив, отриманих з нафти чи бітумінозних порід (наприклад, дизельне, гасове, пічне паливо). Біодизель може використовуватись в якості палива для поршневих двигунів внутрішнього згорання, при виробництві теплової енергії або для аналогічних цілей.

До даної товарної позиції не включаються:

(а) суміші, які містять 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід (товарна позиція 2710).

(b) продукти, отримані з повністю відновлених рослинних олій, що складаються виключно з ланцюгів вуглеводнів аліфатичного ряду (товарна позиція 2710).

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться